Goudsche Courant, donderdag 18 oktober 1866

urn iLUt het honguir ch Ir gioen verii ecmt meri het vnl gende Danr een uinfil imn c ippen naar hun vadcrl md ik e tenigkeereu nerd het oi tbonden en liet mtu hb i vrijheid ttiu te keeriu cf il i i Silczie neei te 7etten air ijdiuzehcu voor han onderhoud loo ten zorgen Len gedeelte veikoo lit liit e en dt anderti krejen eLn gritifi itie om terug te kceren Zg erlen i i kiene afdeehi gen en onder hunne olii eieren door Prui cn r rcif Op c teir eii ceb cd veree nigi en zj z l i lot een jlju e m JO mm die geva gen erd SU men wiarop eeu twcei e kolonie een anderen neg I ar 1 gir p m loeg m i r ook i e e eid gevangen genomen U i e r ri g b laig i ich hitroier op grond m het Frankfort U Oct Met op igt tot de verspreiding der runjerpe heelt de regering r id van het kanton Bern iijn mill air ucparteme t gemagiigd de i oodige m mschippen te leveren om de = rengste afsluitii g der door de pest beamette plaat en te hanühiven zoodra het departement lau polit e zulk een miitre el iioodzikeli k zal ichten ïot dusver heeft gelukkigerwi e ee ijk uit de beng en te Bern ontvangen blijkt de zieke noc sp n grootere i itbrc ding m Zviferanl t evon den Het geniclu vva = verspreid dat zij zi3h ook m 1 t kmton Te iuo h J veitcond 1 e beiigren uit dal kanton li i len echter zeer gerutstellend er zijn daar nog geeue ev Len van besme ig vüorc fne 1 FlorenCQ H Oct De Xazione meldt dit de minister vaii tinancie 1p bankiers heeft doen neten dit de onderhande ir2 u over de verpachting van het tabaksmonopolie algebroden ZyU le eitiptionele volm igt aan de reger ne d e thans opgehouden heeft 7 d me vtrnitund norden Tc c ui lis km voorzen m de ui saven van 1668 en zal voor het volgende jaii i og een overschot van 200 milhoen in kas hi jd n Het gerucht nopens het s uirer eener nieuwe leming mista leu sioni Men gelooft dit het mini tenc de opening derkamer af il i en tot htt voor telien eener fimuciele opeia ie icu 1 1 er liuin t iiue goederen IK d V m eiR ie i3 Ja miliioeii en 130 milhoen aan nieune f is mgen die goedsekeiird znn voor den oorlog door Cl 1 Cl liter 1 het i eficit m l o7 verminderd orden de ver eci t i 12 der uitgaven zil vooits norden gecompenseerd door 1 L vf ra uigen die iteds voorbereid zijn ouder anderen loer eetie canvei p der pensioenen en renten wurJoor het budset V m eere ui save van ói m liioen ontlast zal norden It Ociober De m ci rjvingen u de Icetiiiig hebbenzeer vo oende ic ul aten opgeleverd In het meerendeel dergetneci ca w het undeel ten voi e genomen Ie Italiiien zullen den Ihkn dezer S erona b etteiien df 1 h i Aetciie Oostenrijk stemt er in toe om deiiilwï 1 van venetiain che soldaten negens redenen vangcondhe 1 Mt te tellen Dc e dage heeft de generial Alontebello de pauselijkeregerii oPicieei Ier keni is ebrigt it de fi insche troepen overeen omsiig de September conventie in december aanstaandeonherroepel jk RoTie z il en verluea Otnnenlanö GOLD 17 October Donderdag 10 October heeft alhier eere am nkomst plaats geh ld vin eenige kiezer t it de buitengemeerten van het district ea maand ig avond 15 c tober eei e vergadering vin de k esvereenigmg de Grondwet In beide zamenkomsten zijn met groo e eenstemmigheid ges eld tot kandidaten voor het liilinaal chip van de iniede kamer der staten generaal de hh mr P P van Bö e en jhr mr T Gevers Dejnoot an de koninklijke procl im itie ziju door den hee comiEi sari = dekoumgs m de provincie ZuidboUand dd 12oct afdrukken ter verspreiding gezonden aan heeren bargemee ters der gemeenten dezer provincie met begeleiding der volgende cir ulure Ik leb de eer door den heer minister van binnenl zaken da irtoe uiigenoodigd hiernevens aan jLd te doen toekomen het vereicht getal exemplaren van Zr Ms proclamaue van den loden dezer met verzoek om te zorgen dat dit stuk overeeukomsti lloogtder elver verlangen en het koninklijk besluit van den Jü oct 1 b u 76 staatsblad n 165 tewond worde aangeplakt op de meest bezochte plaatsen m une ge metute en mdien z j uit meer dan ten vlek ot buurt besta it op ten mm Ie ccn plaats van ieder diarvan naarbij ik de aaube euug voeg om zorgvuldig te doen waken ilat de priclamdiie laet norde afgescheurd of overp ikt voor dat de lijd der a ge neciie veikiez ug voorbj is Mogt het get l gezonden e emp arcn met toereken 1 zijn dan zulle op uve aanvrage door den g itfier dei staten on venvijlu meciclcie worden versiiekl zooveel de te mijucr beschikking jesti IL voorraad zal toelaten De heer minister verwacht dat UEd de gelegeuhe d met zal verjuimen om te n j en op de edele gezindheid en op de warme liefde tot zijfl volk die den koning bezielen Wel verre van op eenige bep 11 de keu e aan te dringen verlangt Zijue Majcste t slechi d i eeue getrouv e en algemeene opkomst Ier kiezers bink geve van de bel iiig tel ing der natie en van hare gehe heul au 0P7e grondwettige instellingen Daarvan verwicit de koiiing blijkbiar de door Zijne M jesteit gevenschte verbetering m de zamenstelling der vertegenwcordigiug Zijii kouinliijk noord op de e ongewone wijze u t ei eu beweging ge proken is geen bevel maar bevat den raad üot ieder zijn p igt doe gei k de koning den zijnen De rcger ug bedoelt evenmin invloed op de keuzer uit te oefenen en ik behoef Ltd zeker met te vermanen tegen ot vettige bemoeijing ver achtende dat Ltd zich daarvan zal onthouden Geen ambtenaiar behooit van zjne betrcr i n g misb uik te mikcu om op de verkie i cu inviied uit te oefenen hetzij ten vou te c ot ten n ideële van hei gouveu ement De comTii aris de loniugs m de provu c e Zuid Ho landheeft den il den oc obe lan heeren burgeuie s ers m de provincie eere circu ie ger gt nairint biljet di de minister vanbiiinei ndche za eu doet opmeriveu dat het met alleen regelmatiger is dit onteigening vin lan veevphus lijjend vee thins lUceü volgeus de net van den 15deu ept jl i t atsbl n loü plu s he joe m ar ook vveuschelijk omdat bij onteigening volgi ns de net minder formaliteiten zijn in acht tenemen en a Iver entic kosten kannen worden gespaard welklaatste de commi s iris bere ds mededeelde bij eircuhire van 4 dezer Bove idien kunnen bij oiiteigemns vo geus de net v ui 28 augu lus iNül geene gel len ter goede rekening uii s rijksschatkist wolden veistrekt naarop bij art 6 der net van 15 sept 11 uitzigt Is p eüp nd Daar er zich zoonel bj de jongste veikiezingen injiiug ah de er tlagen tv jle heel viorjedam nopens den vjlumvan c eliegi voor gclrukte cuculiiie en betrekkelijk deverkie lugen zoo is het zeker niet onbelangrijk hier te herinneren aan de dc ege bestaude en al nog van volle krachtzijnde decisie van Ib eptember 1S50 n bO opgenomen inhet Periodiek oordeuboek nopens zegel en regis raiie an lb53 onder n Itó en ildus lullende Drukn eiken Op zich cit aaiide geen deel vn een dagblad of andei perodiek werk uitmakende Ecdrukle stukken houden e bloot politieke be chouwmgen gelijk een noortl aan dekiezers van en der elijkcn v ihen eve min als de gewone vlug cnriflen fbrochures lu üe toepassing v m irt 23 der wet vau 3 oc ouer l ii i r men verneemt h eft Z M de keizer van Oos enrijk eenigen tijd geleden a in onzen gei hten landgenoot mrP P van Bosse de be rekking vn minister van financiettaaiigeüoden vv irvoor gemelde heer echter heeft bedankt Daaropheett de keizer hem doen verzoeken eenigen tijd te WeeneQte komen doorbrengtu ten emJe hem van riad te dieneuAan Jie uitnoo liguig heeft de heei van Bosse bereidndlijvoldaan Hij is thans reeds weder uit AA eeneu in het vaderland teruggekeerd Alen berigt d t ue hoogleerareu in de regteu de Viü te Lejden Philip e en Diep iuis te Groningen en des Amone ï d Hoeven te Amsterdam even als de hoogleeraar Aireeile te Ltrecht geweigerd hebben het manifest der hoogleerareu te leekenen De hoogl de A il heeft echter verklaard het m het staatsregtelijk dogma met zijne collega s eens te zijn Het ordt tien liberalen ver chrikkelijk euvel geduid dat ze veronüerstsUen durven dat er mogelijkheid op eea coup d eto bestaat GfCL schijn of bewijs neen hoegenaamd niet Echter komt het ons iltijd verd icht voor als men zich bg een ueschuldiging zoo verschnkkehjk boos maakt t Heelt dan nel den scaijn als of men de waarheid heefl moeten hooren In de zaïrenspraken bg Kemmer uitgaande van een bepaalde pang in Utrecht u 37 komt het volgende voor De grondwet moet veranderd nordeu Het zoogenaamd souverem volk moet souverein afgemaakt worden dan is de kuiperg gedaan Dauom hoopen wg faltyd met t ee o dnt de vrienden van Oranje deze reis eens zullen toonen dat het hun ernst is den vorst van een partij te verlossen die niet = anders doet dan het ongeluk van het lieve vaderland zoeken fveei de ultra conseivatieven vviUen geen veranuerinu van de Grondwet wel foei In u L zgner Partem Studiën en Schetsen geschrevi voor het bcleud worden vau s koningo pioclamatie aan ie volk noemt de heer Groen het eene reden v in dank dat hci eigen v oora des kumngs w arop zoo zeer aingedrongcn na uitbleef t Aiiir gait de hu r Gioen voort indien het steunpunt der ontbindirg met andere woorlcn Je m liet min sterieel rapport van 27 sept gepreciseerde k lesiie eeue Diiskenmng IS van het constitu iouele abc zou din met te elfder ure ook om s komngsnille een kabinet kunnen en mceten norilen gevormd uit welks araenstelling bleek dit de nizait der prin sen van Om je 1 ook in de christelgke volksbelangen gewetensvrgheid en regt voor allen begeert 20 nel verre vau eemge legeringd id i in de be ordeehug der kam r te nillen onttrekken in egcndeel de raeesi vrge gedichteanisseliug in de stiten generail als den eigenairdigeu onw lardeerbareu onmisbaren waarborg beschouwt voor koning en volk tegen minis terieel raisbiuik vin het prerogiliti dei kroon Onaf hinkehjk v ij deze gdelmgsche aanbeveling tot zamenstelling van een anti revolutionair minis erie verlangt de heer Groen dat de kiezers zich begveren zi Hen getrouwe en Lekw uie vertegenwoordigers van de chrisielgk ni orische rigtmg m de kamer te biengen Aan de volksovalieu gewagend onlang te s Hagegebragt aan de vvoniigen van den graaf vin Zivleii den baron van Zuvlen en jhr de Casembroot zegt de heer Gioen Dergehjke agituie zou ik alth n niet met pligtbeli le itmg gehjk stellen en ain de honderden uit den arbeul nucu tantl aiu het volk achter de kie eis zou ik over deze kwe tie te midden tier ch lotisehe priakverw arring m het oogenb ik met oiimitldelli k een goetlkeurenl oortlecl hebben veizocht Dergelgke cometlies schrgft mg een geeeid viiend loopen zeer ligt op trai edies uit Professor Vreede wil niet eggeii dat de minibters ongel gk hebbeu omd it hg sedert luig gebeten is op de ledender tweede kimer De Friesche Courant naar lanleiding van de pioelimatiedes konings de aanstainde veikiezingcii voorde tivct Iciimer besprekende eindigt haar IciJ ngirtiktl ildus Nederland nas ttels een vrg inmg luid de stadhouders van Neilerlmd w iren s e ds de besclitri lers v m het volk Van het libera e oriiije gez ude volk van Nederland tegen de aanm tigmgen der in tocri Het 1 bei ili aic is de rigting der toehorast v ui geheel I uiopi libcriil is constitutioneel het 1 beri i me is m ondeiheid de rigting van het ne derlandsche vo k De koning wen cht eenstemmigheid tus schen volk en regeling meer bc teudi heid in de ngtmg der raadslietlen vau de kroon de libciale rig mg is bestemd zich m Nederland te be endigeu de i tmg der loekomst ligt dus in hanilen der liberale Nederlander miar ze moeten trouw tot de seinbus opkomen en als een min stemmen ze moeten aiii s komngs oproeping gehoor geven De rnh Cour int zegt zeer jui t Parlementaire steeK pcIen dio niet tot haude mgen leiden zgn op den duur het zekerste middel om de pulementaire regering in discrediet te brengen Diiiom zouden wg mets liever nenschen dm e n kamer die de meune zitting met een meunen geest begon die in pi i ts van zich te versigteii met het eindeloos ophalen en herki innen van alleilei gegronde en ongegronde oude grieven zith terstond stelde op liet meest onafhankelgk standpunt op dit van eene kimei gekomen met om mimsttrieel te zgn of anti ministerieel miir om met gver CU lust Je zaken van het had te bebirtigcn en if te doen Er IS geen beter midtlel dan dit om oude veeieu en gneven te veroeicu en oude geschiipuuten te verefte eu en aan stof tot nuttige werkziamheid is gceii gebrek De Mger kwestie is de kne tie de kwe tie vm en voor het lind net shibboleth der politiek en der vciiv e iiigen niet De kwestie is een kamer zanien te stellen die het hnd i er tegenwoordigt die zgne behoeften en belangen kent en ze nd en neet te behartigen een kamer die met komt vaJ het a prioristisch voornemen malles mini teiieel te zgn m lar met den ml en den lust om te doen n it er te dueu is en met uitsluitend in de kolomen m lar 0 k in het moe Ierland Lit Leeuvvirden dd 15 oct btiigt men dat de veetvphus zich op nieuw in het dorp llemelum heeft vertoon I enwel bg twee laudbouners beide bureu v in de ned van Evs waar zich het eerste geval m de laatstvorige week heeft voorgedaan Bj den een den landbouwer R J vm der Meulen Zijn heden alle runderen ten getale van 34 bg den ander denlandbouwer A AI Feenstri 8 kalveren afgemaakt Van denlaatste loopen nog 19 koegen in een stuk land door een slooten hek gescheiden van het stuk waai in de zieke beesten ichhebben bevonden De heer commiss ris des koniugs begeeftzich morgen ochtend naar de besmette streek Men verneemt uit het AA est I nul dit de zonnige digeu van den laatsten tgd den wasdom i er bliuiwe druiven veel hebben bevorderd hoewel nog met kon norden ge egd dit de kans om die rijp te oogsten verzekerd nas De witte druiven I nairvan de kncekcrg m het Westland echter neinig voorkomt zgn meestil ge tl ikt geworden om te orden geplukt 7ooals gemeld i stonden de bieten gunstig te veld en hebben daarviii din ook voorn iraelgk mar beetnortelfabrieken vele scheepsverzenmngcn pi its De eerste schmten met andgvie zgn jl zaturJig uit A eur naar Nijmegen lo O t Door de meerdere standvastigheid vau het neer in de laatste digen heeft men zich met onverdeelde kricht aan den oogst kunneu ngden die n vele opziglen nog bevredigend mag heeten Aan 2 14 October heeft hier het komnkhjk tooaeelgezeUchip van J C A ilois zoo als genoonlgk eemge represem tiengegeven die telken male met luid gejiucn begroet nerdenDe stukken naren met de meeste zorg gekozen en nerden flinkgespeehl terwgl het talrgk opkomende publiek blgken gaf warenki t stziii op pnjs te stelten A m wel oudenigte zgde vernemen wg dat er tusschenden minister van oorlog eu de staJ onzer luwouing bereidsschikkingen zgu tot stand gekomen aangiinde de sloopingenaitlegging van een geueelie der vestiogw erken en wel bepaa eljk tuscheü de molenpoort en have i Het al of metlot stand komen van geuoeraue slooping z n wel een voornaampuut zgu in ugmeegsch geschiedenis daar men algemeen vanoordeel is dal d lardoor aan onze stid meerdere bloei en welvaart zal verzekerd worden De tgd zal leeren Hoe het zij ng voor ous weuschen ook dat eeu gedeelte van ngmeegschw dien moge pliats maken voor eene nieuwe stadswgk Gemengde Berigten Zwedea heeft in augustus aan Pruisen eene nota ingediend o er Burgerlijke Stand c o t o V GcBQKtN 12 Oit Leendert oadei = L Broere en W Mnlder Maria Maartje ouders van laardingen eu A E Be eer Johanna Petronelh ouders P de Jong en C t Burgers Lh abeth ouders C vau der bpcU eu V sdiavviande Liizabetb on der h lans ej J vtrLar 0 rLLiu ÏO O bhedrceht 19 d 11 P j Boot IG m 1 J HooDhout 8 w E Jaukuegt Gb j lo M J Sanders 43 j M t V 20 m