Goudsche Courant, donderdag 13 september 1866

Toik bedreven is Of ihaakt hei verschil of de overwonnene HanoTeman of Javaan heet of men Frankfort of Palembang oorlogschatting oplegt Ook de Pruisen handelen tot best il der o t jDcen volken lees slechts de bismarcicsche manifesten en waarom dan het eene gelaakt en het andere verdedigd Maar reeds verheffen zich enkele stemmen Het is niet meer vreemd wanneer men over nederlandsch geweld en javaansche regten hoort spreken meeren meer zal de waarheid zich baan breken en de publieke cpinie zal den strijd voor den Javaan tegen uederlatidsch eigenbelang en nederlaadsche mammondienst opnemen Daartoe moge de behandeling van volgende begrootingenvoor Neerianda Indic meer en meer dienstbaar gemaaktworden I buitenland Londen lO September Uit New Tork wordt van 1 de er gemeld dat op een banket ter eere van Johnson te Auburn gegeven de heer Seward tern ijl hij den heer Romero gezant van Juarez aan de aanwezigen voorstelde heeft gezegd dat bij hoopte dat in november aanstaande de mexicaansche republiek z U zijn bevrijd van de laatste sporen der vreemde invasie Generaal Grant stelde een dronk in op de gezondheid van Koincro en op het sacces der republikeinsehc zaak Pe geallieerde staten van Znid Amerika hebben besloten de vijandelqke handelingen tegen den spaanschen handel voort te zetten De International bevat eene diplomatieke mededccling waaniit blijkt Zit Frankrijk Pruisen Oostenrijk en Ruslandhei TOS vijn geworden om door krachtige middelen de uiting Itr overdrevfn revolutionaire gevoelens in België te bedv ingeu Parijs 5 Sept De Moiiiteur deelt mede dat krachtens oieieenkomst van 14 juli tussehen Frankrijk Italië Zwitserland en l iclgie iuin alle comptabelen van wege liet ministerie van fii imicii innschrijviugen ziju gerigt inhoudende dat zwitser liie itiiüa insche en belgi=che gouden en zilveren munt voortiian in ontvangst mr l v orden genomen op gelijken voet en tol dezelfde waarde uc fr msche munt De slechte uitslag v in den oogst en het groote nadeel lat ilaaruit te voor ien is vooi den landbouwenden stand heeft lie aandacht eder meer gevestigd op het onderzoek dal ingcs eld wordt om de middelen op te sporen welke geschiktkunnen ijn om den landbouw in F nkrijk uit zijn achterlijkentoestand op Ie hellen Velen zijn van gevoelen dat dit onderzofk niet écu uftshig zal hebben welken de regering zichdaarvan voorstelt Gebrek aan geld is cene der voornaamsteoor iken van de knijning van dezen tak van volksbestaan Wil ijn hier cenige groote financiële instellingen die geld voor ciiie en maar de kleine landbouwer kan daarvan geen gebruik m iken Het denkbeeld is geopperd om voor deze klassev in landbouwers eene dergelijke instelling in bet leven teroepei als de Sociéié du Prince Imperial voor den werkmanis lieze vereeiiiging leent aan gevestigde werklieden tegenniet noemenswaardigen interest kleine sommen on hen in staatte stellen zich gereedschappen en al datgene aan te schaffen wat voor de uitoefening van hun beroep noodig is De vertraging in de komst van den nieuw benoemdenminister van buitenlandsche zaken wordt daaraan toegeschreven dat de hr de Moustier te Konstantinopel blijft om de oplossing van de gerezen geschillen tussehen de Porte en debewoners van het eiland Candia te verhaasten en om zich teverzekeren dat het turksche gonvemement de onlangs aanFrankrijk gedane belofte zal vervullen dat het den nieuwenhospodar van Moldo V allaclijje zal erkennen 9 Sept Het dagblad la France bevat heden een opmerk jk artikel naar aanleiding van den uitval der NorddeutscheZettnng tegen de belgische pers La France tracht België gerust te stellen ten aanzien van de insinuatien waarvan hetduitsche blad zich bedient en zegt dat aangezien België geenpruisische provincie is de heer von Bismarck niet aan Frankrijk kan geven wat hem niet toebehoort Het duitsche bladheeft geen ander doel zegt la France dan het wantrouwender overige mogendheden tegen Frankrijk op te wekken enen op die wijze de aandacht af te leiden van hetgeen inDuitschland omgaat Naar men verzekert is dit artikel inhet dagblad van den heer Guéronnière van hooger hand geïnspireerd Et is sprake van eene circulaire die prins Gortschakofïaan de russische diplomaten bij de vreemde hoven geaccrediteerd zal rigten waarin de aartskanselier van het keizerrijk met bet oog op de jongste gebeurtenissen in Duitschland protesteren zal tegen het gebruik makea van geweld tot regelingvan de enropesche kwestien Te Marseille zijn tydiugen ontvangen uit Athene van 4 de er Daaruit blijkt dat de algemeene vergadering der i opstand gekomen Gandioten de voorstellen van den egyptischen Brussel ll Sept Het artikel van de International hetreffende het oplreden van vier der groote mogendheden ten einde deu revolutionairen geest i Beigie te bieidelcn is geheel uit de lucht gegrepen Volgens een telegram uit Petersburg is de bekende generaal MuraviefT dis voorzitter was van de commissie vanenquête in zake den moordaai slag op deu czaar heden ochtenddood in zijn bed gevond n Weenen J Sept De onderha delingen tussehen Oostenrijk en Italië vorderen laugzi am aangaande de financiële kwestien is nog niets bepaald Ooaienrijk heeft het voornemen om eene algeheele hervorming van de milit iire conscriptie in het leven te roepen De aartshertog Albrecht is gedesigneerd tot generalissimusom de beschikbare magt eventueel te kunnen verdubbelen Berigten uit Athene van den 1 dezer melden dat hetgouvernement geantwoord heeft op de twee noi i s van de turksche ambassade Daarin wordt gezegd dat de constitutie h tgouvernement verbiedt om maatregelen van dwang tegenoverde drukpers te nemen De candiolischo hulp comité s vreezen dat de diplomatiekebetrekkingeu zullen worden afgebroken Drie generaals zijn benoemd tot het openen ecner enquêteaangaande den toestand des legers en de toebereidselen voorde eventuele gebeurtenissen 10 Sept De Wiener Zeitung maakt eene verklaringopenbaar getcekend door 3000 ingezetenen van Leipzig waaringezegd wordt dat het besluit van 26 aug strekkende om devereeniging met Pruisen te vragen alleen beschouwd moeiworden als de uitdrukking van persoonlijke gevoelens terwijlSaksens bevolking volhardt in haren wensch tot behoud van s lands autonomie en in hare trouw en toewijding aan deregerende dynastie Sept Bij keizerlijk besluit is de generaal van Henikstein ontslagen van de betrekking van chef van den generalen staf van het leger in diens plaats is benoemd de generaalJohn die tevens belast is met de directie van het ministerievan oorlog Berlijn 8 Sept De eerste kamer heeft met eenparige stemmen het indemuuena oniwerp aangenomen nadat de beer Kleist hctzow zijn leedwezen had uitgedrukt over den ingeslagen weg tot beslissing van het conflict tussehen de regering en de tweede kamer De moeijelijkheden tussehen Saksen ej Pruisen vermeerderen met eiken dag zoodat de onderhandelingen volstrektniet vorderen Het Saksische leger dat reeds bevei had ontvangen om op te rukken heeft thans tegenbevel gekregen ener zullen maatregelen worden genomen voor een langdurig verblijf der Saksische troepen op oostenrljksch grondgebied 9 Sept Men berigt uit Wiesbaden De vergaderingvan liberale leden van den landdag heeft met eenparige stemmen besloten adres n te rigten aan den koning vsu Pruisenen den heer von Bismarck tot erkenning van de inleving bjjPruisen en tevens verzoekende dat de kwestie der domeinenworde opgelost overeenkomstig het belang des lands Eenecommissie van zeven leden zal het adres overhandigen 10 Sept De commissie der kamer van afgevaardigdenvoor het wetsontwerp beireffende de leening heeft beslotenheden definitief de leening an 60 millioen van de hand tewijzen en het door eene commissie ontworpen en ingediendvoorstel aan te nemen waarbij de regering gemagtigd wordtom 30 millioen aan achatkistbons uit te geven die een jaarte loopen hebben De minister van financiën heeft verklaard dat dit voorstel voor de regering onaanneembaar is dat zygeen genigt hecht aan het besluit der commissie en dat zijeen gunstiger resultaat vaa de kamer verwacht wanneer dezein plenum vergadert De ratificatien der bondsverdragen met Oldenburg Weimar Brunswijk Anhait Saksen Altenburg de beide deelenvan Schwarzbürg Waldeck de beide huizen van Lippe Coburg de jongere linie van Beusa en de Hanzesteden zijn den Ssteadezer uitgewisseld De ratificatie der verdragen met Mecklenburg volgde heden De Nordd Ztg meldt dat de onderhandelingen etSaksen nog niet betrekking hebben op de toekomstige stellingvan Saksen iu den noordduitschen bond Pruisen verlangt alsvoorafgaand beding voor de onderhandelingen de ontruimingder vesting Königstein Waarschijnlyk zal die ontxuimiDgbinnen kort volgen In de zitting van het huis der lieeren van heden is hetannexatieontwerp ter tafel gebragt De commissie beval deonveranderde aanneming aan Met groote meerderheid heefthet htiis het ontwerp aangenomen 11 Sept In de kamer van afgevaardigden heeft de heerTwesten rapport uitgebragt over het wetsvoorstel betrelTendehet nieuwe noord duitsche parlement Hij heeft de aannemingvan de voorstellen der commissie aanbevolen Hij verklaardeonder anderen dat het ontwerp niet als het einde maar alshet begin van de eenheid van Duitschland beschouwd moetworden De heer Salisch heeft voorgesteld om de stemmingvoor de afgevaardigden bij dit parlement openbaar te doen zijn De heer Kosch wilde speciaal het regt tot vrijheid van sprekenin de wet opgenomen zien Hierna zijn de algemeene beraadslagingen begonnent De heer Strosser en Gerlach hebben tegenen de heeren Karlowitz Simson en Löwe vóór het ontwerphet woord gevoerd De heer von Bismarck was afwezig Dedebatten over de speciale punten zijn tot morgen verdaagd De Norddeutscbe Zeitung acht het mogelijk dat de oostersche kwestie de regeling van den noordduitschen bond doorPruisen zal storen het blad betwijfelt sterk of het oosterschevraagstuk ditmaal eene vrodeUevende wending zal nemen Frankfort lO Sept De burgemeester van Frankfort de ssnator dr Muller is uit Berlijn hier teruggekeerd Hij heeft verscheiden weken in de pruisische hoofdstad vertoefd om werkzaam te zijn bij de onderhandelingen over de stelling van Frankfort gevoerd en brengt naar men zegt mededeelingen welke menige bezorgdheid omtrent het toekomstige lot der stad uit den weg ruimen Gisteren is het 2 le nassansche reg inf van I lm hieraangekomen en heeft onmiddellijk de reis naar Wiesbaden voortgezet Pe soldaten verhaalden dat de hertog van ITrjsaubij het afscheid nemen hun regeraenls vaandel als aandenkenheeft behouden en de hoop te kennen gegeven dat hij nogbinnen het jaar weder op het paleis te Biebri ïh zou wonen Het grootste gedeelte van het pruisische leger aan den Main verlaat thans de positien waarin het op de mainliniestond Een gedeelte begeeft zich naar de rijnlanden een ander naar Nosrd Duitschland Florence 9 September Ten gevolge der uitnoodiging van Oostenrijk zullen twee italiaansche gedelegeerden zich morgen uaar Udine begeven ten einde over eene post en telegraaf overeenkomst te onderhandelen De Italia iMiliiare deelt mede dat een besluit getcekendis waarbij 58 000 man van de ligting van 1842 en 1843 naarhuis gezonden worilcn terwijl de vrijwilligers die gedurendedeu oorlog in het geregelde leger ingelijfd zijn insgelijks naarhuis keeren De Kazione deelt een brief mede van den president vanhet instituut voor wefenscbappen te Venetië aan den generaalMen abrea strekkende om hem aan te sporen tot liet terugvragen van de documenten die uit Veiieiie naar Weenen overgebragt zijn i tnnenland GOUDA 12 September Z M heeft benoemd mr J Fortnyn Droogleever tot lee aar aan de rijks hoogere burgerschool alhier Zaturdag morgen is de 74jarige boodschaplooper van hetnaburige Moordrecht reeds genaderd tot de onmiddellijke nabijheid der stad nedergezegen en ofschoon terstond hulpvaardige pogingen beproefd werden bleek het dat de man wasoverleden Tengevolge van ongeregeldheden veroorzaakt iloor hetthans opgeheven verbod van de stedelijke regering om deamsterdamsche jeugd gelegenheid te geven zich zoo als gewoonltjk in de kermisweken op de beors met trommelen tevemaken hebben gisteren ter beurze geene geregelde affairesia fondsen kunnen plaats hebben en heeft het bestuur der ef fectensociëteit dien ten gevolge besloten geene ofiiciele notering uit te geven De N B C zegt ten aanzien dezer zaak onder dagteekening van gisteren Gelijk onze lezers ouder het amsterdamsche beursberigt vermeld vinden kon men heden aan de effectenbeurs te Amsterdam geen zaken doen Omtrent de oorzaakdaarvan verneemt men het volgende Heden werd in den loopvan den morgen het verlof afgekondigd om hoewel in dehoofdstad geen kermis wordt gehouden echter als van oudsden kinderen het vermaak te geven op de beurs te trommelen Me vergunning had tegen het beursuur een buitengewonentoeloop ten gevolge doordien de jeugd zich vroeger derwaartsbegaf dan bij de aankondiging was toegestaan Van daarbotsing met de gewone beursbezoekers en eene belemmeringvan laken die bij velerlei ongerief ook ten gevolge had dat de officiële prijbcourant der eHectea niet als naar gewoonte kou worden opgemaakt Des avonds was alles weer rustig Men schrijft uit Velzen dd 10 september Alles is rustig De werkzaamheden zijn weder begonnen In afwachting op een nieuw accoord blijven de groote ploegen werkeloos morgen zuilen zij hunne afrekening ontvangen De heer Freeman soli jiii uiet geneigd eenige concessie te doen Jl zaturdag ijn te s Gravenhage weder op het proefvelu in tegenwoordigheid van verschillende hoofdofficieren proeven genomen met het geweer van den heer Hemmington uit NcordAmerika waarmede 14 schoten in een minuut worden gedaan en die allen de schijf troffen Zoo men verneemtmoet deze proefneming allezius aan de venv achting hebbenbeantwoord Daar genoemde heer ook met het fransche gouvernement in onderhaudelmg is is hij op ontvangst van eentelegram diulelijk naar P irijs vertrokken Sedert eenige dagen is in de residentie het gerucht inomloop dat de lieer Mijer minister van koloniën reedi benoemd zou zijn of spoedig zou worden tot gouverneurgeneraalvan ned Indie Zeker is het dat de baron Sloet thans gouverneur generail naar het muederlaud terug verlangt De heer mr Groen van Prinsterer die zijn onlslns senoiaen heeft als lid van de tweede kamer voor het hoofjkicsdistrict Leydeii heeft in n XXXIV zijner parlementaire Studiënen Schetsen te kenuen gegeven d it hij om beter aan de intentie der kiezers te voldoen op meer doeltreffende wijze danin de kamer zal blijven deelnemen aan het debat de wapenslegt hij niet af het politiseren buiten de kamer is geen overtollig dilettantisme maar veeleer een Icvenateeken van eenconstitutioneel gouvernement Men verzekert dat de koning der X Vri mden aan dehertogelijke familie van Nassau het builci verblijf het Loo ten gebruike zou aanbieden voor het geval de loop dien deduitsche aangelegenheden nemen het vertrek der familie uithet hertogdom noodzakelijk mogt maken De fransche Moniteur bespreekt de verhouding van Limburg tot Duitschland en vestigt de aandacht op de reeds sedertvele jaren door het kabinet te s Hage aangewende pogingenom op vriendschappelijken weg den band verbroken te krijgen waardoor Limburg aan Duitschland is vastgelegd nadat eendeel van Luxcuburg aan België was toegevoegd Genoemdofficieel bhd haalt de verklaring aan elke door den nederl minister van Zuylen in junij jl in de tweede kamer is afgelegd en zegt bepaald dat feitelijk thans geene banden meerbestaan tussehen Limburg eii Duitschland Bij circulaire des ministers van binnenl zaken van 28 aug jl zijn de commissarissen des konings in de onderscheiden provinciën aangeschreven vermits de choleraepidemiethans zoodanig is afgenomen dat men zich vleijen mag d atzij weldra geheel zal geweken zijn dat er geen bezwaarbeslaat het in mei jl uitgestelde onderzoek der verlofgangersvan de militie te land in de eerste dagen der m vand Octobera s te doen plaats hebben Uiensvoigens zijn de dagen euuren voor bedoeld onderzoek in de hoofdplaatsen der respective militiekantons vau de eerste dagen tot omstreeks de helftdier maand bepaald Bij de tweede kamer is in de afgcioopene week ontvangen een ontwerp betreffende dere ïling der uitgifte in erfpacht van gronden in nederl Indie De hoofdstrekking van dat ontwerp is het verleenen aan ontginning van een zjikelijk regt op den grond en een redelijken termijn van beschikking waardoor de amortisatie van het opgenomen kapitaal over een grooter aantal jaren kan worden verdeeld De uitgifte geschiedt voor 75 jaren Men schrijft uit Gravenhage aan de Arnh Ct De tweede kamer heeft hare taak volbragt Wanneer men terugziet op het debat dat ovei de iudische begrooting heeft plaats gehad is er weinig stof tot vreugde De debatten waren vervelend en langwijlig Een paar incidenten vervrolijkten dis uo Toen het amendement van den heer v Heukelom was aangenomen was er diepe stilte in de kamer Men verwachtte de intrekking van de indische begrooting Zelfs de voorzitter scheen iets daarvan te onderstellen want hij vroeg den minister of de kamer kon doorgaan De heer Mijer zelf scheen verplet en handhaafde zijn voorstel Hij wil de Indische begrooting en de staatsbegrooting voor 1867 er doorhalen belooft alles ie onderzoeken en te zullen doen maar hoopt van alles af te komen en zich als landvoogd naar NeerlandschIndie in te schepen Dat is Ie lin mot Er zijn wel tal van kapers op de kust maar Mijer weet aan alles een mouw te passen De heer Sloet van den Beele wensclit terug te keeren De houding voor eenen gouverneur generaal die den hoofden verhooging van bezoldiging en der bevolking afsc iaffiug van het drukkendste deel der heerediensten plcgtig toezeide maar op