Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1866

ADVERTENTIEN 1§00 Zondag 21 October H 470 K IIDSCHE COURANT Uitgave van BRINKMAN Zanffe Tiendeweg D nO 60 Goudsche Broodfabriek Aanstaanden Maandag 22 October zal hei BROOD dezer inrigting bij de en booger Dcpóthouders tot de navolgende prijzenverkrijgbaar zijn 1 soort fiju gebuild tarwebr 23 ets pr n 8 2 tl I Il II 21 ff II ff S I of Duitsch 20 Ongebuild brood tot 16 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 16 October Geblevu koers 54V8 OPEISBARE VERKOOPIi GE f te OÜDEWATER op Dingsdag 30 October 1866 des voonniddags ten elf nur in het Wapen van Vriesland van EEN KAPITAAL HUIS SCHUUR en TUIN ingerigt als BROOD en BANKETBAKKERIJ staande en liggende aan de Markt n 50 te Oudewater Te aanvaarden bij de betaling izr kooppenningen desverkiezende dadelijk en op Woensdag 31 October 1866 des voormiddag ten 9 unr yóór dat Huis van MEUBELEN en BAKKERIJ GEREEDSCHAPPEN WINKELGOEDEEEN PAARD en BROODWAGEN HOUTSTUIK MESTHOOP en al wat verder tot den onder het voorregt v n boedelbeschrijving aanvaarden boedel van A Q KORREL behoort Inlichtingen geven de Notarissen J G BROUWER NIJHOFF te HaastrecM en O W VAX GEIJTSNBEEK te Hamtelen Heden overleed onze innig geliefde dochter DIDRIEKA PETROXELLA in den ouderdom van ruim 27 jiren Wat wij in haar verliezen kuunen diegenen beseffen die de overkdene gekend hebben üocPi F SOL 9 October 1S66 LIJNTJE MUL Voor de vele bewijzen van deelceming bij Let overlijden van mijnen geliefden echtgenoot ondervonden betuig ik ook namens mijne familie mijnen harteüjken dajk Wed J X T ERAXCHIMONT Gouda 17 Oct 1866 Hendkiciis Attentie Aan een gunsiig bekend staand BE GRAFENIS PONDS ordt te Am i rdai t Gouda en hitdatu aan eene annexe geneeskundige Sociëteit GEVRa VGD Dükt r Meestcr Apotheker Arts en Apotheker Adres met franco brieven onder N 216 bij den Boekhandelaar J J KLUIT Cz te Rotterdam S B Geschikte Personen kunnen als BODE geplaatst worden borgsteiiing vereisch e verdienste van ƒ 5 Brieven aan hetzelfde adres als boven franco Openbare Verkooping op DINGSDAG 23 OCTOBER 1866 des voormiddags 9 uur aan de Hoogstraat B N 5 te Haastrecht ten overstaan van dsn aldaar gavestigden Notaris J G BROUWER NIJHOFF an MEUBELEN GOUD en ZILVER METSELAARSMATERIALEN en GEREEDSCHAPPEN een ROEISCHUITJE AARDAPPELEN en al wat verder aan roerend goed behoort tot d a onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarden boedel van CHRISTIAAN vax SCHIJNDEL Ik heb da eer mijnen gece Jer Beguüsligers te berigteii ontvangen te hebben ene geheel nieuwe ct groote sortering der nieuwste Modellen van WINTERnANTELS Kleedjesstoffen Chales Doeken en vele andere nienwe tot het vak behoorende Mij vleijende met sen talrijk bezoekvereerd te werden noem ik mij hoogachtend VEd Sic Dienaar E Meijer GocD i October 1866 GEVRAAGD als HUISBEWAARDERS en ter BEDIENING twsfc gehuwde lieden zonder kinderen Adres ten kantore van den Notaris H P TOOEDÜIN te Gouea Prijs van ha gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van miustens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o o per kan 64 cents idem a 47 io o per kan 66 ets Jenever 2 soort Mout wijn 462 o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a éöVioO o per kan 67 cents Meerder of mindere sterkte naar evenredigheid 1 SouuA 17 Oct 1866 F FALRE BURG te s Graven h age heeft verkrijgbaar gea cld COCOSZKEP die door hare uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsoorten onderscheidt Zij houdt de huid lenig en geeft baar eene frisscbe en gezonde tint Ligte huidaandoeningen doet dezf zeep in dea kortst mogelijken tijd verdwijnen Bg de zoogenaamde fijne wasch wordt deze zeepsoort met schiei ongeloofelijk goed gevolg aangewend Prijs per stuk ƒ 0 15 GUTTA PERCHA SCHOENSMEER wetenschappelijk onderzocht en door de ervaring aanbevolen Het glanst zwart houdt het leder zacht en voor water ondoordringbaar Prijs per doos ƒ 0 05 per 25 doozen ƒ 1 LA EKILIiANTINE een poetspoeder dat voor alle metalen kan gebruikt worden De metaalglans wordt er volkomen door bewaard Bij de zamenstelling heeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakje ƒ 0 10 per 25 pakjes 2 NAPHTA dat niet alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt en de kleuren in stand houdt maar dst ook bijna geen reuk van zich geeft Glacé handschoenen wo den er met de schitterendste uitkomst meJe gewasschen Pe flacon met gebruiksaanwijzing ƒ 0 35 DépÖt te Gouda bij den heer 321 8 83Vj 18S 43V3 67V4 531 4 27 727 6 ZELDENRIJK Droogist Traagste Hoogste 1 pct 1 koers koers Ned w sch 2i j 541 8 54V8 dito 3 65 651 8 dito 4 S Vls 87V8 Handelm op resc 1351 1 België Roths 2 j 521 Spanje obl 2V2 32 SZVs Portugal obl 3 42 42Vl6 Rusl obl H 5 961 8 d 1828 29 5 d 6 serie 5 775 8 773 di Lend 1862 5 86V2 do Amst lSBi S 927 8 93 d Amst l 860 41 2 SóV 835 4 Aand spoorw ƒ 183 183 43V8 43V8 dito dito 2l jj 21 Vl6 22V8 d renteAmst 5 671 8 673 4 d nat 1854 5 i iVs iu d indlv 1864 5 53 i6 53Vu Italië Amst 5 Turk buitenl 5 27 Vs 27 Vs Griekenland 5 llVs Ver Staten i874 5 68V s 68I 2 d 1881 6 d 1882 6 721 2 72 26 M xico 1851 3 1 14Vl6 1 UV8 Jiockdrokktrij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Dondprdags er Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te Overzigl GOUDA 2C October Hoe weinig vertrouwen de fransche telkens afwisselende berigten ook kunnen inboezemen schijnt het toch maar al te zekrfr dat de gezondheidstoestand van den keizer voortdurend ernstige bezorgilheid baart en dat die invloed oefent op de Bonding van Frankrijk vegejover de gebeurtenissen onzer da en en tevens de grond is van het telkens weder opkomend rucht van de vermoedelijke benoeming van een tijdelijk regentschap Von Bismarck rust nog altijd op zijne lauweren maar weldra zal hij beter zijn en voortgaan in de uitvoering zijner plannen De onderhandelingen met Saksen komen tot geen einde hoe dikwijls ook dat einde is voorspeld Saksen zal het lot niet ontgaan en onder welke verzachtende vormen ook de slag wordt toegebragt het zal wezentlijk zijne zelfstandigheid verliezen Oostenrijk begint teeken va leven te geven en wil nog eens ijne instellingen wijzigen Gering is het vertrouwen dat men slelt in de alt id weifelende en halve maatregelen maar hoogst noodzakelijk is het landen aan het werk te slaan opdat het diep geschokte en slecht zamenhangend geheel niet uiteen spatte en de dynastie onder zijne puinhoopen bagrave Eindelijk is Venetië ontheven van den druk der langdurige en smadelijke overheerschiiig in den loop der laatste dagen is het docr de Oostenrijkers ontiuimd en morgenen maandag zal de algemeene voikssteraming verklaren dat het herboren Venetië deel wil uitmaken van het koningrijk Italië onder Emanue en zijne opvolgers Ook de e stemming is meer een vorm maar niet in strijd met het belang en den wil der bevolking Dit is bet schoonste resultaat van den rampzaligen oorlog en kan rijke vruchten dragen voor de bevestiging van het rijk dat eene zoo schoone toekomst te gemoet gaat en van het volk eeuw n lang door snoode onderdrukking gestuit ia zijne natuurlijke ontwikkeling De opstand der Candioteu ligt in het duister het veiligst is den loop af te wachten en meer zekere berigten dan de tegenstrijdige geruchten die dagelijks verspreid worden niet veel anders is het met de luxemburgsche kwestie die ons meer aangaat maar die in de handen ligt der diplomatie die liefst in bat duistere wroet De noord amerikaansche twisten tusschea den president en de doordrijvende radikaie partij zal naar wij hopen leiden tot een vergelijk ddt den zegen van vrijheid en vrede ook uitstrekt tot de zuidelijke staten Wat Maximiliaan ook van zijn volharden verklaart wij verwachten hem spoedig terug in Europa en de deerniswaardigetoestand zijner moedige gemalin beweegt hem nelligt zijn vertrek te verhaasten Het rustig Nederland is in agitatie over een verbijsterd ministerie doch het einde daarvan is te voorzien Over ties dagen aoet het volk uitspraak en het wijste zou zijn dat men den kiezers geen overlast meer landeed Wenschelijk is het en pligtmatig dat allen gehoor geven aan s konings oproeping om getrouw op te komen ter stembus Allen die zich do moeite gegeven hebben om het gebeurde onpartijdig na te gaan zullen niet weifelen in de overtuiging dat de ministers geene goede zaak voorstaan en het is te voorzien dat de uitkomst hunne verwachtingen beschamen zal Bijna allerwegen zijn de afgetreden leden der vrijzinnige partij kandidaat gesteld In ons district heeft men eene uitmuntende keus gedaan De keizer van Oostenrijk behoeft ons niet te leercn dat van Bosse onze uitnemendste 6naneier is vriend noch vijand kan dit ontkennen en wat wij overigens in gewone omstandigheden minder zouden toejuichen de herhaalde aanbeveling van een vroegeren kandidaat schijnt nu volkomen gewettigd daar ook Gevers Deynoot geen uitsluitend partijman is maar doorslaande bewijzen gegeven heeft van zijne vurige zucht ter bevordering van de ware belangen des lands De prijs der Advertentien van één iot zet regels met inbegrip van bet zegel is Sö Cent voor elkeu regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters wwdcn berekend uaar plaatsruimte Ieder onzer volge zijne overtuiging maar geve zich daarvan rekenschap het vaderland kan niet gediend orden door blinde partijschap ook n et door trage onverschilligheid men moet weten op wien en waarom men zijne stem uitbrengt Ons district is tot nu toe vertegenwoordigd tloor mannen van verscüillende rigting es hun zaraeogaan in het tegenwerken van alle verbeteringen in de lantstejiren tot stand gebragl rust op onzuiveren grond Wij meenen dat de tot nn toe bestaande meerderheid de beginselen huldigt van dea heer Groen In dit geval kan de heer de Brauw niet meer op de stemmen rekenen hij is geheel in tegenspraak met die rigting zoo als genoegzaam blijkt uit de verklaringen van den heer Groe zij zullen een ander een geestyerwint moeten kiezen Wij voor ons hopen dat de trage libei leii ontwaken zullen tot edelen ijver en het bewijs geven dat de uare meerderheid van het district den vooruitgang huldigt öuitenlnnö London 17 Oct De jongste berigten omtrent den hongersnood in Bengaien luiden bedroevend Het kan wel zijn zegt de Morniiiï Herald dat de hongersnood in Bengalen aan een half m ioen menschen het leven kost Indie is meermalen door dien geesel geteisterd en dan verschilde het aantal slagtoffers van 200 000 tot 800 000 Ditmaal is de prijs van het algemeene voedingsmiddel de rijst er vijf malen zoo hoog als de gewone marktprijs en hooger dan hij sedert het jaar 1847 was geweest Een brief uit het distiict Chnmparun zegt dat men langs de wegen lijken ziet liggen die door honden en gieren worden verslonden en dat beh ilve door gebrek vele menschen door cholera worden weggesleept Een lid van het engeische kabinet de heer Pakington verklaarde dezer dagen opentlijk dat de staat vaa het volksonderwijs in Engeland onvoldoende was en hem bekommering baarde Daar het engeische staatsbestuur geene volksscholen oprigten maar het volksonderwijs enkel zijdelings door het verleenen van subsidien bevorderen wilde wenschte hij dat die ondersteuning onbekrompen en zonder beperkingen van kerkelijken aard zoa worden verleend opdat het volksonderwijs in Engeland meer algemeen zou worden In het laatst der vorige week hield een ander kabi ïtslid lord Malmesburv eene rede over hetzelfde onderwerp die eenigermate als een antr oord op de gezegden van den heer Pakington beschouwd kan worden Hij zeide dat het volksonderwijs in Engeland voor lit giig dat het aantal lieden die niet konden lezen o schrijven ninder werd Jat er inzonderheid bij de arbeidend volksklasse meer kunde en ontwikkeling van het verstand zigtbaar was dao in zijne jeugd Dat het parlement en de regering des lands het volksonderwijs verwaar oosden was in het oog van lord Malmesbury eene ongegronde beschuldiging integendeel er was in de laatste jaren eene som van negen millioen ponden sterling uit de schatkist besteed om door subsidien het volksonderwijs en de aankweeking van goede sehoolonderwijzers te bevorderen en een gevolg daarvan was dat er thans 11 500 geëxamineerde en met getuigschriften van bekwaamheid voorziene onderwijzers aan het onderrigt van de lagere volksklasse en van den middenstand arbeiden Erkennende dat vele deskundigen in Engeiaüd het schoolgaan tot eene vettelijte verpligting wilden gemaakt hebben eu daarin het eenig afdoende middel tot algemeene verbreiding der noodz ikelij cste kundigheden zagen vreesde hij dat die inrigting in Engeland alwaar een ieder in zijn hu s en in zijne huisselijke zaken vrij wilde zijn niet zoo goede vruch en zoa dragen als in Pruisen Ten slotte gaf Lord Malmesbury de verzekering dat het gouvernement alle krachten zou inspannen tot oplossin van het vraagstuk hoe het volsonderwijs algemeen te mBriST pjkj 18 Oct De Gazette bevat een besluit valden Pflty j