Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1866

Aan 3ta i = 47 ƒ 1 u iifL wiTcie i ij a ƒ i per Aardappelen a ingevoerd 365 mud 3 25 ii ƒ 4 A Di 3ta i = waag gewogen van 27 sept tot 4 October 19 4 70 8 en 0 15 boter te zameu 10 30 n S Prijs 6 j 70 het vierde ƒ 1 50 a 1 73 per n ï Burgerlijke Stand Scbroctstoomboot Rijnland Dienst tusschea LANGERAAR bij xiEüWVEEN en GOUDA Alleen Donderdags winterdienst van af 11 October 1866 Vertrek van LANGERAAR bij NielwVEEX s morgens 6 uur Vertrek van GOUWSLUIS ongeveer s morgens 7 nur Vertrek van BOSKOOP ongeveer s morgens 7 30 uur Vertrek van WADDIXGSVEEX ongeveer s morgens 8 uur Terug van GOUDA s middags ten 12 30 uur luformatien aan boon van de Boot Dt I i i lernemer J VAN DER TANG GOIDA GII ORï 3 Oct Cornells ouders N van den Berg en J de Vrij 4 Marinua Johannes Franciscns ouders J Huijvenaar en G Cuijlenbürg Maria Theresia Anna ouders J W p van Ede van der Pais A M F kramer Gjjsberta coders D Boer en C J Bi hoi QvEBLEDtN 2 Oct J A Maasland 4 j L Doornik ÏG b AV J St l ijk 9 w 4 C ïM Manster 9 j J Rost sa j T Korver S m A Kwiokelenberg 3 w J i van dci Broitr 9 m 5 P Sarbach 9 k GtHVMD 29 Sept M X Cornelissen en G Bclonje 3 Oet J Herïche ea L van der Me j J A C Bearings en A P Benierse X Melkcrt en J Oo=terhout G J Grendel ea A U wener € H Dernee en A Heetman ADVERTENTIEN Vrij vau Zegel en Regibtratieregten inge olge art 7 der Wel an den 15 September 1866 Staatsblad Xo 150 De BURGEMEESTER der Gemeente Vlist in aanmerking nemende dat op den 4 October 1866 door de navolgende personen bij ons aangifte is gedaan van het ontstaan van besmettelijke veeziekte onder hun vee als 1 Jan Steenkamer van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van 1 vaalbonte koe oud i jaren 1 vaalboute koe oud i jaren 1 zwartbonte koe oud 3 jaren 2 Gekkit Lin sciiotes van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente t van 1 roodbout kalf oud 8 maanden 3 L MBEKTL 3 VAN DER II vM vau beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente van 1 vaalbonte koe oud 4 jaren 4 CoENELis ZuiDBROEK van beroep Bouwman wenende binnen deze Gemeente van 1 zwartbont kali oud 1 jaar Overwegende dat tiet is jjebleken Jat door gezegde tigecaars is voldaan aan de wettelijke voorschriften waarbij zij tot onmiddellijke afzondering en aangifte van besmet vee zijn verpligt Gezien het rapport van den Rijks Veearts der 1 klasse J W E Dosckermann te Haastrecht waaruit blijkt dat de hiervoter omschreven runderen werkelijk zijn aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van den 15 September 1S66 Staatsbl n 150 Besluit 1 Boven omschreven runderen onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging vau een genoegzame boeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Z id Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Counint Vlist den 4 October 1 66 De Burgemeester voornoemd M BISDC Marktberigten Gouda i Oct Tame en boekweit werd merkelijk Uiger naiigebodeö doch vond slechts weinig koopers Gerst en luiver ruimite tot vorige prijzen op Tarwe PooUche per 2400 ki o ƒ iTS EooJe iCieefsche ƒ 3G0 Zeeuwsclie per mud nieuwe ƒ 16 25 i U U9 dito oudf ƒ lO TD a ƒ 11 50 Roggp 7 20 H T öO Gerst winter ƒ 7 00 a ƒ 7 25 do zomer 5 00 ü J 0 HflTer korte 3 90 a i fiO Dito lange ƒ 2 90 a i l i Boekweit Fransche per 2100 kilo 200 Xoordbrab 210 i 2lD De haodel ia vttte schapen was zeer levendig terwyl de magere miBder gevraagd waren Raas De aanvoer bestond in i partijen de prijs ƒ 26 a ƒ 29 Goeboter 1 42 i 1 50 Weiboter 1 2S i 1 34 Delft i Oct Aan de graanmarkt was het heden zeer stil Het verkoc i e bepaalde zich tot het hoog noodige Ter zaaijing geschikte granen iets boven notering Tar ve ƒ 9 90 i ƒ 11 25 Eogge ƒ 8 S0 a 7 S0 Zomergerst dM a ƒ 6 2t3 Korte haver ƒ 5 Lange do 2 90 a 3 60 Duiveb 9 Groene erwten 9 a ƒ 13 OudertrouKd V POST DROST en C A jr W EAVESrElJX irEDEXBLIK Eet eptie 11 O J geineene Kcnniageriag GocDi 6 October 1S66 MAATSCHAPPIJ vix VEEZEtEPvIXG o Go du f s De Phoenix gevestigd te Amilerdam goedgeseurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1S45 nO 72 enz Maatschippelijk Kapita l ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Hejen overleed mijn geliefde echtgenoot JOHAXXES BOST voorzien van de UH Sacramenteij in den ouderdom van 50 jarec Wed i ROST G00RIS3EN CauJc i October 1S66 Verzekert op lUlijki vasi preMien tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken W KROMHOUT kassier der BeleenbanL van Gouda nollaRtlscfte Sociëteit van Levensverzekeringen opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam EAPITAAL EEN HILLIOSN 6EDEN VOL GEFOURNEERD Directeur P Langerhlizen KAXTOOR Eeguliersdwarsstraat bij het Koniogsplein X 301 Contracten van DOORLOOPEXDE Vensekering met AANDEEL in de WIXST BEJ EEXIXG VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering van WEDUWEX en WEEZEX PEXSIOEXEX Vitgifte van LIJFIi£ JTE BEIEVï3v zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELKGGIXG van GELDEX weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFEEXTEX QVERLEVIXGS KASSEX te verdeeleo na verloop van 10 15 20 en 25 jaar LSSTELLIXG TUT VERKEIJGIXG VAX OPLOOPENDE LIJFEEXTEX Generaal Agent de Heer T DRAIJER Gedrukte tarieven ten Kantore der directie en bij Hll Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in Zuid Hollaxd Delft de Hr M C E Ovekgaacw Pen vis OudiwaUr de Hr E W Haexijes Dek Sordrecit de Hr H Vbiesendorp Gorirchem de Hr C I E Gijselaak Gotida de Hr Vt J Foktuhn DeoogLEEïEK Xotaris V Gracenhtu e de Heer P J Ljsdkij Leiden de Heeren Lezwijn k EigemaX KEE Bui emeester Rotterdam de Heeren Jan van deb Hoop Zoos Schiedam de Heeren P Loopiijt 0 V aardèiffen de Hr Pavlis Kikkebt Woerdrn de Hr G Gboeneveld Vrij van Zegel en Ee stratieregten ing vola art 7 der Wet van Jtn 15n September 186 Suatablad Na 150 De BCEGEMEESTER der Geiaeoii J Vlist in aanmerking nemende dat op dei 3 October 1S66 door de navolgende personen bij ons aangifte is gedaan van ka ontstaan van besmettelijke veeziekte ondei hun vee als 1 TiLSis nx Jo NG van beroep Eojsiman wonende binnen deze Gemeente van1 zwartbonte koe oud 6 jaren 1 zwartbon kalt ouJ Vï i 1 znartbont kalf ouu j jaar 1 zwartbont kalf oud i j zwartbont kalf oud a l 2 Dirk Boo i van beroep Bouwraa wonende binnen deze Gemeente vaa 1 witte koe oud 8 jaren Overwegende dat het is gebleken t door gezegde eigenaars is voldaan aan J wettelijke voorschriften waarbij zij tot oi middellijke afzonderiag en aangifte ta besmet vee zijn verpligt Gezien het rapport vaa den Eijks Veeart der 1 = klasse J W E Doxckek mak s Haastrecht waaruit blijkt dat de hiervore omschreven runderen werkelijk zijn aangetast door de besmettelijke veeziekte en da de onteigening en afmaking daarvan ie voorkoming van verdere uitbreiding i ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van des 15 September 18 6 fsUutsblad n 15 Besluit 1 Boven omschreven renderea onmiil dellijk te onteigenen te doen afmaken a na inkerving der hnid iMt bijvoeging v een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 20 Dit besluit onmiddellijk mede tt deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland af te kondigen b E nen de Gemeente en te plaatsen ia Goudsche Courant Vlist den 3 October 1866 De Burgemeester voorcoenil M BISDOM Boekdrakkaij van A BJUXKMAX BIJVOEGSEL hij de Goudsche Courant van Zondag 7 October 1866 33iiiiieiilaiidsch e SchroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENoT TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AfflSTERDAffl van de Schroefstoombooten met en daar tusschcn gelegen Plaatsen tot het vervoer PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN DOEDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAX AXDEL DOEDRECHT n 4 Kapt K MAST in directe aansluiting voor het VERVOER van GOEDEREN met de SPOOR WEG MAATSCHAPPU GRAND CENTRAL BELGE aan de MOERDIJK volgens te bekomen Speciaal Tarief u 26 Vertrek van DordrecU Zondags Dingsdag eu Donderdags s morgens ten 5 Ure Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 6 Agenten te Dordrecht J B ZAllX Kuipcrshaven ƒƒ ƒƒ Gouda Agent der Stoombooten Vest Amsterdam A HEXKE Binnen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbindins te Dordrecht met DE VRACHTGOEÜEREX STOOMVAART AATSC1IAP1 IJ te MidiMlmrg voor goederen van en naar Middelburg en te Aif terdam met den beurtschipper K EXüEL op Zaandam Zonder kosten van overlading Aanteekengelden worden niet geheven ZwarO en ligte Goederen onder 50 ned B of Maatgoederen onder 50 kub palmen worden aan huis bezorgd zonder berekening van bestelloon L C VAN OLDENBORGH J J B J BOUVY D A N VRIESENDORP Directeur J C DEKING DURA Commi mmsen Genees Attestcn DER ZOO ZEER ALOM BEROEMDE SCHMIDTSCHE WALDW OL ar t ikelon Naar waarheid getuig ik bij dezen dat mijne vrouw die ten gevolge van rheumatische pijn aan de borst hare huiselijke nerkzaamheden niet clan mei groote moeite kon waarnemen alleen door het gebruik van eenige flesclijes waldwol olie en van eene borstlap uit de fabriek van Schmidt en C alhier in korten tijd van hare kwaal bevrijd geworden is Bemia 17 Februarij 1862 HEINRICH SCHERF Jicht en Rheumatieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheuuiatische aandoeuiugeu zijn de zoo zeer beroemde Schinidische AntiRheuma tische WaldwolWatten a 25 en 50 et t pakje Dennennaaldeu Olie a 35 en 70 et t fleschje en verdere Waldwol Gezondheids Kleedingstukken eu praeparaten volgens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en werden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zija en gelijk Je overige artikelen bereid uit de versche naalden der Fijn en Dennenloonien Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te Utrecht te GOUDA bij Alej de Wed BOSMAN verder te Oudewattr A BUIJS Woerden GA PFENNING LTssehtein J B MOLLE Oudilworu A T HOOFT Jf onhrugge A W WILDE Boskoop J GOUDKADE Hazerswoude Jlej J GAARKEUKEN Hanielen W G KUEVEES Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Soelofarendsveeti H NADEEMAN En verdere Depots op de gebruiksaannijzingen Aanvraag om DEPOT bij M J C H lM Vtrecht