Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1866

1866 1 47 Züiidfig 7 Oclü jir GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINK rAN Lange Tiendeiceg D u 60 Vrij vmn Zegel en Registratieregteu ingevolge rt 7 der Wet van den 15 iseptembcr ISCG Staatsblad Xo l ïO De BURtiEMEESTER der Gemeente Viist in aanmerking nemende dat op den 1 October liijö door de navolgende personen bij ons aangifte is gedaan van het ODisla nn van besmettelijke veeziekte onder hun vee als 1 Gerrit Linschoten van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van 1 zwartbonte kol koe oud 5 jaren 2 O ouNELis ZciDBKOEK Van beroep Bouwman wonende binnen d ze Gemeente van 1 zivartbonte koe oud 5 jaren Overwegende dat liet is gebleken dat door gezegde eigenaars is voldaan aan de wettelijke voorschriften waarbij zij tot onmiddellijke afzondering en aangifte van besmet vee zijn verpligt Gezien het rapport v u den Eijks Veearts der 1 klasse J E Donukermann te Haastrecht waaruit blijkt dat de hiervoren omschreven runderen werkelijk zijn aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van den 15 September 1S06 Staatsbl n 150 Besluit 10 Boven omschreven runderen onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter beboorlijkcdiepte te doen begraven 20 l it besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heersn Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Ylist den 1 October 1S6G De Burgemeester voornoemd M BISDOM Vrij van Ze c en Iteiristratieregten ingevolge art 7 der Net van den 15n September IStïti Staatsblad Xo 150 De BrRGE MEESTER der Gemeentft Haastrecht in ïnnnierking nemende dat op den 1 October ISCÖ door Huig Ra u HOB T van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente bij ons aangifte is gedaan dat ét u zwartbonte kol koe oud 7 jaren als verdacht vau door de besmettelijke veeziekte te zijn aangetast ÖverwegKi de dat het is gebleken dat door gezegden eigenaar is voldaan aan de wettelijke voorschriften waarbij hij tot onmjddellijke afzondering en aangifte van besmet vee is verpligt Gezien het rapport van den Eijks Veearts der 1 klasse J W E Donckeemann te H ia3trecht waaruit blijkt dat het hiervoren omschreven rund werkelijk is aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van den l ó j8éptember 1866 Staatsblad n 150 Besluit 1 Boven omschreven rund onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Haastrecht den 1 October 1865 De Burgemeester voornoemd M BISDOM Vrij van Zegel en Rrcistraticregten ingevolge art 7 der Wet van deu 15n September 1S66 Staatsblad Ko 150 De BUKGEMEESTER der Gemeente Haastrecht in aiinraerking nemende dat op den 29 September 1866 door de navolgende personen bij ons a ingifte is gedaan vau het outstuau van besmettelijke veeziekte onder hun vee als Johannes Leetveniioek van beroep Bouwman ouende binnen deze Gemeente van 1 roodbonte koe oud 6 jaren en 1 zwartbonte koe oud 3 jaren 2 Jacobus de Zeeuw van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van 1 zwartbonte koe oud 2 jaren Overwegende dat liet is gebleken dat door gezegde eigenaars is voldaan aan de wettelijke voorschriften waarbij zij tot onmiddellijke afzondering en aangifte van besmet vee zijn verpligt Gezien het rapport van den Eijks Veearts der 1 klasse J W E Donckek man te Haastrecht waaruit blijkt dat de hiervoreu omschreven runderen werkelijk zijn aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening en afmaking daarvan er voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van den 15 September 1866 staatsblad n 150 Besluit 1 Boven omschreven runderen onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving uer huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte tedoen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Öiateu der provincie ZuidHolland af te iioadigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Haastrecht den 29 September 1SG6 De Burgemeester voornoemd M BISDOM Vrij van Zegel en Registratieregten ingevolge art 7 der Wet van deu 15n September 1S66 Staatsblad No 130 De BÜEGEMEESTER der Gemeente Vlist in aanmerking nemende dat op den 2 October 1866 door de navolgende personen bij ons aangifte is gedaan van het ontstaan van besmettelijke veeziekte onder hun vee als 1 Gebbit Lixschoten van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van 1 zwartbonte koe oud 6 jaren 1 witbonte koe oud i jaren i without kalf oud 1 jaar 2 GiJSBEKT van deb Neut Van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van 1 zwartbonte bles koe oud 4 jaren 3 Lambebius van der Ham van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeeute van 1 zwartbonte koe oud 7 jaren Overwegende dat het is gebleken dat door gezegde eigenaars is voldaan aan de wettelijke voorschriften waarbij zij tot onmiddellijke afzondering en aangifte van besmet vee zijn verpligt Gezien het rapport van den Eijks Veearts der 1 klasse J V E Donckeeman te Haastrecht waaruit blijkt dat de hiervorea omschreven runderen iverkelijk zijn aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van den 15 September 1SC6 staatsblad n 150 Besluit 1 Boven omschreven runderen onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Vlist den 2 October 1866 De Burgemeester voornoemd M BISDOM Vrij van Zegel en Kegistrtitieregten ingevolge art 7 der Wet van den lap September 1SG6 Staatsblad No 150 De BURGEMEESTER der Gemeente Vlist in tianmerking nemende dat op deu 29 September 1866 door de navolgende personen bij ons aangifte is gedaan van het ontstaan van besmettelijke veeziekte onder hun vee als 1 Ja j Thomas Kastelijn van beroep Bouwinan vcncade binnen deze Gemeente van 1 zwartbonte koe oud 3 jaren 2 DiKK Boom van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van een zwartpremel koe oud 6 jaren 3 Jan Steenkameb van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van 1 zwartgremel koe oud 5 jaren Overwegende dat het is gebleken dat door gezegde eigenaars iz voldaan aan de wettelijke voorschriften waarbij zij tot onmiddellijke afzondering en aangifte van besmet vee zijn verpligt Gezien het rapport van den Rijks Veearts der 1 klasse j W E Donckekmann te Haastrecht waaruit blijkt dat de hiervoren omschreven runderen werkelijk zijn aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening en afniaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op der bepalingen de wet van den 15 September 1866 Staatsblad n 150 Besluit I Boven omschreven runderen onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving der huid roet bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte tedoen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsei in de Goudsche Courant Vlist den 29 September 1SS6 De Burgemeester voornoemd M BISDOM Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JE JEVEB a iS ha per kan 64 cents idenj i 47 io o per kan 66 ets Jenever 2 e soort Moutwijn i 462 jo p per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 462 jo o per kan 67 cents Meerdere of mindere steiite naar evenredigheid Go uD 3 Oct 1866 Boekdrukkerij van A BRIKKMA W Deze Conraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad ge chiedt de u tg ive des avonds te voien De prijs per lriema iudenis 2 francup post ƒ 2 25 Advcrteutien vin 1 0 regels tot des middagstcn 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel BELANGRIJK BERIGT voor de eigenaars van besmette runderen De heer ROCHE E TI EN NE logement het Herthuis wcnscht in het belang van den veestapel proeven te nemen met een geneesmiddel dat de ziekte stuit in vier en twintig uren bij runderen die nog voedsel gebruiken Hij noodigt de veehouders uit hem geheel kosteloos te raadplegen en is bereid ï AV E Yj tegen EEN te wedden dat zijne behandeling zeker gunstige uitkomst en BEGIN van genezing zal opleveren KENNISGEVING De BUEGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer ComhisSAUis DES KoNiNGS in de Provincie Zuid Holland op den 25 September 1866 is executoir verklaard het eerste kwartaals kohier van het patentregt over het dienstjaar 1866 67 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DEZE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 3 September 1866 De BUEGEMEESTEE voornoemd V BEEGEN IJZENDOORN KENNISGEVING R ij tuig ScllOU ATV BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES der gemeente Gouda gezien art 43 der verordening van Volitie voor die gemeente vastgesteld den 16 Junij en den 11 Augustus 1865 en afgekondigd den 12 September 1865 j Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsiere dat op dingsdag den 9 October 1866 des morgens ten 11 ure op het plein achter het Waaggebouw zal worden overgegaan tot de aigemeene keuring hunner Rijtuigen zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde Eijtuigen plaats hebben op dingsdag den 16 October daaraanvolgende terzelfde ure en plaatse GocDA den 5 October 1866 Bdkgïmeestek en Wethoüdeks voornoemd Se Secretaris De Biirr emeesier DEOOGLEEVEE FOETUIJN v BEEGEN IJZEXDOOEN Ontbinding en Verkiezing Maandag 1 October is de tweede kamer ontbonden en de nieuwe verkiezingen zyn tegen 30 October a s uitgeschreven De jirijs der Advertetitien van één tot zes regek aiet inbegrip van hel zegel i SÜ Cent voor elkcu r jrcl daarboven 1 1 Cent Buit f gewone letters worden berekend naar ltl i it niiiiitc Zoo heeft dau het ministerie de verantwoordelijkheid dier daad durven op zich nemen voorzeker hoog spel wordt gespeeld met Nrerlands hoogste belangen Groot is de verantwoordelijkheid die het ministerie door de ontbinding der kamer op zich laadt Is zulk een gebeurtenisin gewone tijden reeds een zaak van hoog belang hoe dan nu bij de spanning die in geheel Europa heersclit en waarvan de gevolgen nog door niemand te voorden zijn Strijd waarschijnlijk een hevige strijd is tusschen de verschillende politieke partijen te verwachten en de spreuk der vaderen Eendragt maakt magt zal in de eerste dagen maar a te dikwerf vergeten worden Gebruiken de verschillende partijen nu slechts eerlijke middelen steil men beginselen tegen beginselen en zijn allen het eens om waarheid en niets dan waarheid te zoeken dón zoude het land i j e ontbinding misschien nog kunnen winnen daar dan de uieu ve kamei des te beter een afdruk zoude zijn van de beginselen door de meerderheid des volks gehuldigd M iar dit ook is niet te verwachten Nu toch wordt reeds onheilig vuur aangebragt en lasterlijke beschuldigingen worden tegen de meerderheid der tweede kamer rondgebazuind Eeeds nu wordt verkondigd dat zij ontbonden is omdat zij de regten der kroon aantastte en naar de republiek een gevreesd woord in ons land streefde alsof de mannen die dit verkondigen niet weten dat jui t de onwaardige handelwijze der ministers het spelen met de vertegenwoordigers des volks en de pulitieke immoraliteit bet votum van wantrouwen heeft uitgelokt Voorzeker de antirevolutionaire partij is niet zoo republikeinsch gezind en toch de voornaamste woordvoerder dier partij de vurige bewonderaar van het erkende hoofd Groen van Prinsterer afgevaardigde van het anti revolutionaire district bij uitnemendheid Arnhem de hr Keuchenius was de voorsteller der motie en de geheele liberale partij zelfs de gematigdste leden ondersteunden haar als één man terwijl de trouwste aanhangers van hat ministerie de stem niet durfden verheffen om zijn handelwijze te verdedigen Welke beschuldigingen zullen verder nog geuit worden Personaliteiten zullen de plaats van beginselen vervangen en zonder eenig nut ie geven zal de ontbinding slechts strekken om het vuur van partijtwist en verbittering aan te blazen Maar bovendien welk denkbeeld heeft het ministerie wel van den geest van het nederlandsche volk r Zoude het wezentlijk denken door de ontbinding de meerderheid in een minderheid te kunnen veranderen Gering moet dan Je gedachte zijn die het van de kiezers koestert waarschijidijk even gering als du minister van binnenlandsche zaken van de bezoldigde en omgekochte dagbladpers heeft Wij hebben een andere gedachte van de nederlandsche kiezers als de vaan van politieke eerlijkheid en oud holiandsche trouw wordt opgeheven Wij durven verwachten dat de groote meerderheid zich onder die vaan zal scharen en zeker 39 afgevaardigden met groote meerderheid naar s Hage zullen teruggezonden worden om het ministerie wegens zijn handelingen ter verantwoording te roepen De meerderheid van het nederlandsche volk is liberaal en dit zal voorzeker in de laatste dagen niet veranderd zijn Maar hoewel de liberale partij den strijd niet zal schuwen en zich niet beschroomd zal verwijderen aU de vaan van iroww en eerlijtlteid wordt opgerigt zij betreurt dien toch wegens de hooge belangen die daardoor weder lijden Eerst den 19den november komt de nieuwe kamer bijeen Wanneer zal dan de begrooting worden behandeld vaaneer zoc ele wetten die in de troonrede beloofd werden en op af doening wachten of waren dit ook allen beloften van dit ministerie a la Jlijer Maar ook tegenover het buitenland is de toestand niet vrij van gevaren De kwestie van de Ooster Schelde is nog geenszins geregeld I en den steun vsn de tweede kamer tegenover belgischen drang i mist het ministerie nu gedurende twee maanden En hoe z l het met Limburg gaan Zal die zaak bij afwezigheid derk j mers a la Bismarck behandeld worden en het parlement tegeur j un fait accompli staan Wat zal het buitenland van ouMT UanU