Goudsche Courant, zondag 16 september 1866

Aanvoer van 8 U sept 620 qr inl en 134 U qr vr tsrwc 1610 qr vr gerst en 45250 qr vr haver 13 Sept Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 870 runderen 270 kalveren 6430 schapen en 210 varkens Voor beste kalveren v erd 6 6 en voor do varkens 4 10 per steen Letaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 8 Sept Dirk ouders D van Woensel en N de Mol 11 Tcunia Cornelia ouders E Laukhorst en J J Webcr 12 Ba tiaan onders G LakerYeld en J van der Steen 13 OvEBLEDES 13 September k M van Alphen huisvrouw van G Perk van Lith 5G j Gehv d 12 September K J de Benn en k de Hoop D tao der Wosnsel en L van Heijningen W i Tuinman en E Besein P A de Sain en L Evenwel 1806 Dordrecht is Sept Tam e middelmatig aangevoerd doch merkelijk hooger verkocht Tweejar witte ƒ 1 hooger ƒ 11 50 a ƒ 1 40 jarige SO c hooier ƒ 10 a ƒ 11 40 nieuwe 60 a SO c hooger ƒ 9 a ƒ 10 60 Kogge 20 o hooger jarige zceawsche ƒ 6 70 a 7 20 overm ƒ 6 30 ƒ 6 S0 N vl en Z ƒ 6 50 f 7 20 Overm ƒ 6 40 a ƒ 6 S0 Gerst 10 c hooger Winter ƒ 5 60 a ƒ 6 50 Zomer ƒ 5 30 a 5 80 Jari e spelt ƒ 5 50 N ƒ 4 30 a ƒ 5 Inlandsch voeder haver ƒ 3 10 4 n dikke ƒ 4 Ti ƒ 5 Paardeboonen ƒ 7 a S 20 Goed kokende nieune bla iuwe erwten ƒ 1 hoogc 10 50 af wijkende ƒ 7 50 a ƒ 9 50 Boekweit ƒ 25 hooger jarige fr ƒ 200 oude do f 190 X Brab ƒ 204 a ƒ 2 10 Londen ll September Boter Friesche 118 a 120 Kampen en Zwolle 108 116 Bosch 60 a 70 Emden en lier 85 a 94 Yersev 90 Ti 100 Morloix 78 h 80 Kaas Edam 54 a 60 Gouda 50 a 56 Derby 58 a 62 Kanter 20 a 21 Amerik 62 a 72 12 Sept Granen G ede iul tarwe maandag vreemde e enzoo gehouden Donderdag 20 September il 467 60UDSCHEC0URA1ÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeteeg D n 60 hooger dan haver vast Gerst en ADVERTENTIEN 46 68 s 49 n 55 30 75Vie Heden overleed onze innig geliefde moeder ANNA MARIA PERK tan LlTIl geboren v iü Alphen Xamens de familie J G PERK v N LITH GocDA 13 September 1866 HeJ n overleed ni een smartelijk hjdep tot mijne diepe droefheid mijn geliefde Eohtgenoot de Heer J X T FRANCHIMOXT ia den ouderdom van 2t jireü Wed J X T FRANCHIMOXT M HENDRKHS Cou hi 14 September lS6fl Opeflbiire Yerkooplng Op WOEVSDAG 26 SEPTEMBER 1S66 morgens 9 ure te GoUDi a in het lokaal in de Kieuwsteeg E 16 17 len overstain v in de XoUiriêsen MOXTIJX en KIST aiinr van MEUBELEN en HUISRAAD een complete INVENTARIS eener HERBERG aaronder een zeer goedloopenJ BILJART QUEVhXREK BALLEX en verdere toebehooren voorts een solide VICTOBIATENTWAGEN enz enz üa igs te voren te zien Openbare Willige Verknoping V v EEN IITMINDEND GOEDEN TEEL of EXTTUIN gelegen in den polder La u Boskoop binnen de Gemeente Bu hr nn op il iandag den 24 = September 1566 ten huize van Barend Boek bij Bosh jp Xadere inlichtingen te bekomen bij den Xotaris JIOLEXAAR te Zukl Wad MUKea Voor een fatsoenlijk gezin zonder kinderen binnen deze stad wordt gevraagd tegen Xovember aansUiande voor hoog loon EENE KEUKENMEID ea EENE WERKMEID welke laatste moet kunnen naaijen strijken en met de drooge wasch omgaan Adres franco onder lett L by den uitgever dezer Uit de hand te Koop EENE KAPITALE Bouwnianswoning met SCHUREN HOOIBERG verdere GETIMMERTEN TUiN BOOMGAARD en ERF nog eene ARBEIDERSWONING en ERF en ruim 30 BUNDERS UITMUNTEND WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND in de gemeente Stolicijk Te bevragen met gefrankeerde brieven bij den Noltiiia G J SPEUIJÏ te Ouderkerk aan éten IJesel F FALRENBIRG te sGravenhage heeft verkrijgbaar gesteld COCOSZEEP die door hare uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere pepsoorten onderscheidt Zij houdt de huid lenig en geeft haar eene frissche en gezonde tint Ligte huidiandoenin gen doet deze zeep in den kortst nogelijken tijd verdwijnen Bij de zoogenaamde fijne wasch wordt deze zeepsoort met schier ougeloofelijk goed gevolg aangewend Prijs per stuk ƒ 0 15 GUTTA PERCHA SCHOENSMEER wetenschappelijk onderzocht en door de ervaring aanbevolen Het glanst zwart houdt het leder zachi en voor Tater ondoordringbaar Prys per doos ƒ 0 05 per 25 doozen ƒ 1 LA BRTLLANTINE een poetspoeder dit voor alle metalen kan gebruikt worden De metaalglans wordt er volkomen door bewaard Bij de zamenstelling heeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakje 0 10 per 25 pakjes 2 NAPHTA dat niet alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt en de kleuren iu stand houdt maar dat ook bijna geen reuk van zich geeft Glacé handschoenen worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschn De flacon met gebniiksaanwyzing ƒ 0 35 DépÓt te Gotida bij den heer ZELDENKIJK Droogist Op een KANTOCtft wordt varlangd IEMAND die goed kan schrijven en rekenen Adres franco onder letter X aan het bureau dezer Courant Raderstoomboot d UsSCL Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens öVj Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retovrkaarten Prijs van het gedestilleerd bij Q P van de VELDE te gol DA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVEE a 46 o per kan 4 cents idem a 47 io o per kan 66 ets Jenever soort Moutwijnl a 462 o o per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 46V o o F tan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naat evenredigheid Gouda 15 Sept 1866 Prijzen der Effecten 14 September GeblereD koer Hoogste koers I aagste lioes AMSTERDAM Vrijdag 557s iseVs 337 9678 5578 1367 3378 9678 pCt 1 Ned w sch 2 ba 66 SS 6 136V3 33 43 96 77V seVs 93Vs S4 8 182 46 l6 23 8 es s 4878 55 30Vs 13 i8 7OV4 76 4 16Vj dito 3 937 1827 46 7 6878 50 56 3078 ISVs dito 4 Handelm op resc België Roihs 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H ödO 1S2S 29 5 d 6 serie 5 do Lond 1862 5 d Amst lS64 5di Amst lS60 4V3Aand spoorw Oost Metall 5 pCt dito dito 2Vid itnteAmst 5 d nat 1854 5 do inzüv 1864 5 Italië Amst 5 lurk buitenl 6 Griekenland 5 Ver Sta ten 1874 5 d 1SS1 6 757j 167 d 16SÏ 6 Mexico 1S51 3 16 Boekdrukkerij nn A BRINKJIAN Doe Caoraat venchynt de Donderdags en Zondaga In de Stad geachiedt de nitgave des avonds te voren De prijs jier drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertenticn van 1 6 regels tot des middags ten 12 nre grootere moeten vóór 10 ure ingezonden ïijn B E K ENDMAK ING BUEGEMEEOTER en WETHOUDERS van Gocda brengen naar aanleiding eener ontvangen missive van den HeerCommissaris des Konings in de provincie Zuid Holland terkennis van de belanghebbenden dat bij koninklijk besluit vanden 3 September 1866 n 45 is bepaald dat het maximumvan bet haudgeld hetwelk aan ieder rekruut die zich voorniet minder dan zes jaren voor de militaire dienst in de koloniëa en bezittingen van het Byk in andere werelddeelen verbindt kan worden uitbetsald zal bedragen ƒ 300 tweehonderd gulden wanneer hij Nederlander ia Gouda den 13 Sepumber 1868 BcBGEHEESTEB en Wethocdebs voomoemd De Secretarh De Burgemeester DBOOGLEE ER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Vereenigingen van handwerkslieden Alles wordt even duur en de loouen blijven laag geen handwerksman kan bet hoogst noodige voor zijn gezin verkrijgen hoe zat meu met de duurte van de aardappelen den winter kunnen doorkomen ziedaar een algemeene klagt en zeker als men de nitgaveu nagaat en daarmede de inkomsten van een handwerksman vergelykt dan ziet het er bedroevend uit en men moet erkennen dat er op de eene of andere wijze verandering moet komen Op ele plaatsen ea ook hier zyn in deo laatstaa t b sommige beroepen de dagioonen verhoogd maar hoeveleo drelen niet in dit voorregt en moeten met een gering loon voortsukkelen want leven kan men het naauweIjjks noemen Hoeveel of liever hoe weinig verdient wel een pijpmakersgezin dat gedurende een geheele week werkzaam is En toch het moet ook leven Hoe is de toestand van zoovele handwerkslieden te verbeteren In alle landen tracht men het te doen en verschillend zijn de pogingen die daartoe worden aangewend Weinig echter kan de regering daaraan doen Zooals vele andere zaken is ook dit geen regeringszaak Het loon regelt zich naar vraag en aanbod en een fabriekant te gelasten meer loon te geven zoude wei ongerijmd zijn tenzij men hem in de gelegenheid stelde om zijn briekaat op meer voordeetige wijze van de hand te zetten Hebben sommige fabriekanten en werkbazen de dagioonen verhoogd bet is geei algemeene regel en dat zoude bij alle takken van nijverheid niet mogelijk zijn Onze werklieden houden zich ook niet op met oogenaamde grèves of strike waardoor de engelsche en fransche werklieden hua broodheeren trachten te dwingen daar onze werklieden teregt begrijpen dat vü door werk te weigeren zich zelf het meest zo den benadeelen de fabriekanten ligt langer ban werk dan zij het dagloon zouden kunnen missen en si was de briekant in een oogonblik van drukte verpligt bet verhoogde loon toe te staan dan zoude dit slechts tijdelijk ziJE en de handwerksman daarvoor later dubbel moeten boeten Nog eens de dagioonen hangen af van vraag en aanbod en daarin is door niemand verandering te brengen Daar nu over het algemeen geen gebrek aan nerkvolk is zullen de loonen ook niet ryzen en de handwerksman zal dus naar andere middelen moeten uitzien om zijn toestand te verbeteren Help u telven is in dit geval een behartigenswaardig gezegde Niet van de regering niet van de fabriekanten kan noch mag de handwerksman hulp verwachten hij moet zelf de handen uit de mouw steken zelf moet hy zijn toestand trachten te verbeteren Maar hoe Zien wij in Engeland Komt gij in Enpland in een fabriekstad dan ziet gij niet zelden iu het wijk der arbeiders een groot l uis en somtijds een reeks huizen In de benedenverdieping of verdiepingen ziet gij goed ingerigte winkels waar alles voorhanden is wat de handwerksman noodig heeft Kruidenierswinkel kleeding De prijs der Advertenties van één tot zes regel met inbegrip vau het egel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsmimte magazynen bakkerij vleeschhouwerij waar de handwerksman tegen vaste prgien en contante betaling in zijn behoeften kan voorzien Op de bovenverdiepingen vindt men gewoonlijk gezelschapzalen leeszalen met dagbladen en tijdschriften voor den handwerksman geschikt dikwijls een bibliotheek gehoorlalen enz waar wekelgks en dikwijls dagelijks verschillende onderwerpen behandeld worden alles uitsluitend ten behoeve van den handwerksman Verder heeft men er kantoren voor de administratie woningen voor bedienden en alles wat verder Doodig is om zulk een uitgebreide zaak in stand te houden En wie zijn nu de opzigters en bestuurders dier ondernemingen Alleen door handwerkslieden tot stand gebragt wcnlt alles ook alleen door handwerkslieden door de deelhebbers gekozen in orde gehouden De bestuurders verdeelen de talrijkp werkzaamheden onder elkander en besturen de zi ik kosteloos Alle gebonwen met alles wat de winkels leeszalen enz bevatten is het eigendom van een vereeniging handwerkslieden of fabriekarbeiders die de gelden daartoe hebben bijeengebragt en de voordeelen van hun spaarzaamheid nn ruimschoots genieten Wat wij toch zien kunnen is nog niet alles Uit die winkel vereenigingen heeft men ook zieken en begra fenisfondsen spaarbanken en spaarkassen bouwvereenigingea tot het stichten van nette en gezonde woningen verbonden en alles werkt te zamen om den toestand van den arbeider en den handwerksman te verbeteren Maar de loonen znllen in Engeland hooger zijn de handwerksman kan daar misschien een kapitaaltje bijeen brengen kan ten minste geld sparen en hoe kan dit hier geschieden waar de uitgaven de inkomsten meestal overtrefien en men des zomers dikw ls zeer zuinig moet leven om nog iets voor den kwaden dag te bewaren Hoe zouden onze handwerkslieden soo iets al was bet ook slechts op kleine schaal kunnen tot stand brengen Is niet reeds de amsterdamsche wiukelvereeniging mislukt Daar was 1700 kapitaal bijeen gebragt en het debiet van den winkel was 200 s maand en toch ii de zaak met groote verliezen geëindigd Hiertegenover staat echter bet feit dat de utrechtsche wiukelvereeniging blijkens haar eerste jaarverslag als goed geslaagd mag beschouwd worden Die vereeniging is zeer klein begonnen 18 werklieden vereenigden zich om te zamen tarwe in te knopen die te doen malen en voor de deelhebbers te doen bakken Door wekelyksche bijdragen van 10 cent moest het kapitaal der vereeniging gevormd worden Toen het getal leden tot 32 was geklommen en 34 20 was bijeengebragt werd de eerste tarwe ingekocht Later kocht men ook steenkolen Op 20 febrnarij 11 toen het eerste vereenigingsjaar gesloten werd waren er 64 deelhebbers het bijeen gebragte kapitaal was ƒ 226 43 en de omzet had 1459 80 bedragen waaraan omstreeks lOpct van het kapitaal was verdiend Een klein gewic maar een veelbelovend begin Juist het beginnen met een klein kapitaal is noodzakelijk voor den toekomsligen bloei der inrigting Daardoor toch kan ieder deelnemen omdat de wekelgksche contributie zich slechts tot enkele centen bepaald en bovendien leeren de werklieden zelf de inrigting besturen want dit is een eerste vereischte van slagen Het moet niet slechts een inrigting voor werklieden zijn maar de oprigting moet ook door werklieden geschieden en deze moeten zelven het bestuur op zich nemen Waarom de handen ook hier niet ineen geslagen en een sommetje bijeen gebragt om onderling een winkelzaak te beginnen De voordeelen van dien handel waren voor de deelhebbers het kapitaal wordt wekelijks grooter en ongemerkt kan men de zaken uitbreiden Wie kan eggen welk een vlagt zulk een onderneming in onze fabriekstad zonde kunnen nemen Waarom zouden onze werklieden niet tot stand kunnen brengen wat arme wevers in vele plaatsen van Engeland tot groot voordeel van zich zelf hebben tot stana gebragt want de eerste ondememin iin van dien aard daar te lande wf door arme wevers tot stand gebragt die zeker niet j eer dan