Goudsche Courant, donderdag 25 oktober 1866

h i af Ie ivijkeü Getrouw aan de leu7e Xoclcrlatid en Oranje muilen j nie dtillen dat de rairnsters zicli achter den naam df koiiiiigs verschuilen om hun verkeerde handelingen te dekken waariToor j td ah zelf te besehutten de kroon in gevaar btengea maar evenmin zullen zij iumer toestaan dat de n ea üfs Ironings in de grondwet omschreven zullen uonleii ïescliondtu Kti is de fceuMC mope itreïkeo tüt heil des lands tol er r van ui d = rj n d uirdoor uit g j het beat vouioena in den wenscli van on eri iftrwrrbietiigdeu koning P OuUcnUntr lJOIld 611 October Lit britsch Indie zijn berigten ontViin eii viaaruit blijkt dat het di=inct Bengalen alwaar de hongersnoo i ui hooge mate heerscht thans bovtuiclit n geteisterd wordt door de cholera Uiterst ongunstig zijn vooral de berigien uit U iasa AiJaar is reeds ongeveer de helft der bevolking bezweken oi Jer den nijpenden hongersnood en de heericheude ziekten Ii Tiiddeis is men van alle kanten steeds ijverig werkzaam on i e oagclukkigeu te hulp te komen De berigteu omtretit dr oogst luiden thans gunstiger Jan sedert eenigen tijd het t 1 was Dt limes meldt dat de spaansehe regering Prankrijkheeft kennis gegeven dat ij besictea heeft den paus te ondersieuiHii na het vertrek der Franschun uit Rome Spanjeheeft voorts te eeaen een gemeen=ciiappelijk protectoraat overden paus voorgesteld 2 October Reu i s Office heeft de volgende ofncieeietijding v vn r eksche consulaat te Londen ontvangen Athene 1 uher llustapha pacha w iS met het turksche leger tot 5 jrgerukl doch na een uanhopigen strijd die vier d Ji nj d hteft hebben de opstandelingen de Turken rv i i naar Keraiuia terug te trekken Parijs i U t ilen meent te weten dat het doel der zending van genci u i Lasitinau in llexieo is Frankrijk los te m ïken van de ver intwoordeli kheid in de mexicaansche aangelec lll tdcD ilea mag dientengevolge verwachten dat onze troepen vóór het aanvaiikedjk bepaalde tijdstip in Traukrijk zullen terugkeerei De franscbe gezant al iu Mexico bijna tegelijkertijd a iusunieu met den tele raiu tlie aan keizer ilaximiliaan Van hel iieurige lot dat zijne vronw getroflen heeft kennis zal L Lven i e e tijding zal den jeugdigen monarch ongetwijfeld zwaar tr ifei en het is bjna niet ilenkbaar dat hij er nu nog in voih irdeu zal om zijn troon te verdedigen Het oi iwt rp eener rei des keizers naar Algerie en vaneen verblijf aiilaar heiu l verscheitlen maanuen zal duren is i t oniicruerp van alle gesprekken Het schijnt dat dekei er b j ziju voornemen volhardt in weerwil van den tegensiaiid zijijcr omgeving Men schrijft hem de volgende woortlen toe ln de eerste es maanden is er niets te doen nochbinnen s lands noch in het buitenland ik kan derhalve opden a h ergrond treden teru ijl het regentschap de natie bezigzal heudeü en haar daariu gi innen zal Blijf ik gezond danzal ik op hut regie oogeublik weder te voorschij i treden Dekei er nia ikt zich zeer ongerust over zijn gezondheidstoestand De circulaire over de romeinschc aangelegenheden dievan ons gouvernement zal uitgaan is naar men verzekeit teüiarritz door den heer de Lavalettc geredigeerd Zij is denheer de Mousiier toegivonden die echter geweigerd heeft haarte onderteekenen alvorens daarover den keizer geraadpleegdte hebben ii Oct De Moniieur meldt uat de keizer de keizerinen de kei e lijke prii heden nacht van Biarritz te St Cloud zyu ge iiriieerd De gezondheid der Keizerlijke personen isuitmuiitend Het b ad deelt berigten mede uit Konstanlinopel van 20 dezer aa n gemeld wordt dat e n oorlogschip naar Varna was vetirokken om prins K ari 1 von lïohenzoilern aan boord te nemen en naar Konstantinopel te bren ren WeenSIl October De hongaarsclie rijksdag zal naar men uit eene goede bron verneemt den 15 no ember geopend worden i i October De saksisc ae armee zal den 2Ssten naarSaksen terugkeeren De Xeue ïreie Presse verzekert dat de heer von Beust binnen kort tot minister van buitenlandsche zaken benoemd zal worden Berlijn 2 Oct Niittegeustaande de minister Eulenburg den 1 sept in de pruisische kamer van afgevaardigden heeft verzekerd dat het der regering in allen opzigle ernst is een waren duurzamen en vruchtbaren vrede tusschen haar en de vertegenwoordiging te sluiten en dat zij het verkenen der door haar gevraagde indesnniteits bill als een preliminaircu grondslag voor zulk een vred beschouwde wordt de aiaiwe vervolging tegen den afgevaardigde Tuesteu voortgezet i j October De Staats Anzeiger deelt de kieswet mede voor het Doord duitsche parlement alsmede het boods traciaat met de staten van den noord duitscheu bond De nitschrijvin der verkiezingen voor het noord duitsche parlement kae eers t geschieden iia lat de ptuisisclie landdag bijeen is g oep n VVaarseliijulyk zal er voor 10 Januai ij 1807 eene biiilengsJ wone iui ig worden gehouden Karlsrulie 21 October De commi ie der kamer van afgev uirdigden heeft geconcludeerd tot goedkeuring van het vredestractaat en om de regering tevens uii te noodigen al hare pogingen a iu te wenden opdat de zuidelijke staten tot den noordduitschen bond toetreden onder waarborg van de biunenlandsche zelfstandigheid der afzonderlijke staten voorts om zoolang dit doel niet is bereikt zooveel mogelijk in de volkshuishoudelijke eo militaire aangelegenheden den noordduitschen bond nabij te komen en om in geval van oorlo met dien bond geaieenschappeiijk op te treden Dresden 23 Ociober Hei Dresdener Jonrnal meldt in een Uuitengeuoon nommer dal gisitreu te Berlijn het vredesverdrag tusschen l ruiseu en Saksen geleekend is Florence 22 October De plegiigheid van het plebiscit heeft gisteren in Venetië plaats gehad ie midden van de grootste geestdrift en eene ontzaggelijk groote deelneming iu alle steden De kiezers hebben bi ua algemeen voor de inlijving bij Itai r gestemd De pastoors gingen aan het hoofd der dorpsbewoners naar de stembus Madrid 22 October Ej koninklijke decreten ziju de weiteu regelende de attributen der gemeente en proviuci c besturen herzien en de tegenwoordige provinciale raden ov boudeu zullende de nieuwe railen op 25 november geko c worden In den considerans v sii dit besluit wordt ge er i dat de gemeenteraden een uitvoerend gezag vau revolutioi nairen zijn geworden Oinncnlanö GOUDA 24 October Niuar men verneem i zal het veertig jarig bestaan van het muziekgezelschap Euplionia alhier op den 1 November aanstaande door het houden van het eerste dames concert wort ii herdacht Op ijedoeld concert zuüen als solisten optreden mejufvruuw G Breeuws v n llotterdam en de heer V 11 Bckk r van Utrecht Beide kunstenaars h bbeu in de niuziekale treld een te goeden naam om niet een genot oUen avond aan honoraire leden met hunne dames e voorspellen Als sloinumraer var het programran zal eene fèe t marsch worden uitgevoerd door deu bekwamen dirictcur Bekker voor die gelegenheid gecomponeerd Door de kiezersvereeniging Vreest God eert den Koniugalhier ziju tot candidaten voor het lidmaatschap der tweedekamer gesteld de heeren mr L W C Keuchenius en M A F U Hoffman Met zekerheid wordt aan de X Utr Cour uit Kotterdam berigt dat gister van daar reeds 400 proclamatien metden kruisband er om aan tien heer Heemskerk door de kiezerswerden terug gezonden Zco kan de proclani ie nog eens weder dienst doen A olgens berigten uit AVceiien door het Handelsblad medegedeeld is den heer van Bosse vau wege deu keizer vanOostenrijk eene hoogst vere rende ontvangst te beurt gevalja Iu de laaiste bijeenkomst welke de heer van Bosse met denkeizer te Ischl heeft gehad heeft hij hem eene zeer ni vofi s memorie overhandigd waarin al de middelen zijn aangeuezen die naar het oordeel van den heer van Bosse er totkunnen leiden om het eveuwigt voor de begrooting voor 1S67te herstellen De keizer betuigde aan den minister zijnhartelijkeu dank voor het door hem volbragte werk en vroeghem of hij bereid on zijn om wauneer dit noodig mogt weFfn zijne financiële talenten nogmaals aan de belangen van tiraoostenrijkscben slaat te wijden De heer van Bosse aarzeldeniet op die vereerende uiinoodiging een toestemmend antwoordte geven Yoor w ie verder ziet dan zijn neus reikt geeft de heer Groen van Priusterer in n 1 der nieuwe reeks zijner FiUi Studiei en Schetsen den volgeuden wenk Wij hebben that een ministerie dat de verkiezingen niet lang overleeft Eet derde ministerie Thorbecke is voor de deur Met betiekking lot het adres vau hulde hetwelk de amsterdamsche vereenigin de Dageraad heef doen toekomen aan den heer Kencheiiitis beeft de heer Groen vaa dien heer een schrijven ontvangMi waariu o a het volgende voorkomt Ik heb aan de vft 1 niging geantwoord dat waar zij zelve herinnerde aan bet gr verschil van rigting tusschen ons bestaande ik baar adres al = en bewijs barer onpartijdigheid beschouwde maar tevens de bciuselen wensciite vast te houden die ik tot hiertoe beleden bad van wier waarheid ik overtuigd was en zonder welke mij bij mijne geringe krachten den moed zou ontbroken hebben voor den stap dien ik gedaan heb Aan die mededeeling laat de heer Groen de volgende opmerking voorafgaan Indien Keuchenius de pligt van den volksvertegenwoordiger met cordaatheid gedachtig aan het doe wel en zie niet om vervuld heeft dan zai het in de geschiedenis van het jaar ISKB eene treffelijke bijzonderheid zijn dat de landgenoot aan wiens vaderlandsche kloekheid zelfs door de Dageraadsmanuen regt gedaan werd door de mannen der christelijk historische rigting uit de volksvertegenwoordiging waarschijnlijk om baar te veredelen en te versterken geweerd werd De N Ectt Courant deelt mede Hedeü njaandag heeft onze biirgemeester san ieder kiezer onder kraisbantl toegezonden de aan hem van weg2 deu minister van biunenlandsche zaken toegezondene exemplaren van de proclamatie des koniugs omgeven met roode witte en blaauwe ornamenten Op het adres leest men Verzonden door den burgemeester op herhaald verlangen van den heer minister van biunenlandsche zaken Men behoeft waarlijk niet te vragen of het herhaald verlangen van dien minister ook een bijzonder d jei heeft Intusschen lezen wij in het besluit hetwelk de proclamatie in de Sta tts Courant vergezelt het volgende Onze gemelde proclamatie zal in het Staatsblad worden ge plaatst afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen ge bruikelijk is Onze minister van binnenlandsche zaken is belast met de uitvoering van dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst Deu minister wordt dus de last gegeve i de proclamatie te doen pl iatseu in het Staatsblad haar af te kondigen en aan te plakken maar niet aan de kiezers als circulaire rond te zenden Vianraan ontleent hij dan de magt om dit te doen Gelast is hel hem in het besluit niet Met welk regt vordert hij dan van de burgemees ers wat Z M blijkens het besluit niet heeft geëischt of verlangd Of zijn wij nu reeds onder de ministerieele almagt verzeild Zwolle 22 October Einiüjk is de lijn Zwolle Deventer tot stand gekomen hoewel de opening kalm en bedaard zonder de minste drukte is geschied Was Zwolle de liberale stad bij lutuemendheid men zou zulks gewis aan den tegenwoordigeu staatkuutligen toestand toeschrtjveu Voorloopig moet de lijn in alle opzichten zeer goed voldoen van gebreken hoort men niets De gelegenheid o n van deze lijn naar t station der Centraal te komen is echter nog iilies behalve gemakkelijk Wellicht komt daar later nog erandering in De kiezersvereeniging heeft haar plicht reeds gedaan zooals bekend is De kandidatuur van den heer Stieltjes evenwel zal nog wel tegenkanting vinden Vooreerst gaat hij door voor liberaal zoodat op de andere stemmen en zulks zegt in ons district zeer veel niet te rekenen valt Van den anderen kitnt vreest men dat hij onder schijn van idgemeene belangen meer voor zijne eigene in de kamer w enscht te komen Daarbij is hg de man met zijne eigen ideeën waaraan waarlijk de oude kamer al geene behoeften had Hoe t zij de tijd zal t leercn en wel meer dan dit De stembilletlen zijn hier ongekleurd den kiezers toegezonden en missehieu uiet teu onrechte daar het politiek gevoel van velen vooral in de buiten districlen zoodanig is ontwikkeld dat zij hunnen kinderen liever die vlaggetjes gaven dan eene reis naar den burgemeester te ondernemen om het billet te laten invullen en verder te bezorgen Men spreekt zoo dikwerf over vooruitgang ontwikkeling en vrije verkiezingen zouder te bedenken dat deze laatste vooral nog zooveel te wehschen overlaten t Is aan den eenen kant niet te bejammeren dat het platte land pbit geloopen wordt door zoogenaamde parüciiUere stemopnemers en stemopkoopers want anders wist menigeen niet wat een verkiczingsbillet beteekent Een boer betaalt belasting dat moet hij en verder laat hij de heeren maar zorgen Men zegge niet dat is het oude boerendeunlje wel oud maar tevens ook nog splinternieuw loffelijke uitzonderingen daargelaten Neem plaats op t station van den Centraal uaar Utrecht en binnen weinige minuten brengt u de tr in door streken waarmede gij slechts goed kennis hebt te maken om van t bovenstaande overtuigd te worden Javanen eil Mada gascars bekeeren tot den christelijken godsdienst klinkt schoon maar in ons oog Geldsrschen en Overijselschen tot dragelijke leden der samenleving te maken nog schooner Gcnieugde Berigteo Tn de eerstR helft Tan October xiJQ ie Marseille l45 vaartuigec met graan biuncii gekomen uit Rusland ea Turkye l e boekdrukkuast is oHgevoütlea door een milanees Castalda witus standbeeld eerlaug zal oiitbald norden De eon rvatieveo ver elVeu iu N edcrlaud hun groene tijd IS voori ij De iiegeutipjarlge frauscbe ditbter iennet verheerlijkt Vou Uiamarck in een bijteDd beldeudicht Op deu 13 cd zijn vier persoucQ kapt Arkwngbt en drit gid eiti bij bet bestijgen n dea iloutblaiic door eeu aLeeuwvs gedood F a enorm aantal oostenrijk acbe üiütiereu is gcdccürLerd oor beldeiidadtn die uog xn het verschiet liggea Tyrol wordt ovcratroomd door iDonniken en noaaen die oit Italiti vlugtoi In de week eindigende 13 oct zijn in Eucelaud en Schotland aangetast 13 runderen Iu Thibet in een opstand uitgebroken tegen den girooten Lama Dondeniag jL m Veacue oScÏËel over gèdrayen aan Italië aa 7 13 oct lyu aaagtta t in Zaid HolUnd 775 Noord Holland 61 Utrecht 1343 totaal 2079 runderen De bakKt Tskutehts te Loüdtju dreigen hei werk te staken his het loon aiet wordt Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 19 October TegenvvQordig de hh mr A A au Bergen ïJïendoom voorzitter de Grave Viruly Luyten Prince Braggaar Bucimer Droogleever KIst van ijtraatea en JPeetera De notulen der vorige vergadering worden gelereo en arresteerd De heer Rtiay heeft kennis gegeven dat bij door afwezigheid bn tea de stad verhinderd is deze vergadering bij te wonen Is ingekuoicn eene missive van hh gedep staten dexer povincie honende mededeeling vatL nadere voorschriften omtrent de lungting der gemeentebegroo tingen en an eene wijziging der voorschriften betreffende dt inngtingder gemeenterekeningen notif eene dispositie van dezelfde hondende goedkearÏBg vin de vertarisgvan een huis aan A van der Kraats te Bookuop notif eeue miEsise van de plaatselijke schoolcomuiissie met bijlagen betreffende de noodzakelijkheid vau het pensioneren van eet hulponderwijzer ttr visie eeue misaive van den heer mr J Fortuija Droogleever dat hij de bctrekkiüg an onderwijzer in de staathutshoudkande aan de burgeravondschoolaanvaardt notif eeue missive van den heer V van Bcmmel houdende diinkbetuigiiigvoor de gunstige beschikking te zynea aanzien notif vier bo kwt rkèn ovtr de banken van leening door dea teer C J van Heel Dz daukbetoigiug aan den schrijver en pUatsing in de fatekerij een adres van mejuf r Kreulen hu pundt rw jzeres e aau de jongejnfvrouwenschool verzoekend oütsiag uit hare betrdcking t en 1 Jaanftrij aauittaaude Op voorstel van den voorzittt r wordt dit verzoek onmiddellijk in behandeling genomen en eervol ontslag verkend met aigemeeue atemmen een adres van J B Kok te Utrecht vL rzoekeod in aanmerking tekomeu tot de betrekking an gemeente bouw ine sttr ter visie eeu adres van A de Jong Zo en verzoekende drie jaren veslenging an huur van een pakhuis op d kt en oi iiidtleilijk iij behandeMaf genomen wortlen door verschillende kden daarti j eu bedeikingen gemaakt en in stemming gebragt afgewezen met acht tegea drie stemmen zoodat het volgens vroeger besluit opeuhaar verhuurd zal worden De kas en de boeken van den gemeente ontvanger zija opgenomen enia ia kas ƒ 43510 85 not fiet rapport van de commiaa e in wier handen is gesteld de begrooting over löüï met de daarop gemaakte hedeukiDgen van B fn VV wordt gelezen n ter visie gelegd Het rapport vau de coniuiissie O r de begrooting van de dd schutterij over IStiT wordt gelfezta en ter tisie gelegd De coii missie vau fabriLage heeft ie inejDttctie aa den gemeentebouwmeester herzien en gL sijzigd eu dit gewijzigd ontwerp wordt ter visio gelegd Aaa de orde is een vooretel van B en VC ter inwilliging van Vet verzoek van het EÏteit uf der weriH igting toi criig van bcddanj betreffende het bouten van een steenea bergplaats waarvan de lio teo begroot worden op ƒ 900 terwijl het stuk grond waai p febouwd zjI worden dat aan do wcrkiurigtiug behoort even als eene h iar loikuiucüde schuur ia eigendom komt acn de gemeeme en wordt dit voorstLl aUtmcen t oedgekeord Vofjrts een voorstel van B w W in oi mit de commissie van fabricage tot afstand van een gt dLeit van h b vcik bij de brug aan let rabat aan de prOMUcie tot het öouvvcïl uj eea Vug achterswoniag en wordt Üt voorstel na öraige opb t nugen tegen ƒ 1 25 de vierkante el algemeen goedïckfurd Op een voorstel betrekkelijk bet door L i ei r Hz gedaan verzoek om alstand an grond in het plantsoen uaa i den koepel van den heer J Prince wordt besloten dit in ei fpacht af te aiaan tegea ƒ l per jaar Tegen stemde de heer Kist Op een voorstel ter