Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1866

he v A het ABVEHTENTIEN BoomkweekeriJ RIETHOVEIV nabij het Station HARMELEN De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren van alle soorten van Vruchtboomen Sierplanten Woudboomen Plantsoenen Stam en Struikrozen enz W F SMIT S MAANDAG en DÏNGSDAG Cxroote Najaars Oprniniiiig van MAKTJ F ACT UREN waaronder behoort eene gTOOte partJj JAPONSTOFFEN van 20 Centen de el en hooger alsmede eene partij gedrukte katoenen SCHORTJES a is Centen het stuii bij £ wAtS y op den Kleiweg V W D Schenk heeft de eer de ontvangst te berichten de nieuwste Modellen van Mantels eene rijke Collectie beuevens eene ruime Sorteering Kleed jesstoflfen Chales Doeken en vele andere nieuwe tot het vak behoorende WINTER ARTIKELEN Go JDA 20 Oct 1866 i lZ vcc Ac ill F c fl ii i is Groniui Pi P i i rit and in de era i e M dagen ua 15 cc Tliei VfT oerd re ig lt ten 1 lir i ii eu5 eene spe luen 4 urp i n i aiinkoinst r rfcrt i van toe pissuj op met r i pre uil l ries nd v LlPi 1 huiden horens en v or l ekTaven tenzij er A j e rri orderi je5 iiiL t ieii cii 0 verpeii de beigis 7 jn bepe che kuddea j I i Gber De librrale parrij in It ilie spünt al om het jrüuvtmempiii e be vesren tot eene J i rroo e 5c ul tc besluiten en zich geheel te i n endiee orL t i iïie de = binds Die pjirtijt 2 etai lagere scholen in h et zuiden des lands I ü worden vermecrJerd opdc t aan den aeh r AHarin zici dailr bet lager onderwijs bevindt O tobc r I e Xeue Frcie Presse nieiJt dat i de I f li i en beLoemd heeft tct zijn s c itliouder j 1 ler vervanginir van gr uif I Prg i iuit worden alie landdagen b jfeugeroe ff Vf t geiv lai s an dt n hongaarsehen De keizer moti verda irig ucr bijeenroeping van laatst r iiitbreiiliug van de cliolera in d u Ma ath ora alles vcjr te bereiden Ti i iraIda Z zoodra de gezcndlieidsj Vij ors gelast tie keizer en graaf i i a ir5che vrijwilligers te betuigen I r De regering heeft het vooruenien i llIfüV r pi i Fr üirene nili ii i elji e wij oerd Om tiijk t r iu lit nieuwe b p t legercorr sen op te rigten namelijk I V or Si swijk llolstein en een voor u rl len eii de hiertoe te geraken I I iifi stpUgtiitiieid in de nieuv e pro1 als die in Oud Pruisen bestaat echter dien overgang tot het nieuweoea plaats hebben zal de voormalige s worden sehouden en derhalve de toe öinncnUnö V jOUDA 20 0 tober vercL i i r Nf and en Koning aihie v het ium hh dt mr üschap van de tweede kamer M A T Hoffman ea jhr W In Cl i jroclaui tic staat geen woord te lezen van 111 v veu da ria loten wil r Het volk wordt eeavöiti i r t pp n om vau zijne jnschen blijk te geven De koij i T e volksvvens hpii leeret kennen Hij vraagt van hen i itt Let i cr imnner overtuigint hij dringt hun geene perstnen geen rigiirg op maar laat en volkomen vrij in de uiting hunner wenjchen jita leest in de Arnh Courant De pr i i matie des kontngs is nitt alleen op üt Tnkst bezocht pil L n aangeplakt elk kiezer al een exemplaar d i i an h ij opr gshriet ontvangen althans de minister van binn i tia che a kfn heeft er aan de commissarissen des konings in Je proviL ica evenveel to gezonden als er kiezsrs zijn i p liter UveLuskerk s hi nt omtrent de vrijheid der verkiez c al even z n riingc denkbeelden te zijn toegedaan als ca at de minima riic verantwoordelijkheid j hoptii dat de hoofden der gemeentebesturen in Isederland nca v tk zenop zaücn zijn om aan dezen ministerielen aand a tc geven Art 37 van de kieswet bepaalt uit rri ta uiidrui kelijk wat de oprcepingsbrief aan de kiezersn pn Nii meer en niets minder Door vroegere Züiiv auai is dit artikel zéifs zoo streng opgevat dat het rl cid opgave van de namen dtr aftredende leden indtn opr piiigsbrief te sluiten Al ver v ehien wij van den inhoud der proclamatie die algpmtt n gelezen en bekend is geen anderen invloed dan zij nu ieedb mogt hebben uitgeoefend het feit dat zij op die wijze 7r worden t luis gezonden aan de kiezers is eene inmenging in de verkiezingen in lijnregten strijd met het slot der aansehr ving van den minister aan de commissarissen des konings in de provinciën en bovendien in verklaarden strijd met de kieswet Er ontbreekt maar aan dat de kiezers de proclamatie op ci aiije V it en blaauw te huis krjger dan was het aeitatirmid lel v aar oe men de pioclamaiie tni brnikt voikomeli Blijkens ten sedert bij ons ontvangen berigt uit Haarleta is daar bj e k stcmbillet een exemplaar der proclamatie gevoegd omgeven van een rand met de nationale kleuren De N Kott Cour zegt te dezen aanzien ten slotte hetvolgende Art 37 der kieswet zegt duidelijk dat ieder kie erten minste acht dagen viüór den ter verkiezing bestemden tijdeen gesloten brief van oproeping ontvangt vermeldende dendag den tijd en de plaats voor de verkiezing a ngewezen et bevattende een slembriefje wa op zoo het eene keuze voorde tweede kamer geldt het zegel van het hoofd of onderkiesdistrict staat afgedrukt De brief mag niets meer bevatten De regering vordert dus naar onze meeuing eene bepaald onwettige handeling van onze gemsentebesturec waartoe zH zich niet behooren te leenen Men leest iu de Arnh Courant Het ijinisterie is gegaan tot den uitersten rand der grondwettigheid Eei klein stapje verdfr en het is er buiten Het toont wel lust om eens ie zien h c men toch wel in dat onbekende land zonder grondwet leeft en doei maar het aarzelt nog Een donker bewuotzijn van onbekende gevaren houdt den reeds half opgeheven voet nog terug Het is als het vóór het begin van den oorlog was tnsschen Pruiien en Oostenrijk Pruisen brandde van ongeduld den oorlog te kunnen beginnen maar het wilrie Oostenrijk provoceren deti eersten houw toe te htengfu en het eerste schot ie doen Hoe zou het ministerie juiheu wanneer zjne uitdagingen aan de getergde liberalen hun geduld verliezen en slechts de geringste incoustituiionele haiuleling plegen deden Deze voldoening geve u en het ministerie niet Vt ij v illen den eersten houw niet toebreiigen en het eerste sehot niet doen Wij laten dit aan de heeren Heemskerk e s over Wij zien de mijn wij zien de lading kruid maar wij hebben niet de minste geneigdheid er de vonk in te werpen Hoe bewegelijker de regering wordt des te kalmer worden wij Aan hare agitatie stellen wij onze koelbloedigiieid over Hoe meer de regering halsbrekende eqnilioristische toeren met en over de constitutie beproeft des te strenger moeten wij ons binnen de regels en vormen der grondwet houden Deze ontstelde zenuwen moeten ons niet op onze beurt zenuwachtig maken in de zitting der tweede kamer van den £ 4 september zeide de heer teucneuius dat ii de koloniale poiitieii de conservativen die het cultuurstelse en de heerediensten v enschen te baodhaven of te herstellen veelepr radicalen zijn en zij die bier te lande raiücaien heeten veeleer conservatief zijn Deze zeer vare opmerking geldt ook thans voor de binncnlandsche politiek Wij de opponerende liberalen zijn hier couservatief conservatief van de grondwet conservatief van de beginselen en vormen der constitutionele regering ienvijl de proclamerende provocerende geagiteerde en agiterende ministers de werkelijke radicalen en revolutionairen zijn De hoogleeraar Buys zegt Een geheimzinnige onzigtbare hand waart dezer dagen rond in alle steden en dorpen van hjt lieve vti lerland zoekende naar uwe neuzen o kiesgeregtigdeu van Nederland en pogingen doende hunne uiterste spitse tnsschen duim en wijsvinger vast te kieramen Past op uwe neuzen zeg ik u gij vooral die lange neuzen draagt iMogt echter mijn raad niet baten vat zij alleen waarschijnlijk kni nen achten die beweren dat in eiken grooien volksstrijd het gezond verstand van regiswege onderligt mogt gij goedvinden met de ministers te verklaren dat de nu ontbontlen tweede kamer zich heeft schuldig gemaakt aan grondwetschennis dan zal ik niet verder opkomen tegen uwe beslissitig maar reeds bij voorbaat dit antwoorden Heeren kiezers twee maal twee blijft vier ook nog na 30 oct 1S66 Mogt gij in uwe ondoorgrondelijke wijsheid kunnen goedvinden met verpletterende meerderheid te verklaren dat de aarde stil staat aan u de eer en de vrijheid maar aan mij het Toorrcgt om zachtkens te mompelen E pur si muove Iu eene te s Gravenhage dirgsdag jl gehouden vergadering der kiezersvereenigiug Christen en Burgerpligt ah aar is na uitvoerige discussie de volgende verklaring aang nomen Dc kiezersvereeniging Christen en Burgerpligt geloovende dat het gouu Iijk regt der souvereiniteit in het huis van Oranje door de geschiedenis van eeuwen is bevestigd verklaart juist daarom op grond dier geschiedenis zoowel als van Gods woord te gelooven aan de grondwettige vrijheid der staten generaal tot beoordeeling eener daad des konings waaronder het ministerieel contreseign staat De commissaris des konings in de provincie Overijssel heeft in eene circulaire deii gemeentebesturen bedachtzaam overleg aanbevolen bij de toepassing der i et v an 15 sept 11 hetreöende de onschadelijkmaking van door den veetyphus aangetast en daarvan verdacht vee onder opmerking dat waar zoo veel mogelijk zonder ophef en met zachte vormen ten aanzien van de veehouders gehandeld worde toch geen tegenstreven noch werüelijk verzet Ijclioorf te worden toegelaten Men schrijft uit de omstreken van Leyden het volgende Hoewel men tot dus ver door windstilte verhinderd werd de groote polders van het overtollige water te bevrijden is de toestand der weilanden over het algemeen gunstig en leveren zij nog voldoend gras op voor het vee Sommige landbouwers hebben zelfs nog het dzooge weder te baat genomen om gras te maaijen dat als goed gewonnen hooi kon worden binnengehaald Vele anderer daarentegen die hunne stukken niet hf bben laten maaijen slecht hooi gewonnen of voornamelijk door de veez iekte belr ngrijke verliezen geleden hadden hebbeu gemeend tot den aaikoop van veulens te moeten overgaan hetzij zich door aankoop van rundvee niet op nieuw aan verliezen willende bloot stellen of door den drang der omstandigheden wat het verbod van invoer in sommige gemeenten betreft hiertoe genoodzaakt om hun land niet ongebruikt in huur te houden Gemengde Berigten Dr Cotton bisschop van Calcutta is bij het aao den wal stappen nït een stoom vaan ui i in den Ganges verdronken De badcnsche liberalen zien slechts heil in de auusluiting bij PruiscQ De hoop van Frankrijk is in ctn mestpoel gevallen en er hinkende uitgckoraeu Het bisiuarcken is eene aanst kende ziekte Er is reeds eeii even en zeventigste gedeelte op truimd van de aarde die te veel is tnsschen Suez en Chaluf De keizerin vr n Knslaud gaat den winter doorbiengen te Nizza Men duciit te Lyon het uitbarsten van onlnsten onder de ledigloopepde zijdev erkers Chili en Peru vereenigen zich om een aanval te doen op Cuba De gole koorts is te Paramaribo aan het afnemen Hongarije blijft ongerust tii dreigend iien vcrv acht von Bismarek met 1 nov te lïerlijn gezond terug Te Glasgow hebben 150 duizend werklieden den heef Bright een adres aangeboden Hongarije heeft 2pCt zijner bevolking verloren door de cholera Oostenrijk nal enj elöche achterlitadgewereu nemen waarmede men IG schoten h een minunt doet Men voorspelt dat U d igcn na het vertrek dfir ranschen de Paus Kome verlaten zal hebbeu i3e koning van Pruisen zal naar men verwacht den tilel aannemen van keizer van Duitsehlaud Diheer Groen noemt het Dügbbd van s Gravenhage een schotschrift Een schroefstooinbootje 4V2 ton groot met Uvte man en een ioni u is van Liverpool vertrokken na r Fernambuco De volksalmaiiak van Auerbach is tc Herüju iu beslair geuomeu wegens een opstel over de doodstraf De jezuiten hebben lust Korne te verlaten De ocstenlijksche landdageii zijn opgeroepen bchalst die vnn Hongarije om de cholera nog niti ei teld ileu spreekt tc Parijs van een zuidelijken m m ip Getrouwd Si W POST DROST H C A J W EAVESTEIJN MEDENBLIK GoüBA 19 October ISfiS mé A a rmw ftS F g g = 3LJB MKJv Il £ heb de eer mijnen geëerden Begunstigers te berigten ontvangen te hebben eene geheel n eusve en groote sortering der nieuwste Modellen van WnïTERMANTELS Kleedjesstoffen Chales Doeken en vele andere nieuwe tot het vak behoorende WIHTER AETIKELSIT Mij vleijende met een talrijk bezoekvereerd te worden noem ik mij hoogachtend üEd Bw Dienaar E Meijer Goi ii October 1866 boud waartof Zuiiscdand Uelgie en Nederland zouden behooren Prins Humbert vau ït ilic wuidt uitgehuwelijkt aan ceue oostenrijksthe prinses Men verwacht eerstdüags de kieswet voor bet noordduitsehe parlement Koning I iopold li heeft tegeu aanstaanden zundug 1200 meuschenbij ieh ten eteu gevraagd De fransche wetgevende kamer zal reedsin ü enibcr bijeenkomen Utrecht zal een ander man nemen oorden held die vuur ruept als hij tien hoort De koning van Pruisenbeeft het te druk oui voor uitspanning te reizen Op de tentoonstelling van ooft cu wijuen te Lueern waren 83 verschillende soorten vanzwitsersche wijuen Te Marseille zijn belangrijke aanvoeren an granenaangekomen De weener gemeenteraad heeft geweigerd de uit enetiekomende jezuiten aldaar toe te laten De kolonnl Koroneos heeft inet 40 otiiciercn de grieksche dienst verlaten en is op Candia aangekomen Te Melbourne komen verscheidene kleine faillissementen voor Onzebisn irckjes moeten ïiooit vergeten dat wij geen Pruisen zijn Hetverschil tnsschen een invaliden raadslieer en een dito rijksveldwachteris van 3000 tot CS De cholera heeft zich te Rome vertoond Devoormalige koniL g van apeh heeft ciudelijk zijne ministers afgedankt M n wil te Londen alle slagtplaatscu uit de stad verwijderen Marktberigten Gouda IS Oct Tiirwe rogge boekweit gerst en haver Wfnien tot hoogere prijzen verkocht Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 3S5 Koode Kleefsche ƒ 375 Zeeuwsche per muJ nieuwe ƒ 10 75 a ƒ 11 75 dito oiule ƒ 11 25 u ƒ 12 00 Kogge ƒ 7 0 a ƒ 7 60 Gerst winter ƒ 7 00 u f 7 30 dito zcraer ƒ 5 70 a ƒ G 90 Haver korte ƒ 4 00 a ƒ 4 70 Dito lange ƒ 2 90 a ƒ 3 70 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 210 Xoordbrab ƒ 215 a ƒ 2 20 Br boooen ƒ 12 a ƒ 17 Heniiipzaad f 90 ji ƒ 7 25 De handel in schapen was lusteloos ook waren varkens en biggen moeijelijk te verkoopeu Kaas Aangevoerd 64 partijen de prij ƒ 26 a ƒ 29 Goebüter ƒ 1 42 a ƒ 1 50 Weiboter MO a ƒ 1 20 Biirgerlijke Staud GOUDA Geboren 16 Oct Catriua Agnes ouders A S Brunolt en C Kleppert 17 Catharina Cornelia ouders C Trijsburg eu H Daniels ISalomon uudcrs J de Kouiug en H F Zielcman IS Adrians Geertruida ouders J A van der Steur en P van Wieringen Cornelia ouders P Leellang pti J C Schoon der woerd OvLELEüLS 17 Üet H V Kabout 4 m J Hakker 80 j SL J F Huijveuaar 14 d GF iix wu 17 ct C de Jong en P de Broijn G Verkaaik en W F Pesscraier 19 W Post Drost en C A J Kavesteijn Medenblik VEEHOUDERS kunnen als AGENT geplaatst worden voor eens Koninkl jk goed eltiirde Vee Verzekering Maatschappij Brieven franco onder lett L bij den Boekhandelaar K G OUKOOP te Breda GEVRAAGD als HUISBEWAAHDERS ea ter BEDIENING twee gehuwde lieden ronder kinderen Adre5 tec kantore van den Notaris H P VOORDUIN te Gou ja