Goudsche Courant, donderdag 27 september 1866

Prijzen der Effecten AMSrERDAM Ding3dag 25 September I aagste Hoogste Gebleven pC koers koers koers Ned w sch 21 2 SoVs 55 6 dito 3 65 dito 4 STVs Handelm op resc I36V4 België Roths 2V2 Spanje obl 2i j 33Vs Portugal obl 3 425 4 42 Vie Eusl obl H 5 95 95V d 1828 29 5 d 6e serie 5 77V4 dc Lond 1862 5 do Amst 1864 5 93V 8£V4 Aand spoorw ƒ 181V 46Vlfi 46V 6Vl8 dito dito 2 j 23V4 23V dO renteAmst 5 es s d nat 1854 5 497i6 497 6 49Vl6 d inzilv 1864 5 551 8 55V 55 6 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 29Vs 30 29 8 Griekenland 5 14V4 14V 14V Ver Staten 1874 5 6SV d 1881 6 75V 75 l d 1382 6 73V4 73IV16 73 V Mexico 1S51 3 lOVs 11 11 Ingezonden 1§®6 Zondag 30 September 470 Mijntii ei de Redacteur Met genoegen heb ik waargenomen dat in vele plaatsen vaa ons vaderland burgers zich vereenigen om den wapenhandel te beoefenen en dat de regering die pogingen ondersteunt Daar dusdanige vereenigiugen in aiiju oog van overwegend belang zijn en in de toekomst teer veel goeds beloven ben ik 700 vrij UEü te verzoeken met de plaatsing dezer regelen onze stadgenooten op te wekken tot het ook alhier vormen van dusdanige vereeniging Volgaarne verklaar ik mij bereid om het onderwijs in deexercitif en schietoefeningen op mij 3 nemen als gewoonlid en kosteloos terwijl ik daarenboven voor lokaliteit als sndersints wil zorgen zoodra eene dusdanige vereeniging zal zijngevormd ilet hoogachting UEd Dw Dienaar Gouda H J STEENBERGEN 25 Sept 1866 Leeraar in de Gymyumtiek KÏOUDSCHECOURAITT Uitgave van A BRINKMAN Lmge Tiendetce D u 60 Burgerlijke Stand GOUDA Gedoken 21 Sept Dirkje oud rs A van Reeden en M de Bmin Pieter ouders H Labij en P de Knegt Nicolaas ouders C van der Zijde en M Stolk Jasper Johannes Abraham ouders L Teijgeman en C F Scharleman Abraham oudere A Sliedrecht en P Hardeübol 22 Johanna Theodora ouders A ¥ an Meurs en J van Vliet Maria Magdalena ouders A Kwinkelenberg en A M Kruisheer Alexander Gijibertus ouders S de Jong en M van Gogh Albert ouders G Bouwmeester en F Klijniie 24 Johannes ouders M de Jong en C van Hofwegen Coruelis Simon ouders C van Vinge dea en C Trouwbarst Johannes ouders J Blom en C van Waas Sophia ouders P Zuidam en M de Groot OvEBLEDEs 22 Sept A Tan Leeuwen 9 j T Bron 5 m H A Hensbroek 54 j Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip in accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio p3r kan 65 cents idem a 47 lo o per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 Q q per kan 64 cents inl BRANDEWIJN a 462 ig o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 26 Sept 1S66 Boekdrukkerij van A BKI JKUAN Gemengde Berigten Den 20 sept hebben de laatste prai ische troepen het oostenrijkschc gruudjiibied verlaten De eeweermaker Heinlein te Bamlierg hteft eea achterlaadgcw eer ervaardigd dat het proisische verre overtreft Te Keulea uin kearmetstLrs van het bier aangesteld De hertog a weduwe Tan Sutherland geeft 2l0 duizend gulden oor het oprigt u van een weeshuis Te Fr mishandelt het roofzachtige gemeen de joden ilaaoüag avond het i de parijsche kappers een wcdstnjd gehouden be jrelcji en afgewisse door muriek De hertog dii Saksen Meiningen hieft afstau gedaan ten behoeve van ziju zoon Frankrijk is Ïb de zaak van Candia p de hand van Turkije De berigten omtrent den wijnoogst in Bo gondïe luiden zeer ongunstig De oostenrijksche fioti le op het Garda mcer wordt overgenomen door Italië In aug lubben te Panj plaats gehad 133 faillissementen en in de eerste helft van sept 73 Meeueu zal versUrkt worden In Hanover mogen alleen pruisische vlaggen citgest n word n Te Karraehee heeft 20 aug een orkaan gewoed waardoor 500 huizen zijn inge stort en ele menschen gedood In de week eindigende 8 sept ziju in Engeland aangetast 71 stoks vee Van 9 15 ept iju aangetast in Zuid Holland 693 J rd Holland 27 Vtreeht 1220 totaal 1940 runderen Te PurmereaJ is de kemtiszachi uitgebarsten in het werpen van straatklinkers door de glasruiten P C rottcrdauische politie wordt gcreorgaiiï eerd en zal 69 duizend gulden meet Vosten De pacha heeft ecie constitutie gsoctroijeerd waarbij een parlement ingesteld en de eeredieasten gelijk gesteld worden Zaturdag is het romeinsche legioen te Rome aangekomen Prins Plon pion zal kci er worden van Meiico in p i De choleipa is nagenoeg verJvvejcn uit Londen De 200 000 Cha sepot geweren Toor het fransche leger zuBen naaune ijks ia ler jaren gereed kunnen ziju De Turken htbhen te Rethvmno op Candia 200 grijsaards vrouwen en kinderen ADVERTENTIEN Voor een koninklijk goed te keuren BEGRAFENISFONDS dat met een waarborgkapitaal zal worden opgerigt worden AGEXTEN gevraagd Adres lett K B franco aan den Boekhandelaar K LOOS te BotterCani Heden overleed onze geliefde Vader en behuwdvailer H J tas t SANT predikaiii der hervormdt gemeente te Vtlp bij Amhen C L WALTHER B J VALTHER y y t Sast Goi DA 19 Sept 1S66 Openbare Verkoopixigen te Eaastrtchf op WOENSDAG den 3 OCTOBER 1866 des voormiddags ten elf uur in het Huis Den Hoek bij L BLANKEN van EEK HECHT STERK EN RDUO WOONHUIS waarin sedert langer dan eene eeuw de Metselaars Affaire wordt uitgeoefend en nog drie andere HUIZEN en percelen TUIN of BOUWGROND allen aan téu gelegen en te zamen groot 51 roeden 79 ellen te Maaüneht aan de noordzijde van de Hoogstraat Kadaster Sectie S N 660 709 710 713 714 175 1796 178S en 1799 Eerst in zeven percelen en daarna gecombineerd En te Gouda op VRIJDAG den 5 OCTOBEB 1866 des voormiddags ten elf nur in het kofBjhuis De Harimnie bij W LAMPE aan de Markt aldaar van Een WINKELHUIS C N 19 en ERF aan de Gouwe op de Vischmarkt te Gouda Kadaster Sectie B N 1004 groot 82 ellen Verhuurd voor ƒ 2 50 in de week En een STAL KOETSHUIS K N 243 en ERF aan de Peperstraat te Gouda Kadaster Sectie D N 642 groot 12 roeden 40 ellen Verhuurd voor ƒ 2 in de week Alles te aanvaarden en te betalen op 2 Januarij 1867 en breeder bij biljetten vermeld terwijl nadere inlichtingen op franco aanvraag geeft de Notaris J G BROUW ER NIJHOFF te liaaürtM ten wiens overstaan die verkoopingen zullen plaats bebbtn Dcie Courant verschijnt des I ondcrda j3 en Zondags In de Stad geschied de u tgave des ivondö ie voren Do prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 jU ertentiën van 1 6 rcaels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iDgezoiulLU zyn Nationale Militie AFKONDIGINa BL EGEMEESTEU en AVETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat ingevolge art 138 der wet op de Nationale Militie vau den li Augustus IsOl fSt iatêblad n 72 de inspectie der verlofgangers voor de gemeente ïoudti is bepaald op vrijdag den 12 October 1866 des morgens ten 10 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de Verlofpingers der Nationale Militie van de ligtingen van 1862 1863 en 1884 en Tie van de licrfing van 1865 voor zoo ver zij voor den 1 jnuij laatstleden in bet genot van onbepaald verlof z jn gesteld d iaronder ook begrepen dezulken welke tot eene andere gemeente behooren en zich thans alhier ophouden welke verlofgangers op voorschreven dag en uur zich behooien te bevinden op de stadstimmerwerf aan de turfmarkt in deze gemeente voorzien van de aan hen bij het vertrek met verlof raedegegeven kleérlingeu uitrustingstukken zakboekje en verlofpas Wordende hun voorts medegedeeld o Dat hij die door ziekte niet kan verschijnen een attest van ecu geneesheer of heelmeester door het bestuur geviseerd moet overleggen é Dat degene welke zonder permissie absent is volgens de wet met arrest zal worden gestraft e Dat zij niet meer als vroeger alleen gedurende de inspectie maar thans volgens art 130 n 3 der wet zoolang zij in uniform zijn gekleed orden geacht ouder de wapenen te zijn GoüDA den 25 September 1S66 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER EOKTUIJN v BERGEN IJZENDOOllN Overzigt GOUDA 29 September De vrede tusschen Italic en Oostc iirijk zal waarschijnlijk binnen weinige dagen geteekend worden daar het In Zweden zullen nu ook naar de gewijzigde grondslagen twee kamers bijeen komen Mcgt het de aanvang zijn van een tijdperk van verhoogde ontwikkeling bij de vroegere middeleenwsche instellingen onmogelijk Hongarije wacht nog altijd op de herstelling en regeling van zijne regtcn maar wat men bewere het blijkt nog geenzins dat Oostenrijk gebroken heeft met het oude elieu jigc stflsei De opstand op Candia duurt voort en ce onLc cr do berigten zijn ten aanzien der gebeurlcüisscu bi jkl het dp c de Candioten hun heil zoeken in eene verccnigiiig raclGricLcular d waar de oestand der bevolking weinig benijdcr swr r rJig is Men ducht overigens het uitbreken van onlusten in r dcre gedeelten van het turksche rijk die een nieuw leven zouden geven aan de oosterache kwestie Rnsl nd geeft jne pbinnen niet op en zoekt een bondgenoot in de groitc amci ikaansclie republiek die niet vreeirid is aan de gedachte oic zich vast te nestelen in de middellandsche ce Eugeland en Erai krijk vcreenigen zich om bij de turksche regering ernstig a in U drin De prijs der Advertenticn aii één tot zes regels met inbegrip van het zegel ïs SC Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent btiitcage one letters worden berekend naar pliiatsniiratc gen op wezentlijke cu vrijzinnige Wijzigingen Is Oostenrijk de oude man Turkije is de zieke man de een moet sterven en de ander zal sterven door de intriges der vermoedelijke erfgenamen die den ongelukkige geen rust eu bezinning laten Palermo is rustig het oproer is door de miliUurc magt bedwongen doch men acht de stemming der gemoederen cnguustig en men vreest dat Sicilië een voortdurende bron van moeijelijkhedeu oor Italië zal worden Sommigen verdenken Engeland van hatelijke en ver uitziende pUinneij maar er is weinig grond om voet te geven aan zuke vermoedens De engelschc staatkunde is in den tegsnwoordigen tijd hoc die ook vroeger moge geweest zijn ruimgeestiger en oueigcnbatiger dan dis van welke andere mogendheid ook Hen is in ons land waarlijk onvoorzigtig genoeg in bet espiekeo vru mogelijke gevaren in de toekomst en men grijpt in vetJdwi ing naar de ongerijmdste tiiddelen Men weet onze weeriocsheid niet breed genoeg uit te meten en men wil onze weerbaarheid in het onmogelijke uitbreiden om den berg een muis te zien baien Wij zijn te klein en te weinig krijgshaftig van aard om te vertrouwen op het geweld Wij kunnen on welvaart bederven onze krachten verspillen zonder eenige nitkomst Indien gesn volk in onzen tijd k n bestaan door zedelijke kracht dan zijn wij den dood gewijd en rehkeu ons leven door de onderlinge afgunst der magthebbers door ccue vernieuwde oostcrsche kwestie door onverwachte opst cn of omwentelingen tot dat de heersch ncht tijd vindt om mstig den buit te deelen der kleinere staten Die zedelijke kracht is nog ver te zoeken en onze partijen getuigen niet van hooge moraliteit Het anti revolutionuire ministerie met concihante eu liberale manieren ontv ingt den doodeiijken stoot van een geestverwant g lijk het vorige stierf aan een onhandig toegediend geneesmiddel Mijers vurig verlangen om Indie lerug te zien komt zijnen vrienden duur te staan De lueerdcrhcid heeft uitgesproken wat het geheele volk dacht Mijuheer Mijcr is wel slim eu buigzaam maar hij heeft te veel gevergd van het overigens taaije geduld der lijdzame Nederlanders Zijn de liberalen verJee d de anti revolutionairen bestrijdenelkander De liberale partij is iu onze dagen alleen geschikttot de regering Eene nieuwe proeve zal dit bevestigen deontbinding der kamer leidt tot niets dan tot den terugkeerderzelfde meerderheid Droevig tijilverspillen in ocgcnblikkenvan dringende werkzaamheid Uet intcrine zo Mijcr is eenverheerlijking van de liberale beginselen en moge het de aanleiding zijn tot ijvcrvolle aancenshuling van oprcgtc vaderlandslievende vrijzinnige voorstauders van het wel begrepenbelang des lands öuitenlanïï Londen 27 September On lanks het hoogst ongunstige weder heeft de monster reform meetiiig welke maandag jl te Manchester werd gehouden een ongelooflijk succes gehad Men schat het aantal personen dat op het Campfield was vergaderd op ongeveer 100 000 die niet alleci uit Manchester ma ir uit alle doelen van het graafschap kwamen De meeting die des avonds in de Free Trade Hail werd gehouden werd gepresicleerl door d n 1 r T B Toiler ti irinsli l en overtrof iu reesvlrif en 1 drijkheic cikc 1 cm on sir i ncike ut nu toe in die stad t erd f el oudeii Den heer Bright werd o adres aangebcilen dt parierornlslid sprak d arn i een hoogst welsprekende redevoering uit uT irin nj de houiiug der torios laakte en op nieuw do voordeelcu van de hervorming van het kiesstelsel aanwees De berigten i it Ierland omtrent den ocgst en de schade die door de vele regens in tie laa tlc tijden is te v ïg gebragt bl jven voortdurend ongunstig Haver en Looi ibbe i zeer vccl neleden en aanmerkelijke hoeveelheden gr eti in schoven