Goudsche Courant, donderdag 20 september 1866

I aagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2 j 55 55Vl6 55Vi6 dito 3 65 dito 4 86V 87 867 8 Handelm op resc 1361 4 1367 136 8 België Roths 2 Spanji obl 2 j 33 ic 33V Portugal obl 3 42 Eusl obl H 5 96V8 96 d 1S28 29 5 d 6 serie 5 77Vc 77 dO Lond 1862 B 867 8 d Amst l864 5 93V8 93 d Am9t l860 4 Sl s Aand spoorw ƒ 181 I8IV4 181 46 46V 46V8 dito dito 2 23 23 8 do rente mst 5 67V 68 68 d nat 1SÓ4 5 49V 6 491 1 491 8 do inzilv IS64 B ÖS s 55 551 4 Italië Amst 5 Turk buitenl 6 30V8 30V6 Griekenland S Ver Staten I874 S 69V dO 1881 6 76V8 76V2 dO 1882 6 74 6 74S 1 7411 10 Mexico 1851 3 15 4 15V8 15i i 1866 Zondag 23 September 468 Jl vrijdag morgen hcetl men te Panjs er m andere transche stedeneen ligteo schok van aardbeving gevoeld A n de nardanellen heeft 28 aug een brand gewoed aardoor 580 gebouwen eene prooi der vlammen werden en 2500 menschen van huisvesting beroofd De naasausche domeinen waarover geschil ia worden op 80 millioen golden geschat De septemberfeesteo zijn te Brussel uitgesteld uit zorg voor dt gezondheid Van 2 tot 8 sept zijn aangetast in Zuid Holland 7 1 inNoordHolland 36 in Utrecht 1082 totai 1849 runderen In Engelandwerden in dezelfde week aangetast 69 stuks vee De amsterdamschetrommelzucht is genezen De onderkoning vaa Egypte wil Candiakoopeu van Turkije Keizer MaximiliasTi heeft aan zijne vrouw teParijs een telegram gezonden van 700 woorden dat 15 364 dollars ingoud kostte Te Greenock hebben woelingen plaats gegrepen wegensde dagloonea der timmerlieden Keizer Napoleon gaat niet naar Biarritz kl de Pruisische vestingen blijven gewapend De chineache reu ChingChing Ching is te Worchester bij eene voorstelling gestruikeld enin twee stukkeu gevallen die beiden wegliepen De boxer ThomasSayers heeft in zijn nuttig leven 66 kinnebakken stuk geslagen 269 neuzen plat gestompt 431 oogcn in of uitgestooten en 36 mensehenden nek gebroken Engeland rigt hem een marmereu gedeukteekui op GOÜDSCHECOUEMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeice D n 60 BtiTgerlijke Stand GOUDA Geboeen 14 Sept Wilhelmus Gerardus ooders G H Fluj ea M Bode Geertruida Barendina oodera C M Goudiiaan en £ J Tuiuenburg Johannes Dirk Anton ouders H C Edauw en S van Heek 15 Sept Johanna Cornelia ouders H Zandvoort en J C Pelt Helena ouders J C Ruter en H Freiture Dirkje en Aart ouders A Kwinkelenberg en N Verkaaik 16 Jacobus Gerardus Catharinns onders H C Schuijt van Castricnm en C C W Schrijver Elizabeth Johanna ouders D A Ponsioen en A Schoonderwoerd £ inma Cornelia ouders G Immerzeel en C de Mol OvFitLEDEN 14 Sept N Heij 15 m J N T Franchimout 24 j 18 G Vergeer 22 TABAK Er wordt in een Tabaksfabriek gevraagd een KNECHT goed kunnende Kerven Eesten Sorteren en Koffijbranden Adres bij den Uitgever dezer Courant Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 18 September Boekdrukkerij van A BRINKMAN gemoet eiien ook wat de boonen en andere vruchten aangaat luiden de berigten ongunstig Volgens een der londensohe marktherigten schijnt er bij den veehandel dringend verlangd te worden dat het britsch gorvernement vrjjheid zal geven tot den invoer van schapen uit de nederlandsche provinciën Drenthe Overyssel Limburg Gelderland Zeeland en Noord Brabant alwaar de veeziekte niet heerscht Op grond daarvan schijnt men van plan te zijn een voorstel te doen om den invoer uit de genoemde nederl provinciën weder geopend te krijgen al ware het onder voorwaarde dat de schapen iu ue haven van aankomst met een brandmerk geteekeud moeten blijven om aldaar geslagt te worden Blijkens berigt van Zr Ma gezant te Londen ia in de zitting van den geheimen raad van 14 dezer besloten voor het oogenblik geene wijziging te brengen in de verbodswet van 24 maart jl betreffende den invoer van vee daar te lande vermits volgens ontvangen berigten de runderziekte in Nederland wederom was toegenomen en men zich in Engeland niet meent te moeten blootstellen aan de mogelijkheid dat de ziekte welke aldaar zeer afneemt wederom door aanraking met van buiten aangevoerd vee zoude kunnen uitbreken Alblasserwaard 17 Sept Gisteren namiddag had in de gemeente Langerak het volgende ongeluk plaats De knecht van den landbouwer F de Buiter een zwerm spreeuwen vanden hennip willende verdrijven schoot eer te zwaar geladengeweer af met dat ongelukkige gevolg dat hem door het spriageu van bet geweer een paar vingers van de linkerhand werdenverbrijzeld en ook de overige zijn verwond Onvoorzigtigheidof onbedrevenheid in het laden schijnt ook hier weder de redenvan het onheil te zyn Gemengde Berigten Hoizen en andere eigendommen van den hofadet te Hanover worden voor spotprijzen verkocht Ook in Albanië is een opstand uitgebarsten ADVERTENTIEN Prijs van het gedestilleerd bij G P van de YIOjDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij ef ne hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 462 io per kan 65 cents idem a 47 io e per kan 67 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 46 10 o P 64 cenis inl BRANDEWIJN a 46Yio P kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 19 Sept 1866 D TAS HINLOOPEN L VBBEKTON betuigt zijnen wel gemeenden en hartel ken dank aan lUeu zoowel hier als elders die hem ter gelegenheid zijner vervulde veertigjarige evangeliedienst vele en treffende bewijzen gaven van achting toegenegenheid en vriendschap Gouda 17 Sept 1866 Te Koop voor f 240 Eene zoo goed als nieuwe PIAOTNO krachtig van toon met fraaije Kast te bezigtigen bij W KAMPHUIJZEN korte Tiendeweg alhier Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten en wanneer deze tijdig worden aangewend kan men zich tegen den eersten aanval vrijwaren of mogt men reeds Bhumatisch zijn aangetast wordt men doo een vlijtig gebroik spoedig genezen en in die stemming gebragt waariA een gezond mensch slechts zijn kan Ook kan de prijs niemand temg houden er de proef van te nemen daar deze Watten voor 30 cents het pakje te bekomen zijn bij A BREETVELT Az te Delft en verder tot denzelfden prijs in de onderstaande Depots T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN DE OORLOG De 19 Je eenw kenmerkt zich voortdurend door de vele vijandelijkheden welke elkander opvolgen en hoewel ons vaderland hiervan geruimen tijd is verschoond gebleven en tot op heden toe zich in een gelukkigen vrede mag verheugen zoo loopen wij toch ook onder den drop van Je regenbui die elders nederstroomt Doch vele onzer landgenooteu zien zich van tijd tot tijd nog door een vijand van anderen aard bestreden die hoewel geen doodelijke offers eischende toch in volle woede zijn prooi aangrimt om zich zooveel mogelijk van hem meester te maken en langzamerhand alle rust te ontnemen Zetenhiizen Woerden Schoonhoven Alphen Boikoop A PRINS G WILHELMUS T W DEN UIL Geb KAULING J GOUDKADE Nu komt zeker de vraag Waarin bestaat dan die vijand Waarop ik bereid ben die vntag onmiddellijk ip te lossen en hem aan te wijzen in de zoo eer gevreesde RHUMATIEK J H KELLER RoOerdaia Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGEXDIJK Capelle ajd Umi Er is echter op deze pijnlijke aandoening een middel gevonden hetwelk onfeilbaar ia zijne werking is en bestaat iu de Deie Conraot verscliijnt des Douderdaga en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave dea avonds te voren De prijs per drie luaanden is 2 franco p post ƒ 2 2 5 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 Lre ingezonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kenms van de ingezetenen dat het Kohier der plaatselijke directe belasting in deze Gemeente voor het dienstjaar 1866 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd en ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden Gouda den 21 September 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEETEE FOETUIJN v BEUGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 22 September Pruisen viert feest over zijne schitterende overwinningen bij den terugkeer der legerscharen die als blinde werktuigen de uitvoering der heerschzuchtige plannen van von ismarck mogelijk maakten Voor dien hofmeijer buigen all scaatsmagten hij dwingt het onwillige heerenhuis om in alles toe te geven gelijk de vroeger zoo weerbarstige afgevaardigden uu willig medewerken tot het voleindigen van het werk des gewelds No altiid is de vrede niet gestoten met Saksen ofsclioon de berigten gunstiger luiden en eene spoedige schikking doen vooriien De hertog van Meiningen zal het overlaten aan zijn zoon om onder het juk door te gaan Oostenrijk en Italië beide even geldeloos kibbelen over enkele millioeuen De meeste belangstelling wekte dezer dagen de circulaire van den tijde ijken franschen minister van buitenlandsche zaken ter opheldering der door Frankrijk gevolgde politiek Diplomatieke stukken gelijken uu wel daarin op stearinekaar zen dat ze mooi en net zijn maar weinig licht geven eii men kon niet verwachten dat Napoleon zou vertellen wat hij eigentlijk in het schild voert maar de circuhire heeft toch een goeden indruk gemaakt op de Pruisen die als geprezen worden en ook elders erkent men de vredelievende bcewel afwachtende strekking De nieuwe toestand wekt bij Frankrijk noch naijver noch vrees groote rijken worden als aangeprezen Frankrijk is in zich zelf sterk genoeg maar lal toezien en zich gereed houden om zich zoo noodig te doen geld n Het is als altijd heen en weer praten zonder iets wezentlijks te zeggen Rome zal ontruimd worden maar den steun behouden der fransehe bescherming Duidelijk is dit voorzeker niet maar men kan gissen wat het beteekenen moet Venetië zal stemmen over zijn lot dit bewairt den vorm beter dan de brutale bismarcksche annexatien en bovendijn de Venetianen zullen geen pressie behoeven om zich aan te sluiten bij Italië Op Sicilië heerschen vooral te Palenr hevige woelingen oproermakers maakten zich van een gedeelte der stad meester liBP r het leger is weder disponibel om de onlusten te smoren in het bloed der weerbarstigen Dit zal ook op Candia gebeuren als de opstandelingen overgelaten worden aan zich zelven zoo niet dan herrijst de oostersche kwestie uit hare asch en men begint te vreezen dat Amerika lust gevoelt zich daarin te mengen aan de zijde van Rusland en alzoo een pendant te leveren van de heillooze fransehe bemoeijingen in Mexico Naauwelijks was de zitting der kamers gesloten of de opening Tolgde op het voorgeschreven tijdstip Ook de openingsrede is een diplomatisch stuk weinig zeggende kleurloos en veel overlatende aan nadere bespreking Het eenige punt dat algemeene belangstelling weki is niet aangeroerd wij zullen later wel eens hooren hoe het staat met Limburg Het is gematstellend te vernemen dat de financiën weder in goeden De prijs der Advertentien van ééa tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar pluatsriiimte staat verkeeren eigeutlijk wisten we dat wel en wij hebben den nieuwen minister niet geloofd toen hij in juuij de zaak zoo somber inz ig hij schijnt leer aam en niet ongenegen zijne onjuiste beweringen terug te nemen Het ministerie Mijer is ten einde de chef is geëclipseerd alle vermoedens en gissingen zijn bevestigd het was te doen om het iudisch gouverneurschap Het schijnt hem minder zwaar te vallen in ludie ten uitvoer Ie leggen wat strijdig is met zijne overtuiging dan hier zich in alle bogten te wringen en door de partijen in de kamer heen te zeilen naar het doel dat hem ook niet gelukte zonder merkelijke avarij Het is dwaas te zeggen dat de man zoo irapopulair is in Indie het kan daarmede toch niet erger zijn dan hier en kon hij dan hier aan het hoofd staan van een ministerie dat zoo krachtig is door de verdeeldheid der liberalen De i umwe minister van koloniën werdt gelegd vast te staau in de conservatieve beginselen dit belooft hem meer achting maar minder levensduur en onvoordeeliger aftreding want er is ge egd door de gratie der liberalen zal liet leven dezer in levensgevaar verkeerende regering een tijd lang mits zij aan haar liberaal programma getrouw blijve worden gespaard 6uttenlflnïr Londen 19 September De toestand aan boord van het kanaal eskader schijnt geenszins voldoende te wezen In den laatsten tijd heerschte zeer veel ontevredenheid aan boord van den Caledonian den Lord Clyde en den Liverpool en er wordt zelf verzekerd dat er oproerige daden zijn gepleegd De reden hiervan schijnt te wezen dat aan de matrozen verlof is geweigerd Het gepantserd eskader is onder zeil naar de baai van Bantry Ierland Het doel dezer reis is tweeledig in de eerste plaats proefnemingen met het geschut en ten tweede te onderzoeken hoe deze schepen alleen met behulp van zeilen in den Atlantischen Oceaan kunnen manocvreren In den scheepsbouw heerscht tegenwoordig veel lusteloosheid er zijn werven waar vroeger tusschen 2 en 3000 arbeibera werkzaam waren en die nu ter naauwernood aan 10 of 12 bezigheid geven Men is dan ook voornemens vertoogenbij de regering in te dienen om den voorgenomen bouw vangepantserde schepen reeds nu te doen aanvangen Lord Derby heeft voor eenigen tijd aan professor LeoneIievi opgedragen onderzoek te doen naar het aantal werkliedenin het vereenigde koningrijk en het totaal bedrag der doorhen genoten loonen Volgens dit onderzoek is het aantal loontrekkende personen ruim 10 697 000 Gemiddeld ontvangendeze in Engeland 16 sh 2 p in Schotland 14 sh 10 p enin Ierland 11 sh 9 p per week Rekent men de mannen Heen dan krijgt men voor gemiddeld werkloon in Engeland 22 sh 6 p in Schotland 20 sh 6 p en in Ierland 14 sh 6 p Het totaal van alle in het koningrijk per jaar uitbetaalde weekloonen wordt gerekend op £ 418 300 000 Voor den landbouw welke de uitgebreidste tak van nijverheid is beloopenzij 75 000 000 Bij het mijnwezen wordt per jaar slechts 15 000 000 aan loon uiibet dd De overige groote afdeelingen der nijverheid nemen tusschen deze beide uitersten eeneplaats in De berigten uit New Xork van S dezer melden dat de president Johnson op zijnen togt door het noorden te Chicago met groote geestdrift ontv i n en vervolgens naar St Louis in Missouri was vertrokken Zijne vrienden varen niet meer zoo zeer voldaan over zijne reis als aanvankelijk er waren onder hen die vreesden dat zij alles te zamen genomen meer nadeel dan voordeel aan de zaak zijner staatkunde zou doen en een nadeeligen invloed cp de verkiezingen zou hebben Immers op verscheidene plaatsen werd de president door tegenpartijders met hoon en opentlijke beleedigingen bejegend terwijl hij zich door hartstogt liet vervoeren om zulke aanvallen met gelijke munt te betalen en schier uit te lokken Er worden in de