Goudsche Courant, zondag 30 september 1866

niagt mijne pogingen te ondersteunen in hetgeen tot heil v i 0B8 geliefd vaderland kan strekken Gisteren verzekerde men te s Oravonhagc dat de koningvoornemens was de tweede kamer U ontbinden en men verwachtte het besluit daartoe in de Staats Courant te zien opgenomen Dit is echter niet geschied Donderdag avond is de heer Stoetvvegen overleden aa ene beroer e des morgens hid hij de zitiing der kamer njgbijgewoond Naar wij vernemen is de eerste kamer der staten generaaltegen aanst maandag bijeengeu epen W tirschijnlijk staat diebijeenroppiug in verband tot de ontbiufl g der tw eedi kanerwaaraan de sluiting der zitting moet voorafgaan In de litting van de tweede kamer van woensdag zijnde beraadslagingen voortgezet over het ontwero van antwoordop üe troonrede 5 S betreilende het regtswezen werd naeenige discussie goeilgckcurd § 9 koloniën werd uitvoerigbesproken De minister van koloniën gaf terstond eenige inlichtingen omtrent de benoeming van zijnen voorganger totgouvemeurgcjeroal van Ncd Indie die door sommige ledenwas afgekeurd waarna hij in korte voorden zijne voornemeasten aanzien van het koloniaal regeringsbeleid aanwees onderanderen wilde hij het nede inJseh ge ng in on e koloniënhandhaven eu de gebruiken en insteUinfiei der volken in diestreken eerbiedigen de bevolking door raiddel van het onderwijs gele delijk outv lkkeleu ea het voorschrift der eerste alineavan art 56 van hel rcre inirsreglcment als gelnedend aanmerken Nadat de heer vr ii Sv icten eenige aanmerkingen opde rede van den minister h d gjmaakt trad de heer Keuchenius in eenige beschouw iugen omtrent de handelwijze van netministerie en de uittreding van den vorigen minister van koloniën l j die riaad meende Idj nas do roeping van ditkabinet n iakend de cisch van het oogenblik t a opzigte vanIiulie s belangen en behoeften voorb jgc ien aan den eerbiedvoor de volksvertegenwoordiging te kovt gcJaan een lokaasaan politieke immoraliteit aangeboden Hij stelde tea slottede volgende motie in ortle voor De kamer de gedragslijnvan het kabinet ten opzigte der uittreding van den ministervan koloniën mr 1 Mijcr afkeurende gaat over lot de ordevan den ilag Dit votirslcl gaf aanleiiling lot eene breedvoerige beraadslaging waaraan ündcrselieidene leden eu deministers van binnen en buitenl zaken en die van koloniëndeelnamen De beraadslaging liep met ten einde In de zitting van de tweede kamer vau donderdag is demotie van den lieer Keuchenins nadat die herhaaldelijk doorhet kabinet was bestreden aangenomen met ó 9 legen 23 stemmen Na le aanneming heeft Init kabinet verklaard dat het vandit votum eene kabinets ucstie maakte en deze aan de beoorleeling des konings zou onderwerpen Daarna is het geheeie adres met algenieene stemmen aangenomen Maandag hield de maatschappij der bevordering der veeartsenijkunde In Xederlainl hare j avlijksche vergadering in dezaal naast den schom bnrg ie Direcht Xa tlloop der administrative werkzaamheden werden o nkrscheiilenc ptactisohe onderwerpen ter sprake gebragt als outler anderen de runderpest inentingen tegen de longziekte hoel iekten vcrwondinrcn vanhet hart en andere waarna men ovt rsiug tot het be prekenvan opgegeven onderwerpen zijnde 1 de ten onzent bestaandecostuumwetten op het punt van vcrhanilel 2 onderhuidschcinspuitingen van geneesmiddelen bij dieren de oorzakenvan het slecht boteren der melk 4 de meest geschikte tijdtot het dc n van inentingen tegen de longziekte be tevens dekenmerken van goede ineutslof en 5 de oorzaken van het bruisen der melk Aan de vergadering werd mededceling gedaan van een stuk van het lid den heer Lu eyn Mazure over de middelen aaugeweze T tegen het inslepen van besroeUelijke veeziekte Op voorstel van het hoofdbestuur wtnleu de leden WirU Smit en Mulder nitgenoodigd een tdtes op te stellen waarbij aan de hooge regering de spoedige indiening zal worden verzocht van een ontwerp van wet op dg uitoefening der veeartsenijkunde en der vee artsenijkundige politio Aan het hoofdbestuur werd op voorstel van het lid W Dogterons opgedragen den minister van biunenlnndsche zaken te verzoeken gestrenge volledige en snelle uitvoering te geven aan de onlangs vastgestelde wet tot ousuhadelijkmaking van door den veetyphus aangetast e n daarvan verdacht vee en aan alle verdere ten onzent vigeererde wetten en verordeningen op het stuk van besmettelijke veeziekten Tot lid des hoofdbestuurs werd benoemd de heer L Swart te Barendrecht De toestand der maatschappij is zoo wat betreft hare financiën ai ten opzigte van het ledental allezins voldoende le noemen Uit goede bron wordt verzekerd dat bij de dijk bAturen in Friesland ea Noord HoUanu zóó veel bezwarer bestaan legen het ontwerp vaii gedeeltelijke draogmaking der Zuiderzee dat st ian op Vl veM te rotten terwijl het ongemr iide meest pi t op den prond ligt De ziekte onder Je aardappelen begint zich meer te verspreiden een groot deel der vrucht wordt SU eeds totaal oibruikbaar bevonden In bei graafschap Antrim is ae lasoogst nagenoeg gsheei ve nieid En toch niettegenstaande dit alles vertronwt meu dat wauaeer het eder DU nog gedureiide een paar wefceu gunstiger mo t ziin de oogst over t algeascea nog grooiendccis als behouden kan worden ijeohcu ïd I c TeJcgrr ph zegt in b r p zijn te kunnen melden dat pfcn wrord wa ir is van l Lt ge ui ht dat deo pauseen Terbujf op ilalui is iaugeboJei of dat h j het voornemen7 0U liebhen om Kome te eri iten Hel bjad gdocfi voorla dat de moeijehjkheic p miniielijke eu bevredigende wijze yalnorden uit den eg gi rui J de paus za te liome blijven iüa ercld i gezag laten varen eu de bescherming der iialiaans he rcguriug uanneraen Uit Noord inerika melden de Imlst ontvangen berigten dat de bekende Thr c u3 Slevens cpcntlijt heeft hetend gemaakt dat hij in de iiting v n het congres een oorstcl z d doen tot smkking lubbcLde om de gou crncmeiiteu der zuidelijke stVfn gthtci ea ü onder de heerschappij van het noorden te brengen en die staten ie beschou en als veroverde geupstcn voorts om de oorlogskosten besteed tot onderwerping van het Bidcu geheel en l ttu laste dier bcioikingcn te brenger dts noo in te vorderen bij eonfiscatio van goederen lj i iait yich hierbij op het beginsel dat de oorlogstofsiai i uij htn hel noorden en bet znidtn een einde heeft gem i a in l e s i utioneIe betrekkingen tusschen die twee detleu er irn m dat dciir ive ict uoor lcn met het rrgt van ovcrwirnaai aan liet znidtn lech s behoeft ie gebictlcn onder i an dit bevolking het reg tot te slaan t u eei berjep ie doei op Je cc istiuiüe I L t ecuier die poging der radicale partij 5rliipbrcuk zal lieden is aan geen twijfel cnderhevig PaiijS Sept De aandacht van het publiek ia gcveatigd op de ontworpen militaire leorganis iiie l e vier steUeia eii e aan de maarsch Jkeii ter beoordeeuug 7ijn onderworpen komen hie rop ntder eti e i mdwuer naar lie pruisische w t e eene mobile 1 lioiialc garde grou cre uitbreiding der jaariijkselic iigtingm bj kurieien d eii ttijc bevordering door gep bte middelen van de vrijwillige dienaiueming Eej beslui is nog niet genomen De geroudhe ds commiatoio weike te Koustantinopcl vercfiiiixd la heeft aan de verschillende rege iagen haar rapportoigezoiiJen Zij beveelt vooral aan opheffinj van alle markten bedevaarten en ii zonderheid van alle groote menschenoph oping op de di or de cholera bezochte plaatsen strengeafzonder ng der eholera ieker van andeie zieKen i de karavaauhospitaiea strenL J quarantaine i et is dus üuk wJer eenecomraiaie die n ei n f ieuws hicft uiigevondeii il S ept L e groo sie kwestie vel ke thans de aandachtbezig huudi s n et de poluiek ook niet de beurs o de gezondheidatoes and v hoog plaaiaie ptraon i maar de oogst ofjuister gctcsd hci m atukken v in den oogst Volgens de ontvangen berig en vin de verschid nne autorilei en is dit jaarhet ougui St L e hetwelk men adert iing n ti a heefi gehad hel blijfi zelfs ver beneden het jaar l Ki Üm eene vergelijking te kunnen maken moet men teruggaan tot de ongelukkige jaren i Ji eu 1794 By den mislukten oogst voegen zien ook nog overstro mingen in het zuiden en midden van Frankrijk De berigten deswege 7 n ucg zeeir onvoUedig ma ir lunltu toch truurig Ook de Seine is bui en hare oevers getreden Men gelooft in officiële kringen alhier dat zoodra hetkiatste fransche regiment Ecme ai hebben verlaten de pauszich in het vaticaan zal opsluiten w aar hij zich door het fransche hnlpiegioen zal doen bewaken hij za zijne andere troepenin het kai etl Sant Angelo leggen en den loop der gebsurtetenisscn aanschouwen zonder die goed ie keuren maar ookzonder zieh daartegen te verzetten Het büjkt uit een der turijnsche biadei dat de generaalAngiolef c die het eerst te Palermo met troepen is aangekomentot onderdrukking van dea opstand eretn grooten legenstandhad gevonden De opstandelingen hadden barriciden opgeworpon en uit de vensters schoten op de troepen gelost De I roïiucia berigt dat de italiaansche regering methei oog op ileu aaustaanden termiju ter alvoering der seplembcr conventie gemeend heeft eenige troepen op de pauselijkegrenen te moeien bijeentrekken om eik ligtziuuig of kwaadopzet te kunnen voorkomen Brussel S Triest i i Sep Er ijn berigten ontvangen uit Hongkong vtiu 7 aug China heeft alle verantwoordeiijkheiri ten opzigie vaa de vervolgingen waaraan de christenen ip Korea zijn blootgesteld geweest van zich afgeworpen de hinesche regering heeft hare neutraliteit geproolameerd voor het geval dat er represailles mogten worden genomen Berlijn 25 Sept De minister van binnenl zaken heeft heden in het huis der afgevaardigden het voorstel gedaal cm de zittingen morgen te verdagen tot 12 nov e k tea eind aan de regering Ie gelegenheiil te verschaffen om nieuwe we s ontwerpen voor te bereiden Tivens deelde de minister aan het hcis mede dat de regering zeer ingenomen io met den loop der werkia unh dtn van het huis en dat zij de verwachting koestert dat de eerstvolgende zitting van koilea duur zal ziji ten einue de gelegenheiJ te verkrijgen om den rijksdag bijeen te roepen Het huis vereeaigi zi h zonder discnssie met het voorstel door den miniateigeda n Le chi lcra heeft oks ihaus bijnr geheel verlaten hetgela lijders die er dagelijks aan bezwijken is hoogstens eenachttal in de laatste week Er bestond groote vrees voo eenehernieuwing van hetgeen wij di n3angaanJe vroeger hebbenbeleef ten gevolge van den terigkeer van het leger maatdit hecti zich gelukkiger wijze niet bena irheid 20 Sept Het huis der hceren iiieft in zijne zitiing vanlieden met ilgemeene siemmen het vuoratcl der regering tot vernaging der zittingen tot l2 nov c k aangenomen op gelijkewijze werden goetigei eurd de vourdtagt betrelTende de vootscholbank het loiverbou i en de leeaiag van JO raillioen th s De Frov Corrcsp meldt dat ninnen kort de afkondiging zal phiats he jben vau het koaiuklijk patent van in bezitneming van H iuover Kcurhessen Nassau en Fr iikfort en waarin da koning de inu oners van die stalen begroet ais nieuwe pruisische burgers VIvorciia S iisscn beh oil jke wiuirborgen geeft tegen den terugkeei van de gevarea wiü e bij het uiibreJsu vanden jongsten oorlog Vruisen en Xoord Dniischlar bedreigden bestaat er geen uitzigt cp het siuilfii van nen vieile Leipzig iü Sepi ilet betrekking tot de najaarsmis valt weinig te meiden dat gunstig vcr ieiit te worden genoerad De anvoii is vel ijcnuc m ar er wordt zeer weinig omgezet Er oatiirckin be uiaers uits iicnd ter g v dge van de overdrcv i borigtcn welke m on jp jn gebragl a iïiga iide den algeiueeuen gezoud heidotoeatanJ te de ïr stede Sedert geraimeu tijd boezemt deze geene bezorgheid in Uit oiEcieie opgaven blijkt overtuigend dat te rekenen vdii het begin van julij de sterfte ten gev Ige v iu de Lïholera niet meer dan I pel van tie gansche bevolking heeft bedragen en thans neemt zij zigtbaar af Het schijnt dat ds overtuiging hie v in langzamerhand wortel Leeft gescholen want in de ugat verloopen dagen is het aantal vtcenuieiingeu ïccr toegenomen Er behoeft ook I geene vrees le bes aan niem in l late zii h dan icginhoudcu van het bezoeken der najaarmis Florence Jï Sept De Italia en Xa ionc zeggen dat de kwestie dw scLuldr gcling Hisscben halie en Oostenrijk op billijke wijze te Weeuen uit deu weg is geruimd De nu nog hangende kwcsiien betreitlii de amnestie de spoorwegen in Veneiie en de overdragt der archieven Men gclocft dat het v rede traclaat zaturdag of m iai dag a s zal geteekend worden De Koning zou den 10 of 12 October te S enetie komen Oinnenlanö GOL IU 2i September I Gister is in de zitiing van den gemeenteraad aan dea aftredenden gemeentebouwmecater van Bemmel toegekend een pensioen van 12C0 Ook ia besloten tot de verandering der vaste in beweegbare bruggen over de Gcuwe met uitzigt op de latere nitvoering van het volledige plan Blijkens de programma s dezer dagen aan de leden dersociëteit Ons Genoegen alhier rondgezonden zal op morgen zondag in genoemd lokaal eene groote matinee eu soireemusicale en op overmorgen maandag eene soiree masical worden gegeven door de f imilic Beijerbock enz bestaande uit 22 personen De roem door dit gezelschap zoowel elders aUnu weder te Amsierdam ingeimgst maakt eene aanbevelingaan de leden van genoemde sociëteit geheel overbodig alleenmaken wij onze stadgenooten opmerkzaam op de milde bepaling voor de voorstelling op overmorgen maandag avond waarbij ook uie lejen ofschoon in deze stad wonende ditmaalkunnen worden geïntroduceerd eu alzoo mede gelegenheid hebben van dezen sehoonen avond te profiteren De commissie uit Je tweede kamer behst met de aan bieding var het adres van antwoord is toegtialen bij den koning die antwoordde Mijue hceren Ik verzoek Ü aan de tweede kaïoer mijnen dank le willen overbrengen voor het door haar g nit verlangen I om instemmende met de leus der vaderen Eendragt maakt j het voornemen bestaat de belanghcubenden bijeen te roepen om gez imcntlijk huuiie belangen te vardedigen en pogingen aan te wendo i om op meer afdoende wijze dan do zuogeiaamde proeve van den inspecteur Beijerinck aangeeft de gevaren en I schaden af le vrenden waarmede hunne dijKen iederen winter worden bedicigd uolang de Zuiderzee onze kusten bestookt De hclangstcüiug die dit onderwerp ondervond zoo wel in de laatste crgaucringen der st ten van Friesland en Noordholland ais in die der h t raa ischappeu die bereids gelden toe xinden voor het opmaken van een plan tot afsluiting der Eu derzee doen met grond venvaohieu dat eene dergelijke vereeniging van krachten tot goede uitkomsten zal knnnen leiden en veel zal kunnen bijdragen tot vcrwezentlijfcing van hot grootsche ontwerp Het oFksblad zegt I De heer Keuchenius zal hopen wij een voorstel doen I verandering tier grondwet of van de wet np het lager o aer wijs Hij schijnt zulks aan de eer zijne partij verschuldigd Ic zijn iedere partij die eeue volk agita e verwekt is verp gt hetgeen zij bedoelt tot een cindbeslissïn te brengen Zoo niet dan openhaari zij de zwakheid barer partij men k u toch van de antirevolutionairen niet veronderstellen dpt zij niets meer zijn dan f ronden rs De Goessche Courant gt I Bij de benoeming van den heer Mijer tot gouverneurgeneraal van Xed ludie doen zich onwilleKeurig twee onmerkingea voor De eerste is dat de loop van zaken een voldingend bewijs geeft dat de minister Alijor alleen opgetredenis om zich in den gouv gen Mijer op te lossen en ilat doordezen staatsnian eene droevige comedie g pr M is toen hijvan zijne plannen en overleggingen sprak la jhoon hij wist dat hij binnen enkele dagen de miuisieriule poricfenille zouoverdragen Wij gelooven wel niet dat de stalen genera dupe geweest zijn vin dit spel al konden zij de verklaringdaarvan niet afleggen maar dat neemt niet weg dat de ex 1 minister van zijnen kam de kamers voor het lapje Lield Het laat zich be irijpon d it men voor den indisclicn troon wat over hccfr inair wie h aar op zulk eene wij e beklimt geeft in zijn pcrsooi w i inig waarborg van een loij i 1 bestuur en iaat o i3 denkeu ian den man die aan eerzucht eu eigenbelang gemakkelijk alles ten oticr brengt Èene andere opmci king s dat de benoeming van den heer Mijcr w ia achijn ijk niemand meer gefopt heeft dan de conser1 vatieve partij zelve Zij zag den heer Mijer gaarne aan hare j spits in de kamer en juichte hem ook ais minister toe dit laatste echter meest in de hoop dat hij hier en een ander I ginds de ecrc tilels oude dragen Het was tt eh algemCen j bekend dat de parlij althans haar in het Dagblad sprekend gedeelte gaarne den baron van Zuvlen na ir ladie ge onden had Deneer Mijcr heeft begrepen dat hij eer het spreekwoord van de twee hoiitlen kou worden tocgepaat liever een ander in praktijk brengen moest en dat de iiefle met zich zelveu maar zou beginnen Kennelijk is de partij d or een en ander uit het humeur al houdt z j zich achijnba nr goed en al wil zü beginnen met de handelingeu van den nienwon gouverneurgéneraal af te vachten j had er niet op gerekfiid dat zij een gevaarlijk spel ap euie toen zij deu alimmcu bondgenoot op het kussen hielp cu hem bewierookte en misschien is het 1 oofcnbiilc niet ver vva iriu de gcvienle niaii reeds iloor deu heer liroen geëxcommuniccenl ook door de D igblad parlij in deu ban zal gedaan worden Mogt onze vroeger reeds ncdegedeelde opvatting dat metden heer Trakanen een meer positief behoudend eleuient opkoloniaal gebied in het ministerie is getreden nader bevesiigdworden dan zal er geene bijzondere profetische gave noodigzijn om de toekomst van dit kabinet te voorspellen Welsprsekt men van eene mogelijke ontbinding der kamen indienspoedig mogt blijken wat voor niemand geheim is m air ookal ging men tot zulken maatregel over dan staan wij vast inde overtuiging dat eene nieuwe kamer door het volk bijeengeroepen zieh even weinig met een ministerie van ZuylenI Trakanen zou verstaan Gftnieiigde Berigten o 4 I Pariia w l Dog ecus ïö miUiotu Iceueu oin waudelplaatsea aan te 1 Icgzen In Ilauover lieeft meu den jnboorteilag van dm voormalym krwnprius gevierd met cpiixipci a d rirjeu Bij de engdache brdndassurautiemaatachappijcu heeft n eu üj gemarkt dal hoog veraekerde goederen bij l ge m trktpnjzen zeer l g oat lammen Men vcr acLt 1 iQ Pmisen vieldra een unit orm bnetcnpost In verschillende fransche t enartemti t zijn de rivieren buiten h tre oevtr aetreden De ver I minkte nruisischc soldaten zullen van snxtsvv gc uieqite armen en bee nea bekomen Er is op nieuw uitziKl op tsne oostennjksche leemng vaa 500 miUioea Het is nu beviezen dat ie mtvindiog vm den eiectrickcn lelegraaf geen invloed he ft op de zekcrbiid der meuwstij i diu eu Keizer Xopokou ia te Biarritz zieker ge ord u De engel