Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1866

Gebobe 7 Oct Jacob ooderö J Bennis en C J A van Maaren Jacoba Adriana ouders j W Morie ea C C van Gendpren I Neeltje ouders F van Hofvfegen en M Joageneel 8 Wiihel mioT Levant een der Hyensthe eilanden is eeue strafgevangenis voor jeugdiee veroordeeldca bij een oproer in brand geraakt en zijn 14 gevangenen daarbij omgekomen Karinthie Illyrie en Istrie willen een afzonderlijk komngnjk vo men als Hoogarije Drenthe is de eenige provincie geBeel ïevnjd yaa de cholera GOUDSCHE COURAIÏT ouders A Huischer en Vf van der Wolf OvEBLtDEN 6 Oct S Korswagen G van Soest 8 w ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 m C A J ï R WESTEIJN MEDENbLIK Receptie U Oct gSp Al emettit Ktnni tjtriiifj § a GOCDA 6 October 1866 J Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon X WELTER TAN DEE Wolf GoCDA 9 October 1866 Ondertrouwd W POST DEOST en Men verlaugt tegen 1 November te di5 I GoLUA in een deftig gezin zonder kinde ren eene be name Dienstbode welke zindelijk en geschikt voor het werk is een SCHELMEISJE en eene SCHOONMAAKSTER zullen haar in hare werkzaamheden behulpzaara zijn Salaris 70 Gulden buiten het verval van goede Getuigen voorzien adresseere men zich in persoon of met franco brieven ouder lett M bij den Boekhandelaar P tan OUDSHOORN te GocDA OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG den 29 OCTOBER 1866 des voormiddags teu elf ure in het logement DE Paauw aldaar van N 1 Een Kapitaal Dubbel HUIS en ERF met een grooten TUIN daarachter staande en liggende aan de Westhaven te Gocda wijk B N 16j kadaster sectie D N 576 en lï O groot 5 roeden 92 ellen Zijnde in het Huis acht Kamers meerenJeeU behangen en gestukadoord een ruime Zolder goede Keuken en Kelder en hetgeen meer tot een goed ingerigt en aangenaam Woonhuis behoort Te aa ivaarden 1 December 1866 N 2 Een HUIS en ERF mei een TUIN daarachter staande en liggende als vojen wijk B N ISJ kadaster sectie D N 552 groot 2 roeden 42 ellen Zijnde in het Huis verscheidene goede Kamers ruime Zolder en Kelder goede Keuken en hetgeen meer tot een fateoenlijk Woonhuis behoort Verhuurd aan den Heer J B van Rooijen tot 1 November 1867 voor ƒ 300 in het jaar N 3 Een WINKELHUI3 en ERF met een fraaijen TUIN daarachter staande eu liggende aan den Tieudeneg te üovda wijk D N 63 kadaster sectie C N 554 en 559 gedeeltelijk waarin de Boekhandel een aantal jaren met goed gevolg is uitgeoeCend Zijnde in het Huis verscheidene goedel Kamers met vele Kasten en hetgeen verder lot een gemakkelijk Woonhuis behoort Te aanvaarden I Jauuarij 1867 En N i Een PAKHUIS en ERF staande en liggende in de Dubbele buurt aan den Groeneweg te Gocda wijk L N 15 kadaster sectie C N 559 gedeeltelijk Verhuurd tot lO Mei 1867 voor f 3 50 in de maand Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DBOOGLEEVER te Gouda alsmede voor zoover de perceelen N 1 en 2 betreft ten Kantore van den Notaris A E ROEST tan LIMBURG te Botteriam AANBESTEDING LEVENSMIDDELEN Den 26 October 1866 des morgens ten 10 Ure zal door de VoedingsCommissie van het gedeelte van het 4 Regiment Infanterie in garnizoen te GO JJDA onder nadere goedkeuring van den Regiments Kommandant worden aanbesteed de leverancie van RUNDVLEESCH VET SPEK gerOOkt en gezouten KRUIDENIERSWAREN ERWTEN BOONENi GROENTEN TURF en AARDAPPELEN De voorwaarden liggen van af heden den 12 dezer ter lezing bij den Adjudant OnderofScier RENABD in de kazeme van genoemd korps GO ÜDA 11 October 1866 7 J Verhoef Men verlangt tegen primo November EENE KEUKSNUEID tevens huiswerk kunnende verrigten te a ƒ 60 loon Adres bij den Uitgever dezer Courant BOELHUIS te Benthuiztii ten Eterfhuize van Mejufvrouw de v G HUURMAN op Vrijdag den 19 October 1866 des voormiddags ten 9 ure van meubilaire Goederen mans en vrouwenonder en bovenkleediDgstukken eenige kippen takkebossen tniitvruchten eu vele andere roerende goedere alsmede gemaakte j uweelen gouden CD zilveren voorwerpen Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris JAN Tr OMER te VooTschoten Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld op Woensdag den 24 October 1866 des voormiddags ten 9 ure aan de bouwhoe Gerards Hoeve in den Zuidplaspolief onder Zuid lF iddinxveen van een Paard E Rijtuigen eenige Bouwgereedschappen f Meubilaire Goederen en 20 mud aardappelen Bergsche Geelen Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris MOLE t NAAR te Zuid Waddinxveen Gocdkoope MUZIEK voor PIANO Vitgare van F KOKSMA te Franeker Lspoihoader A BRINKMAN te Gouda Arditi il bacio walzer O Badarzewsla la prière d une vierge 0 3t Chopin op 9 trois nocturnes n 2 Es dur ff0 2J Chopin op 42 Grande valse O iiJ Jungmann Heimweh melodie 0 2 Strauss La belle Helene quadrille 0 4 Strauss Orpheus quadrille 0 4 Spintier Orpheus marsch 0 3 Mendelssohn Hochzeitmarsch vier 0 41 handig Prijs van het gedestilleerd bij G i van de VELDE te GOUDA mef inbegrip van accijns bij eene hceveelhei van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENSVER a 49 per kan 64 cents idem a 47Vio per kaa 66 ets Jenever 2 = soort Mou wijn a 462 io o per kan 63 cents i iBRANDEWIJN a 462 io o P kan 6 cents Meerdere of mindere sterkte na evenredigheid Gouda 10 Oct 1866 Boekdrukkerij van A BKINKMAX Deze Conrant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te orèu De prijs per drie maanden is f Z franco p post f Z itït Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten Z ure groeiere moeten vóór 10 ure ingczoudcn zijn BEFENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ontvangen hebbende eene circulaire van den heer commissaris des konings in de provincie Zuid HoUaud van dea 19 September 11 Prov blad n 122 betreffende de vereenigingea tot vrijwillige oefening in den wapenhandel Brengen ter kennis van iet algemeen dat de regering behulpzaam wil zijn in de oprigting van zoodanige vereenigingen wanneer die zich verhooging van s lands weerbaarheid ten doel stellen in welk geval hun het verkrijgen van kosteloos onderwijs in den wapenhandel eu het gebruik der wapenen uit s rijks magazijnen zal worden toegestaan wanneer die vereenigingea zich da irtoe aanmelden terwijl het uitzigt bestaat dat later ook de benoodigde munitien kosteloos zullen worden verstrekt Gouda den 12n October 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secn taris De Biirgeuieeiter DROOüLEEVER FORTUIJN v BERGZN IJZEXDOOKN PUBLICATIE De BURGEMEESTER der gemeente Gouda gezien de circulaire van den Heer CoTimissaris de Konings in de provincie Zuid HolLmd van den 22 September ISGti Provinciaalblad 11 124j herinnert den belanghebbenden dat de artikelen 459 462 van het wetboek van strafregt luiden als volgt Art 459 Ieder houder of oppasser van dieren of van metk of slagtbcesten die verdacht zijn van aangedaan Ie zijn van besmettelijke ziekte die niet dadelijk kennis daarvan ge geven zal hebben aan den Maire Burgemeester der Gemeente waar zij gevonden worden en die zelfs vóór de Jlaire Bur gemeester op die kennisgeving geautwourd heeft de e dieren of melkof slagtbeesten niet opgehouden zal hebben zal ge straft worden met eene gevangenis van zes dagen tot twee maanden eu eene geldboete van zestien tot twee honderd franken Art 460 Desgelijks zullen gestraft worden met eene ge vangenis van twee tot zes maanden en eene geldboete van honderd tot vijf honderd franken diegenen die in weerwil van het verbod der regering hunne besmette dieren of bees ten onder anderen zullen hebben laten loopen Art 461 Ing3val uit dit laten loopen onder andere bees ten eene besmetting onder ander vee ontstaan is zullen die genen die het verbod der regering overtreden zullen hebben Bgestraft worden met eene gevangenis van tnee tot vijf jaren en eene geldboete van honderd tot duizend franken alles onverminderd de uitvoering der wetten en verordeningen beptreffende de veeziekten en de oplegging der str iffen daarbij gesteld oArt 462 Ingeval de boetstraffelijke wanbedrijven waar van in dit hoofdstuk gesproken wordt door veld of bosch Wachters of policie ambtenaren onder welke benaming het zijn moge begaan zijn geworden zal de straf van gevange nis ten minste van éóne maand zijn en ten hoogste van nog iften derde boven de zwaarste straf die eenen anderen schul dige om hetzelfde wanbedrijf opgelegd zou worden En vermits de veetvphus zich bij vernieuwing in deze Gemeente vertoont wordt een ieder vermaand die bepalingen op te volgen daar alleen door afzondering en afraaking van het aangetaste en verdachte vee de voortgang van den typhus kan worden gestuit en bovendien art 5 der wet van den 15 den september 1866 staatsblad n 150 voorschrijft dat zij die in stryd met die voorschriften handelen behalve de straf de aanspraak verliezen op vergoeding van het vee ten aanzien waarvan zij in overtred ng zijn bevonden Gouda den 12 October 1866 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Btiiteugewuue letters worden berekend naar plaatsruimte PUBLICATIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda gezien de circulaire van den Hei r Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland van den 2 september 11 t Prov blad n 127 Brenferi ter kennis van de belanghebbenden d it Zijn Majesteit heeft goedgevonden bij besl iit van den 14 september 11 II 6s te bepalen tut eene vrijwillige verbindtenis bij het leger voor den tijd van drie jaren worden toegelaten ongehuwde per soneu die hun 223te levensjaar ziju ingetreden of vroeger wanneer zij van de dienst der militie dtönitief vrijgesteld zijn en die hun 36ste jaar niet hebben bereikt Hebben zij te voren bij het corps Mariü ers het leger of i de koloniale troepen gediend dan kunnen i zich voor twee jaren verbinden mits niet bij de bereden korpsen 20 onder ofBcieren eu militairen v in minderen rang kun nen gedurende of bij het einde van hunne loopende verbind lenis zich ook voor een jaar reengageren 3 het bedrag der sommen welke krachtens ons besluit van den 9 november 1S65 ui 57 gedurende het jaar 18li6 voor het werffond en voor hand en aanbrenggeld zijn be paald wordt voor hen die zich in voege voorschreven enga gereii te goed gedaan in evenredigheid van het aantal jaren waarvoor zij zich verbinden 411 de vergoeding voor de eerste uitrusting bedoeld bij art 51 van het provisioneel reglement van administratie bij de landmagt vastgesteld bij koninklijk besluit van den Isten februarij 1819 lilt wordt voor de recmten dit zich de i cerste maal voor minder dan zes jaren verbinden ten volle te goed gedaan Bij het aangaan van latere verbindtenissen worden zij eerst na zes jaren dienst tot het genot van die vergoeding ia aanmerking gebragt in verhouding tot het getal jaren het welk zij als dan nog te dienen hebben Gouda den 12 October ISOG Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overziet GOUDA 13 October Nog altijd is het lot van Saksen niet beslist vergeefs beproeft het alles om het onvermijdelijke te ontgaan Het is ondenkbaar dat von Bismarck zou toegeven hij kan in zijne positie niet de suprematie over Saksen is voor Pniisen uoodig eu die noodzakelijkheid blijkt nu reeds als men let op den naijver en de vijandschap door Oostenrijk aan den dag gelegd De naauwelijks gesloten vrede rust op wankele grondslagen het werk des gewelds vergaat door het geweld De altijd lerugkeerende oostersche kwestie voorspelt nieuwe verwarringen en het is te vreezen dat Frankrijk de uitbarsting niet zal kunnen voorkomen Napoleon wil zich toerusten en wenscht daarvoor den tijd te winnen Ook Iialie heeft rust noodig om het uitgestrekte rijk te regelen na het verkrijgen van Venet e blijft slechts Rome overig een teeder punt omdat het zou kunnen leiden tot verwikkeling met den franschen weldoener Bovendien blijft Italië zwak door de moeijelijkheid om de eeuwen lang gescheidene deelen tot een zamenhangend geheel te vereenigen De aanhechtingen komen rustig tot stand de hanrorscheci devant pruttelt het volk kan niet verliezen bij den ruil Keurhessen wint en Nassau blijft iu de familie alleen Frankfort wordt hard getroffen en zal dalen van de hoogte waarophet stond Alles ziet uit naar het duitsche parlement eijJijedat onder von Bismarck de baan van den vooriuf g zaT kunnen betreden