Goudsche Courant, donderdag 27 september 1866

beneden de Men Hrclt in de entrelse ne b ndcn onp ii ij Lieriitcü mc ie biireÖViule ilen teeonwoordipien tor taiii uor mijnen laii Ccriinalu Zicr eiui igcii rs v ui miji cu sullen hunne kcstï i gnf d 1 keu £ IJ per ton j r mi 1 kuj ntn d c a T il t ena rs v r 1 V Z r ulMtea V aiiueer tie prij en van anderen dit niet beueden de £ JO lerw ijl ai Kciiigiu tijd gelr cn hebben een groot m j en met verlies gewerkt waaruit twee i gevolgd De specnlanlen liad k geld er b j it de pr s dat de tt de eii e ia meerder ïe doen 5 ta i di boucht s geope sü tcu aiv i ir ie tl ir V as zoo veel iin usn de markt dat = i cr l iag was nog verder is gedaald tot e stand Verruit v 11 tanige hoop voor i t r t a in Coniwail naar lin die de ï i iaaiste j riU i cl ü ik ou ic r an worclï ri iiru ki t aisiiti m oe ver CU bc pa udelijk z c r een aaat d nieuwe i i ar de vereenigde u de bekleeding van dakwerken naariue voor l 5i i iiUU jaarlijks wordt nitge I voerd 1 biik fabri itie ncenit j i irljks toe e belooft een ouicr bel mgr f bricalcu te narden Op dezen gronden hebben de ilutiii m ia Corur al is JJruit igt op veraeii rii g Parijs if Liuber Van iekere zijde wurJen pogingen aanseufiid O ci cuheid lan liet teu uitvoer leggen van hei bektiuic tr van 15 sept ecne grooie mauife iatie van le frauscbe geestelijkheid uit te lokken Al de bisschoppen zouden zich i iTneiijk alsd an van hunne standplaatsen verwijdereu en zich naar Eome begeven ten eiude den paus met r iad en daad bij te staan Tot op dit oogenblik heel t dat voorstel ecbi rnog niet veel bijval onder de betrokken prelattii gevoiivita 24 Sqitcrabcr Velen Liiecn len dat de aangenomen reortr i isaiie van iet fransciie leger ten d el heeft de pruisischelandweer liier ie land in te voeren l it is eeli cr zoo niet Men ver kc t dat dcie rccrg ui£ le geen ander ctleet zal hebben dan eene vtrinecrdering van het eÖ octief van het staandelerer weiks ionsti d op ii jaren zou worden gebragt mei 4 laren vut r De 1 aanva ike ccne naiitot aacsch lai besttt Het gering vo wat de bfdoen zn rtserw w peiling van het leger zal meer kosten dan i Irrtcker Lr is dus ook reeds sprake van ceniig v lü J iii iniiüoen i aarvan 20 J millioen z nicuv e geweren zulltn dienen de rest Gt 1 1 ct i g en andere openbare werken p ouia que gelooft dat de fransebe rei rs v iu mexieaaüsche obligatien zal doen mogendheden voor de gricksche schuld de renten betalen Men gelooft verder dat zij om die cbllj i icjij in frarsche rente te converteren Men org adscert e n petitionnement om door tusseheukomst van hei wetgevend ligcaoam de regering daartoe te noodz akii Hetrt i i t b i meldt dat de gcvolmagtigden v an Oosienr k en Ita ie lici efus zijn geworden omtrent de regeling van de i ai ansche schuld ia zoo er dat men nog slechts het cijfer heeft te bepaien van de algemeene schuld welke het iiaiiaansehe gouveriement aan de oosten rijksche schatkist zal terug Ijeiaien Ten einde de regeling van dit punt te verhaasten zou m a het overlaten aan het kabinet der iuilerien Er bestaat grond om te vetüiceden dat het traclaat vóór htt einde der maand zal worden onderteekend Terstond daarna zal het plebiscit in Vtnetie plaats hebbeu Brieven uit Berlijn meiden dat de heer von Bismarck zeer en i i sommigi bladen daarvan ook hebbenwillen zeggen i e pruisische i a zaian lijdt aan eene zenuwziekte eu de genecsheereu i bbeu hem inistrekii rust bevolen Weenen a September De pruisische bezetting beeft den l5 dezer i nua vf at = y =x verd een trein van 114 wagens u iloc gebru ii Nog in de laatste dagen hunner aanwezigheid hadden de troepen gelegenheid het gepeupel te Traas te keren tei r en en getuigen van zijn lust lot tumult te wezen Het gepeupel toch vierde aan zijne communistische denkbeelden den vr en teusel bcsp tte p mishandelde de ensdarmerie als ook de burgergarde en mishandelde ten slotte tcec er i iets meer te plundnen vifl de Isr aelic als l e buiten inagtc waren tca iosgeid aan te bieden Het gepeupel wendde zieh o k teg n Je eerst onlangs te Praag gearriveerde JciUr en Op Ie doj heu beuoonde gebouw r werden reusachtige doe sbtofdea geschilderd en zij met dt d d bedreigd indien zij niet ten spoedigste Praag verlieten 25 Sept De lener Zeitung zegt ten opzigte der geruchten over de vermeende wijzigins d r oostenrijk italiasusche grenzen dat er in tnans aanhangige onderhandelingen geen sprake is van afstand van grondtrebi =d tprren schadevergoeding aan2e ien het gebied van Venetië i ri irani i ijie is afgestaan h Vr net aan Italië heeft overgedragen Dienten gevolge zijn de grenzen var Venetië Internatiouaje grenzen geworden Pestb 3 Sepi Er heerscht alhier ontevredenheid ten reveige vr n het gcruch dat de landdag zal vordcii bijeengeioepeii zonIer uut vooral een hongaarseh ministerie wordt zanierigeslcld De holera heerscht alhier in erger mate dan in 18S1 Berlijn 3 Sept De ochtendbladen deelen de dankbetuiging mede vai den koning aan de gemeentelijke autoriteiten voor de schitterende ontvangst die van de zijde der bevolking in de hoefdstail aan de troepen is te beurt gevallen s Konings betuiging eindigt aldus Zulke momenten verbinden nog vasU VI u reeds vciboialen was en stellen het doel dat vrij allen volstaml sj ten koste van offers tot welzijn des vaderlands willen najagen jteeds meer en meer in het licht 24 Septembe De minister v Bismarck begeeft zich inde volgende week onmiddellijk na het sluiten van den landda Daar een landgoed en zal er geruimcn tijd blijven totherstel van gezondheiil Hier is in de laatste dagen nog veelgelukt Zoo heeft thans de keurvorst van Hessen zijne troepen v an hun eed ontbonden en de hertog van Jleiuingen Erich Freunil heeft ter gunste zijns zoons afstand van dentroon ge laaii De zoon brengt Meiuingen in betrekking metden duiLsciien bond ilet bevestigt zich dat de koning van Saksen bij de vredesonderhandelingen beter vaart dan de partij der annexatie inzijn eigen land uit wil Er blijven nog prui ische troepen te Dresden en andere deeleu des rijks maar met de Pruisen znllenook Saksische troepen kwartier erlangen De staat van zakenis voor Pruisen zoodanig dat het aan de vorsten met welkede uoordduitsche bond gevormd zal worden geeue al te grootehinderpalen in den weg moet leggen ten einde het geheeleont verp niet in gevaar te brengen vvai t genoeg gehei e enopeutlijke vijanden w ichtei op het oogenblik om zich op Pruisen wegens t e aiuiexatien te reken In het huis an afgevitardigden is bij de behandelingvan het voorstel tot verkoop van den vvestphaalschen staatsspoorweg paragraaph I inhoudende vaststelling van den verkoop met groote meerderheid eu dien ten gevolge het geheeleregeringsontwerp verwLipeii De Nord Dctitsr i jiiung bevestigt dat het begin der definitieve oii ieriia uleiiiigen over de toekomstige betrekkingen met ak=en afhangt van den afstand van Königsleic aan Pruisen Voorts weJerspreekt de Zeitung het berigt dat Rusland en Frankrijk op aanzoek van Denemarken op eene spoedige beslissing ten aanzien van Xoord Sleeswijk zouden heblien aangedrongen Die regeringen zegt het blad weten trouwens nel dat Pruisen de bepalingen van het vredes tractaat van Praag ten uitvoer zal brengen i 5 Sept In het huis van afgev aardigden is het leeningsontnerp met het amendement Miehaelis met groote meerderheidaangenomen FlOi enCO 22 Sept Als ofFieieel kan worden gemeld dat de troepen gisteren Palermo ziju binuengerukt zonder grooteu tegenstand te ontmoeten en slechts met weinig verliezen De insurrectiouele beweging is bedwongen 24 Sept De Xazione verzekert dat het ministerie besloten heeft om zonder vertraging de wet betreffende de opheffing der geestelijke ve eenigingen op Sicilië te doen uitvoeren De commissie van enqtio e nopens den toestand der vloot heeft verklaard dat het materieel der vloot niets te wenschen overlaat en dat hare wapening volkomen is en elit reeds was voor den slag van Lissa De Opinione gewaagt van de onderhandelingen te Weenen en zegt dat het vraagstuk der schuld thans is vereenvoudigd ten gevolge der vertoogeu van Pruisen eu Frankrijk heeft Oostenrijk er niet op aangedrongen dat Itaüe zich zou belasten met die gedeelten der algemeene oostenrijksche schuld welke na 1559 zijn gesloten Officiële depêches uit Palermo melden dat de wanordelijkheden onderdrukt en de oproermakers uiteengedreven ziju De overheden hebben hare functien hervat de bewoners hebben de soldaten ais bevrijder begroet De bank en de gevangenissen zijn gedurende de ongeregeldheden niet aangetast Ornnenlanö GOUDA 26 September Heden waren ter kaasmarkt aangevoerd 117 partijen de prijs was van ƒ 26 50 ƒ 32 In de zitting van de tweede kamer van zaturdag heeft de minister van financiën bij de aanbieding der begroeting eene redevoering gehouden waaruit o a blijkt Dit jaar wordt geen voorstel tot buitengewone amortisatie gedaan of meet dac 10 millioen voor den aanleg van spoorwegen bestemd Het overschot van de dienst 1SG5 bedraagt ca 11 millioen I Het geraamd oversebot over 1 6G is 4 3 millioen mits de 1 buiteiigewone amortisatie dienst 1S66 gestaakt worde Op een overstihot der dienst uver Iï v lt net feel ii rekeaci omdat daarop reeds sommen zijn aangewezen en om het overwegend belang der tractemenls verhoogi ig van de inlandsche hoofden op Java die belangrijke verhoogiug der iudische begrooting voor 1867 veroorzaakt Onne finauoien zegt de minister verkeeren in een toestand van overgang eu onzekerheid Daarom is het raadzaam de aanwezige overschotten voor 1868 te reserveren Hierop volgt de uiteenzetting der begrooting voor 1867 ir uitgaaf ca 97 in ontvang OS s millioen beloopende Voor marine is een buitengewone uitgaaf van drie millioen voorgedragen Vcir oorlog is reeds bij afzonderlijke ontwerpen aangevraagd de noodige verhooging De werking der oelastiugwetgeving wordt nagegaan Voor het oogenblik acht de minister het niet voorzigtig ecnige wijziging te maken waaruit vermindering van inkomst zou voortvloeijen In de zitting van de tweede kamer zijn maandag over het ontwerpadres de beraadslagingen geopend De heeren de Laat de Kanter Storm van s Gravesande Keucheuius van Heakelom Godcfroi eu au Limburg Brouwer hebbeu de benoeming van den minister van koloniën Jlijer tot gouv goneraal in sterke bewoordiugeu gegispt Deze sprekers meenden dat de raison d i tre van dit kabinet geen ander was volgens de verklaringen vau dit kabinet zelve dan de oplossing van de koloniale kwestie dat de ministpr ilijer èn volgens de verklaring van dien minister zelveu èu volgens die van den minister van Zuijlen de aangewezen persoon was en bleef om het kabinet te vormen en dus als de ziel van het kabiret moest worden beschouwd Zij noemden het eene onwaardige houding dat de beer Jlijer niet voldeed i an de taak die hij had op zich genomen eu dat deze minister in plaats van zijne beloften na te komen na verdediging der Indische begrooting waarin de oplossing van de koloniale kwestie niet was gelegen is vertrokken om de hoogste waardigheid in Indie te bekleedeu en dat op een oogenblik dat juist de meerderheid der kamer tegen zijn beleid bezwaren h ad geopperd Het kwam met de eischeu van den constitutiouelen regeringsvorm volgens hen niet overeen dat een miuisler He in de kamer onilersclicidene nederlagen had geleden Wiis geroepen om ir T ulie tot de oplossing der koloniale kwestie mede te werken De miuister van buitenl iaken heeft beweerd da dit kabinet geen hoofil had dat de heer Jlijer niet was de ziel vau hst kabinet en dat zijne benoeming tot gouv generaal niet de voorwaarde is geweest bij zijne optreding als minister dat de heer Mijer naar Indie is gezonden om zijn koloniaal programma uit te vj ren jn Jat zijne aftrediug in onmiddellijk verband stond met zijne benoeming als gouverneur generaal Behalve deze ministeriele kwestie kwam de algemeene politieke kwestie ter sprake De heer Wintgens weidde uit over de algemeene politieke gesteldheid des lands en hij vond daartoe vooral aanleiding in de tegenwoordige veel bewogene en ernstige dagen De spr hing een somber tafereel op van onzen poHtieken toestand sedert 1845 die z i meer werd beheerscht door persoonlijke overwegingen en politieke individuen dan door staatkundige consideration eu staatkundige rigtingen Zijne rede bevatl pene vermaning tot eendragt De partijbenamingen tot dusver drukten de waarheid niet uit en pasten niet op den feitelijken toestand met uitzondering van de koloniale kwestie De spreker kon slechts twee onderscheidingen maken het conservatisme en het deraocratisme en hoopte dat die onderscheidingen zouden leiden tot meerdere aansluiting en tot de zegepraal van het conservatief liberaal of liberaal conservatieve beginsel In den loop zijner rede De heer van Wassenaer Catwijck heeft profession de foi afgelegd waaruit bleek dat die spreker de beginselen van den heer Groen van Prinsterer nopens het onderwijs omhelsde De heer Jonckbloet verdedigde als lid der commissie de algemeene strekking van he adres en deed uitkomen dat de commissie geene oorlogsverklaring tegen het kabinet wilde rig ten en geene politieke discussien wilde uitlokken welke tot geen praetisch resultaat konden leiden De discussien over de algemeene strekking ziju daarop geëindigd en § 1 goedgekeurd Bij de voortzetting der beraadslagingen in de tweede kamer over het ontwep adres in antwoord op de troonrede zijn heden de volgende onderwerpen ter sprake gekomen de limburgsche questie die van de Ooslerschelde het onderwijs en de financiële toettand Morgen is de koloniale paragraaf aan de orde Bij koninklijk besluit van 20 sept 1866 n 55 is op de voordragt van den minister van binnenlandsche zaken van 19 dezer het volgende bepaald uuiteu ie l ju vau afsluitii g van reseringsvvege tot wering vau den vectyphus bewaakt zal het vee dal door veetyphus wordt aanget ast benevens het vee dat vecdacht is van door die ziekte te zijn aangetast of dat met aangetast vee in onmiddellijke aanraking is geweest overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemde wet worden onteigend afgemaakt en begraven 2 Binnen de lijn van afsluiting bepaalt onze minister van biunenl zaken in overleg met onzen commissaris n de provincie den tijd wanneer in eene door hem aan te wijzen streek met de afmaking van aangetast of verdacht vee een aanvi ig zal worden gemaakt en of de afmaking alleen op aangetast of ook op verdacht vee of dat met aangetast vee in onmiddellijke aanraking is geweest zal worden toegepast 3 Onze commissarisseu in de provinciën worden gemagtigd naar gelang van pla itselijke omstandigheden te bepalen wat onder de benaming verdacht vee moet verstaan worden en vvanneer bet vee kan geacht worden met aangetast vee in onmiddellijke aaurakiug te zijn geweest In de s Gravenhaagsche Nieuwsbode leest men t volgende Jlr P Mijer heeft zijn doel bereikt hij is tot gouverueurgeneraal van Nederlandsch InJie benoemd Door welke middelen Zonderlinger schouwspel heeft zich voorzeker nooit in het staatsbestuur vertoond Groot moet de verbaring zijn geweest van de leden der eerste kamer toen zij na de zitting op zaturdag 15 dezer en nadat zij de discussie over Je Indische begroeting voor 1867 op aandrang van de regering bekort hadden des avonds vernaBen dat de minister van kolomen geëcli isccrd was Wel zullen zij bij de opening der volgende zitting op maandag morgen 48 uren later tot de leden der tweede kamer de vraag hebbeu gerigt zijn wij niet a in eene begoocheling onderworpen Hoe i het mogelijk dat de man die ons weinige dagen ja uren slechts geleden beloofde de gewigtigste b dangen van de kolonie die dringend voorziening eischen nader te zullen regelen h hoofd van het kabinet afgetreden is terwijl wij nu te doen hebben met een man onbekend op ons staatstooneel maar die heden door zijne optrediug en uitrusting in een compleet miuisterieel gewaad blijk geeft voorbereid te zgn geweest om die betrekking dadelijk te aanvaarden J recmd voorwaar zijn die gebeurtenissen in den constitationeleu staat waarin staatkundige rigtingen en partijen gewoon zijn invloed uit te oefenen op den gang van zaken Het regeren moet eigenlijk toch zoo moeijelijk niet zijn als men zoo van den eenen dag op den anderen de portefeuilles ziet verwisselen Een terugblik op het gebeurde in de jongste dagen doet ons zien hoe men de vertege iwoordiging een rad voor de oogen heeft gedraaid ter wille v an persoonlijke belangen De bevolking van c toningrijk der Nederlanden bedroeg op 1 Jan jl 3 491 796 inwoners te weten 1 730 591 van het manu en 1 761 205 van het vrouw geslacht In het algemeen overzigt van de Indcpendance Beige komt het volgende voor De stappen die de koning der Xederlaiiden gemeend heeft te moeten doen bij den keizer der Frauscheu ten eiude hem om steun te verzoeken tegenover de pressie diu Pruisen met betrekking tot de aangelegenheden van Luxemburg op hem uitoefent schijnen met een eerste betrekkelijk voldoend resultaat bekroond te zijn Naar men althans uit Parijs verzekert is men thans overeengekomen om gedurende zekeren tijd het statu quo te handhaven ten einde de kwestie later met kalmte te kunnen onderzoeken wanneer de zaken in Duitschland baren geregelden loop zullen hebben hernomen en de organisatie van den noordduitschen bond een meer bepaalden vorm zal hebben aangenomen Üit Luxemburg schrijft men van den 23 dezer Demilitaire autoriteiten zijn verwittigd dat nog geen bepaaldbesluit is genomen ten opzigte van lit verblijf alhier van depruisische troepen zoodat men niet weet of zij hier zullen blijven dan wel of zij binnen kort deze vesting zullen verlaten Er is herhaaldelijk gewaagd van het verzendcu van schubben naar Duitschland waar zij tot paarlemoeren voorwerpenworden verwerkt De voordeelen die de t industrie oplevert beginnen ook naweejn te doen gevoelen De visschers werpende millioenen vischjes weder in het water die door den windgedreven de havens au komen verpesten Jlaar tevens zal debloeijende visscherij op de Jlcrweele weldra vernietigd worden Men vraagt of hier niets zou moeten gedaan worden om bv de mazen wat ruimer voor te schrijven ten einde de visscherijvaa een wissen ondergang te redden