Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1866

1S60 Donderdag Il October H 473 Baderstoomboot cl Mtfsscl I V Gouda Vartiiilan en liin i ilaij sir ov jcns r P Otterdam op alle il iZ eii s nani 2 uren Dagelijks Rttourlaarttit GOUDSCHE COURAlfT r t T Z t CE ReffistratiercgtLii niEe uli e T 7 Jer V ia Jen lön cpteiDt r l i l atbhii j I I De BL EGK MEESTEE der Geme ii e Vist in aanmerking nemende d it op ren 5 October i i6 door de navuli c Ie personen bij ons aangifte is geda m V m het ontstaan van besmettelijke vee rk e onder hun vee als l Ai ri Nelcma i v m beroep Bout m in woi r e binnen de e Gemeente v in i 1 jlaauwb i e koe oud O jaren 1 ziiart bonte kue i i J 7 jaren 1 wit pmkvaars oud j Ltl I t Ir io G iiit L n=choten van beroep 1 u d iij V oi ende bi i en de e Gemeente v tu 1 v aon e koe oud G jaren l va b k OU i i lar 4 1 L r u5 N jltl van beroep Bou taian nonen e mi i en de c Gemeente L 1 zvrr jont piLkv iar oud l jaar 1 wi ijQi t p kvaars oud l i jaar J iii cciikamer van beroep Bouwman u t binnen deze iemeenie van 1 zv r M f kue oud 3 jiren Wei k van bt rjep Bouwman i en Jeze Gemeente van 1 I zv oud j ireu 1 7 1 5 Zui Ihr ek van beroep r uLcude binnen deze Gemeente ji i k f oud 1 t j tar J A ep v m beroep Bouwman tnde l en dr e Gemeente van 1 zurTtbei c l 4 jaren j no k v in beroep Bouw miU o 11 deze Gemeente van 1 z V oud 3 jaren i i Kastelijn van beroep 1 B bmneu dezt tiemceute Van 1 koe oud 3 jiren IV rcug van bercfp Bouw man n iicn deze Gemeente van 1 V I oud 5 jaren Over c i t het is gebleken dat door c ze r tirr iara is vold ian aan de wpttel t G r i 1 wa rbij z j tot on middtlijke af oi Ieru g en aangifte vau besmet vee Zj n vcrpiigt Gezien lie rappor van den Pujks Veearts der klasie J iV E Doncm rm vn te liaastrccliï waaruit bHjkt dat de hiervoren om=cIir en runderen werkelijk z ju aangetast düor de besmettelijk veeziekte en dat de onteigening en afmaking da irvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van den 15 september IsCfl staatsblad n 1 50 Besluit 1 Boven omschreven runderen onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na iuker iug der huid met bijvoeging van een genoeg ame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven i Dit besluit onmiddellijk mede te deelea aan Heertu Gedeputeerde staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Vlist den 5 October 1S66 r e Burgemeester voornoemd JI BISDO M Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeweg D nO 60 De BCUGE MEEr TER der gemeente Bergambacht lu ainmerkiug nemende dat door Jacob Johannes Breedveld van licroep veehouder wonende te Bergambacht aangifte IS gedaan dat twee stuks vee afgezonderd staande in een schuurtje bij zijne Honiug d 304 eu aan hem toeoehoorende d = een roodbonle melkkoe oud S jaren eu eeu zwartbont graskalf oud een half jaar door veetyphus zijn aangetast en dat uu de verklaring van den rijks veearts 1 klasse V E üonckermann blijkt dat gemelde runderen werkelijk zijn lijdende aan veetjphus Overttegtnde dat door deu eigenaar is voldaan aan de wettelijke voorschriften tot oumiddcUijne afzondering en aangifte van besmet vee Gezieu de et van 1 5 September 1866 Staatsblad n löDj tot onscbadtlijkmaking vau door den veetyphus aangetast vee en de circul me van Zijne Excellentie den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Huiiand van den 22 September l5fi6 A nO yo 1 5 1 1 afd Prov blad u 124 Gelet op het be ei van gemelden Heer Commissaris des Kouings van den 28 September 1 1 A n 11015 3 1 afd Heeft besloten 10 Boven omschreven runderen worden onmiddellijk in beslcg genomen onteigend na waardering afgemaakt en na inkerving der huid met bijvoeging van eene genoegzame hoe eellieid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte begraven i Ltit besluit mede te deelen aan Heereu Gedeputeirde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Bergambacht den 27 September lb66 He Burgemeester vooraoemd P J SMITS Arij in Zegel en Kecictraticregtcii iiigevolire art 7 der Wet iia ileu 15a hcptü bLr ibbü taat blail Xo lóQ De BURGE MEESTER der Gemeente Haastrecht in aanmerking nemende dat op den 3 October 1860 door IIekbert de v Hektog van beroep Bouwman wonende binnen deze Gemeente bij ons aangifte is j gedaan dat éen witbonte koe oud drie jaren als verdacht van door de besmetteI lijke veeziekte te zijn aangetast 1 Overwegende dat het is gebleken dat door gezegden eigenaar is voldaau aan de wettelijke voorscliriften waarbij hij tot onmiddellijke afzondering en aangifte van besmet vee is verpligt Gezien het rapport van den Kijks Veearts der 1 klasse J V E UonckehmaNX te Haastrecht waaruit blijkt dat het hic voreu omschreven rund werkelijk is aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de I onteigening en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de bepalingen der wet van den 15 September lb ü Staatsblad u 150 Besluit l Boven omschreven rund onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na lull kervmg der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid i ngebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te doelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoUand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Haastrecht den 3 October 1S66 De Burgemeester voornoemd M BISDOM 4Die het doel wil moet de middelen gebniiken is een spreuk zoo algemeen bekend zoo I practisch waar zoo ontegenzeggelijk dat het vreemd schijnen moet dat er no raenschen zijn die ofschoon zij de waar heid er van beseffen voor de toepassing I echter terugdeinzen Velen vooral onde r de langen tijd wikkende en wegende landers zien gaarne eerst de middelen door anderen toegepast om dan nog eene massa van maar s en indien s in het midden te brengen en zich door den meer ondernemende yoorbij te zien streven Voorzigtigheid is prijzenswaardig maar waar zij wantrouwen wordt houdt zij op eene deugd te zijn en hoe zal een middel dat met wantrouwen wordt ontvangen goede uitkomsten opleveren daar het al dadelijk ten halve wordt toegepast ca reeds bij voorbaat is veroordeeld Gelukkig ziju er ook velen die gejond verstand genoeg bezitten om te begrijpen dat het middel tot het doel leidt dat het middel hetwelk men wil aar wenden niet ten halve niet met wantrouwen moet toegepast worden en dat het niet genoeg is om een halve proef te nemen om daarna te verklaren dat men niets gevorderd is Deze verblijdende ondervinding openbaart zich in het meer toenemend debiet van een Haarmiddel hetwelk hoe onvergelijkelijk van deugd het ook is eerst moet aange viend met volharding en met vertrouwen moet gebruikt w orJen wil men van die heilzame uitwerking profiteren Het is de bij velen reeds gunstig bekende Oud Cartagena s Bergplanten OHe Aan alle lijders van vroegtijdige vergrijzing en uitvallen van het Haar wordt zij met vertrouwen aanbevolen het doel dat zij willen herleving en vastzetting j der haarwortels vereischt een middel en I da miiblel is geve uden het bestaat sedert drie jaren is het m Te Delft alleen verkrijgbaar bij den hoofd dépothouder A BEEETVELT Az en verder bijMej de Wed BO MAN Gouda J K KEI T ER Jtoitenlaui ffestewagestraat A EEIJNaRD Oostpoort C WILHELMUS ie narden X PEINS Zevenhuizen Vi BARES Gorincliem A D LIYEU Dordrecht A J V D BERKHOF Vtrecht En meer bekende depots in ons Rijk Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns faij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a ië jtf per kan 64 cents idem a 47 io per kan 66 ets Jenever 2 = soort Moutwdjn a ifi jia o P 63 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio per kan GT cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 6 Oct 1866 Boekarukkerij van A BKINKMAN Peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Jn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pc pcijs per drie maanden is franco p poat 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Mystificatie Het gebruik van vreemde woorden is den Nederlander niet vreemd Zelfe wanneer er geschikte hollandsehe woorden van gelijke beteekeni zijn wordt dikwijls van vreemde woorden gebruik gemaakt om de gebezigde uitdrukking te verzachten om bet beleedigende of onkiesche der uitdrukking weg te nemen of de kraeht daarvan zoo mogelijke eenigzins te verminderen Zaken die of te onkiesoh of te ruw en onwelleveud zijn om iu rond hoilandsch genoemd te worden kunnen onder een vreemde benaming besproken worden een vreemd woord neemt zoo het sehijfit de scherpe kanten weg Had v Lennep meer vreemde woorden gebruikt deel III had zooveel sensatie niet veroorzaakt een Paul de Kok in het hoilandssh vertaald zal voorzeker geen lezers vinden onder hen die op fatsoen eenige aanspraak maken Eacrogiwrie is nog iets anders dan schelmerij plegen en prostitutie kan immers zonder ergernis te geven besproken worden f De zoogenamitdi ruwe onbeschaafde Nederlander gebruikt nederlandsche woorden om zijn denkbeeldeu mede te deelen hij noemt zoo men zegt de dingen bij bun naam de meer beschaafde de hoogst fatsoenlijke daarentegen openbaart zijn gedachte in een vreemd kleed en geeft door die handelwijze geen ergernis Somtijds is het wel juist omgekeerd en ia de vreemde uitdrukking sterker dan de daarmede overeenkomende hollandsehe bijv als men de handelingen van het ministerie mdigne genoemd had klonk dat krachtiger dan het hollandsehe aumaardig maar ove het algemeen dient een vreemd woord tot verzachting der uitdrukking Van daar dat men in de parlementaire taal dikwijls van vreemde uitdrukkingen gebruik maakt en men bijv niet zegt dat iemand zich aan opzettelijke bedriegerij schuldig maakt maar dit uitdrukt hij maakt zieh schuldig aan mystificatie Herhaaldelijk is dit woord iu de laatste weken gebruikt Een ministerie treedt op met de verklaring dat het boven de partijen zal staan dat het zooveel mogelijk zal trachten de partijen te verzoenen eu de regeling de ettelijke regeling der oost indisohe zaken tot het hoofddoel v n zijn bestaan zal maken waarom ook de minister van koloniën als het hoofd en de ziel vau het ministerie wordt beschouwd De ontrusie gemoederen in den lande op namen en anlecedenteu afgt aude waren vol hoop maar spoedig bleek het dat zij bet slagtoffer van mystificatie waren de eerste woorden door het ministerie gesproicen deden hun hoop verdwijnen de vrienden van suikercontraclen van dwang cultuur van protectie en van zoo vele indische misbruiken werden eveneens gemystificeerd zij rekenden op krachtige ondersteuning nu de afbrekers en sloopers verdreven waren en de vrienden de ministerzelels veroverd hadden maar zij vergisten zich de minister had den sieun der liberale partij noodig ea deze werd gevleid om naderhand het lot van de tegenpartij te ondergaan en ook het slagtoffer van mystificatie te worden De indische begrooting was door de vertegenwoordigers aangenomen en de minister die door allerlei beloften en verklaringen zoover gekomen was eclipseerde om als gou verneurgeneraal van Neerlands Indie op een inkomen van ƒ 150 00i weder te voorschijn te komen De tweede kamer geen slagtoffer van mystificatie willende zijn keurde eenparig de handelingen van het ministerie in deze zaak af en 39 leden van de 62 aanwezige deden dit in den wettigen vorm Mijer mogt na de gedane verklaringen van het ministerie en na de door hem afgelegde belofte niet uittreden behalve vele andere zaken van ondergeschikt belang wachtte men van zij j speciale kennis een cultuurwet De kamer was het slagtoffer eener mystificatie en daarover gaf de meerderheid te regt haar ontevredenheid te kennen Het ministerie moest aftreden of de kamer ontbinden en besloot tot het laatste De kiezers hebben nu te beslissen of er mystificatie heeft plaats gehad de kiezers moeten beslissen of de ondeugende tweede kamer die zich niet wil laten mystificeren zelfs door De pnjs ucr Adverteatien van éen tot zes regeh met inbegrip van het legel is 80 Cent ¥ or eiken regel daarboven 10 Cent Badtengevvoue letters worden berekend naar plaatsruimte geen verantwoordelijke ministers niet verdient weggestuurd te worden om plaats te maken voor mannen die met hoogen eerbied bezield voor de speciale kennis der tegenwoordige ministers waarvan zij elk in hun betrekking reeds zoo ruimschoots de bewijzen hebben gegeven ja en amen zeggen op alles wat van dit ministerie afkomstig is Maar om dat doel te bereiken was er nog een kleinigheid noodig Zooveel verstand is den ministers geschonken dat zij overtuigd zijn niet tot de kiezers te kunnen zeggen Helpt ons de kamer wegjagen want zij wil zieh niet laten mystificeren en zonder dat is regeren door ons niet mogelijk Vertrouwt ons volkomen want er is geen bedrog in ons zoodat 3ontróle van een lastige tweede kamer volstrekt niet noodig is Gaarne zouden wij willen regeren als onder Vader Willem maar die tijd is voorbij wij moeten de tegenwoordige vormen bewaren maar stuurt ons daarom ook vertegenwoordigers die met den vorm tevreden zijn en niets meer verlangen Zalk een toespraak aan de kiezers zoode weinig geholpen hebben men had zeker het doel niet bereikt Aniere snaren moesten gespannen een ander liedje moest gezongeu worden Gelukkig zijn er twee middelen om het nederlandsche volk wakker te schudden Breng de godsdienst in het spel en veel wat verkeerd is is daarmede te dekken Het jaar 1853 heeft ons geleerd dat dit middel nog zeer geschikt is als afleidingsmiddel om geheime oogmerken te bedekken Nu echter kon dit middel niet gebruikt worden Het andere opwindingsmiddel is begrepen in de kreet Oranje boven leve de koning Dit moet nu dienst doen de tweede kamer matigt zich regten aan die haar niet toekomen de tweede kamer wil het geheele bestuur aan zich trekken de tweede kamer beleedigt den koning en treedt in zijn regten De koning benoemt en ontslaat de ambtenaren niemand heeft zieh daarmede te bemoeijen dan alleen de minister die het besluit contrasigneert en door die onderteekening verklaart dat hij de verantvoordelijiheid voor die benoeming of dat ontslag op zich neend Is niet reeds dikwijls in de kamer de benoeming of het ontslag van ambtenaren het onderwerp eener geanimeerde discussie geweest juist van de zijde der tegenwoordig regerende partij Maar bovendien van de benoeming leest men niets in de motie deze geeft alleen afkeuring te kennen over de uittrediug Door de motie wordt dus volstrekt geen oordeel geveld over eeu handeling in verband staande met een koninklijk regt maar over een handeling van een minister Intusschen hoe duidelijk de zaak is luide wordt thans verkondigd dat de tweede kamer ontbonden is omdat zij in regten der kroon treedt en dit de oorzaak is der om niaing wederom dus een mystificatie Nu is de vraag of de nederlandsche kiezers zich zullen laten mystificeren De tweede kamer heeft voor die eer bedankt zal het antwoord op 30 October te geven getuigen van den eerlijken zin der kiezers of zal de uitslag der verkiezing het bewys leveren dat de nederlandsche kiezers de slagtoffers willen zijn eener viij dom aangelegde mystificatie Met belangstelling wordt dit antwoord afgewacht Kiezers in het kiesdistrict Gouda bedenkt wel wat van U gevraagd wordt De onschendbare vorst onze geëerbiedigde koning wiens naam in deze dagen van spanning maar al te zeer misbruikt is stelt den toestand des lands in uw eigen handen Toen er verschil ontstond tusschen zijn dienaren en uw vertegenwoor digers wilde hij als constitutioneel vorst geen partij kieze n door de ontbinding der kamer zonder eeuig koninklijk wrjo j aan de kiezers hoevee moeite men ook gedaan heeft dit te verkrijgen laat Z M geheel aan de kiezers de bealissip g over Zult gij slagtoffers zijn der mystificatie p öuttcnlttnïï Londen 7 Oct De New York Herald van 25 sept verzekert dat Stanton en Grant Johnson geraden hebbe