Goudsche Courant, donderdag 13 september 1866

Middelburg f Sept Tarwe ruim aangevoerd en onveranderd gerst 25 c lager Erwten minder ruim aangevoerd en als voren betaald Londen S September Boter Friesche 112 a 114 Kampen èn Zwolle 104 a 108 Bosch 60 a 70 Emden en Leer 08 a 92 Hohtein en Kiel 100 a 112 Yersey 90 a lOJ Kaas onveranderd 5 Sept Op de veemarkt van hedeu waren aangevoerd 1010 runderen 330 kalveren 6570 schapen en 250 varkens Voor beste rundereu werd 5 10 voor do kalveren 6 voor do schapen 6 4 en voor do varkens 4 10 p st betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 3 Sept Carolina Joaina Johanna Christina ouders J D 4e Boeii en J N van Zatphen 4 Sept Adriana Davina ouders H Begeer en D W Vu £n9 Christiaan Johannes ouders C P Clemens en A A van luijk 5 Maria Elizabeth oodera D D L van Goor en 1 Romeijn 6 Cornelia Magdaitna oadei b L J Danker eu k Botttrop OvEKLEDhN S Sept E Picloux wed A Vermeer 7R j Gl Hl M 5 ï ept E van Harten en E van der Sjjelt A M Spec en J van den Broek J Kieuwenhu zeu en H J M Broehhoijscn K GroeöLweg en M an Dijk K au der Geur cu N de Uruiu De Pruisische eerste kamer keeft ook au even aU vroeger de afschaffing to Koekerwet niet nangenomen De Türiien zor ea met alleen voor da interestbetaling in October maai zelfs voor die in jannanj a 3 Marktberigten Gk nda 6 Sept Tarwe vond tot ruim vorige prijzengoeden aftrek Tarwe Poolgche per 2400 kilo ƒ 350 Zeenwsche oude per mud ƒ 9 75 a ƒ 10 80 dito nieuwe ƒ S 50 a ƒ 9 S0 ftogge f 6 25 a ƒ 6 75 Gerst ƒ 5 50 a ƒ 6 75 Haver korte ƒ 4 a ƒ 5 60 Dito hcge ƒ 3 50 a ƒ 4 50 Boekweit Franscho oer 2100 kilo ƒ 165 a ƒ 175 Noordbr ƒ 190 b 195 Vette schapen met goeden aanvoer en vluggen handel varkens en biggen vee aangevoerd waren mede vlug te verkoopen Kaas Aangevoerd 78 partijen ƒ 26 50 a ƒ 28 50 Goeboter ƒ 1 34 a 1 40 Weiboier ƒ 1 14 a ƒ 1 30 Delft 6 Sept De aanvoer was heden zeer ruim en tot staande Koersen was er in de beste en drooge soorten iets vlugger handel wakke en afwijkende niet te verkoopen Tarwe ƒ 9 a ƒ 9 60 goede jarige ƒ 10 i ƒ 10 50 Kogge ƒ CIO a ƒ 6 60 Wintergerst ƒ 5 40 a 5 S0 Zomergerst J 5 8 a ƒ 6 20 Jarige korte haver ƒ 5 Diiiveb ƒ 10 Paardeb ƒ 9 Koolzaad ƒ 12 gevraagd Aan stads waag gewogen van 30 ang tot 6 septemb 17 4 721 3 en 73 16 boter te zamen 15 830 n S Prijs ƒ 53 a ƒ 61 het vierde ƒ 1 32 ïi 1 52 per n S Aardappelen aangevoerd 540 mud ƒ 2 50 a ƒ 4 186 Donderdag 13 September H 4 GOUDSCHECOURAIïT Uitgave van A BRINKMAN Lange UHeudetifeff D u 60 ADVERTENTIEN 473 e 23 Ms 883 8 50 289 i 13 75 i8 4 Ondertrouwd G WELTER m en S II BOKHOVEN Goud 6 September 1866 Voorspoedig bevallen van eene dochter A va deb WANT geliefde echtgenootc van T nOOGENBOOM GocDA 8 September 1866 De ondergcteekenden gevocKg vo r de vele bewii sn van beUingstelling van 100 Vïle zijden betoond bij hun VIJI EN TWINTIGJArJG HUANELIJKSFEEST aUmede oij gelegenheid dat de eerste zijn VIJF EN TWINTIGJARIG DIENSTWERK als Hoofdonderwijzer herdenken mogt betuigen ook namens hunne kinderen diarvoor hun opregteu dank G B LALLEMAN M F LALLEMAN Vroeg MooTctrecU 3 Sept 1866 MAATSCHAPPIJ vin VEEZEKERING 99 yyDe PhcBxiix gevestigd te Amsttnhni goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 n 72 enz Maatschappeujk Kaïit al ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Verzekert op billijke vaste preinifn tegen brandschaden Agent voor Gaudn en omstreken W KROMHOUT kassier der Beleenbank van Coitda Cr 18 8 ® De oflOergeteekenden verlaugen ten behoeve der G o u d s c h e 1 Broodfabriek aanbiedingen van zuivere ouvervalschte melk bij leveringen van minstens 25 ned kannen dagelijks 1 Z IJ N E N C IEMAND van de Hervormde Godsdienst oud 23 jaren biedt zich aan als KINDERJUFVROUW of WINKELDOCHTER Er zal meer op goede behandeling dan wel op groot salaris gelet wordeu Reflecteerjnden gelieven zich te adresseercn franco onJer letter G aan het advortentie bnreau van H NIJGH te RottcTdam TE KOOP Het Zomer en Winterverbjijf genaamd HUSTHOF met Bloem Moes en Oofttuin tei grootie van 0 09 59 bunder gelegen aan de Boulenkade nabij het poo st3tion te Gouda bewoond in twee alleelidgen Inlichtingen zijn op franco aanvragen te bekomen bij den Heer L de GEOOT Sb BleekersCingel te Gouda Eaderstoomboot d Ussel Van Gouda Haaudai en Dingsdag smorgens 6 uren de overige dagen s morgers 7 uren Zondags s morgens 6I 3 nur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Setourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouua met inbegrip van accijns bij eene lioeveelheid vrui minstens tien kan a eoutant Zuiver overgehaalde JENEVER i 45 jj per kun 63 j cents idem i 47 per kaï 65 2 ets Jenever soort Muulwijnj a 4fi2 jj jper k iu 62 cents inl BRANDEWIJN ii 463 jo o per kan 66 cents Meerdere of mindere s tnkie iiaar evenredigheid GoUD i 5 Sept 18Cfi Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 7 September l aav te kof 55 0 6li STvs 1363 33 43 8 963 Hoojstc lGcb e e koers I kocT pCt 55 53 7l6 GÖ j 381 Ned w sch 2 odikO 3 dito 4 33V 96 8 7 TV 863 931 4 182 3 233 6S7 8 5f l6 57 i 291 3S 2 8 16 931 8 1813 47 Vs 23 6 681 8 50 561 3 281 13 701 8 75 8 I 16Vï Handelm op rcscBelgië Roths 2 sSpanje obl S oPortugal übl 5 Rusl ubl H 5 d 152ï 20 5 d 6e serie 5 dO Lond 1862 5 dO Amst 1864 5 d Am3t l860 4l 2Aand spoorw ƒ d 1882 6 75 s I6V1 Mexico 1851 3 BoekdrnUerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Do prijs per drie maanden 18 2 franco p post 2 25 Advertentién van 1 6 regels tot des middags tea 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn De Indische Begrooting Langer dan een week heeft de tweede kamer lioh bezig gehouden met de eerste indische begrooting door den vorigen minister ingediend en door den tegenwoordigen in eenige punten gewijzigd D § verschillende partijen hadden in die discussie gelegenheid zich met elkander te meter en het ministerie kan zich niet op de overwinning beroemen al stemden slechts vijf leden tegen de begrooting De aangenomen amendementen toch werden door den miniiier krachtig bestreden juist omdat zij zaken betroffen waarin door dit ministerie verandering was gebragt terwijl de andere begrootingspisten weinig discussie uitlokten veel minder aanleiding tot amendementen gaven Vooreerst werd een milüoen op voordragt van den heer van Henkelora geschrapt bestemd om de traktementen der inlandsche hoofden en regenten te verhoogen niet dat men die hoofden een verbetering van hun inkomen misgunde maar men wilde die verhooging met de afschaffing der diensten verbinden die de Javanen verpligt zijn aan hun hoofden te bewijzen Men wilde afschaffing der heerendiensten en ter vergoeding traktementsverhooging Tot het eerste kon de minister niet overgaan zonder een vernieuwd onderzoek naar het drukkende dier diensten Hoeveel jaren zijn reeds verloopen sedert Saidjah s lot door Multatuli aau Necriands volk is medegedeeld En toch een minister des konings een specialiteit voor indische zaken moet nog een onderzoek instellen naar den toestand der Javanen Wel moet die toestand hoogst ingewikkeld zijn al staat dan ook met roode letteren boven den ingang van dien doolhof i De Javaan oordt verdrukt De meerderheid der tweede kamer wilde die twee zaken vereenigd behandelen en door de afstemming vaü dien begrootingspost den ministér noodzaken ijn ou erzoek en iijn overleggingen zooveel mogelijk te bespoedigen Ook een ander amendement der liberale partij werd door de kamer aangenomen De suiker contractanten die vroeger als de oostindische nabobs bekend waren schijnen het tegenwoordig niet te breed te hebben de plantages brengen jaarlijks geen tonnen gouds meer op en dat is toch noodzakelijk wil men in het WJUemspark of op der scheveningschen weg fatsoenlijk kunnen leven daarom stelde de minister voor 880 000 ier gemoetkoming aan de suiker contractanten uit te keeren De tweede kamer schijnt niet te hebben kunnen begrijpen waartoe die subsidie noodig was en heeft den post doen vervallen Arme suikercontractanten waar moet het heen met koopvaardijvloot en handel als de suiker ndustrie aan eenige duizenden gulden wordt opgeofferd Gelukkig dat er andere middelen zijn die de seiiatkist niets behoeven te kosten en op den duur beter zullen helpen Zoowel als in het westen vraagt de landbouw ook in het oosten arijkeid geef vrijheid en de suiker industrie is gered beter dan met een pleisterlje van 8 ton dat slechts dienen kan om slinkende wonden te bedekken Nog werd met groote meerderheid op voorstel van den ultra behoudenden heer Eochussen de subsidie aan een maatschappij om een stoomvaartdienst van Java naar Australië in werking te brengen met de helft verminderd Keeds vroeger was door een firma te Batavia aangeboden voor die verminderde subsidie een stoomvaartdienst naar Australië te organiseren en men begreep nu niet waarom aan een engelsche maatschappij het drbbel moest nitjekeerd worden Eindelijk is nog een monopolie door de iweede kamer vernietigd Op voorstel van den heer de Laat de Kanter ward de post bevrachtingen met 325 000 verminderd zijnde het bedrag dat wegsns de geregelde bevrachtingen n eer moet betaald worden dan in het vrvolg noodig zal zijn als door het gouTaraement even als door particulieren in Indie schepen zullen bevracht worden Koezeer vele refderijen daardoor in den eersten tijd zullen gedrukt worden kan de afschaffing van die beschermiDg niet anders dan nuttig voor het algemeen zyn De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewüue letters worden berekend naar plaatsruimte De eerste begrooting voor Neerlands Indie is nu by de wet vastgesteld De volksvertegenwoorüigcE = hebben officieel kennis kunnen maken met de indische Luishoudiug de digte slnijer waardoor alle indisc ae zaken bedekt wareL wordt meer eu moer opgeligt j in het indische huis zgn ramen gezet en nu kunnen ieder jaar de glazen gewasschen worden Vele zaken zijn reeds bij deze eerste begrooting besproken en de denkbeelden der verschillende partijen zijn duidelijker omschreven De liberale partij wil afschaffing vau misbruiken wettige regeling van alles dikwerf toepassing van westersche beginselen van regt en billijkheid op oostorsche toestanden afschaffing van monopolien en behoud van het batig slot De conservatieven handhaven in indische zaken hun naam zij willen alles behouden cultnurstelsel monopolien suikercontracten koffijtuinen rottingslagen en vooral het batig slot Eindelijk heeft men nog j hoe kan men haar noemen een evangelisch indische partij Deze partij eischt volgeus haar woordvoerder opvoeding der Javanen onderwijs en evangelisatie bekeering verder zooveel mogelijk behoud van het bestaande en het batig slot Wee den minister die dus niet eerbiedig nederknielt om Neerhinds gouden kalf het batig slot te aanbidden weo den minister die maatregelen zoude durven voorstellen waardoor slechts een gedeelte van dit batig slot in gevaar kwam al moest men hem ook toestemmen dat die maatregelen ook dringend noodig waren in het belang van den Javaan Uy zgnde in den strijd bezwijken Een nederlandsch minister van koloniën moet in de eerste plaats zorgen voor het batig slot ten tweede voor het batig slot en ook in de derde plaats moet het batig slot het onderwerp van zijn droomen en waken zijn Schiet er dan nog tijd en denkkracht over dien kan hy voor andere zaken besteden iEr ligt een roofstaat aan de lee tusschen den DoUard en de scheids werd jaren geleden het nederlandsche volk toegevoegd en is de toestaud na dien tijd veranderd Is nog het doel het hoofddoel van iedere regering niet om geld veel geld uit Indie te trekken ten behoeve van het moederland Nederland heeft spoorwegen en kanalen noodig Nederland mo t belastingen afschaffen schuld amortisereu en da insuliudsahe koe moet niet slechts haar melk maar ook baar vleescli en bloed geven om daartoe te kunnou komen Wat krijgt Indie daarvoor terug Hoe zijn in Indie de wegen hoe het onderwijs Uoort men niet van tgd tot tyd van hongersnood in het vruchtbaarste land der aarde en worden da opstanden die onze troepen dikwijls vol op werk geven allee r brooddronkenheid en losbandigheid veroorzaakt Voorzeker Nederland heeft een groote verantwoording tegenover Indie een verantwoording die niet is goed te maken met het toezenden van zendelingen en bijbels W anneer toch zal dit meer door den Nederlander erkend worden wanneer zal er een partij opstaan die zich afscheidende van de tegenwoordige batig slot partijeu hoofdzakeiyk zal trachten regt voor den Javaan te verkrijgen wier woordvoerders in het parlement want die zeI zij krijgen het nederlandsche volk bij de millioeuen ingedommeld heeft wakker geschud nog te veel waren christenzin om de verdrukking en en uitzuiging van zijn naasten al is die dan ook bruin ge kleurd te gedoogen wier woordvoerders zich met geen oultuurof consignatiestelsel zullen bezig houden maar de verdrukking van den Javaan constaterende voor hem regt zullen eischen regt om te beschikken over zijn grond over zijn arbeid over z n wel en wee Wij morren over het regi van den sterkste hoe besohcuwen wij Pruisens handelingen tegenover zijn vroegere bondgenooten Verzetten zich alle partijen in ons laad niet tegen de gewei denarijen aan onze grenzen gepleegd en toch op welk a idfit regt djQ het regt van den sterkste rust ons bezit J 4nhct schoone Insulinde Door geweld verkregen moet et ii r geweld behouden worJen maar dan ook past het om BieteeH ander tot misdaad aan te rekenen wat sedert eeu jpfi döor ons