Goudsche Courant, zondag 16 september 1866

I860 Zondag 16 September 466 1 jan 186Ï die belofte niet kan nakomen is ook alles belialve hondbaar De heer Mijer heeft hem geschreven dat h j met de mail van October terug kan komen Een ander incidentje vervrolükte nog de tweede kamer Eenigte andere afdeeliagen werden met hamerslag afgedaan toen de voorzitter aan no tien kwam Yo r antwoordde de ijverige utreehtsche burgervader Kien die een weinig zat te mijmeren HQ dacht dat meu aan het stemmen geraakt was zonder dat hij het bemerkt bad en hy is alt jd een gouvernementeel man Eindelijk is de kamer ontzettend vervrolpt door Bet debat van den kacwr afgeviardigde Wittewaal van Stoetwegen Hij zon ecu p achtig rederüker zgn GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend iceg D u 60 De genoegens van een amerikaanschen dagblad aitgever worden door de New Tork Paper volgender wyze geschetst t Is een zeer vermakelijke bezigbrfd een dag of weekblad uit te geven Als het te veel politiek bevat wil het publrek bet niet lezen als het te weinig bevat wil het imbliek t ook niet lezen Als ée letter te klein is kan het pnblrek het niet lezen Als het telegrammen bevat zegt men dat ze verzonnen zijn als het geen telegrammen bevat zegt men dat het blad niet op de hoogte is of dat men ze weg iaat om staatkundige redenen Als we een weinig schertsen maakt men ons voor spotters uit als we de scherts geheel ter zijde lateo voor oude mummies Als wij oorspronkelijke stukken leveren beweert men dat het vertaalde stukken zijn als we goede vertaalde stukken leveren verwijt men ons dat e te lui zijn om zelf te schryven en dat men iets te lezen fccft wat in geen nieuwsblad voegt Als wij ons met de üaden van een regeringspersoon kunnen vereenigen worden wij voor partijdig uitgescholden en als we t niet doen voor een ongelikte beer Als wij een artikel opnemen dat de dame behaagt worden de mannen jaloersch als we t niet doen is het bind niet geschikt om ook in de huiskamer gelezen te worden Als wij de godsdienstoefening bijwonen zegt men dat wy liet doen om t vertoon als wij t niet doen worden wij met de vingers nagewezen als bedriegelijke en verschrikkelijke snoodaards Als wij op ons kantoor en aan onze werkziiamheden zijr zegt men dat wij te trotsch zijn om met onze gelijken te verkfleten als wij uitgaan dat wij lui zijn en on Heden overleed na een langdurig lijden in den ouderdom van 43 jarcu Mejufvjouw MA JE OTTOLANDEK echtgeooot van J F Ë£M£US gezagvoerder van het Barkschip Cbistin Uit aller naam H OTTOLANDER Sfretkeniie deze Toor alf emeene en hij pondere kennisgeving Gouda 7 Sept 1S66 De Heer en Mevrouw bl JvANTEK betuigen bij deze hun dank voor de belangstelling en deelneming in de treurige verliezen die zij onlangs ondervonden hebben Gouda 12 September 1866 KIË8VERËEMGIIVG GRONDW ET en KONING te I E Y D E N i =i =15 r 3 Door de Kiesvereeniging voornoemd wordt bij de verkiezing van 18 September s e als Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal aanbevolen JHB HL W T GEVEBS DETHOOT Ovd Lid der Tveede Kamer Namens de Kiesvereeniging J LUZAC Secntarii zea arbeid verzuimen Als wij onze rekeningen niet prompt betalen zegt het volk dat we ons crediet verloren hebben als wij ze prompt betalen zegt het volk dat wij t geld gestolen hebben Gemengde Beristen Keiler Maximiliaan zal weldra een uitstapje doeD naar Ëaropa Italië baast zich het leger te voorzien van naaldgeHercn De wapening der nederlandache scholieren brengt in Europa veel Bensatie te weeg De Circassiers hebben Soukhonm Kale overvallen en de meeste inKoo rs gedood Da Frankforter Fostzeitiuig werd jaarlijks gesteund met 10 of 1 2 duizend golden door den vorst van Thnm en Talis Men pulseert eene kolossale reformiLeeting in de open Incht te Bdhtnehester De koning van Sa sen en de hertog van Meiningen willen afstand doen van de regering In Engeland zijn in de week eindigende den 1 Sept aangetast 99 runderen tegen 148 in de vorige week In het geheel sedert het begin der ziekte aangetast 233 324 gestorven 124 287 afgemaakt 84 716 en hersteld 33 327 stuks an 2Ö ang tot 1 sept zijn aangetast in Zuid Holland 659 in Noord Holland 31 in ütr cht 953 totaal 1G43 runderen Te Parijs rakelt men het oude plan op om de stad tot een zeehaven te maken In 1865 zijn uit Engeland vertrokken 37 2S3 landverhuizers naar Australië en N Zeeland De fenians geven in Engeland weder teekesen van leven Leyden zal de verdienste hebbeu het eeuwige candidaatschap op te heffcu Ia Hongarije rijn vele boudstroepen Te Parijs wordt rene leenmg beproeld voor P imenie Beijeren leent 30 millioen voor de oorlogskosten aan Pruisen te betalen Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 7 Sept Maria ouders M P Oosterbeek ea I Overheen Geaina Catharina ouders F ter Beek en S den Hertog 8 Diderica Pietemella oïïdera T Hoogeuboora en A van der Want 9 Albertus Gerardus ouders G J van Willigen en G Lafeber Geertrudis Maria ouders P J H van Werkhooven en G van den Berg 10 Johanna ouders J van der Hek en W Kunst 11 Marinas Pieter ouders W F Endenburg en A Zandijk OvEBLEDLN 7 Sept M Ottolander huisir van J F Reinens 43 j i H de Bruin 11 w 8 J van den Oever 75 j A de Rotte 74 j J F Woerlee 7 d 9 F Forrer 4 m 10 C C Bouwmeester S w ADVERTENTXEN De ondergeteekende betuigt ook namens zijne Echtgeno te zjjnen dank voor de deelneming betooi d bij het overlijden van zijnen behuwdl oeder den WelEdel Qestrengen Heer C 3 N tan GENNEP majoor magazynmeester der Artillerie te Dordrecht M A Q VORSTMAN Gouda 12 Sept 1866 De ondergeteekende heeft de eer zijnen stadgecooten te Verwittigen dat hg aangemoedigd door de vele aanvragen tot LESSEN voor PIANO of ZANG die hem zijn gedaan besloten beeft zich meer bepaald op het geven van MUZIEKLESSEN toe te leggen Mij belooft zgnen geeerden begunstigers prompte en eiviele bediening W N J van HELDEN Zerstt traat De BEÜTBEEEING van een Loopknecht tegen hoog loon is nog vacant Adres franco onder letter W aan het buretsdezer Courant Depot Theeën De ondergeteekende heeft de eer b j deze te berigten dat bij hem te bekomen z n de bierondersta nde soorten van de alom gunstig bekende THEE van de Heeren J J STEECK ex ZOON ts Amèterdcm BOEI per 5 008 0 80 CONGO I 1 00 1 85 1 40 SOÜCHON 1 50 1 70 2 00 2 80 afge wogen in pakk en van 2 ons en 5 on GBUISTHJEIEper 5 ons 0 95 en 1 05 J C G DUTILH Gouda 22 Aug 1866 Zevenstiaat Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VïaUDE te gouda met inbegrip van accijns iMj eene hoeveelheid van minstens tien Tissi contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46S w o o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 soort Moctwijn a 46V o perkan 62 eent J BRANDEWIJN a 46 o c pe kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 12 Sept 1866 Boekarokkerg van A BRINKMAN Deze Conraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a ouda te voren De prysperdric maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentitin van 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere muetcn vóur 10 ure ingezonden zijn Overzlgt GOUDA 15 September Het is sedert lang twijfelachtig of keizer Napoleon naar Biarriti gaat telkens uitstel hij is zoo volmaakt gezond dat men ent dagelijks op nieuw kan verzekeren In die rustige afzondering zal gelegenheid zijn voor nadenken en planontwerpen graaf von der Goltz en prins Metlernich komen daar voor de belangen van Pruisen en Oostenrijk en de held van den dag von Bismarck zou ook nog wel eene visite kunnen afleggen Nog altijd wacht men het verschijnen eener circulaire van den waarnemenden minister van buitenlandsche zaken Lavalette die reeds bestaat en wel eenig licht kon ontsteken in de egyptische duisternis der fransche politiek Waarschijnlijk zal dat licht wel niet groot zijn want de achterlaads geweren zijn niet gereed en de behandeling moet iugcstndeerd worden dit geeft altijd hoop op eenige maanden vrede De keizer denkt zelfa aan de invoering eener op pruisischeu leest geschoeide conscriptie waarbij ieder soldaat is Pruisen zal nog geproclameerd worden tot modclstaat het dwingt den eerbied en de bewondering af van alle volken Zelfs de pruisische liberalen zijn geheel bezeten door den duivel der annexatie en willen von Bismarck verder drijven dan hij bedoelde Zij hebben alles vergeten zij zien hunne vroegere dwalingen in en werken ijverig inede om den bouw te voltooijen van het absolutisme dat Duitschlaud ve drukken en Europa bedreigen zal De verdreven vorsten willen allen zich vestigen in Oostenrijk daar kunnen zij rustig betere tijden afwachten en plannen beramen hoe zij later hunne roegere grootheid zullen hersiellen Zij verwachten spoedig een keizer in hun midden want hoe verward en duister de berigten ook zijn uit Mexico een dinj ir c1 l Ji icpubiiek wordt lierstelu t i Üo t cea plaats voor Maximiliaan of voor fransche soldaten De onderhandelingen tusschf Oosteurijk en Italië staan op den besten voet Oosteurijk geeft zijne stroefheid op en begint in te zien dat het van liet uiterste belang is in vrede te leven met dien krachtig geworden nabuur Indien de vrede in dezen zin tot stand komt zal het noodzakelijk gevolg zijn dat de vurige vriendschap tusschen Italië en Pruisen langzamerhand verkoeling ondergaat en men meent daarvan ook reeds de beginselen te bespeuren Oostenrijk heeft eindelijk besloten over te gaan tot ontwapening Het kan gerust zijn voor buitenlandsche vijanden maar de inw dige organisatie van den keizerstaat laat nog alles te i ensoheu over De Hongaren stellen stoute eischen en de o rige volksstammen schijnen even weinig gezind zich rustig U onderwerpen aan het willekeurig oniiandig en weifelend bestuur de oogen zullen niet opengarn voor dat men in den afgrond der omwenteling is nedergestort Met Saksen kan Pruisen niet tot het einde komen j dit arme land hoopt nog altijd iets van dcu frausclien vriend het heeft toegestemd in de pruisische bezetting van Königstcin nu moet het hci ijke Dresden tot eene vesting hervormd worden en de Saksische legerhoofdcn trouw zweren aan den koning van ruisen Maar in de dagen des gewelds helpt geen beroep op regt en billijkheid De bui uit het ooster behoudt zijne dreigende duisternis De onlusten duren voort op Candia uit Konstantinopel worden troepen afgezonden De Candioten moeten wel in rampzaligen toestand verkeeren dat zij heil vinden in vereeniging met Griekenland Alles schijnt aan te duiden dat wij staan aan het begin van onafzienbare verwikkelingen öutteitlttnï Londen 13 Sept Van wege de buitengewone groote hoeveelheid regen die in den laatsten tijd hier te lande ge De prijs der Advertentiëa Tan één tot ZC3 regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor clkcn regel daarboven 10 Cent ïitiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte vallen is staat in verschillende districten al het land onder water op sommige plaatsen hebben zich zelfs beeken gevormd van aanzienlijkea omvang Hierdoor is groote schade aangerigt aan de nog te velde staande gewassen Te Oldham barstte een waterreservoir dat veertig millioen gallons kan bevatten door bovenmatigen toevoer uiteen waardoor de omliggende landen geheel werden overstroomd In de Midland districten zijn alle rivieren buiten hare oevers getreden Parijs 13 Sept De Moniteur meldt dat de conventie met Mexico van den 30 julij 1866 afgekondigd is krachtens deze conventie heeft het mexicaansche gouvernement eene overeenkomst met Frankrijk aangegaan om de helft van alle ontvangsten der in en uitgaande regtea des rijks te bestemmen voor de rentebetaling en amortisatie der obligatieit voortspruitende nit de leening van 1864 65 benevens voor de betaling van 3 pCt interest van de sommen welke Mexico aan de fransche schatkist verschuldigd is Het bedrag dezer schuldvordering wordt bij benadering geraamd op 250 miUioea frs Het juiste bedrag zal later worden bepa ild Deze conventie zal met 1 nov 1S66 in werking treden Het Journal des Débats verzekert dat Frankrijk met kracht bij de Porte is tusschen beiden gekomen tegen den aankoop door Amerika van een aan Turkije toebehoorend eiland Engeland heeft Frankrijk daarin onders eund Brussel is Sept De koning heeft de troepen in het kamp van Bevcrloo bezocht en op eene strijdlustige aanspraak van een der hoofdofliciereu nagenoeg het volf ende antwoord gegeven In onzijdige landen als Belgic gevoelt het leger soms leedwezen over het gemis van gelegenheid om de voortreffelijke hoedanigheden waardoor het zich onderscheidt en het edele vuur waarvan het gloeit te doen blijken Niettemin hebt gij eene groote en roemrijke taak te vervullen Gij zijt de steun des vaderlands de eerste verdedigers onzer nationaliteit en instellingen Het leger mag dan ook staat maken op de hartelijke genegenheid en belangstelling die ik het in mijn constuui i ic n werkkring toedraag Antwerpen l l Pisteren avond ten ongeveer half tien ure is alhier weder brand ontsiuau t r ï evolge van het ontploffen eener lading petroieum Dit onheil haü pïu ts inn boord van den engelschen schoener Scarletflowcr liggende aan de kade van de kom tusschen de sluis van het nieuwe bassin en die der Schelde Het schip was uit Londen aangekomen met 130 vaatjes petroleum en 90 vaten teer die bij ontploffing brand aan boord te weeg bragten met hew gevolg dat een aantal grootere en kleinere vaartuigen welke aldaar in de onmiddellijke nabijheid lagen aan een dreigend gevaar waren blootgesteld Onder de herinnering aan de ramp die onze stad onlangs heeft getroffen veroorzaakte dit algemeene ontsteltenis Heden ochtend ten tien are is het schip gezonken Er hebben getne verdere onheilen plaats gehad Weenen 12 Sept De geruchten van eene ministeriele crisis houden stand in weerwil pan alle tegenspraak De hongaarsche kwestie staat daarmede in het naauwste verband Het ministerie moet de eischen van Hongarije geheel toestaan zijne zelfstandigheid erkennen zonder eenigen waarborg dat het sich ab lid aan de monarchie zal aansluiten of het moet afzien van alle vergelijk In dezen moeijelijken toestand heeft het kabinet beoloten de kwestie eenigeu tijd uit te stelten De benoemiiig van den gcueraal John tot chef van dcageneralen staf heeft bij het leger en de bevolking algemeengenoegen gedaan Hij is tevens met de portefeuille van hetministerie van oorlog belast tot dat de reorganisatie van hetleger zai zijn tot stand gebragt 13 Sept De Neue Freie Presse verzekert dat Pruisengeneigd is aan Saksen eene speciale diplomatieke vertegenwoordiging toe te staan maar volstrekt de onderwerpiug eischt vanSaksen wat de militaire kwestie aangaat Het gouvernement gereed zijnde om aan Hongarije eenafzonderlijk ministerie loc te staan beschouwt het ontwjden heer Deak ten aanzien der beiiandcliug van ggjl scnap