Goudsche Courant, donderdag 4 oktober 1866

ADVERTENTIEN Openbare Verkcoping te OOUDA op morgen VEIJDAG 5 OCTOBEE des voormiddags ten elf ure m het Koffijhnis DE Haemome aan de Markt van Een WINKELHUIS C ï 19 en ERF aan de Goune op de Vischmarkt te GoDDA Kadaster Sectie B N 1004 groot 82 ellen Verhuurd voor ƒ 2 50 in de week tot 1 February 1867 En een STAL KOETSHUIS K N 243 en EBF aan de Peperstraat te OoiDA Kadaster Sectie D N 642 groot 2 roeden 40 ellen Verhuurd voor ƒ 2 per week tot 1 November 1867 De huurpenningen der percelen komen van 1 Januarij 1S67 af ten voo deele der koopers Nadere inlichtingen zijn te bekomen Un kantore van den Notaris BBOIWEE NIJHOFP ts Haasteecht doling br ui lmerken zoo als 7ij hot verlient of el of y mannen willen die de onwiardige h indelingen van de ministers steunen Kin de kcuze naarin oud hollindsche trou en eerlijkheid 7O0 naau betrokken znn twijfelachtig nezen lie 39 inanneo die in weeruil der bedreigingen zich tegen het ministerie clkla irden zullen voor eker met groote meerderheid auderma il uorJen ifge drdigd in die districten is de keuze met moeijelijk Wij verkeereu echter m on = kiesdistrict in een inder geial Ouze ifgevairdigden vonden de hmdelmg vin P 80 v pt P Öinncnlanïï GOLD 3 October W ij miken belanghebbenden opmerkziam op het berigt aan liet hoofd dezer geplaatst De l ccr Hoche Etienne il ich belangeloos opofferingen getroosten om de deugdelijkheid zijntr gcueesnij e te ben ijzen en het is te neuschen dat men hem u Tartoe in de gelegenheid zal stellen Hel eindexamen inU de poh technische school 13 o a voldoende afgelegd voor civiel ingenieur fart 61 der netmiddclb ond door K i Rooseloom van hier In de zitting van de eerste kamer der staten generaalvan nnindag i voorlezing gedaan van tnee koninklijke besluiten V in 2s sept jl houdende het eerste ontbinding van detweede kamer der s aten generaal op dien dag en bepaling van de nieuwe verkie wigen cd 30 oct terwijl de herstemmingenzoo noodig op 13 nov zullen pKats hebben en de eerste bijeenkomst oer nieuwe kamer op 19 nov Het tweede besluit trekt tot de siuiiii g van de zitting dor staten generaal opi ieii clt len dag ten hilf een ure door de ministers van binnenland nenlande zikeii en ju titic In eeue ve iigde vergadering der beide kamers is daarop de i ting del aten genera il door de tot dat einde benoemde commissie iresloiei l e minister van justitie heeft de volgende sijitiiip srede mtge prokeu M jNt IIefufs T e overvcir ug der constitutionele vraag die het kabinet na de zitiuiE i er iHtide kamer van 27 sept 11 aan den koning onlirMorp hei ft Z M geleid tot het bcslu t om die kamer te onlbim eL v m welk be luit n mededeeling is gedaan Hebben wjj al verantwoordelijke r aad leden des konings m hei beef van hetseen oii e pii t ons voorschreef tot dit besluit medesrewerkt het is niettemin met leednc en dat nij aan uwe pas aangev mgeu werkzaimheden een einde en maken In naam des konings verklaart de commissie de tegenwoordige vergadering der staten gencr ial te zjn gesloten l e Staats Cou ant van eergisier bevat het volgende s Gravenhage den Isteu ober Aan den Koning De tvreeile k imer der staten generaal heeft in hare zitting van heden met 39 tegen 2i stemmen aangenomen eene motie an den fgevardigde uit Arnhem den heer mr L t Keuchenius houdende afkeuring van de gedrigslijn der regering ten aanzien van de uitt edmg van deL minister van kolomen deu heer m T Alijer als zoodanig onlangs door uwe Majesteit eervol ont lagen en bij hoogstdeszelfs besluit van den l den sept jl n 77 benoemd tot gouverneur generaal van nederlaud ch Indie Door de aanneming van deze motie welke m verband met de toelichting daarvan door den voorsteller gegeven en met de beraadslaging daarover gevoerd met anders kan worden beschouvrd dan als eene afkeunng en bensping van de benoeming van den laatst afgetreden m nis er van kolomen tot uwer Maje teils vertegenwoordiger in nederlandsch Indie is de tneede kamer naar ons oordeel met overschrijding van bare grondwettige bevuCgdbeid getreden op het geb ed der uitvoerende magt bij den koning bernstende en heeft zij inbreuk gemaakt op bet prserogatief der kroon waarvan de uitoefening naar de uit drukkehjke bepalingen der grondwet aan den koning als hoofd Her uitToertnde magt en als opperbestuurder der kolomen vrij en onafhankelijk van elke tusschenkomst of inmenging uer sutten generaal gewaarborgd behoort te blijven Het IS onze averluigiug Sire dat voor het behoud van onze constitutionele instellingen aardocr de banden zyn bevestigd lic stdirt eeuwen tu schen het dooiluchtige stamhuis van iv Majesteit en het nederhndsche volk hebben bestaan het vooral noodig IS da onderlinge verhouding der onderscheidene staats magten zoo als die door de grondwet begrensd is zor rvui dig te handhaven wil men met dat hare eendngtige zamen werking voor hetgeen het heil der vaderlands gebiedt ten eeneiim de verijdeld worde Wij geloovtu d lu ook dat de vertegenwoordiging die m roeping strijd met eene getrouwe naleving der grondwet bare miskent niet meer kan geacht worden de denkwijze en den zin der natie uit te drukken en dat er voor uwe Majesteit onder zulke omstandighoden illez ns redenen aanwezig zijn om met gebruikmaking van het ngt daartoe aan het hoofd vaj den staat toegekend eene duidelijke verklaring van de natip te lagen en te erlangen Het 13 tot dat einde Sire dat nij m het diep gevoeld besef der verantwoordelijkheid die op ons rust ons verplirt achten aan uwe Majesteit in overweging te geven tot de ontbinding der tweede kamer te besluiten Wij veroorlooven ons tevens l ner Majesteit voor te stellen om goed te vinden dit deze voordragt van Iwer Mijesteits ministers door hoogstdezelve goedgekeurd in de Siaats Courant worde opgenomen tegelijk met het besluit tot ontlinding der tweede kamer s Gravenhage den 27 September 1866 De minister van buitenl zaken van Zuylen van Njevelt De minister v n justitie Borrel De minister van binnenland che iken Heemskerk De minister van financiën Schimmelpeunmck De n Ulster van marine Pels Kijcken De minister van oorlog J A van den Bosch De minister van kolomen Tr ikanen De ederlandsche Spectator bevat m zijn laatste nommcreene plaat voorstellende de overijlde vlngt der ministers uitde kamer m ie zitting van donderdag 11 Zij vlugten voorde banier waarop geschreven staat holhndsthe trouw endie gedragen wordt door den heer Keuchenius Hei HandelsbUd zegt De conservat e en hebben tne miJde en waarmede zij bij zekere gelegenheden de gemoe erenm beioeriug trichien te brengen btide e pcn nobel Het eerIeis de godsdienst het ineede is het misbruiken van den naimvan Oranje De godsdienst kan thans met gelijk in april 183 J tot een politieken hefboom worden gemaakt ten dicn le derconservatieve belangen Daarom moet thans een te ijverigergebruik gemaakt worden van het tweede middel 0i uijeboven rept bet orgaan maar die leus strekt alleen om deconservatieven naar boven te brengen De N Eott Cour iCgt Het 13 aanrandijg der kon nklijNi aardigheid het is schending der grondnet als de koninklijke uaaiu dt gebezigd om een ministcrii el wanbedrijf te dekken Wordt daaraan v gegeven dan is het gedaan met onze constitutionele vrijheid en dan zijn nij overgeleverd aan de willeleur aan de hebzucht aan de machmatien van ieder die tol den minisiericlcn zetel opgeklommen geene onzedelijkheid beneden zich acht en zich daarbij met ontziet het bedrevene te verbergen achter het koninklijk purper In n XWMI der parlementaire studiën en schetsen desheeren Groen leest men het navolgende Post Striptnm Zooeven verneem ik de aanneming der motie Keuchenius Nu vooralwensch ik met in ovenjling een oordeel te vellen liVenwel er is penculura in mora Imnjors er is van ontbinding der kamer spraak Met dubbelen ernst herhaal ik iNaauwelijks is er in den constitutionel n staat een onverantnoordel jker bedrijf dan het ligtvaardig gebruik van dit prerogat f der kroon Is de ontbinding noodzakelijk ter handhaving van het koninklijk gezag Dit komt mij minstens twijfelachtig voor Zoo Jl mag dan de zorg voor het regt der kroon vereenzelvigd worden m t de instandhouding zelfs zonder eenige wijziging in personeel van dit kabinet Mij dunkt neen Oud V ass naar 2b September Men leest in het Batav Handelsblad Terwijl m Engeland een liberaal ministerie door een ministerie der behoudende partij is vervangen merkt men niet de geringste verandering op in den gang der zaken in Britsch Indie Maar de venndering van ministerie m Nederland heeft tot onmiddellijk gevolg gehad eene volledige stremming m den voortgang der in Indie sedert jaren beraamde en reeds ver gevorderde hervormingen en eene met minder groote verwarring in deu gewonen gang der zaken De minister van kolomen heeft zich veroorloofd aan den koning voorstellen te doen en de uitvoering daarvan in Indie te gelasten zorder de indische regering te mdplegen en dit terwijl hij m Nederland in eene politieke positie ver eert die het ministerie au jour ie jour doet even en mtt eiken dag neder een muiisterie kan doen optreden dat de beginselen vau hervorming is toegedaan Het is of men zich in Ivederland gehaast heeft zooveel maar mogelijk van het m Indie begonnene te bederven ten einde zoo men spoedig weder valt ten minste de satisfactie te genieten neder een paar zwaanvigtige spaken in het wiel van vooruitgang gestoken te hebben Aan het algemeen overzigt van het Nieuw Bat Handelsblad ontleenen nij het volgende De inlijving der Pasumah landen bij het ned indisch grondgebied IS thans een fait accompK geworden de inboorlingen hebben het nuttelooze van verderen tegenstand ingezien en zich naar het schijnt te goedar trouw aan het nederlandsche gezag onderworpen Een gedeelte der expeditie kan als volkomen geslaagd worden beschouwd ho wel zij zware offers gekost heeft Van Borneo en de overige buiteubezittingen werden m den laatsten tyd alleen geruststellende berigten vernomen Het voorloopig verslag over de Indische begrooting voor 1867 met zijn onophoudelijk klagen over verkwisting in Indie en verwaarloozing der belangen van het moederland geeft eene aanleiding tot opgewektheid of dankbaarheid Weinigen verwachten iets van dit ministerie zelfs voor het inlandsche onderwijs en de optreding van den heer P Mijer als gouverneurgeneraal die velen voorspellen zou hier algemeen als eene ramp ordeu betreurd Het ontbreekt aan vertrouwen in hem en in zijne hervormmgsnlannen In de gegeven omstandigheden zou naar het oordeel der meerderheid de beste keus die van den heer Jame Loudon zijl Gemengde Berigten Keizer r apoieoD is ofïicieel zeer gezond bij cerocht zeer z ek Het engelsc ie mmistene raaikt eene zeer liberale reformbiU gereed Keizerin Charlotte is vol niotJ om terug te keeren naar Mexico on Kismarck zal wel beter worden lU hij rustig blijft Lit Barcelona wordt ee ie aanslaande spaau rlie revolutie aangekondigd ten bthoeve vin terdmaud Vergadermg van den Gemeenteraad Vrijdag 28 beptember Tegenwoordig de hh mr v Bergen IJzendoorn voorzitter de Grave iru j Lnvtcn Pnncc Braggaar Westtrbjau Keutmgfr Ittmv Buchuer iJroogleevci van i trafltcn en Peeters Ue notulen der vonge vergadering worden gelezen eu gocdgekeir Zijn mgtkomcu eroe missive van mr Kis dat hij verhinderd iadeze beliigrijke vergadering bij te wonen Notif e n bLsiijit van gedeputecrdp staten waarbij wordt afKewczen de reclame V n den heer farijver tegen zijc aanslag lu de plaaisebjke directe belasting eene missive van dezelfde houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot afstan ï van grond ouder de gemeente Alpbeu aan 1 van der Kmg en C van Harten eene missive vnn B en houdende eene ontwerp verordening voor de openbare geneeskundige dienst strekkende tevens ter voorziening in het vroeger adres van bestuurders der werkinngtirg ter vïsie een adres van laatstgenoemde houdende verzoek ter vcrgrootmg eencr bestaande of daarstelhng eener nieuwe schuur onder aanbod een ger compensatie wordt in handen ge teld viu B en W e ü rapport der commissie m wier handen z jn gesteld de begrootingen dt onderscheidene commi sieü van weldadigheid wordt dadelijk behandeld en het voorstel ic goedkeur ng aangenomen een adres van spoorwegstraat bewoners brengende bezwaren m tegen het wegnemen der boomeu waarvan sprake t wordt straks behandeld Aan de orde is een voors 1 vj B en V tot het wegnemen der boomeQ aan de sjioorw eg traat Hierover ont taan eenige di l 1 waarna het voorstel met 7 tegen 6 stemmen wordt afffcwezen Het verzotk vau den heer van Semmel om ontslag aU gemeei te bouwmeester onder toekenning van p nöiocn na gevraagde en gegtvene ml chtingen en verdere discusaien word iet voorstel aangenc ncn en het pensioen verleend tot een bedrag van f 1200 met twaali tegen eene stem die van den heer lleutinger op d t ooge blik WO at ingediend een adres van W C van Goor vroeger adjuuet architect alhier verzoekende om bij de vaciturfc in aanmerking te komen ter visie ï u wordt voorgecteld oproep nj t doen vin deskundiqea ter vervulling der betrekking over het al of niet houdei van een vergelijkend evamen worden eenige discQssien gevoeld eu de oproep ng vastgesteld zonder examen j let het einde dezes jaars vervalt de concessie van bet reeuw ijksche verlaat en stellen B en W voor die conccsSie op nieuw aan te vragen waarmede de vcrgfldermj zicb vereenigt Nu volgt het vooistel van b en W tot het vervangen der vaste bruggen ovtr de Gouwe in beweegbare met de wijzieing om de trappenbrug uog Toorloo g in stand te houden Lenige sprekers brengen bedenkingen in het midden doch dringen do hh DroOpleever Rerav en Peeters aan op een volledigen maatregel om de doorvaart langs hakenen Gouwe geheel te openen al moest dit eene groote = om kosten de wtti onder irulj geeft te kennen dat dit m het plan is vau B en W doch dat men uit tinanciele bedenkingen wil beginnen met het openen der Gouwe In verband daarmede verlangt de voorzitter eene mededeeling te doen m eene gesloteue vergadering waartoe wordt overgegaan a de beropeniog wedt door deu voorzitter gewezen op het voordeel dat dit plan ter opening der Gouwe aan de ingezetenen zal opleveren Eindelijk wordt na eenige korte discuasien het voorstel in stemJimg gebmgt en aangenomen met 10 tegen 3 stemmen die der hh Cuchuer Kemj en Droogleever De heer Buchi er verlaat de vergadering Thans wordt overgegaan tot de benoeming van een leeraar in de staathuishoudkunde lan de burger avondschool en wordt daarfo crKüzen de heer mr J Fortuyn Droogleever met algemecuc stemmen terwyl de heer Droogleever buiten stemming blijft Voorts wordt aangesteld met algeraeene temmen als hulponderwijzer aan de burgerschool voor jongens P C bchriek iet8 meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Burgerlijke Stand GÖLD GEBOBtN 29 Sppt Johannes ouders T van der Kleij ea J van den Berg 30 Maria Coruelia ouders A II van Munster en K de os Roosje ouders J Cats en K J Hoepelioan 1 Oct Adnana ouders S van Buuren en H van den Berg OvLiiLLDi N 29 ept R J de Brniju 73 j C Dekker 25 j 30 B den Held 18 m 1 Oct F van Es huisvr Iv Mes 51 j C Furrer 6 ra In een KOEK en BANKETBAKKERIJ wordt gevraagd een Jongeling die lus heefi in het vak ep daarmede al of met bekend is Adres bij den uitgever dezer Courant Schroef loomboot Hoorn vertrekt van GOÜD lederen Woensdag morgen ongeveer 7 uur na ir HOORN E NKHTjIZE i en ilEDEMBLlK Adres Commissaris der Stoombooteu