Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1866

ipden dei ui als het van de e dinscn lee t v n minister TMi elin en kanirron bindirc met oploopen lu n jo t tn rc i dei ïtid tl eeu en ander p e Ic ijkp ki icht vin on oik ïi et vee ermiLderen in het ooz vin den repmilthnir dic büvTii jcn meestal zulke vreeude denkueelden omtrent ons 1 md koes ert Genoes redenen om de ontbindme m de kimer te te reuren bi het be in van een 7it lu j ur nog diirgp itei de niolipvfn de ot het voor lcl en m n bcsiuit rtleid hebben of moeen die mi chicn ook niPt 30 October a uilen de k c crs let gedin moeten besli ea Zoo ooit din is het dan de p i van ie er kie cr ijn regt te gebnuKen Kan men m een ander kie diatnct de oude ie Jeu met vol ertrüuuen weder itvairdicen ons district kin lie liberale pirtij dal niet doen Onze beide ifgcvaardigden verkUirden 7ich tegen de motie Keuchenius en keurden oer die = temming de hant elwy e vin het mmisleiie goed Ilier behoort raen dus mar andere eandidaien om te zien Zil dit ter tlfle ure geschieden of zal raeu door roe gere nedtrlaaen ïrpleerd den strijd met nieuuen mn 1 a nviirden om 700 mogeljk de overumning te behalen W hopen het van de Itbcralc pirtj in on di trict om ge d k e caudid iten behoeft mrn thans met verlegen te zijn Jui l tie ruime keu e OU ie echtfr verdeeldheid kunnen veroorzaken en d 1 trom 1een openb irc talrijk be othte kiez ei ergauering hoogst nooè Zonder nneen luilmg m alle liberilen m het di strict IS ïreen meerderheid Ic M VTu Jïo e on e 7uiiiig=te fin lucicr was Ecen lul van df onthcnutn k imcr oude het gceu ter ijü oor on district u ken iTi m at te Ma ir jpocdig al w a tr chyiilijk de kies vergadering de Grondw de Lie ci3 111 de gck diheid Siellen om vaa gedachte tewi elt 11 m ee du gedich enuia eiing tiekken tot htt verknjgf ufe K den dic tot uel i n lea vaderlands krachtigmogen nu kwfrken opd it het kie di trict Gouda weder metrere Aai gt lOtrnd worncn F 0 erzii t GOl I O October lie brnï fn bcirelfcndc den opstind op Candn zgn tegenslnjth lcr iji de een benecrt dit de beucgMig bijm is 01 lerdruivt verh len aniifrcn vin lierh xalde roemrijke gevechten In dr rktni mi droomt men nog illijd in Pmi en gut voo t in het ucikelijk tot stand brengen der miH iiticn met N1 1U en Keurhci en ijn de iiken tot schik kii sebrigt df koning nn llmoier is onhindelbaar en protp ieirt uit i il m igt riukfort li te bekUgen mair de oicrige linden i ilkn ich wcldri cchikk n m hun lot het 13 to h vrij onver hiili of men door Jüii=i Hans of Wilhelm H phitrd wordt llit verontschuldigt vvei niet ue iillekeurige ccr ch ucnt vin von üismarek miar ternijl vvij die veroor üeelen m kennen vvij de voo ïeelen met die een kriclitig du i=eb rijk de ktrn der bcsthav lug tu achea Ruslanden l rankr k voor de toekom t belooft l e vrede tusi thcn Oo tenrjk en Italie 13 tot stii d gekomen Italië zal de hiuiitn vol kn iïen mtt de romemsehe zaak en de ru t te bewiren m het nog le ht zimenhangend rijk en ind en htt oo men egt een et er van J00 000 min m vollen vrel op de been vvil houden zal het door dei geldnood voor d rend i ak eu kriehtelooa blijven öik en km nog met komen lot den vrede het worstelt tegen het lot dit met te oi tgi m 1 hoe de schikking ook uitville het zil gtciie ezentlijke zelfstandigheid kunnci bewiren en emde jk zil het als de anderen opgaan in de zich steeds uit breifleude pruisisc ie monarchie Wurtfmberi is iiiteist gednee en Beijeren sluit zich ain bij Prul en Lie beijcr cbe koning schijnt miinziek en hij zil zijU grooleii vai er nog overtreffen in d ai heden Het fran che keizernjk is de vrede onbergrijpelijk lijdzaam ziEi hft oe bij de groote vennderingen dic in Üuilschland plaats grijpen en men k n het vermoc en niet weeren dit het een tijdelijk ui tel is i e keizer is zoo gezond dat het elke dne lagen met den grootsten ern t herhadd moet worden tn dit eliton bem te Biarnt opereert Hy gevoelt zich ziek en in elk geval met gtretd om toe te slaan De dnnr vm den vrede 13 zeer onzeker Kome en de onrust m hel oosten zi n vojritei eieu van ongunstige vooruitzigten I rnadind rr tft het i tehnd en Ü dagelijks neer te loon KiijEPii met hpt 1 uien tlei reform hewe mg Ie Liverpool erernisile men leh i m een iMmlisch b iuket ht hulde bri t im fcne onhioei iöe overwinning I ede l I d is te ongepister tjjde m beroering pebn t door I de w xi of het dei vertecren oordigino geoorloofd i en be taimt erktndt in ltuhiig en hhjklaar bedrog betHnrd en ernati ïf te Ivcuron Dp onh mdige onbesch nradheid 7 ifstuiten op den u iirheid If eii Icn in een voik elks trou zoo dikwerf der er ld eerbied afdnong öuttcnlrtnlr Londen 4 Oct He heer Bright heeft besloten de reformben egmg ook in Schotland te bevorderen waartoe hij te Leed en te jlioao lu het openbiir zal optreden Daarna zil hij ith n ir leilmd begeven hoewel het nog met zeker is dit hIJ ook aldaar in opeubire bijeenkomsten het woord za voeren PanjS 4 October Mm zegt dat ter zike van de hatste onhis en ir Spinje de keizer zou hebben verkl uird dit welk ook het kinkier zij van de revolntie die op het schiertilaud kin uitbreken hij er zich met alle kncht tegen zou verzetten dit de fimilie Moutpen ier den troon beklom Weenen 4 October De U leuer ZeUuug deelt eene keizerljke ordommitie roede tot opheffing van deu staat van beleg 111 de oiidcr clieidene etleii der monirehie Berlijn 3 Oc her Op den 2jsteii september heeft de ex koiiitjg vin Hanovei cene circulure gerigt ain de ge imentlijke europo ch hnvpii om te prote teren tegen de mnevatie van Hinover bij Prui tn In dit document doet 7 AI een beroep op t raogendni dm ttii einde hem bijstand e bieden in ziju vcr it tegen de oiiderdn kkiiig van het regt door geweld en ver hart iij dit hij nimmer ifstand zil doen van zijne souvoreme regten op zijn grondgebied Hij vcrkhart voorts ille tegenwoordige en toekomstige daden vin het pruisische gouvernement of dieiis vertegenwoordigers in Hinover voor onwettig en vin nul eu geeiier wiirde en waarschuwt dus illen die hieibij beling mogten hebben Z AI betuigt verder d it hij dtn loop der gebeurtenissen zal ifw ichten met htt volle vertrouwen op de regiviardighrid zi er zaïk Het protest shut met de nivolgendc woorden Ik ben bezield met de stellige hoop dit de Goddelijke Voorzienigheid niet in pbreke zil blijven om ten einde te miken iin de intrigue de oneerlijkheid en het j eweld waarvin op dit oojenblik zoo menige staat zoo vele volken met inbegrip van Hinover het slagtoffer zijn Florence 5 Oetouer Pe Vizione geeft de voormimste bcpilingen van het tussehen Ital e n Oostenrijk ge Hten vredcstnctaat op De meeste diarvm zijn bekend Het equester dit op de persoonlijke bezittingen van de onttroonde vorsten m Ilalie gelegd w is is opgeheven öinnenlanö GOIDV 6 October Onze geichte stidgenoot D J G Rooseboom die jl zondig het ongeluk had te Gnvenhige zijn been te breken is gisteren morgen hier met een vaartuig a ingekomen en bevindtzich in de segevene omstindigheden vrij wel Gisteren vrijdig iniddig ten 1 ure is door het schuttersgezelschap jouda op het exereitieveld aan den rotterdamschendijk even buiten de st ij n iir den prijs geschoten De eerstepnjs werd behaald door den heer J F C Pnnce de tneededoor den heer Muller l luitenant de derde door den heerT Draver De geheele kwestie die het land verontrust is doodeenvoudig Zekere P Mijer heeft de vortegenwoordigin misleiden voor den gek gehouden De overige ministers keuren diehandelwijze goed maar de meerderheid der tweede kamer heeftdie afgekeurd Die deze mi laters steunt veracht de hollandschetrouw en bevoroert leugen en bedrog Het gevaarlijkste despotisme is dat van ministers diezich bij de kroon beroepen op de ministeriele venntvvoordelijkheid en bij de vertegenwoordiging op de koninklijke pra rogatieven De Nisuwe Utrechtsche zegt En wat heeft nu dit ministerie getoond te zijn Een conciliant ministerie Xeeii driewerf neen het i eeft zich niet anders vertoond dan ils een m nistene dat tegen den iiitdrukkelijken wil en tegen het uitdrukkelijk verlangen van dtn koning m knoeide en alles deed om partijschap m den hnde te brengen Als de hberile pirtij niet verstandig was om het gcschreruw vin deze lieden = lcohts aan te nemen voor wat het WIS ge chieeuw ijdel gezwets en wmd desnoods me mu ziek bengiilach mur en fikkelliclit dan zouden jui t de zoo geniimdc minnen vm orde hun doel bereikt hebben dooi twis en Iwecdr gt hnten wmorde te stoken onder het volk van Nederland dat iin zijn oranje en aan zijn constitutionele vnjheder evenzeer gehecht i Het ministene is de vijind van orcinje en alleen zijn eigen vriend Ue N Rott Cour zegt o i Het wil er bij het nederlandsehe volk met m dat iemand minister wordt om 111 drie maanden een post te verkrijgen welke hem m 5 jaren eene zuivere winst van een half raiUioen overlaat en dat zijne vrienden hem daaram helpen omdit hunne optreding als ministers alleen door zijne deelneming kon geregtvaardigd worden en zij slechts met hem kans zigen de lastige beraadsliging over de ind bpgrootmg door te worstelen A ij ontleenen aan de N Ltr Cour het volgende tukover de ministeriele verantwoord 1 jkheid De grondwet zegt de koning is ousehendbiar de ministers zijn verantwoordelijk De zm d er woorden is dat de koning oor geene regeringsdaad verantwoordelijk is miar wel dat de ministers het zijn die het besluit hebben gecontrasigneerd Sommigen willen die koninklijke ouschendbairheid zoo hebben uitgelegd dat daden die de koning doet binnen de perken zijner bevoegdheid door die onschendbaarheid tegen alle verantwoordelijkheid gedekt zijn miar dit is eene grove dwaling oor alle regeringsdiden de geringste niet uitgezonderd hetzij dat ze bestaan uit algemeene maatregelen vin bestuur of dat ZIJ benoemingen van ambteniren betreffen zijn de ministers die ze gecontrasigneerd hebben venntwoordng schuldig Die vermtwoordelijkheid kan op tweeërlei wijze worden toegepist hetzij door het instellen van eene vervolging in de vormen door de Aet v istgesteld of door een afkeui end votum der kimer in dit toezigt en 1 m die eritiek der kdmer is met het geringste onttrokken wit vin de landsregenng uitg iit zelfs de benoeming van een commies niet Het gezond veratanil brengt echter mede dit de kimer die critiek alleen uitoefent omtrent gewigtige zaken omdit zoo zij zich met alle kleinigheden wilde bemoeijen het regeren onmogelijk ge naakt zou worden en tevens de kamei huir kostbaren tijd nutteloos zou verspillen Mur in printipe stuit het vast dat ook dip kleinigheden met aan venntwoordins zijn onttrokken en deze veriiitwoordu g is met alleen verschuldigd zoo de grondwet of eene wet is geschonden doch de kamer heeft mede ontwijfelbaar het regt om ook regeringsdaden om andere redenen af e keuien Echter is het zonder twijfel dat de koning voor die daden nimmer verantwoordelijk is mur wel zijne ministers zulks zijn en het is ten hoogste inconstitutioneel zoo de ministers de yeraiilwoordelijkaeid van eene afgekeurde regenngsdiad van hunne schouders op die des konings overbrengen Lia ons aan dit bovenstdande het in de laatste digen hier te lande gebeurde toetsen De heer Mijer doet in de kamer verschillende beloften over he geen hij doen zoude wel etend dat hij binnen wem ge dagen geen ministei meer zoude zijU en bedriegt daardoor de kamer Ue andere ministers maken zich aan dat bedrog medepligtig door den bedrieger tot gouverneur generaal aan den koning voor te drigen en zijne benoeming te contrasigneren De kamer geeft daarover hare verontwaardiging te kennen en nu heet het dat het prserogatief der kroon is aangetast Dit is ten eenenmile valsch De ktaiing behoudt het regt om tot gouverneur gene aal te benoemen wien hij wil mair desmettesenstnnde is de diad der benoeming van dien hooggeplutsten amblemar geenszins aan alle verautwoordelijkheid ontlrokken alleen is het met de koning maar het zijn de ministers die ilurvoor veiantwoordelijk zijn Dp benoeming van een gouverneur generail zal wel altijd beschouwd worden als pene daad niet van politiek gewigt ontbloot en geenszins aK eene der weinig beduidende administratieve maatregelen waarover wij hierboven spraken en die door de praktijk feitelijk an ille verantwoordelijkheid zijn ontheven De Friesche Courant zegt Het pleit is beslist Detweede kamer is ontbonden Behalve de na de vaststelliag derkieswet in 1850 noodige ontbinding der staten generial wordtdeze maatregel thans voor de tweede mial in ISederhnd oegepast èn in 1853 èn in 1166 was het een conservatief kabinet dat zoodimg besluit voordroeg Pe natie lette hieropTÈl Of die ontbinding thans de conservatieven gelijke goedevnichteu zal opleveren als m 1853 letwijfelen wij zeer Toeiwa het volk opgewonden geworden en m iet heetste oogenblik werdeu de kiezers mar de stembus geroepen Thin iahet geheel iets anders Het volk is m deze dagen door niemand en mets opgewonden uaar het is verontwaardigd overhet hoogspel dat te s Grivenhage 13 gespeeld en nog meerdaarover dat het bij dat spel niet eerlijk is toegegian mii een der bankhouders roet uewiUiging zijner collega s ich denhoagsten prys heeit toegeëigend Die verontwaardig g uit zich op illerlei w yzen door het gehceie lind en eer 40 dagen zullen ZIJU vtrloopin z l bet bewijs zijn gelrverd dat de nederlanilsche kie ers tt veel besef hebben vin poli ieke moraliteit ora nitt door een verpletterend votum de te s Gravenhage gevolgde hiiidelwijze te veroordpelen Gemengde Berigten lïet dorp A1 Hard St Ch istojtlie ui het Inrre de wrfeincnt ib zondagjl geheel door bniid vernielil het verlies wordt begroot op een milliocn frs Op een ander dorp in hctZv lfde departement zijn 54 gezioDcn door braad viu alle beroofd Alen tiiI te Panjs het pneamatisch bneven vervoer tot stand breuqcu Op Caodia hebben 70UO christcnea 17000 Lg p enaren afi esl Lu en tsnig gedreven naar de vloot I e MoastichcLtt Imgadijj jl btzu gcnouKu van de portefeuille van baitenl zaken Uoeuodag is d wet afgekondigd tot inlijving Tau Hanovtr Keurhessen Nassau eu trankfort bij de pruisiscbe monarchie De ministervan financiën hLcft aan nïöt rdam verleend een voorschot van een halfmilhoen I e omidsschool voor de kavaller e wordt met 1 mei vau A enlu verplaatst uaar ilaarleiii Te Zotphen 13 een gnskabaal ontstaan die tot oploo Ln aanleiding geeft Met ondenkbarL tnotite heeft mente s GravcuhagL ei ut ovatie geon aoiseerd uit den minderen stand oorde knnke ministt rs etc De gewezen minister Gladstone gaat denwinter doorbrL gcn te Rome Ie Liverpool is ecu pnchtig telegraafkabelbinket gehouden De belgen blijven oiigcm=t op het puul vaniDUtsatic ÜL ontbinding der kamer viordt alcemcen onhandig eo incoGstitutioueel geaeht In de zeven eerste maindeo dezes jaars is inEnge aud aan katoen ngevotrd voor etu v aarde van 3öG milhoeu gulden Voor de zweidsthc kamer ziju iccr vscmi geeottlijktn maar ccrveel adcli ken gtkozcu In Amtnka maakt mtn chocnen uit papieren pipicr ut bitzcn De gi zamenth Vc miQist r=i hebben een enormenbok eesehütLU waarvan nifmai d raee n 1 eten il fnnkfortsthe damesziju Z 1111 iijjtzwor 11 om hare salTj te sluiten vo i dt pruisische helden De liiiiovLrancu hatcu deu ko ing dien zij htbbeu lu beLiiuncn hemniet voor hij aftreedt NapoUon UI zal inzender zijn op de tentoou tclliug au het model tencr dibeider onlng De oo tennjk ïche graafBelcredi zou wel aftreden als 7iju tracf cmcnt ten t i du zend foryncnwas De ovtr troomingtv iii ïraukrijk hebben roote schvide voor Tele jareu aangerigt het gOLdt gevolg zal z de verbcterin der dijkv erten De spaau thb regering uoodigv den paua nderunal u t om zijn verblijf in iipaiije tt vtstijitn Op de parijsche ntooustdling komt eenstoomguillotme dit z a hoofden in dt minuut fsiaa Lit Ltreehtz nd mtn adressen om de grondwet te schenden e bc jmettmg Tan hetvee door te laten gaan en de kinderen dona te houdea Wat groei er uit ec i gedoopteu jood en eene chineschc vrou De vijfde terkvoor de rotterdam he hervormdi gem eute is aanbesteed voor 100 duizend tooiden min ecu cent Men begnjpt he programma cliimmelpenmiick lu dtzc dne venndering der grondwet ontbieding dtr statengentraal geen vnjc olkskeuze meer De kon ii hat de bccrLQvechten en is hi tu aan chieten De ittliiauschc vnj iïliireis hju naar hois gezonden om op hun lauwercu te rusttn Men bezumigtte Frankfoit ecu milliotu met de afschaffing der gerCe t ho en iJeuwil in lianknjk het zoutmouopolie afMihaflTea De ves itigwerken wordeu te Grouuigen ui orde gebmgt De concessie t aan en vin Heijningen is defiui ief verletnd In honderd jaar zijn de zeven f inetenaan egrocid tot acht eu t cntis Te Enschedi ziju maan lag avoii renhms en eeu vcrwtnj afgebrand Wotnsdag ziju te Palermo tien lo standehiigen gefasiUeerd l apolton heeft cene ojM ratie ondirgaaii Sedert 2G mei ziju te Brnsoel 3000 persouen overleden aan de cholera Het cfectief van het italiaansche leger zal gebra worden op omstreeks 800 000 Brozihe vraagt aan de vertegenwoordiging 17 mill oendollars om den oorlog voort te zeUeu In de hoofdstid van hetbirmao che njk is een oystand uitgebarsten De redc is pitcekLudtussthen Rushnd en Bokhara Pnm i weder na ir iianje gegaan omnogmials een oproer te beproeven De aat ai brUs m Oosteunjk 13 opgeheven Ie Zaaudam is dingsdag mild g ten houtzaagmolei verbrand De cholera heeft allerhevigst gewoed onder de wcrkli l der wereldberoemde ijzerfabnek te heraiug bij Loik Ingezonden MijnU r efe Redacteur Den brief van het ministerie der capaciteiten aan den koningheb ik gelezen maar niet begreper Nu divt kin nel meer ebeuren als men in de aipioiteiten verward raakt De motie as zoo stait er ter afkeuring van de gedrags ijn der regering ten aanzien van de v trediiir vin den minister vai kolomen en de kamer wordt ontbonden omdat de ministers i e beschouwen als een berisping van de ienoemtuff van den goLveraenrgeneraal van N I Is nu ajtuu iig en leiweming hetzelfde Iemand zal toch elf wel de bes e uitlegger van zijn woordenZIJP en herhaildehjk is in de kimer gezegd dat men de handelingen van den afgetreden ministtr ifkcurle niet de regermgsdaid der benoeming Jammer dat ij biju i 2 mi inden op deverklarin zullen moeten vvachten vooi il voor het ministerie dat nu dTen tijd aan verkeerde uitleggingen en vaUcJte beschuldigingen zal bloot stnn i en kiezer