Goudsche Courant, zondag 23 september 1866

j £ e i Prisien n oor ienwis pungen mtucfeueeli i 11 bij i pre ident nn de j Ie oer volksmenigie het erHi i mte t hoo ren dat hij uitdrukkingen LeneJen yue Bairdigliem uezigde iiiarop hy ontnooiai e dat hjj ich om v urdiglieid met be kommerde Pc Times i vin geioelcn dit men in de eerste tijden u et mtrt rtMneu op cene lerliging n dv n koers van hel li nio vr iiincljk tci gnolgf i m den slechten oogbt en de groote verzendingen v n gou n ar Vmcuki Niett inn acht htt bhd het een gun tig i rsch jnsel dit de toest ird der nk ï cl gui tser is op dit oogenblik dan in het afgeloopea jaar h t geval iv oen le rente tand i ird op 4 pet 3 ond Te vraaz voor di eonto i dnioij bj de bank i r gering Parijs Sepi De Mei ver ekert datieci eene eommi ie isleuoemd voorde reo eaui ai e van Ie leger en dat men weldra de uitkom tcn al keji i n v ii ha r onderzoek Te gerucl tu nu irn annexatie pi mnen ten nadcP e vanBelgië bhjven icg altijd m omloop Men ver7en eu dat dtseptember feesten ve da gl zijn om 1 rankrijk elk vo endoel ot man ie taticn te ontnemen Alen voegt er bij dit ie rnef tvan tri burg n lar Berlijn vertrokken is belas me eei ezc 11 die bt lekMug heett op de belgistbe kwestie 1 ie icpartem nten an alg m en bestuur wordt reeddruk gtvtrkt aan het gereed maken der ontwerpen van detaat egrooang men v cii thl het er op toe te leggen üat dekine die oiitw rpen reed nijinuary zullen kunnen ontvangen Weenen lö Sept tr is op meu sprake van de ittredm vaj grvif Moriz E terbaz nit het oostenrjksch k binet diL door de de k partg be chouwd wordt de groot te hiiiderpid te ijn voer de oplo ic der ho igaarsche kwestie draaf LirLh vu de hit van 1 krstorii chijnen hunne aanvragen om ont 1 vocrl opig te heblien ingetrokken De heer von II bncr 1 ia Pirjs vertrekken ten onregte evenwel kent men har m die rei eene poiil tke beteekmis toe 21 bi pt Lc Ireie l re se beweert dat de vrede geslo en Is tü chen Vrui en en bak en Berlijn 19 ept Pc Irovmnal Correpondeuz zegt dat de om 11 IC tji or ai Is ie van de vooiberei lende mauregelcu tot r eliD van 1 c beheer van Prui eu m de mgelijf landen ha ir arbeid hoi gcundigd en ripport heeft uit ebragt In de Zitiii g van htt huis van afgevaardigden s hetontwerp betretiende de Dirlehns kas=en met 110 tegcT 142 stemmen aangenomen Lr is du be loten tot opheliiig dierki ea V n belecninc cnvijl de bilju ten door die gcid lustitutei u oaaio p gLurigt den 30 juuij 1567 aan de circulatiezullen moeten unltrokken zjn De circulaire van heer de Lavalette baart hier groot opzien en wordt algemeen als een bev ijs van het verlangen naarvrede door Frankrijk met eene indirecte maar zeer duidelijkeafkeuring van de compensatie politiek aiuge ien Men merkthier op dat niemind in Parijs de bekende polsingeu alhier opn en 7 au wil hib en a ngeraden De fout wordt vooralm den vorr waarin dv bc prekiug pliats had geheel en alop reken 1 g van den beer Drouin de Lhuvs gesteld die decirculaire v n dvn mmister ad interim mci eigenaardige gewaarword ng n moet hebben ge ezcu Hocieer het keizer apoleon om st ru tstellinir der gemoederen te doen is blijkt mthet feit dat Jp aankomst van den heer de Aloustier met eenswerd afgew itht Ook dr agt de circulaiie lu dien tusschentijdoogea ch jnl jk nOj meer den stempel van de persoonlijke bepaald rutver an endc cü vrede levende luziglen van den keizer die de n euv e miui ter van buitenliadsche zaken niet voorbijkan 10 de zi ne te makcu Deze neemt met de aanvaardingder aken de uitv coring op zich van dit prosrammi dat buiteudicu vnj wel met de Moustier s persoonlijke nt gingen moetovereenkoiiipu OmiT Ui hc resultaat der onderhandelingen welke de regerin voert me den keurvorst van Hessen kan men birnenctnige daiïvii zckCre berigten ontvangen Tot nu toe heeft menalleen gi iigcL om rent he bedrag dt r rente dat aan detcnvoormaligcn souvere n behilve de particuliere eisendoirmen derkeurvorsteljke famili gedurende zjn leven z l worden toegekend Men kan verwachten dat de keurvor t na het sluitender overeenkomst even als de hertog van sassau de keurbe ische troepen vin hanrcn eed zal 0Dtsla in 20 Scpt De pleg igL mtogt dT troepen ii deze stadheeft heden morgen ten 11 j ure m de voergeschreven ordeplaats gehad De geestdrift des volks voor den koning w isonbechrijfebjk De heeren v Bismarck v Roon v 1 een aantal jongr dames dn laiiv erkransen als een voor zich elen een voor den kroonprino en een voor prins Predenk Karel Op de aanspraak van den eersten burgemeester gaf de koning zijn dank te kennen voor de buitengenone ont vmgst wairvan hij getuige mogt zijn eene ontvangst zeide hij d niet hem maar de intrekkende troepen moge gelden Er zijn heden talrijke ridderordes verleen en vele officieren zijn 111 rang bevor Ier i De heer v Bismarck heeft den ran V m generaal verworven De kroonprinsen prins FreJenk K rel hebbei de orde van Verdienst bekomen met de beeldtenis vau Irederik de Grooti De Staatsanzeiger bevat een besluit waarbij amnestie wordt verleend a in allen die tot op heden veroordeeld ziju wegens hoogverraad majesteitsschennis verzet tegen het staats gezag storing van de openbare orde zoomede wegens door middel van de pers begaan begrijp tegen de drukperswet van 12 mei ISol of strafbare handelingen tegen de verordening op het regt van vereeniging van 11 maart l Sl Het officiële blad bevat voorts een statuut betreffende de stichting van een herinnering kruis voor der veldtogt van 1860 Omncnlanö GOLDi 22 September Bij de bekrooning van pluin gedierte ingezonden voorde tentoonstelling van pluimgedierte bloemgewassen en tmn I vrnch en door de afd sGravenhige en omstreken der holl m utschappij v n Landbouw is toegewezen aan den heer J L kamphuijzen alhier voor Moetio ets u 31 Bmtim 2 prijs getuigschrift Fazanten n il Lichte goudl ikensche fazant 2 prijs getuigschrift n 4S Donker goudlakensche fazant 2 = prijs getuigschrift Paani en n 54 V itte paauw 1 jjrijs zilveren medaille iraiten n 62 Zwarte zwanen 1 prij zilveren medaille uitgelootd dour k Jl prins reder k en ƒ 10 Eenden xfi 79 t isc a eenden l pnjs zilveren mediille en ƒ 3 n 80 A laijereenden 2 prijs bron en medaille n bl Carolina eenden 2 = pnj getu g chrifv n S2 Bi hama e ndeu o prijs getuig chnft Diuien nO 9i De vreemdste uitlandsche wilde duifsoort 1 prijs zilveren meJaiUe en ƒ 10 u 116 Tortelduiven 1 prijs bronzen medaille S el gpvri 3d bij het programma oor een piar emt e ganzen zilveren mediiUe Jiaar wij vernemen is dit paar ganzen van De twee Ie k imer der staten generaal heett donderdagochtend eene zitting gehouden waarin de 1 eer van Reenen met eenetoeoasselijke aanspraak het voorzitterschap heeft aanvaard De heeren Fokker en Moen = hebben zitting genomen terwijl eene kennisgeving is ingekomen van den heer van Lene commissie voor het adres van autwoord op de troon rede is benoemd zij bestaai uit de beeicn van Delden Dirks van Limburg Brouwer DuUert en Jonckbloet Gi teren heeft de tweede kamer eene korte zitting ïehouden w aarin na OIlderzoc der geloof brieven zitting heeftgenomen het nieuw gekomen li 1 lu het oi uiciesdistrict Leyden de heer O baron van Vi as euaer Catw jtk oorts is o a ingekomen een koninklijk besluit betreffentle de aanbieding der staa begrootiiig voor l 67 ervolgens kom ter tafel bet ontwerp van adres in antwoord op de troonrede dat gedrukt zal worden voor de leden en naar de afdeel ngen verzonden Donderdag is in de zitting van de eerste kamer derstaten generial htt adres van antwoord op de troonrede metalgemetne stcuimen aangenomen De regering heeft verklaard dat de meuvvc minister van kolomen htt programma van ziJDvoorganger volkomen beaamt en verder dat er met onderhandeld wordt ovtr ene opname van Limburg m den nieuwenduitschen bond ofschoon dan ook de feitcl jke toestand nogniet regtcus gesanctioneerd is Daarna is de kamer uiteengegaan Ten gevolge der benoeming van jhr mr H M Vscb van Wijck tot commissaris des konings in de provincieDrenthe is eene vacature in de tweede kamer ontstaan enzal eene nieuwe verkie ng moeten plaats hebben m het hoofukiesdistnct Bij de diiigsdig plaats gehad hebbende verkiezing in hetkiesdistrict Li ei v in e n lid der tweede kamer van de sta ten generaal zijn nitgebragt lilt geldige stemmen Baron O van Bij den raad van tate afd voor de geschillen vanbestuur is 19 dezer o i ingekomen een koninklijk beslu tvan den 10 de er waarbij burg en neth van fjouda nietontvankelyk wnrden verklaard in han beroep van een besluitvan gedeputeerd staten van Zuid Holland waarbij met afwijzing der daartegen aangevoerde bedenkingen is goedgkeurdeen beslnit van den gemeenteraad van Delft tot nijzigng vanden tijd waarop voortaan de kermis aldaar zal genouden worden De heer Sohimmelpennmck heeft de natie bij zijn optreden als minister noodeloos b ng gemaakt Dat komt omdat hij een verkeerden sleutel gegrepen h id om de geldkist te openen dien zeker welke achter op zijn rok hing Het ons ministerie had dan toch de kist niet leeg gemaakt zoo als zijn vriend van den tramway schreef N V C De conseivatieve partij heeft veel van een ci devant jeune homme die een zeer zwakke ge ondheid heeft nooit zich regt fiks gevoelt altijd krukt altijd pijn voelt h er en daar die weinig haar meer heeft en veel valscae tanden en die zijn wangetjes met een klein beetje rood nog een hef aanschijntje geeft De heer Lion is een uitmuntend docter voor zoo n patient Met alle ongelukken die hem overkomen weet hij hem te troosten weet hij hem te persuaderen dat het eigentlijk een geluk voor hem is en wijs te maken dat hij dagelijks jonger en krachtiger wordt Zoo vertelt hij hem heden dat het zoo n uitmuntend bewijs 13 voor de achting die de tweede kamer aan de conservatieve partij er a tn het ministerie toedr igt dat de heer v Reenen tot eersten canJidaat voor het voorzitterschap dei kamer verkozen is De man die onder het thorbecki nnsche en andere liber Ie besturen eveneens tot voor itter werd iinbevolen Als hij hel maar slikken w il de goede patient N l C De Nieuwe l oordbrabander zegt van goed ingelichtezijde te kunnen verzekeren dat bij de hooge regenng bepaaldhet plan bestaat om de geneeskundige ficulteiten vrn al onzehoogescbolen over te brengen naar en te vereenigen te Arasterdam roodat voortaan alleen in de hoofdstal de gelegenheidzou bestaan om van rijkswege lessen in de geneeskunde tebekomen Aan de nst Ct vvorJt uit Middelburg geschreven datde elgische ingenieurs hebben verkhard genoege te nemenmet het eenigerm ile gewijzigd ontwerp der afd imming van deOoster Schelde Het rapport zal weldra ge tel Zijn Eeneschikking met België is waarschijnlijk Het Handelsblad vermeldt op sjezag van een brief vaneen officier van gezondheid dat er gebrtk bestaat aan officierenvan gezondheid in Indie vooral bij de marine zoodat de officieren wier tijd veistreken is en dus retonrneren moe ten opnieuw naar elders zijn gedeticheeid geworden tot dat andereofficieren van gezondheid gearriveerd zijn De synode der chr afgesch geref kerk in edeilandheeft in hare laatst gehouden zitting besloten om voor het tegenwoordige geene pogingen aan te uentlen tot het doen erkennen van hare kerk door den st lat Men leest in de Staats Cour mt het volgende De d gelijksche bengten betreffende de cholera zullen voo t aan met meer in de Staats Courant worden raedesedeeld daar die ziekte bijna overal heeft opgehouden epulera sch te heer achen en zich slechts hier en daar sporadiscbe geviUen voordoen Met de gewone wekelijksche ofgaven zil worden voortgegaan Gemengde Berigten De koningin van Hanover wil bet land nitt ngt Von Bismarck ib zenuv ichiif ten gevol e an iiircsionBti che overspanning Op den Erie=po weg is een bij arroT buig staaule pctroleumtrem door botsing met een t ocderentrein oitvlaral de ojtploi 5 der T itrr ko ttc aan ceuiee personen het leven en veroorzaakte biand m ten lantil hui en Het lokaal der hoofere bnrger thool te Arnhem beeft cirta ƒ SO 1K 0 geko t Op de ei gdscüe = poorweghjnen zijn 6000 locomotieven in dienst Ook in Ijigeland zijn crijokken vin aardbeving i evoeia Akn beweert dat Pruisen Iran bladen bezoldigt De P te eischt dat htt ruraceii nhc leger ter j oragt v oi e tot 10 000 maj De Frankforters protesteren nog alt tetren hanne inlijving Men wacht den keizer van Oostenrijk te lestb om eea iibenal ministerie ti benoe ncn Keizer NajjoleoQ i di ndc d g Tan St Cloud vertrokken naar Biarntz Ingezonden Verandering of afschaffing der kermis aarde Q De geterde redactie der Goud che Courant vergunde u gaarne ook een woord mede te spreken en ik verheug mij dat zij zulks heeft gel m Door wrijving an gedachten komt de waarheid meer Tan het lichi In ons ooideel over de kermis zijp vvij het tamelijk eens Gij noemt die teregt een overblijfsel U t een geherl anderen maatschappelijken toestand eene aanleiding tot verkwisting en ongebondenheid en venscht dien nooit onveranderd terug te zien Maar nu ons verschilpunt Gij wenacht verandering der kermis ik ga eene schrede verder en wen ch geheele afschafirig dier verouoerde instelling De vraag door u gesteld of de kermis geene jecoelige schadezou toebrengen aan onze neringdoende burgers kan ik ni =ttocs eramend beantwoorden Kr mose mmdt i el I binnen onzegemeente komen er eaat ock veel minder di gemeente uit Gij zegt zelve dat onze vver lieden aan het e nde des jaars fjein cent rijker zul en zijn Mag men dan niet met grondaannemen dat een groot deel van hetgeen anders in handenvan vreeraden ki mt bij het met honden der kerm n de kasonzer nerngdoeude burgers zal vloeijen op mindebare doch meer duurzame wyze Gewis WIJ mogen den werkman niet berooven van zijne dagen van uitspaiiniii Maar de kermis is geen uitspannmg Het doel van elke v ire uitspanning is tjch ligchaam en geest van den arbe d te doen rusten en bekwamer te maken tot nieuwe werkzaamheid en dit doel wordt bij het meerendeel der kermisbezoekers niet bereikt Zou de kermis mei gezuiverd kunnen worden van bet smakelooze ontsierende en zedebejervende Zoo vraagt gij Zoo vraagden ook eenige leden van onzen gemeenten toen m 1S54 de afschafing oer kermis naa aanle ding eener circulaire van den toe imaligen omraissaris des konings m Zuid Hollmd ter sprake kwam Niet afschaffen lutar veredelen was toen liet woord welks fraaije klank m die daf en met zonder invloed bleef ea welligt tot het behond der kermis medewerkte VVij zijn thans twaalf j ren later Wat is er v n die aanoevolen kermisveredeling geworden Gaarne wil ik bij hen lie aldus spraken zoo ook bij u de be te bedoelingen veronderstellen Maar het k rat mj vooi dat als men de kermis veilde zuiveren vn al het smakelooze ontsiereni e en zedebedervende er v n die instelling weinig meer dan de na m Ou overblijven Het arrae volk ma iets hebben en ik stem het u volkomen toe Het S pligt mede te werken tot veredeling vanden zin des volks Daarom zag ik eene vere niging voorvolksvermaken zoo als in Middelburg bestaat en wiet nuttigevverkzaimheid ons door de dagbladen is medegedeeld ook gaarnealhier opger gt Miar zal zoodaniae verceuiguig alhier nuttigw iken dan behoort de grootste hindirpaal de kermis eerstte worden weggenomen Men kan toch het onschadelijke vande kermis overnemen En eerst oan acht ik het mogelijk hetnuttige met het aangename te p ren Q ït Gouda 16 Sept IbSb P S Het komt mij voor het slot van uw a tikel onbeantwoord te laten daar k u volkomen vrij laat in uwe beschouwing over het door mj voorge lclde middel ter bevordering der kermis afschaffing och vau u of mij ma ir alleen van den gemeenten id ou het afhangen dit middel onprac tisch te verklaren Vergadering van den Gremeenteraad Vrydae 21 N pUm ir Tegenwoordig de btcrcn mr A van He en IJzendoom voomtter de Grave iruU Luvten Printe Draggaar Westerhsan Remy Bnchner van Gem cp Ki t tn Tce ers De lotulen dtr vonsc vergadcnUo worlci Ic cn en gearre teerd Zijn 1 iiekoaien twee diapositien van h dcputterde staten hoodende goedkeuruig vu de rekening dti dd s hn tenj over 1S65 en van het koHiLP der pi belastinï het eerste aangiuomcn voor kcnni Reving en het laatste lu handen t 11 in d u p la r