Goudsche Courant, donderdag 20 september 1866

oHze werklietlen verdienden En zouden die mannen zooveel meer ontwikkeld geweest zijn dan onze werklieden Ook dat is naauwelijks te gelooven Een weinig geestkracht goede wil en spaarzaamheid ziedaar wat noodig is en dat zal toch nog wel bij eenige onzer werklieden gevonden worden al maakt men zich ook geen illusien van huu ontwikkeling en beschaving Drini eud bevelen wij dan ook deze inrigtingen bij hen aan die het wel meenen met den hanilwerksstand Indien zij de handwerkslieden inlichtingen omirent die inrigtingen g ven en hen aansporen het voorbeeld hun te Utrecht gegeven te voleen dan zonde dit misschien van groolcn invloed knnncn zijn want mon bedenke het wel niet slechts gel lelijk voordeel wordt door die oprigting bewerkt niet slechts stolTclijke belangen worden daardoor bevorderd ook de morele toestand van de nrbr iders wordt daardoor zeer verbeterd Spiuirziiamhcid wordt noodzakelijk door de toepassing derspreuk help u zelf ontvangen zij een zedelijke kracht die zijnu inaar al te zeer missen Het bestuur en het toezigt opde gemeenschappelijke inrigting geeft hun andere inzigten enmeer uitsrebrc ide denkbeelden Zij worden van hun kracht bewust en krijsen stof lot voortdurende werkzaamheid ook wanneer hun gëwov e dagelijksche bezigheden gcïindigd zijn daardoor zi n rbeidtTs veieenigiiigeu nog nuttiger uit een moreel dan uit ren materieel oogpunt al is het eerste dan ook nietmet cijfers en percenten te bepalen Eu toeli zoude het merkbaar in in ïe vermindering der herbergen en verminderddniiikEc brnik in meer uiterlijke welvaart in beter bezochtescholen ia ledige gevangenissen en verminderde suhsidiea aande verschillende armbesturen Dat de handwerksman en arbeider liet meer en meer gcvoele dat slechts hij die zich zelfhelpt op hi lp van boven hopen mag P öuitcnlanï Londen lO September Men verneemt uit New Tork van den S dezer De republikeinsche conventie te Philadelphia is verdaagd zij heeft een besluit genomen ter gunste van ftoekeuuiug van het stemregt aan de negers i e optubare schuld bedroeg op 1 sept 2730 millioen dollars de ontvangsten der schatkist 3i millioen Kr loopt een gerucht dat keizer Maximiliaan weldra naar Enri pa al verirekken Parijs lij Sept De lange duur der onderhandelingen iHssohcn italic en Oostenrijk wordt toegeschreven aan een verschil over de som waarop het aandeel door Italië over te nemen van de oosteurijksche schuld zal worden bepaald Men hoopt echter dat de tusscheukomst van Frankrijk en Truisen het wecuer kabinet zid bewegeu van zijne vordering af te zien en verwacht binnen een lUtal dagen de onderteekening van het vrcdrstr ictaat Hot gerucht loopt hier dat de heer v Bismarck er nogaltijd bij Frankrijk op aandringt zich schadeloos te stellen doore n deel van België te nemen men voegt er thans bij datkeizer Xapolcon dat denkbeeld niet geheel verwerpt maar devoorwaarde stelt dat aan België alsdan vergoeding worde geschonken in grondgebied van Hijn Pruisen ümtreut de aardbeving welke men vrijdag hier heeftondervonden verneemt men dat de oudste bewoners der hoofdstatl zich zoodanig natuurverschijnsel niet herinneren Op hetkasteel te Si Cloud was de schudding zoo hevig dat de schelvan s keizers kamer geluid gaf en verscheiden bedienden kwamen a iu5CLllcn Veel sterker nog was de schudding in eenigeprovinciesleden n imelijk te Nantes Angers er Poitiers waarde verschrikte bewoners hunne huizen in allerijl verlieten 17 Sept De Moniteur deelt eene circulaire mede vandeu minister Lavalette Dit stuk is in een vredelievenden gee tgesteld De niinis rr toont daarin aan dat de laatste veranderingen in Europa gunstig zijn voor Frankrijk en dat daarinlevens een waarborg ligt voor den europeschen vrede terwijlde coalitie drie uoordsche hoven is verbroken De uitbreiding van hc pruisische grondgebied zegt de minister iseene verzekering voor de onafhankelijkheid van Duitschland Frankrijk kan niet toegeven aan ijverzuchtige gevoelens Frankrijk de beginselen dir nationaliteit vertegenwoordigende belijdtdeze ten aanzien van alle volken Door Frankrijk na te volgen is Duitschland tot ons genaderd Tegelijkertijd brengen de denkbeelden beginselen en belangen aldaar ook eene toenadering cotItalia te weeg De conventie van sept zal op lojale wijze tenuitvoer worden gebragt Oostenrijk zal niet meer van Frankrijk gescheiden zijn door vijandige bedoelingen of belangen Door welke zoaiierlinge reactie van het veriedene op de toekomst zou de openbare opinie voor Frankrijk geene bondgenooten maar vijanden zien in volken die vrij gemaakt zijnvan een verleden hetwelk jegens Frankrijk vijandig was dochdie nu behecr c it worden d tor beginselen welke ook de onze zijn terwijl zij bezield zijn met gevoelens van voomitgartg dip in de moderne maatschappij den band des vredes vormenIMct dat al volgt uit de resultaten des oorlogs dat er noodzakelijkheid bestaat om bedacht te zgn op de middelen tot verdediging van Frankrijks grondgebied en om onze militaire organisatie onmiddellijk op den meest volmaakten voet te brengen De natie zal aan die verpligting waardoor niemand bedreigd wordt niet te kort komen Voor t overi e beschouwt de minister den staatkundigen horizon als vrij van dreigende eventualiteiten en den vrede als duurzaam Weenen 16 Sept Volgens berigten uit Athene van 8 dezer heeft de turksche gezant eene nieuwe nota aan de griek sche regering overhandigd Het engelsche eskader heeft Patras verlaten zich begevende naar Palermo De Presse meldt Wij vernemen dat de hofraad bij he ministerie van bnitenl zaken en van het keizerlijke huis vrij heer von Depont naar Jliramar is vertrokken waar zich te en woordig naar men weet keizerin Charlotte van Mexico bevindt Het is aan geen twijfel onderhevig dat deze reis in verbandstaat met gewigtigo onderhandelingen Van eene ondersteuningvan den wankelenden mexicaansehen troon kan van de zijdevan Oostenrijk geen sprake wezen te minder daar het onlangszelfs weigerde om hei transport vrijwilligers naar Mexico tedoen vertrekken Het waarschijnlijkste is dat die onderhan delingen betrekking zullen hebljen op familie aangelegenhedcn Berlijn 16 Sept Hoewei het voornemen bij de regering bestaan heeft om de kamers vóór den feestelijken intogt der troepen in de hoofdstad te sluiten zal dit plan niet uitgevoerd kunnen worden daar behalve eenige andere aangelegenheden ook nog het ontwerp betreifemle de kening moet behan deld worden Van de zijde van het voormalige hanoversche hof zijnonlangs weder pogingen aangewend om den hertog van Brunswijk te bewegen van de kroon afstaud te doen ter gunste vanden kroonprins van Hanover Men gelooft dat de berto zonder toestemming van Pruisen geen besluit zal nemen enmen v eet dat het aanspraak maakt om na den dood van denhertog in het bezit van Brunswijk te geraken In het hertogdom is men tegen di oprigting van een nieuwen troon voorhet huis der Guelfen i aar dit alleen zou strekken tot schadevan het streven der natie naar eenheid 17 Sept De Norddeutsche Zeitung verklaart geerie re deneu ie hebben om de depêche uit Florence tegen te sprekeUj die gemeld heeft dat Pruisen het te Pnuig gesloten vredestractaat bedreigd acht wanneer Oostenrijk voortgaat zich tegen ile billijke eischen van Italië aan te kanten De zending van den heer VVerther naar Weenen heeft eveneens betrekking op de positie van Pruisen tegenover het italiaansche vraagstuk De speciale commissie der afgevaardigden heeft het ontwerp tot aimexatie van Sleeswijk Holsicin met algemeeue stemmen aangenomen De annexatie geschiedt overeenkomstig § 3 der pruisische constitutie De commissie heeft tevens beslotenaan te dringen dat spoedig een besluit worde genomen tenaanzien van Lauenburg Het heerenhuis heeft zich na langdurige beraadslaging vereenigd met de algemeene kieswet Het heerenhuis zal waarschijnlijk het amendement tot betwaarborgen van de vrijheid van sprekeu in het parlement aannemen geheel overeenkomstig met de pruisische constitutie enhet is niet te verwachten dat het huis van afgevaardigdenhiertegen bedenkingen zal opperen Wordt echter het amendement verworpen dan mag nicn zich voorbereid houden datde tweedragt op nieuw zal losbarsten De voormalige keurvorst van Hessen heeft even als de eshertog van Nassau den eerepost die hij bij het pruisische leger als regimentschef bekleedde nedergelegd Den 20 en 21 zal de beurs te Berlijn gesloten zijn FlO ö 16 Sept De generaal Kevel is door onze regering tot commissaris benoemd om zich met den franschen generaal Lebceuf en den oostenrijkschen generaal Möring te verstaan omtrent de kwestie betrelfende het oorlogsmatcrieel in de vestingen van den vierhoek eu de overdragt dier vestingen Italië heeft aanzoek gedaan om Borneo of eenig andetoostindisch eiland te koopeu ten einde er een strafkolonie tevestigen Lissabon 16 Sept Uit Montevideo is berigt ontvangen dat de geallieerden den 10 junij aan aanval hadden gedaan op de voorposten der Paniguvanen Na in het gevecht te zijn teruggeslagen hebben de geallieerden den ISden den aanval hervat Zij behaalden aai vankelijk wel eenige voordeden maar werden ten slotte tot achter hunne verdedigingswerken teruggedrongen Zij verloren hierbij 2S0 officiereu SOOO soldaten en eene grooic hoeveelheid materieel Petersburg 15 Sept Karakosow de bedrijver van den moordaanslag op den ciar is heden door middel van ophanging met den dooii gestraft l t uitvoering van het doodvonnis heeft aanleiding gegeven tot een volksoploop waarbij verscheidene personen gekwetst en andere in hechtenis genomen werden GOUDA 19 September Z M heeft irerplaatst naar Zwolle de controleur der directe belastingen in en uitgaande regten en accijnsen L E Wentholt thans alhier en naar Gouda L M van Kooten thanste Ommen In de zitting van de eerste kamer van zaturdag is de003tindische begrooting met bijna algemeene stemmen aangenomen zoomede de wet op de middelen De minister vankoloniën heeft verklaa d dat hij terug zal komen op de zaakvan de traotements verhooging der inlandsche hoofden in verband tot de opheffing der gedwongen diensten eu de vertegenwoordiging andermaal in staat te stellen over de zaak teDordeelen De kamer is daarop uileen gegaau Gelijk bepaald was zijn zaturdag avond de kamers gesloten door den minister van buitenlandsche zaken Een extra nommer van de Staats Courant bevatte zondag 1 de benoeming van den heer Philipse tot voorzitter van lie eerste kamer voor het nieuwe zittingjaar 2 het eervol on lag aan den heer Mijer op diens verzoek als minister van koloniën onder dankbetuiging voor de vele aan Zijne Maj en aan den lande bewezene gewigtige diensten 3 de benoeming van den heer N Trakanen lid van den rsad van state tot minister van koloniën Z M de koning heeft maandag in eene vcreenigde zitting der beide kamers de gewone vergadering der statengencraalgeopend met de volgenile rede Mijne Heeren Ik waardeer het voorregt Mij wederom te midden der vertegenwoordigers van het uederlandsche volk te bevinden Heeft Mijn Huis sedert eeuwen lief en leed met dat volk gedeeld de banden zijn door onze grondwettige instellingen bevestigd Zij zullen loor eendragtige zamenwerking voor hetgeen het heil des vaderlands gebiedt meer en meer versterkt worden Nederland heeft de zegeningen des vredes mogen blijven genieten terwijl eeu oorlog op onze grenzen was uitgebarsten en Ik verheug Mij te kunnen betuigen dat onze betrekkingen tot de buitenlandsche mogerdheden ook gedurende dien oorlog steeds de blijker gedragen hebben ecner gewenschte goede verstandhouding Hoc bevredigend deze verklaring ziju moge in dezen veel bewogen en ernstigen lijd behoort ons volksbestaan naast God in zich zelven zijn hechtsten steun te zoeken De oprigting van vrijwi i ge vereenigingen tot gemeenschappelijke oefening in den wapenhandel heb Ik als blijk van den nationalen geest met genoegen gezien Een gewijzigd ontwerp van wet op de schuiterijca zal eer lang aan U ter overweging worden aangeboden met het doei om s lands weerbaarheid te versterken Ik verheug Mij de goede getuigenis e kunnen herhalen welke Ik steeds in uw midden mogt afleggen omtrent de wijze waarop zeeen landmagt zoowel hier te lande als in de overzeesche bezittingen hunne moeijelijke taak vervullen Terwijl Ik met diep leedgevoel gewaag van de talrijke offers welke de heerschende epidemische ziekte in ons vaderland heeft gecischt mag Ik de hoop voeden dat zij weldra eon einde zal nemen Ik vlei Mij met de verwachting dat de toepassing van krachtige maatregelen die elders tot bestrijding der veeziekte doeltreffend worden bevonden ook hier met gewen icht gevolg zal plaats hebben Met voortdurende en levendige belangstelling wordt het onderwijs zoo openbaar als bijzonder door Mij gadegeslagen Een voorstel van wet tot regeling van het hooger onderwijs zal U zoo Ik vertrouw in den loop dezer zitting worden aangeboden Handel scheepvaart en nijverheid hebben den invloed ondervonden van de dr ikkende omstandigheden waarin Europa gedurende de laatste maanden verkeerde De wijze waarop zij de gebeurtenissen hebben doorgestaan getuigt van hunne levenskracht en opent het vooruitzigt op de toenemende ontwikkeling dier bronnen van volkswelvaart De tentoonstelling ia de hoofdstad bewijst den vooruitgang der nationale nijverheid in verschillende barer vakken De uitkomsten van den oogst hoezeer voor enkele gewassen niet onvoordeelig waren over t algemeen in het jaargetijde dat nu ten einde spoedt slechts mideïelmalig Wat de visscherijen betreft kan ilit jaar onder de meest voordeclige worden gerekend Zücuvel van rijkswege als door zamenwerking van particuliere klachten worden werken van openbaar nut ijverig voortgezet of voltooid De toestan van s rijks geldmiddelen laat toe zonder buitengewone maatregelen noch vermeerdering van lasten in alle eischen der dienst te voorzien de uitgaven voor onze weerbaarheid benoodigd te bestrijden en met den aanleg der staataspoorwegen geregeld voort Ie gaan De invoering der nieuwe regterlijke inrigting wordt ijverig voorbereid De ontwerpen tot vaststelling van een nieuw wetboek vaa strafvordering zullen U andermaal worden voorgelegd en in dea loop dezer zitting door die tot herziening van het wetboek van burgerlijke regtsvordering worden gevolgd Ook de aanbieding van eene nadere voordragt tot afkoopbaarslelling der tienden kan spoedig worden te gemoet gezien De toestand van Nederlandsch Indie wekt meer dan ooit mijne bijzondere belangstelling Een mild regtvaardig en krachtvol bestuur gegrond op de handhaving van ons hoog gezag en op de eerbiediging van de gebruiken en instellingen der volken onder onze heerschappij geplaatst zal huu vertrouwen in de nederlandsche regering bevestigen Bij de zorg voor do instandhouding der rijks inrigtingea van landbouw en nijverheid zullen aan den bijzonderen ondernemingsgeest nieuwe uitwegen worden geopend In West Indie openbaart zich van lieverlede de gunstige invloed der emancipatie op de zedelijke en stoffelijke behingen der bevolking deze blijven echter nog in hooge mate afhankelijk van len aanvoer van arbeiders Het nieuw ingevoerde regcrings rcglement in die koloniën schijnt aanvankelijk voldoende uitkomsten te beloven De behandeling van meer andere voorstellen aan uwe overweging te onderwerpen zal het gewigt van de werkza imlieden der wetgevende magt in dit zittingjaar nog verhoogen Mogen zij door Gods zegen bekroond tot duurzaam hei van het vaderland strekken Ik verklaar de gewone vergadering der staten generaal geopend De plegtigheid der opening van de vergadering der staten generaal is in goede orde afgeloopen De koning is overalmet blijken van liefde en gehechtheid ontvangen Na den afloop der plegtigheid is echter eenige opschudding ontstaan Zoowel uit de stad als van elders was er eene groote menigtezamengevloeid om de plegtigheid bij te won n Daaronderbevond zich zooals gewoonlijk eenig dronken volk Hier endaar was het volk zoo opeengedrongen of drong het door dat politie of militaire magt ruimte moest verschaffen Ditschijnt aanleiding te hebben gegeven dat eene vrouw een slagmet den sabel van een officier bekwam Dit veroorzaakte eenebotsing tusschen de menigte en de militaire magt Men vervolgde dien officier tot in de nieuwe sociëteit op het plein Daar had eene zamenschnling plaats en wierp men tafels stoelen en steenen naar die sociëteit Spoedig was echter politie en militaire magt bijeen om verdere ongeregeldheden voorte komen Wel was er eene groote menigte in den omtrekte zamen maar zij verspreidde zich langzamerhand vooralnadat een detachement cavalerie eene charge had gemaakt Verder werd de rust niet gestoord In de zitting van tie eerste kamer der staten generaalheeft gisteren de heer Philipse het voorzitterschap met eeneaanspraak aanvaard De heer Kahusen is als lid toegelaten Verder is besloten de troonrede met een adres te beantwoorden In de zitting van de tweede Kamer der staten genenialvan gisteren zijn alle nieuw benoemde leden toegelaten Voorhet voorzitterschap gedurende het tegenwoordig zittingjaar zijngekozen de heeren van Reenen als eerste DuUert als tweeileen J K van Goltstcin als derde candidaat Z M de koning heeft benoemd tot gouverneurgeneraalvan Ned Indie mr P Mijer laatstelijk minister van koloniën ter vervanging van mr L A J W baron Sloet van de Beele op verzoek eervol ontslagen onder dankbetuiging voor de indie betrekking door hem aan den lande bewezen diensten Uit de omstreken van Leydeu verneemt men dat in deakorten tijd van bestendig weder dat deze zomer heeft opgeleverd winst is gedaan met het bergen van eene tamelijkehoeveelheid goed gewonnen hooi daar na dien tijd iedere poging om droog hooi binnen fe halen vruchteloos is gebleven Van den grooten voorraad gemaaid gras dat rced s voor eenigeweken op het veld lag uitgespreid is liet irci stp als onbréïkbasr geworden weggehaald om tot mestvaalt te dienen Deweilanden zijn zoo drassig van het overtollige water dat bijvermindering van het gras er veel door het vee wordt vertrapt want zooveel zware regens als in de laatste weken ac itereenzijn gevallen herinneren zich de landlieden niet te hebben beIffifil De iuzaroeliug der tuiuza ieii die onder Veur opuitgebreide schaal worden gekweekt wordt met veel verlies te