Goudsche Courant, zondag 30 september 1866

f866 471 Donderdag 4 October iche MoruiQg fti t verklaart zich voor de afsclialEng Jer jury DekeüeriB van Mexico gaat troont zoeken bij dcD paus Op Corsicais eeo treesehjke pijnboom boschbraml uitgebarstea ïlazzïni is nederirekozen te Messina De druivenietlt in het Westland is dit jaarsicilig mislukt Te Winennc op de fransche grenzen in de provincie aiiït n Tijn door een fcHen brand 4 gezinnen van huis esting beroofd Iq de umform r mariue oüicieren zijn nood kelijke Fcrandciingeri pcbrapt ¥ e zijn du i U OüO ix7pteüaren op Caodia Pe gele koorts veniiu dert siert iu Suni mc Pc OostenrijkcT heljljcn nu een gcweet driemaal beter dan hei puii ist be In pacïe schijnt eene nrawentelmc oE cr jdd jk bc L iiu van En Urd heeft het discontoverminderd tot op l spCt Pe cholera en f nurre jicslziekten hebbenin Uühenicn cu J r k tii Ti a 20 diii eiid prui ibcïie boldaten ten raveirciJeept Te Turijn n 2 2 Stpt jl di s namiddags ten 4 ure ccniigtc schok vaa aardbeving vaaricei onien ten ict de komst van een oostennjksch eskader in de untköche wateren te geinoet lil Marktberigten GrOUda 27 S pt Tarwe en boekweit ruimden tot vorige prijzen lan r aam op Tarwe Poolsche per iiOi kilo ƒ 3S5 a f 395 Roode Kifefsche ƒ 390 ocuusohe icr mud nieuwe ƒ lO SOi H 30 riito oude ƒ 11 50 Ti ƒ 13 25 Rogge 7 50 a ƒ 8 00 Grrst winter ƒ 7 00 a ƒ 7 25 do zomer ƒ a ÜO ii ƒ 6 50 Hiver kcrtr ƒ 3 90 a 4 CÜ Dito lange ƒ 2 90 a ƒ 3 70 r ok eit Fr per 2100 kilo ƒ 218 ïi ƒ 220 oordl ƒ 235 u iin De aanvoer v m cliapuu was aanzienlijk en de li indel geanimeerd d uircn gen waren magere varkens en biggen mdeijehjk te pla itsen OUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendtweg D xfi 60 ADVERTENTIES De O idergeteekeude berigt zijnen achten begunstigers dat zijn KINDER DANSCÜRSOS volgens gewoonte op WOENSDAG 10 OCTOBER a s een aanvang jeemt alsmede de CURSUS voor meer gevorderden op donderdag ii j OCTOBER a s Zieh vieyende door eene j talrijke opkomst vereerd te worden teekent j hij zich met aehtiog UEd Dw Dienaar I H T GORISSEN j Goiidsclic Broodfabriek j ansta nden ICaandag 1 October zal het BROOD tiezcr imigting bij de Dépó honvlers tot de navolgende prijzenverkrijgbaar zijn 1 soort fijn gebuild larwebr 22 ets pr y S 2 20 3 of Duitsch 19 Ongebniid brood tot 15 Raderatoomboot d Itfssel A an Gouda U n 4Ui en Hii nuk j smorfeens 6 uren de overiye uagen s morgens 7 uren Zondags smfirgens P 3 Van Rotterdam op alle d gcn s namiddags 2 uicn l igfi iks Selourtaarf n j Voorspoedig bevallen van eene dochter C L V KKHRET geliefde editgenootc van A M BRAND v in STRAATEX Do DBECHT 27 Sept 1880 oor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij onze VIJF VS TWINTIGJARIGE EtHTVEREENlGÏNC bctnigeü wij door deze aan vrienden en bekenden on en luartelijkeu dank J KORTESOEVER J P KORTEN OEVER vvnVeekses Gouda 29 September 1S6G I e oi ler ctcekende dankt belangstellende vrieaden en bekenden mede uit naam der iiniiiie vo r de ileel ieming betoon J bij het overlijden lijner moeder J G PERK v i EITU GoLUi 2Ü r mber l S GG Sociëteit ONS GENOEGEN CJrootc Matiüce en Soiree MUSICALE te geren door de Familie Be ibrböck met medev oikiiig vaa TYBOOLSCHE ZANGERS Op ZONDAG den 30 SEPTEMBER ISGO des morgens ten 121 2 uren en dc3 avonds ten 7 uren en MAANDAG dea l OCTOBER dc3 avonds ten 7 uren Maandag avond introdUCtiO voor binnen en buiten de stad Bürger Bewaa scliool Insthnjïing v n KicJcrcn op Jloindag den l October s s des avonds van 7 tot o ure aan het sehool locaal J N SCHELTEMA Voor KS ZEULEN Secr Gücboier ƒ 1 34 a 1 4S Weiboter ƒ i l2 a ƒ 1 24 Delft 27 Sept Granen met geringea aanvoer en handel De te hooge eischen beletten den handel Tarwe ƒ lÜ SO fl ƒ li Kogge ƒ 7 a ƒ 7 50 Zomergerjt ƒ 5 80 a ƒ 6 20 Korte haver ƒ 4 50 a ƒ 5 nat en onverkoopbaar Duiveb ƒ 8 50 a ƒ 9 50 zeer wak Groene ei ten ƒ 12 a ƒ 13 Aan stads waag gewogen van 20 tot 27 sept 17 1 5G3 8 en 75 lS boter te zamcn 12740 n S Prijs ƒ 60 a ƒ 70 het vierde ƒ 1 50 a ƒ 1 73 per n ffi Aardappelen aangevoerd 480 mud ƒ 3 25 a ƒ 4 Burgerlijke Stand GOUDA GÈBnBE 2 5 Sept Cornells ouders J vaa Ham en M V hocf 26 Eojreliaa Johanna ouders C J de Bruin cu G P Schouten EriiBierausia uuiicrs J Uictveld en G Mcsset 27 AJrianns ouders A Ooot en C ue Graaf Wijnauda Johanna Maria ouders W J ran LtcuBen en A van de Pavoüi dt Hendrik Jacobu ouders W F RIopper en J de Kouiiig OvMUI OEN 22 Sept J C Jongeneel 9 m 25 S van Damzi ia 1 Boot 6 j O m 27 K Bierhor t huis r van W Zrj velJ l j N Zöjdeveld huiair van J de l atcr 47 j Ghiitwj 20 cpt T de Jong en A J Stoopentl i P IJooilueijei en J vau üuurcn U vau anten en L Noorderaan 1 Kiene en D lan d r Ilolin II Snel en I Wüsehut G II Post en 11 yi van lïagcn OPENBARE VERKOOPING TE GOUDA Op MAANDAG den S OCTOBER 1S8G des voormiddags ten elf ure in het logement HET IIERTliaiS te Gouda van Een bijna geheel vernieuwd WINKELIIüiS en ERF staande en liggende aan den Kleiweg te Gouda wijk E N 24 Terstond te aanvaarden Twee in 18C1 uienw gebouwde HUIZEN en ERVEN met TUINEN aan den Fluweclen Singel la Gouda ijk R N 237 A en B Vcrhuurü tof 1 MeilSC7 En acht HUIZEN en ERVEN te Goi Ja n wel een aan den R iani wijk ON 51 1 de Vlamingitniat wijk O N 374 cèn in de Hoefstc wijk F N 99 een aan de Zeugstraat met een groolen Tuin wijk G N 72 een in de Speldemakerssteeg wijk G N 71 een in de Walesteeg wijk F Nc 59 en twee aan den Groeneweg wijk I N 112 en 113 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore vao den Notaris VV J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda DANS GUBSDS Depot S Theeën ge De ond igeteekende he ft de eer bij deze te bi rigtcn dat hij hem te bekomen zyn de hierouderstiuinde soorten van de alora gunstig bekende THEE van de Heeren J J STERCK ex ZOON te Ani ierdam BOEj per 5 ons 0 80 CONGO 1 00 1 23 1 40 SOUCHON 1 50 1 70 2 00 2 20 afgewogen in pakken van ons en 5 ons GRüISTHEEperS on3 0 95en l Oi J C G DUTILH Go Mia 22 Aug 1 SG6 Ze venstraat Pry3 van het gedcstil erd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van roi stens tien kan a contant Zuivc üversei Pükle JENEVER u46V o q por kan 64 ccnt = idcra 1 47 io per kan 66 ets Jenever 2 io scort Mouiivii ij a 4G2 o per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 4GV o per kan QT cents Meoidere of mindere sterkte naar evenredig ueid GotD 4 29 Sept 1866 Bockdrukkcrij vsn A BKINKMAX Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ih de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drif Tiaanden 18 2 franco p post 2 25 Advertenticn van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BELANGRIJK BERIGT 1 voor de eigenaars van besmette runderen De heer ROCHE ETIENNE logement het Herthuis wenscht in het belang van den veestapel proeven te nemen met een geneesmiddel dat de ziekte stuit in vier en twintig uren bij runderen die nog voedsel gebruiken Hij noodigt de veehouders uit hem geheel kosteloos te raadplegen en is bereid TWEE tegen EEN te wedden dat zijne behandeling zeker gunstige uitkomst en BEGIN van genezing zal opleveren Adres discussien De laatst afgeloopen week is van hoog belang geweest voor den toestand van ons 1 ud De behandeling toeh van het adres van antwoord op de troonrede heeft aanleiding gegeven tot belangrijke en hoog ernstige di cussien die geëindigd iij i dooi een votum van Wantrouwen jegens de regering zoo toch l is bet gevallen besluit door het ministerie beschouwd en dit gevoelen zal de meerderheid des volks wel beamen Reeds terstond bij de behandeling van de algemeene strekking van het adres van antwoord werd het hoofdpunt der discussie ernstig behandeld P Mijer afgetreden als minister en benoemd tot gouverneur generaal van Neerlands Indie In v eerwü der gedane beloften om het cultuurstelsel in wettigen toestand te brengen de suikercontracten te regelen de heerendiensten af te schaffen de traktementen der inlandsche hoofden te verhoogen en zoovele andere beloften betredende e regeling van Indische belangen in de beide kamers afgelegd treedt de heer Mijer af maakt plaats voor een onbekenden opvolger en ontvangt zijn benoeming als gouverneur generaal Bestond er verband tusschen die aftreding en benoeming werd herhaaldelijk gevraagd Zoo niet waarom is dan P Mijer in weerwil van de gedane beloften nog kort geleden afgelegd onverwachts geëclipseerd we i zijn de redenen dier plotselinge aftreding Dit thema werd hoofdzrkelijk bij cie discussie over de strekking van het adres behandeld in weerwil der pogingen van sommige leden om de discussie op een ander terrein over te brengen telkens kwam men op dit onderwerp terug Weinig belangst ïlling vonden de eerste paragraphen van het antwoord dat zooveel mogelijk een weerklank op de troonrede was De commissie voor het antwoord uit 4 liberalen eu 1 conservatief bestaande had een kleurloos adres opgesteld men had alle twistpunten vermeden opdat men uit naam van alle vertegenwoordigers van de geheelê natie woorden van eendragt en gehechtheid tot den kouijig zoude kunnen rigten in deze lijden van spanning in geheel Europa Men wilde niet ntwcorden uit naam eener partij dt geheele kamer moest antwoorden op de woorden des konings door den mond des voorzitters De limburgsche kwestie de commissie voer de Oosterschelde bet ondeiwijs de door den minister donkergekleurde financiële toestand en de invoering der regterlijke organisatie gaven achtereen volgens sommige sprekers aanleiding om hun grieven tegen het ministerie in zijn geheel of tegen de ministers afzocderlijk bloot te leggen toch gaf dit geen aanleiding tot amendementen de paragraphen werden zonder stemming goedgekeurd De iirijs der idvertentien vaa één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend laar plaatsruimte Men scb in in afwachting van de dingen Jie komen zouden De paragraaf over de koloniën was aan de orde en de nieuwe minister van koloniën moest debateren Is het reeds moeijelijk vour het eerst in een aanzienlijke vergadering het woord te voeren als men weet met welwillendheid te zullen worden aangehoord moeijelijker wordt het als men van net tegendeel overtuigd is als men zich moet verantwoorden over een handeling die reeds met ONWAARDIG gebrandmerkt is en die de algemeene afkeuring zoodanig heeft opgewekt dat een lid der kamer gerust konde zeggen die de handeling goedkeurt sta op Voorzeker de minister was niet te benijden toen hij voor het eerst optrad en hevig waren de diseussien waarvan het voorspel bij de algemeene beraadslagingen geleverd was Meer en meer werd het ministerie in de engte gedreven Onvoorzigtige vrienden deden ook hier mei r k aa dan de hevigste bestrijders de weg tot uitvlugten werd afgesuedeB en herhaaldelijk werd de vraag gedaan Als het gebeurde geen afgesproken werk was als de koop niet reeds bij de vorming vat het kabinet was gesloten waarom is dan de minister van koloniën afgetreden door zijn afgelegde beloften gebonden kon en mogt hü niet zonder hoogst gewigtige redenen het strijdperk verlaten V s het om de nederlagen bij de behandeling der ijegrooting geleden dan was het onverantwoordelijk van het kabinet om iemand wiens rtgerings beleid door de vertegenwoordigers herhaaldelijk was afgekeurd tot de gewigtige betrekking van gouverneur generaal van Neerlands Indie voor te dragen Was het integendeel reeds vroeger beoaald dan was de handelwijze van dien afgetreden minister tegenover de volksvertegenwoordigers zoodanig dat men het moeijelijk met den regten naam konde noemen Het antwoord van de verschillende ministers bleef ontwijkend tot eindelijk de kwestie door den anti revoli uonairen afgevaardigde Keuchenius op een praktisch terrein werd gebragt door het voorstellen eener motie waarbij de handeling van het ministerie werd afgekeurd na een hevigen parlementairen strijd waarbij het ministerie zich niet ontzag de volksvertegenwoordigers bevreesd te maken en den naam des onschendbarei konings in de discussie te brengen terwijl een minister hei dagbladen geschrijf aan bezoldigde en omgekochte penien toeschreef in weik gezelschap verkeert toch de heer Heemskerk ia den laatsten tijdr werd de motie met 39 tegen 23 stemmen aangenomen terwijl 12 leden afwezig waren en er een vacature in de kamer is Alle nuances der liberale pariij stemden voor Je motie van den antierevolutionair Keuchenius de conservatieven zochten het ministerie nog te steunen hoewel zij de slem niet hadden durven verheffen om hun goedkeuring aan het gebeurue te hechten Na de stemming verlieten de ministers de vergadering waarop het adres van antwoord werd afgehandeld en met algemeene stemmen aangenomen Bereids is het door Z M in ontvangst genomen Zal nu het ministerie aftreden overtuigd dat het het vertrouwen der volksvertegenwoordiging niet meer bezit of wel zal door de ontbinding der kamers een beroep Oj de kiezers gedaan worden Treeiit het ministerie af wie zal het vervangen Weder is door de conservatieven een hopelooze poging gedaan om door middel van allerlei belcfieu eenige weken het bestuur in hinden te hebben die partij kan tegenover deze kamer geen mini erie vormen Het zoude na al iet gebeurde doodgeboren zijn De liberale partij zoude andermaal tot liet bestuur k inneu geroepen worden eu mogt dit gebeuren dan is het te hopen dat zij door vorige misslageu geleerd alh veriieeUlheid op zij I zet en een ministerie vormt uat krach ig Je übeiale beginselen verdedigt zonder aanzien des persouus Wordi het besluit uitgevaardigd om de kamer te onloinden dan hebben Je iciezers te beslissen over de handelingen van het ministerie dan vordt den kiezer de vn ag voorgelegd of zij mannen willen die regt en bUlijkheid handhaven zelfs tegenover de dienaren der kroon mannen die het eigenbelang veroordeelen waar zij het ook vinden eu een onwaar