Goudsche Courant, zondag 23 september 1866

1S66 veel varkoijs eu Donderdag 27 September ü 469 GOTIDSCHECOURAJÜT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendetcep D n 60 ADVERTENTIEN Raderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandag en Dingidoff smorgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 3 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Seiourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 46Vio per kan 65 cents idem a 477 0 o per kan 67 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a Iö Zji q per kan 64 cents inl BEAJS DEWIJN a 46Vio o V 68 = cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCDA 22 Sept 1866 crr c missive van de pi gczoiiilhcitls commissiC liouclciidc mcdccleeUug rar 3cr rooster der aftrcdinL ootif eciie missive van li en A houi t Lii nicdei3ecltng sis Ict raar jr de staatdhuUD uüku Ji is aaugpstcld rar J Fortuiju I iQo lcever en aan bev ling aii dcB2clfdc aU k traar voor de burpemvoudsetiool ea mede de liu da tie nirrigi bcnoeiiïdc l crsrcü de bc iioemmg htbbcu laDvaard een voorstel van lï tu m in e ie volgende vergadering deüuitif ais iiui ti ïleii rfeïi tïjdelijk ju waarnemer Scbriek een adres vai i den hnlpouucriMjzrr van H ek om ontslagen te worden ab Ijulpondtnvi TTT bet eervol oüL ln wordt verleend Il adrt é an L vait etn adres vin V u 13cuiu il verzoekt iidi in t 1 jan 1S67 zijn pensioen v p la ii D t i j daarvan kan leven met aanbod om kn meaw bcuoinidcw arehitec our Le lichten t ii te ondersteunen B en AV st llen voor in overr T btframiug met de eouimissie van fabricage daartoe over te gaai en dtn 75 jarigen ar hitect te vcrleeueu een Lüaiotu aii ƒ li 00 sjaa de stukkeu worden ter visie gelcgdj de bclissing in ecu volgende vergadering i tn adres van A Jonker e s ter adhscsie aau bet voorstel ter ver aiidcri ig van de bruggen ever de Gouwe ter visie etu uitgebreid rapport van 11 en W op het adres van de werkinrigtin om bet opnemen van zic icn in het gasthuis te vergemakkelijkeu wjrdt aangehouden tot tie bthandeling der begrooting Nu is aan de orde cu v KJl tll betreffende de verhuring van eigendommen wordt voorgc eW de verhuring van versebillende posten om onderscheidene cor sideraticn te doen voor éen jaar en de vissehenjen in stads grachleii en ht t ophalen der vuilnis ab gewoonlijk te verpachten voor zes jaar en wordt daartoe besloten met afwijzing vau bovengemtld adres Tan C van VKet eindelijk wordt voorgesteld de verhuring van een buis te lioskoop bij vemieuwing te vtrgu neu voor drie jaren tegen ƒ 60 per jaar aan A van der Kraai f w jrdt dit aangenomen De icileu der cuiunii sieu ingesteld bij art 5 i en 166 der gemeentenet worden iiigckozeu Tot hulponderwijzer aan de armeDscbool wordt aangesteld J V van der Heul mci algemccne stemmen en cveuzoo tot huli ondcrwijzeres aau de openbare school voor meisjc mejnfvrouw C van Bclknm Xiets meer aau de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Marktberigten GotldSL 20 Sept Tarwe rogge en boekweit werden mer keiijk höoger verkocht terwijl ook voor gerst en haver hoogere prijzen erdcu besteed Tarwe PooUche per 2400 kilo ƒ 380 Koode Kleefsche ƒ o Zeeuwsche per mud nieuwe ƒ lü 50 ii ƒ 11 25 dito oude ƒ 11 i ƒ 12 50 Rogge ƒ 6 70 a ƒ 7 50 Gerst winter ƒ 5 75 Tt ƒ 6 SÖ do zomer ƒ 5 50 i ƒ o Haver küTle ƒ 4 25 a ƒ d ÜO lUto lange ƒ 3 0 a ƒ 4 20 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 200 a ƒ 210 Xoordbr ƒ 225 u ƒ 230 Hcticu waren ter veemarkt veel schapen aangevoerd en handel eenigzins minder geanimeerd er warpu ook as de Heden overleed onze geliefde Vader an behuwd vader H J van t SANT predikaat der hervormde gemeente te f elp bij Amlurrii C L WALÏHER B J WALTHEK VAK t Sant Gouda Vi Sept 1866 MAATSCHAPPIJ tas YERZEKÏEIXG JU De PhcBnix gevestigd te Am ttrdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1S45 n 72 enz Maatschappelijk Kapita vi ƒ 1 500 000 zelieel gcpkatst Verzekert op lUlijke rmte prmië tegen brandschaden Agent voor Oowk en omstreken W IC a O M H O U T kassier der Beleenbank van Gouda aaugevoerd die traag van tie hand Kaas Aans cvoerd 35 partijen ƒ 25 50 a ƒ 28 50 Goeboter ƒ i ao a 1 50 Weiboter ƒ 1 10 a I Sd Delft 20 Sept Ter graanmarkt weinig aangevoerd Tarwe ƒ lO SO a 11 10 rogge ƒ 6 90 ii ƒ 7 21 tarwe voor cons ƒ 11 40 a ƒ 12 Rogge ƒ 6 SO Puike eenj zeeuwsche tarwe ƒ 11 a ƒ 12 tweejarige ƒ 12 50 Aan stads waag gewogen van 13 tot 20 sept 19 4 571 8 en 64 16 boter te zamen 16820 n g Prijs ƒ 60 a ƒ 6 het vierde ƒ 1 50 a 1 67 per n e Aardappelen aangevoerd 640 mud ƒ 3 25 a ƒ 4 50 Middelburg 20 Sept Jar tarwe ƒ 1 25 n do 75 c rogge 50 c wintergeist 30 c zomergerst 70 c witte boonen en erwten ƒ 1 25 hooger Londen is September Boter Friescbe 124 Kampen en Zwolle 109 a 116 Bosch 60 a 70 Emden en Leer 88 a 94 llolstein en Kiel 100 a 120 Yersev 90 a lOS Morlaix 78 a 80 Kaas Edam 54 a 60 Gouda 50 a 56 Derby 58 a 62 Kanter 21 a 22 Amerik 60 a 71 19 Sept Granen Tarwe tot vorige prijzen verkocht gerst goed gevraagd tot volle prijzen en haver vast Aanvoervan 15 18 sept 250 qr inl en 4010 qr vr tarwe 30 qr inl en 1420 qr vr gerst en 10180 qr vr haver 20 Sept Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 1540 runderen 390 kalveren 7 380 schapen en 210 varkens Voor beste runderen werd 5 voor do kalveren 6 6 voordo scii pen 6 en voordo varkeus 4 10 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA GEB iKFN 20 September Jacob Hendrik ouders J Nieuweühuizen eo van Vreomin ïï J M Broftkhuijsen OTEELEüfc N 18 Sept W de Mink 10 w B C geo 11 vv 19 P Schenk huisvr van J van der Horst 35 j de Graaf J NieuwenSpieringshoek en P H Weiland A Bokhoven Gehuwu 19 Sept G van Zutphen en J K Scholten E I oordeman en J C de Mol 3 Strevelaar en J huijzcn en M btravcr G AVclter en S M Prijzen der Effecten Vrijdag 21 September Ijugstt Hoogste koers koers 551 4 007 657 S7Vic 136V AMSTERDAM Gebleven koers 551 2 87Vt6 pCt 87 6 136 Ned w sch 2V2Idito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2V s Spanje obl 2V3 Portugal obl 3 Kusl obl H 5 d 1828 29 5 dO 6 serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst 1864 5 Aand spoorw ƒ d 1882 6 BoekdraUeri van i BKINKMAN Mexico 1851 3 Deie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentién van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootera moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BEKENDMAKING Burgemeester 62 Wethouders van Gouda gezien art 54 der wet van den 29 Junij ISól staatsblad n 85 Brengen ter kennis van de ingezetenen dat de raad dier gemeente heeft benoemd twee vaste commissien belast met de voorbereiding van hetgeen waarover hij heeft te besluiten Dat tot leden Tan de eerste dier commissien belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd onder het voorzitterschap des burgemeesters zijn benoemd de heereo M J L A LE GE AVE W J FOETÜIJN DEOOGLEEVEE J EEUTINGEK en M P P P KIST en tot leden der tweede commissie wier werkkring is het bijstaan van Burgemeester eu Wethouders in het toezien op het beheer en het onderhoud van en de zorg voor aile plaatselijke werken eu eigendommen der gemeente behalve Burgemeester en Wethouders van welke de eerste is voorzitter de heeren G PRINCE en D W WESTEKBAAN GoüDA den 25 September 1866 BcRGEMEESTEB en WETHOUDERS voomocmd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN POLITIEKE IMMOEALITEIT De cultuurwet werd verworpen het liberale ministerie trad af en P Mijer oud minister van koloniën werd volgens latere verklaringen vr n de ministers met de vorming van het ministerie belast Het ministerie kwam in conservatiefanti revolationairen geest tot stand ten minste op de namen en antecedenten der nieuwe t nisters afgaande mogt men dit veronderstellen Maar spoedig na de optreding van het kabinet werden veler illusien weggenomen en veler verontruste gemoederen gerust gesteld Men vreesde voor het openbaar onderwijs men vreesde voor de wet op het lager onderwijs en die vrees was ongegrond geweest Men had van antirevo lutionaire zijde te vroeg gejuicht de illusie was spoedig weggenomen geen heil was van dit ministerie te wachten de aanvoerder der anti revolutionairen was ten tweede male bedrogen of had ten tweeden male zich zelf bedrogen Uit de verklaringen toch der ministers bleek dat het onderwijs slechts bijzaak was dat de koloniale kwestie aan de orde zoude blijven en dat het eerst die kwestie beslist moest worden Die erfenis was met vollen moei en nieuwe kracht aanvaard door P Mijer erkend als specialiteit in koloniale zaken een man bekend by alle partijen omdat hij reeds bij de meeste behoord bad nu onservatief met anti revolutionairen tint die zelfs het groeniaansche scbibboleth gepoogd had uit te spreken De kaltnurwet was gevallen ti rstond beloofde hij zoo spoedig mogelijk een andere in te dienen De eerste begrooting voor Indie door zijn liberalen voorganger ingediend werd door hem met eenige wijzigingen overgenomen Hij verdedigde die in de kamers en werd beurtelings door anti revolutionairen conservatieven en liberalen bestreden Hoewel hevig gewond verliet hij het slagveld niet slechts ce n doel had hij voor oogen de begrooting moest a tout prix aangenomen worden om daartoe te geraken werden ruimschoots aan alle partijen beloften gedaan zoo spoedig mogelijk zoude de minister de zaak onderzoeken zoo spoedig mogelijk zouden verschillende wetsontwerpen worden gereed gemaakt dan kregen liberalen dan conservatieven concessien aan alle panijen werd lokaas toegeworpen leelijke lankjes werden geslikt harde noten gekraakt De prijs der Advertentién vaa één tot les regels met inbegrip van het zegel i SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte en het doel was bereikt de begrooting was aangenomen Genoot nu de minister de zoo dnur gekochte zegej raal en zette hij alle ambtenaren aan zijn ministerie aan het werk om de zoo ruimschoots gedane leluften te vervullen Zoude spoedig de kwestie wien Javis grond nu wel behoort eindelijk opgelost worden en de tweede kamer met wetten betreffende de koloniën overstroomd worden De minister vroeg en verkreeg een eervol ontslag Was hij den strijd moede moest hij zijn overtuiging te veel geweld aandoen begreep hij dat zijn rigting niet de rigting der meerderheid was en dat het systeme de bascule in den tegenwoordigen tijd hier niet meer gangbaar is De Staats Courant heeft het antwoord op die vragen gegeren toen P Mijer twee dagen na zijn ontslag benoemd werd tot gouverneurgeneraal van Neerlands Indie Met regt lag hier aan het einde van de loopbaan de voor den overwinnaar weggelegde kroon Zouden dan de geruchten reeds bij het optreden van het ministerie in omloop dat de ministerrok alleen diende om tot het onderkoningsohap te geraken waarheid geweest zijn en de minister zoo ruim met beloften zijn geweest omdat hij dit doende reeds wist dat hem geen gelegenheid zoude gegeven worden die te vervullen Voorwaar dan is er hoog spel gespeeld en het geheele ministerie is daarvan rekening schuldig Indien alles slechts mystificatie geweest is voorzeker dan hebben s lands vertegenwoordigers een weinig eervolle rol gespeeld en nooit is de politieke moraliteit op zulk een wijze geschonden Waar blijft hollandsche tronw en hollandsehe eerlijkheid als zoo iets mogelijk is als in s lands hoogste vergaderzaal beloften worden afgelegd die men zeker is niet te zullen houden en is een ernstige discussie ooit aoodig geweest dan is hei zeker nu Het is te hopen dat het ministerie in staat zal zijn het gebeurde zoodanig te verklaren dat niet meer aan immoraliteit kan gedacht worden dat alle gedachten aan vroegere afspraken worden weggenomen Ieder die het wel meent met Nederland moet dit verlangen Niet dat juist dit ministerie zoo noodig is voor Nederlands welzijn niet dat de aftreding zulk een ramp zoude zijn maar omdat door die gissingen een vlek geworpen wordt op nederlandsche staatslieden omdat daardoor niet slechts een partij wordt gecompromitteerd maar de schande op het geheele land terugvalt Welk vertrouwen zal dan de vreemdeling kunnen stellen in nederlandsche eerlijkheid als de voornaamste staatslieden zich niet ontzien met beloften te spelen en een gegeven woord niet meer geteld wordt Bij deze kwestie treedt voor ieder eerlijk man partijbelang op den achtergrond alle partijen moeten er evenzeer prijs op stellen om de waarheid aan het licht te brengen en is er misdreven de straf mag niet uitblijven Waarheen zouden wij gevoerd worden als de belangen des lands opgeoiferd werden voor bijzondere belangen Waarheen zijn wij reeds gevoerd door personenvergoding en personenverguizing Onderzoek is noodzakelijk en de behandeling van het adres van antwoord is daartoe een geschikte gelegenheid Het iste hopen dat het ministerie met eere uit dat onderzoek tevoorschijn komt en de beschuldiging van politieke immoraliteit onwaar zal bevonden worden P öuttenlanïr Londen 25 September Gisteren heeft de groote rpformmeeting te Manchester plaats gehad Zij werd bijgewoond door omstreeks 130 000 personen üeputatien uit alle steden van Lancashire waren aanwezig Zij boden den heer Bright een adres aan Deze heeft daarop geantwoord dat hij de politiek der tories veroordeelt en eene krachtige optreding ten gunste eeuer parlementaire hervorming wil De geestdrift op de meeting was buitengewoon groot A