Goudsche Courant, zondag 16 september 1866

pt ijjte a ingclegei Uedeu ai = voiJoeiide bcLj iden cenige wijz g ug Berlijn 12 pt Ue Provlncu il Correspondenz geeft te kennen dat bet Boauciele voorstel van de commissie der kamer i an afgevuarJigden voor de regering ón iaunemelijk is eu legt voj s het volgende i ene goed gevulde schatkist is eene Ie vensi wesiie voor Pruisen Slechts door een toestand die in alle upii ten s laii U kriegsboreiiachaü In de k mer v n afgevaardigden z jn heden de discus jsicn oier de k e iicl vuor den noorü caascheu bond voortgezet De heer IS sai irji heelt eeae uitvoerige re ie gehouden waarin h j de mi e dijkhedeu schelste die u i de u j i mgeu door de commissie m het oatnerp gebragt voor e regering zouden voortvioeijen Met nadruk nees hij oui op den te I fcCnstand van de beide Jlecklenburgen u e r ct ie o erftiu 1 en zoude Z n i De heer s huitie Deiitseh laakte hierop dt handelwijze der regering omdnl zij ijiet genoeg gebruik beeft weien te maken lan hare oicrnipniugen De h rr Vöa Ui aiarek antHoordde uaarop dat uO geschiedenis de regenng regt ou Uien weder varen daar Z j aan he licht zon brengen da de regei jg moe j dig gebruik van ue overv iüning heeft gemaakt Xaar men verncetBt zijU inans o 1 urst van Hessen en de liericj van X issau bereid afsiand te doeu v m hunnen troGL oogei scnrn lE nuci om ü het b zit Ie blijden jVan eer anïicnli k p irticiil M 1 2 De hertog van N as Suu a hel ü oi J goederen voo zich be 1 boivjjn Hl r k iiiie reg als sta ilsdomein doetgelde In N s v eif moei men over de houding van den De heitog v Augusicnuurg heeft nog in oen loop derl a jtc V et Ci c u aoni jVcu n k ouiag Wilhelm gpr gi Hijbood hicr n om is st van Slcesw jk lie s e n met de ler oj cirni r o j 1 b l eJ eu oo ais 1 enge 3oa tt i ei ile Itiioeft naau ti ki £ v crd j ge igd dat de e brief uoor oen koning ter jde i a igd e pol t ei e d rü rches van den hertog hebben Z J s cd ia door nei njodioii e iaa gckeumerkL c O tar Jtl r gea mt Sausen zijn tot nu toe slechts Re iiig Lvofvcrd irankri k vcim da iiüij zeer ter gunste v n S iksei Uti is van he ori he staudDimt gezieu zeer te vreezen i n öAsr r p beüingen als de oitrlge icutn i oen uoo v uuuschen bond n een zelfstandig leger en xj r u t Ie eea n trouw jegens Pruisen behoeft te orueu fge cirn Jl et betretking tot Luxemburg iieeft Pruisen met oSeieelhet voorstel gedaan dat dit hpric om zou toetreden tot dennoorddoitscheu uui j j ni oorsvei werd echter vertrouwelijkgedaan De koniiig grootherio moet daarop geantwooM hebben dat de uittreding van Limburg uit den bond een faitaccompli was eu nat J uxemburg aangaat dat hel met het oogOD ïljoe poaiiic passeiiJ is dal ook het gevoelen van den keizer der i nstüea c u worden geüoord FlorSnCO 12 Sept De Italia verzekert dat de onderhandeiiagen van finar cic en aard te TVecnv u zoo goed als geëindigd zijn Inmlddeis 1 het vredestractaat gesloten en de kwestie der liquidatie c crgehten worOin aan de beslissing van weden ljdi£üe commissarissen 13 Sept Berigten uit Weenen van den IZden melden dat de onderhandelingen worden voortgezet Overmorgen zalde 7de offic ele conferentie plaats grijjjcu Het is oujuist alszoudeu er ernstige moeijelijkheden over financiële kwelden oesuiau De heer liecabrea is met veel onderscheiding door denaartshertog Albrecht ontvangen Petersburg 13 Sept De Petersburger dagbladen deelen de redevoering mede welke prins Gortschakoè heeft uitgesproken by het banket ter eere van den amerikaanscheu gezant bij zijn vertrek gegeven De minister van buiteul zaken vertrouwde dat de goede verstandhouding tusschen Eusland en Amerika zou blijven bestaan en dat zij niet in gevaar zou worden gebragt door wensclien die met nevenbedoelingen zouden werden gekoesterd 0tnnenlanï GOUDA 15 September In de donderdag gehouden zitting der eerste kamur lijaal de aan de orde gestelde ontwerpen van wet waaronder dat betrelVeude de inknartieringeu aangenomen terwyl de stemmenstaakten over het voorstel van den voorzitter om de indischebcgrooting vrjdag morgen aan de orde te stellen in de avoiidzitting heeft de minister van buitenl talen medegedeeld dat in overweging was om de zitting zaturdag avond te sluiten Toen is bij herstemming het aangehouden voorstel verworpen en de discussie tegcu vrijdag avond aan de orde gesield £ eu aantal kleine ontwerpen is aangenomen de dibcussicn over bet ontwerp nopens de veeziekte zijn nog niet afgeloopeu in de zitting der eerste kamer van gisteren zijn dediscussieu voortgezet eu ten eiude gebragt over het ontwerp nopene de veeziekte De wet is aangenomen met 25 tegen 2 stemmen In den loop der zitting is medegedeeld 1 datkr chiens kon besluit de sluitiug der zitiiug zal plaats hebbenjiedcn asoad len 7 ure eu 2 rlat van regeringswege zijnovergelegd de stukken nopeus de afdammlng u OosterSohelde onder vocr aarJe van geheimhouding lu de avo idziiting der eerste kamer van ïistergn hebbendrie sprekers lei woord gevoerd over de oost indische be rooiing i ameL k de heeren Fransen van de i utte Duymaer vanTwist en Hansen B jna aile onderwerpen van koloniale politiek werden lu dit debat behandeld Heden is de ministervan koloniën aan bet woord lu de afdeclingeu van de eersie kamer der statcL geueraal heeft de groote meerderheid overtuigd dat tot de stuiting van den Door sommige leden is de wensch geuit dat de regering niet mogt ovcigaan lot eene vereeniging der gestichten Veenhiii en en Ommersclians Vrij algemeen vond de voo gedragtn inkorting der crediettermijneo bij den accijns op Je su ker goedkeuring Xair men verzekert is bi het departement van oorlogeene reorganisatie op til daarin bestaande dat eenige hoofdambtenaren die reeds lange Jaren dienst telleu ouden wordengopensioniKei ii waardoor ge ulgelijk eene pronioiie ouder deonjcigeschikte ambleuaren za plaats hebben Vervolgens spreektmen van eene groote vereenvoudiging in de verschiüende afdeelingen b j het depariemeai door suminige afdceüngen bijelkander te voegen L it Haarlem scbr jft men van donderdag Eer sterkdetachement dragonders is heden ochtend naar Amsterdamvertrokken tot handhaving der orde aldaar Heden avondzullen 200 manschappen van het 2de regiment dragonders van s Gravenhage alhier ter versterking aankomen Men leest in het Handelsblad dd 13 Sept Gisteren w ocnsdagj tegen het vallen van den avond is eene luidruchtige menigte door Ie straten der stad getrokken ten acht ure voor de woning vau den burgermeester aangekomen heeft men na aangescheld te hebben van den burgemeester verlangd dat de kermis zou plaats hebben De burgemeester üie op dat oogenblik alleen stond raadde der joelende menigte aan rustig huiswaarts te keeren en niet meer om de kermis te vragen welke zij toch niet konden betomen en die bij burgemeester hun niet geven kon de opgewonden menigte bleef schreeuwen en tieren tot dat eindelijk de politie haat verjoeg Daarop ging de troep naar de plantage waar men naar het scheen het cirque Carré wilde binnendringen hetgeen 1 echter belet werd door een groot aantal politie dienaren wien het weldra ondersteund door de Inmiddels toegesndde cavallerie gelukte de plantage te zuiveren en de menigte uiteen te drijven Deze verzamelde zich echter weder en begaf zich naar den zeedijk alwaar zij in twee herbergen de stad Hamburg I en het wapen van Texel alles verbrijzelde De politie eu de I dragonders ook spoedig daar ter plaatse aanwezig hebben alles uit den weg geruimd waarna de troep zich op nieuw heeft I verspreid nadat men een tiental personen had in hechtenis gei nomen De rust is den geheelen nacht niet verder gestoord I Ten gevolge der ongeregeldheden van woensdag avond zijn donderdag ochtend uit s Gravenhage twee escadrons diaI gonders naar Amsterdam vertrokken Uit Leyden is veldI artillerie derwaarts gezonden en er zijn maatregelen genomen om zoo noodig nog aauztenlijker versterking van infanterie en I kavallerie naar de hoofdstad te zenden j Men schrijft van gisteren uit s Gravenhage Naar men verneemt zijn de noodige maatregelen verordend tot handha I ving van orde en ruct in de hoofdstad Tot dat einde moet de generaal Kngelbrecht beveiüebuer iu de vierde luilil e afdeeling prov commandant iu Noord Holland de nooo ge bev eleu hebben ontvangen De dragonders die gisteren van hier zijn vertrokken hebben te Haarlem halt gehouden om nadere bevelen af te wachten Kene batterij veldartil erie heeft zich van Leyden naar Amsterdam ucgevou terwji eene batterij rijdende artillerie van hier naar Leyden is vertrokken Het Dagblad van Zuid Holland en s Gravenhage bevat een correspondentie uit Haarlem omtrent het te Velicu voorgevallene volgens engelsche opgfven De stalmeester March staat volgeus dit beiigt zeer gunstig bekend Op den ougelukkifen dag was hij naar zijn noning gesneld op het berigi dal men deze doorzocht om Lornelissen te vinden en dat men gelijk den vorigen dag andere Enge schen ook nu zijn zwager mishandeld had Het volk vou zijnde had hij guwaarscLuw i geueid te zullen gebruikcu en daarop met hagel den polderjongen die het hek over wilde klimmen doodgeschuteu Op iict verschijnen van rijks vel iwaehters die ploiseiing op hem hegcnucr te schieipu was hij gewond in deu linker schüi dei naar binnen geviugt Door ten achterdeur w 3 toen de heer Freeman de hoofd ingenleur van rtatervlied kotaenuc biuiicngelattii Deze nas bezig deu hevig ontroerden March tot bedaren te brengen toen eeu brigadier of rijks veldwachter naar bii iien eu op March aaiistoof roepende Ik arresteer a in uaaji des koniugs De aaugegrepene vat zijn geweer ZijU vrouw eu do beer l rejai in w illeu hem weerhouden liet roer gaat iu de worstellng af eu wondt den brigadier aan de kaak De heer Freemau gaat naar buiten om met den officier van justitie Jen beer Delcouit v ii krimpen te spreien Hm ziet het huis in brand Op wiens last Na ecnige oOjjeubiikken moet March het huis vcrlafen smci kenrie om b sebtrming nieu weet met hoe we uig gevolg Z jn vrouw ordi door ecr ige arbeiders gered Inj zelfs ua ir ci ui geho pcn en iii di i op een kar verder vervoerd met een snho iu den schouuer eeu sabelhouw over het hoofd en eene wonu iu het aangezigt hem met een puthaak totgebragt De aut riteiieu schijnen van den beginne af met de woedende mei ge als het naie c use commune ie hebben gemu ikt Dat is in het kcrt volgens het Dagblad de eugelstl e lei ing van dit treurig f eval Uit eeu berigt van den neiierlaudschen gedelegeerde u jden egyptischeu gezondheidsraad blijkt dat in dit jaar de karavaan uit Medina uit ongeveer JUKO pelgrims bestond vanwelke 3200 aan cholera eu andere zieLUM of aan uitpn l ng ofgebrek bezneken slechts IhUO bciei ji Suc L e L Uste pelgrims zi n van Ciebcd il Thor vertn kken cu registrceks van Suez aau boord van ife sloomboouii iii de aven ie A exandriegetrausitcerd In Egvpic is de po jndhcids ocsu ui vc reude Wegens het voorkomc v m een oiiolcr igeval te Dsjnc luah volgens berigten v in 1 i aig mceiLi i c schepen van die stadte Suez aankomende ecLe ju ranta r e van 11 dagen ondergaan de reis niet me Jegerekeud Ouder de geruchteu van den dag behoort ook dat dehoer Swart president van het hooggerefcishof van Xcd Indie jthans hier te lande in aanmcik ng Uit het Westland verneemt men het volgende Op deschoone maand Junij is zooveel regen cu dodlerc luclit gevolgd dat de oogst van vele veldvruohteu mei nadeel n lalsheeft Onder andere granen is de overal gemaaide en nog ophokken te veld staande haver reeds aanmerkelijk gesproten teng ëïolge waarvan de waarde verloieii gaat De aardappelenworden schier uit den modder gcro id en zvi bij een klembeschot aan toenemend bederf onderhevig Va i de bkaauwedmiven verwacht ifien geen rijp gewas meer doch de wittezouden nog schoon klein blijvende tot njpheid kunnen komen De schade zal aanzienlijk zijn daar de wijngaard me eenemenigte trossen is beladen Het laatste gewas voor den winter de bieten staat als meer bestand tegen natte weersgesteldheid goed dntvrikkeld dp de akkers De kgbladen van Napels bevatten nog dagelijks berigtenomtrent rooverijen Het volgende is zeer karakteristiek Menverhaalt dat de aanvoerder eener bende Pace genaamd die inde Terra di Lavora hnist vemomeji hebbende dat valsche roovérs het land voor hnn eigen rdteniug afliepen die liedenheeft vervolgd gevangen genomen en aan de plaatseliijke gendarmerie overgeleverd De brief die hij daarbij zond luiddeals volgt Ik zend u deze valsche roovei s u verzoekende henmet al de gestrengheid der wetten te doen straffen Het iszonderling die roover die geene concurrenten wil en verlangt I dat n pn rijnt me lt dingers met al de gestrengheid der wet stratlc Men vr iagt ook voor wiens rekening Pace wrkzaam is HijmCgen 12 Sept Pteeds sedert eeuigen is men ook hier ijverig bezig om een gedeelte der vestingwerken in orde ie brengen tot het houden van gezameutlijke oefeningen der inf iuterie en vesting artillerie De stoomoootvaart eu de spoonvegdiensi beginnen alhier weder veel leveudiger te norden ook neemt het aantal passagiers toe nu de zieste overal gelukkig eenigzins aan t afnemen is in deze stad hf eft zij gelukkig tot nu toe betrekkelijk weinig slaehtolfers getischt In de laatste dagen zija hier menigvuldige en zware regens gevallen Gemengde Berigten In Dt eiia Uu is de jlaat ervajii üg iif rt cbiit bg hc ieger de soldSüt i a züüttt esaraen f Im meü t i Ijj teiii Hi t hofman appel te Genur In k btJi t dal t p c=t iou C3 u til r n l lit BirmsugSia 1 i mui eem e uii aib p uLi eiuiii pb v i mtt i zereu blo jte In Ke is ii toiï Ga i e i ia cta ill c l i vuor bpeke dLG Jl oud zoen r De lii ci LjliIlI op Ki d Lul ia utdtr ia lioLi tocj Liomtu De kcuiüs u H ott ca z e iiiuüc D vtizrUcu tf Pan Men 1 bij Ut i ii ► ic kgt ce i er ï gt ha naa invoceo hc turivsthe icp enn il SO liioen fr 5 uezuinigeD op de cnicl l sL Oo temijk h i K j t tii vloot cp ott vao vrede De ifül i a s te Ftirij v tdc t ij s verd f De boogere burgcr tlioüi te An Terdajt mi iöü g Il i vbGol ia uit 108 lecrlinj en M lic rostci rij üLiie ffL cy ZLi i gteu i crteeiü worden m 5pCts staj pap Dl koiuii vo i TrLisea berrctirt rel het 0 iitjiCrcD maarïiij Diüt ue loepiLg volbix iJieu Ifïnidcr J Siuncrï kojpniaii te l a Vo v brtaali u iu etn iiulLoen d i ea i 1 ome fDM d i iOpCt vaa ijü zttf üp i e en uihsllü Ia de fn j lL jl CpJL ne bu ode i z c ruim UÖO cioji dtreUcM Ll aaieiiï a i Lle schuld is lü aii ji 1 Gouda 13 Sept Ze l e ei boekiveit nerica merkelijk hooger verkocht Tar ve l te r 4v i i o j a5fi Roode Kleefbche ƒ 350 Zceunsche prr mua nieuwe ƒ 9 SO a ƒ 10 50 uito üuüe lü u ƒ 12 50 Kj s mh ulst he ƒ Ö 50 i 7 0ü uerst ƒ 6 00 a ƒ 7 00 Hd tr kor e ƒ 4 a 5 50 Dito large ƒ 3 75 a ƒ 4 50 r ck i ii he per 2100 kiio ƒ 175 a ƒ 130 o or ƒ 195 j ƒ 200 B j f edeu aanvoer VaU schipcn was de handel levendig veiiïï golden Vati ƒ 16 tot ƒ Sfï magere ƒ 10 a 16 Ook varkens en biggen waren veel aangevoerd en werden lot enorm hooge prijzen verkocht Kaas Aangevoe d ö5 partijen ƒ 26 50 a 29 Gocbo er ƒ i lO a ƒ l iö We boter ƒ 1 20 a ƒ 1 25 Dclit 15 Sc pt Jaiige granen weinig aangevoerd en tot v illigei prijzen vlug opgeruimd nieuwe soorten doorgaans w goed van de h id 50 a 75 e h oger voor dadelijke coKaum p Pu ke j rige zeeuwsche tarn ƒ 11 40 idem rosrge ƒ 7 T n e ƒ 9 40 a ƒ 11 lü K gge ƒ i GO a ƒ H SO Winte gerst ƒ 5 40 a ti Zoincrgersl ƒ 5 SO a ƒ ö Korte haver ƒ 4 60 a ƒ 4 7 bnge do ƒ 3 40 a 3 60 nat en wankleurig Paardeb ƒ 9 Püike groene er vtea 9 75 a ƒ i0 25 Kootzaad weinig aangehoHen btemMiug iets vingger Aan stads waag ge ö en aa 6 tot 13 sept 19 4 588 8 en 73 16 b fr if z m i lö450 n è Prij8ï ƒ 56 a ƒ 64 het vierde ƒ 140 a ƒ 1 60 per n S Aard ppplen a ngevoerd 470 muü ƒ 2 S0 a ƒ 4 Middelburg 13 Sep Granen wemig aangeboden eo dringeud geviaagd tarwe 80 c gerst 20 e erwten ƒ 1 25 ea