Goudsche Courant, zondag 21 oktober 1866

1866 Donderdag 25 October n 4yy OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG den 29 OCTOBER 1866 des voormiddags teu elf ure ia het logement de P iAUw aldaar van N 1 Een Kapitaal Dubbel HUIS en ERF met een grooten TUIN daarachter staande er liggende aan de Westhaven te Gouda wijk B N 163 kadaster sectie D N 576 en 1250 groot 5 roeden 92 ellen Zijnde iu het Huis acht Kamers meerendeels behangen en gestukadoord een ruime Zolder goede Keuken en Kelder en hetgeen meer tot een goed ingerigt en aangenaam Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 December 1866 N 2 Een HUIS en ERF met een TUIN daarachter staande en liggende als voren wijk B N 184 kadaster sectie D N 552 groot 2 roeden 42 ellen Zijnde in het Huis verscheidene goede Kamers ruime Zolder en Kelder oed Keuken en hetgeen meer tot een fatsoenlijk Woonhuis behoort Verhuurd aan den Heer J B van Rooijcn tot 1 November 1867 voor ƒ 300 in het jaar N 3 Een WINKELHUIS en ERF met een fraaijen TUIN daarachter staande en liggende aan den Tiendeweg te Gouda wijk D N 63 kadaster sectie C N 554 en 559 gedeeltelijk waarin de Boekhandel een aantal jaren met goed gevolg is uitgeoefend Zijnde in het Huis verscheidene guede Kamers met vele Kasten en hetgeen verder tot een gemakkelijk Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Jacuarij 1S67 En N i Een PAKHUIS en ERF staande en liggende in de Dubbele bnnrt aan den Groeneweg te Govd a wijk L N 15 kadaster sectie C N 559 gedeeltelijk Verhuurd tot l Mei 1867 voor ƒ 3 50 in de maand Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DROOGLEEVER te Govda alsmede voor zoover de perceelen N 1 en 2 betreft ten Kantore van den Notaris A E ROEST vak LIMBURG te Rottl rdam GOUDSCHECOURAJÜTT Uitgave van A BRINKMAN Lmge Tiendeweg D n 60 Openbare Verkoopin D Xotaris G J SPRf YT residerende te Oudcrktrh ami den sc is voornemens op Vrijdag den ïtl October lS6r des Toormiddagj ten 10 ure ten huize van B AN W yELLS in den StorMpoïder gemeente Kritttpen aan den IJi tl om contant geld te verknopeu Een BURGER INBOEDEL bestaande in mahoniehouten secretaire eikenhouten bureau tafels stoelen en andere meubelen bedden met toebehooren koper tin ij er blik aarde en glaswerk en verder huisraad en voorts nog eenige winkelgereed fhappen en winkelwaren alles daags voor de verkooping te Ijezigtigen van des voormiddags 0 tot des namiddags 3 ure d7spoortiiei Een woord aan mijne Landgenooten I Tugzamerhand gaat men omtreut het doorügt in allezaken vooruit en hetgeen voorheen d gcn ja weken vercischte om ten uitvoer te orden gebragt of zoo als hierboven bedoeld is u m de verschillende reizen welke men moest maken geducht veel tijd verbonden was zoo is dit thans geheel opgeheven want de diligences en trekschuiten waarmede men zich toen moest behelpen zijn nagenoeg overal vervangen door wagens welke mei stoom gedreven worden en wanneer men deze trein in zijne werking opmerkzaam nagaat diin ontsnapt ons onttillckeurig de uitroep Wat gaat dat verb izend snel Doch zooals boven is aangestipt niet alleen dit mag zich in dien vooruitgang verheugen er zijn meerdere zaken daar ditzelfde plaats heeft waarom ook bet volgende ongetwijfeld uwe aandacht verdient J iren lang heeft men geworsteld met het ondragelijke Khumatiek en mogt meu hier of daar al eenige baat bij vinden het liet nog altijd veel te wenschen over en slechts zeer langzaam ging men eene onvolKomene genezing te geraoet tot ook eindelijk hiervoor een middel gevonden is hetwelk zich door niets laat evenaren bestaande iu de beroemde Abshaubbin s of AntiRhu Qiatische Watten waarvan elk pakje slechts 30 Cts kost en voorzien van een gebruiksaanwijzing zoodat men bij stipte opvolging spoedig van alle Rhumatische pijnen zal genezen zijn en de handen ineen slaande met vele herstelde lijders uitroepen Wat gaat dat verbazend snel Wie zich dus van deze kwaal wil bevrijden norden deze Watten bijzonder aanbevolen en opdat ieder in de gelegenheid zoude zijn zich van dat middel te bedienen heeft de hoofd de póthouder A BKEEÏVELT Az te Delft dezelve verkrijgbaar gesteld bij T A G VAX DETH Gouda Wed BOSMAN A PUIN3 Znmhidzen G WILHELMUS Woerden T W DEX UIL Sehoonhmen Geb KAULIXG Alphen J GOUDKADE Bo koop J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A EEIJ OOKDÏ Oostpoort OTTO HOOGENDUK CUpelle a d IJssel Openbare Verkooping op DINGSDAG 30 OCTOBER 1S66 des voormiddags ten elf ure in het logement TE Stolvmjkersluis onder Sitolwijk van eenige perceelen Wei en Hooiland liggende in benederheul en benederkerk te Stolwijk kadaster sectie B N 414 tot 419 641 tot 644 1443 1453 en 1456 groot 6 bunders 47 roeden 71 ellen Te aanvaarden 23 Februarij 1867 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROO GLEEVER te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA Op MAANDAG den 5 NOVEMBER 1866 des voormiddags ten elf ure in de sociëteit Oss Genoegen in de Boelekade te Gouda van Een HUIS Schuur en stuk Grond staande en liggende vóór onder de boompjes aan de waciiterstraat te Gouda en achter aan de rivier de Gouwe zeer geschikt tot oprigting eener FABRIEK wijk P N 203 kadaster sectie E N 5 groot 2 roeden 29 ellen Te aanvaarden 15 November 1866 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notiris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6I 2 uar Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retoi rkaarteii Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vi per kan 64 cents idem ii 47V o per kan 66 ets Jenever 2 = soort Moutwijn ü 462 o la per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 i per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naaï evenredigheid GocDA 20 Oct 1866 Prijzen der Effecten pCt Ned w scü 21 2 dito 3 dito i Handelm op resc België Roths 2Vs Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 3 dO 6 serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst lS64 5 d Amst l860 4V2 Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 2d renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 óItalië Amst 5 Tuik buiteül 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 19 October I aa te Hoogste Gebleven koers koers koers 54 8 54V 54 653 8 867 87V fi 87V s 135V 135 135 32 fi 32 32 42V1B S5 16 95V 77 77V4 86V4 92i 27 8 V 84 184V 184 44 14 44 22V4 22 f 22 5 66V 66Ï 8 487lfi 4SV 48 53 54 53 26 27 Vs 26lVl llVs 69 74 74V4 TS Vii 73 73 14V 14 4 Boetarukkerij van A BRINKMAN Deie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING De YOORZITTEB van den Raad der gemeente Gouda gezien het koninkl besluit van den 28 Sept 1866 Staatsblad n 161 houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten Generaal en bepaling van den tijd waarop tot verkiezing der leden van de nieuwe kamer zal worden overgegaan brengt ter openbare kennis dat aan de kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van twee leden van de Tweede Kamer der StateuGeneraal en dat wanneer eenig kiezer zijn stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatst ijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den SOsten October aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat bet stembrielje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der hoofdplaatsen van het hoofd en van het onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen personen duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere liriefjes omvatten of daaraan opzettelijk zyn vastgehecht GocsA den 23 October 1866 De Voorzitter voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN DE VERKIEZINGT De tijd der beslissing nadert Aanstaanden dingsdag zullen de kiezers beslissen tusschen ministers en vertegenwoordigers een gewigtige dag voorzeker in Nederlands parlementaire geschiedenis Nadat de kamer kort geleden half vernieuwd door een motie van orde verklaard had dat het ministerie verkeerd had gehandeld wordt de kamer ontbonden de ministers hopen van de kiezers te verkrijgen wat de volksvertegenwoordigers hun bij groote meerderheid onthielden namelijk de goedkeuring op haadeüngen die niemand durfde verdedigen op handelingen die men niet met den waren naam durfde bestempelen omdat men dan misichien de palen der welvoegeIgkheid zoude te buiten gaan De Mijer kwestie is door de tweede kamer beslist nieuwe knestien zijn opgeworpen door bet ministerie om de kiezers op het dwaalspoor te brengen Dingsdag a s doen wij geeu uitspraak medekiezers of de uittreding van P Mijer betamelijk was of men door velerlei beloften met de volksvertegenwoordigers mag spelen en of deze alles voor goede munt moeten opnemen wat het ministerie gelieft te verkondigen het antwoord hierop zoude gemakkelijk zijn en t n eeilijk kiezer zoude op die vragen een bevestigend antwoord durven geven Men heeft naar andere wapenen gezocht men heeft hoogere beginselen in het spel gebragt Niet de beoordeeling van handelingen van ministers is met ontbinding der kamer gestraft Kaar de tweede kamer heeft de magt haar bij de grondwet toegekend overschreden zij heeft de regten van de kroon aangetast zij is in s konings regten getreden en daarom alleen is op Toordragt der ministers de kamer ontbonden De kiezers worden opgeroepen om den koning te verdedigen Is die beschuldiging der ministers waar welk Nederlander zal dan aarzelen om aan die oepstem gehoor te geven ea de tweede kamer te helpen verwijderen die zich niet ontzien heeft om eigen aagt te willen uitbreiden ten koste van koninklijke regten Welk Nederlander zal dan niet van zijn kiesregt gebruik maken om den gcëerbiedigden koning te verlossen van vertegenWpordigers die zoo zeer hun bevoegdheid overschreden hebben De pnjs der Advertentien van éen tot zes regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Brtit eugewone letters worden berekend naar plaatsroimte Maar bij veel mystificatie in de laatste dagrn gepleegd ia de laatste voorzeker i iet de minste en stemmen vau verontwaardiging zijn van alle kanten opgegaan om het onwaardig spel dat eerst met de volksvertegenwoordigers nu met de kiezers gedreven wordt naar verdienste aan de kank te stellen Mannen van wetenschap en naam van alle partijeu verklaren de beschuldiging onwaar en het gedrag der regering in deze zaak onverantwoordelijk De koning is onschendbaar de ministe s zijn verantwoordelijk Des koniogs nasm staat boven de partijen de onschendbare vorst kan dus nimmer in de kwestieu getrokken worden tusschen de regering en de vertegenwoordiging Maar de ministers zijn verantwoordelijk de naam des konings is voor hen geen schild Van ieder besluit me hnn bandteekening bekrachtigd zijn 7ij verantwoording schuldig hetzij dit de uitgave van gelden lirnoeming of ontslag van ambtenaren of wat ook betreft Ontvalt deze zuil aan on staatsgebouw dan wordt onze geheele staatsregeling een doode letter en de zoo hoog geroemde nederlandsche vrijheid is de buit van lederen eerzuchtige die ztth verwaardigen wil daarnaar de banden uit te slaan Kunnen de ministers zich achter den koning verschuilen Zijn zij geen verantwoording schuldig voor hun daden Die vraag moet door ons kiezers aanstaanden dingsdag becntwoord worden Hebt gij onze staatsregeling lief stelt gij prijs op de regten door de grondwet van 1849 verkregen zijt gij overtuigd van df voordeelen daardoor aan ons vaderland geschonken zoowel uit een stoffelijk als zedelijk oogpunt dan kunt dsn moogt gij dit ministerie niet steunen want de eerste slap is gezet op het heillooze pad dat ons tot vroegere tijden terugvoert Zegt de uatie zooals prof Buys het uitdrukt dat twee maal twee vijf is dan zijn de gevolgen niet te overzien en het berouw zoude te laat komen Ieder kiezer bedenke dus wat liij doe getrouw aan de roepstem van zijn koning waarmede helaas ia deze dagen ook een schandelijk spel wordt gedreven verzuime hij zijn kiezerspligt niet Zonder het oor te leenen aan inblazingen van allerlei aard zonder toe te geven aan opwinding en partijhaat onderzoeke hij oubevoordeeld wat gebeurd is de gelegenheid daartoe zal hem niet ontbreken en toegerust met de noodige kennis stemme ieder kiezer naar zijn overtuiging die personen aan wier hauden hij met vertrouwen de leiding van s lands zaken denkt te kunnen toevertrouwen De kie ersvereenigingen in ons district hebben de oandidaten gesteld Door eene kiesvereeniging zijn de afgetreden leden weder candidaat gesteld Beide afgevaardigden behoorden tot die 23 leden der ontbonden kamer die door hua stem het ministerie wilden schragen en het gedrag der ministers niet afkeurden hoewel zij zich niet verwaardigden een enkel motief aan te voeren waarop hun goedkeurende stem rustte Kiezers die de beginselen van dit ministerie deelen die van deze leidslieden geen gevaar duchten voor het welzijn des lands zij kunnen de oude afgevaardigden herkiezen het is de gemakkelijkste wijze om zijn kiezerspligt te vervullen Door de kiezersvereeniging de Grondwet zijn twee andere oandidaten gesteld Mr P P van Bosse oud minister van financiën en oud lid der kamer en Gevers Deynoot oud ld der kamer zijn de oandidaten der liberale partij voor du distriot Beide mannen zijn genoegzaam bekend van Rosse is zeker de bekwaamste financier uit ons land die bedachtzaam en voorzigtig tot een goede regeling van onze geldmiddelen wil komen die nog maar al te veel afhankelijk zijn van in lisoha baten Gevers Deynoot reeds dezen zomer als cand daat gesteld heeft vroeger als afgevaardigde van s Ha ge altijd de libersle beginselen verdedigd en door eigen onderzoek een naauwkeurige kennis trachten te verkrijgen van onze indische haiiUingen Beide oandidaten zijn altijd krachtige verdedigers ge wst onzer constitutionele staatsregeling die nimiSer hun toestemming zullen geven om daarvan ter linker of er regter zyoa