Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1866

1866 Burgerlijke Stand GOIDA Geboben 19 Oct Nceltje ouders H de Haan en J Vermenln 20 ivusauna Adriana onders C J Verhoek eu A de Werk Margaretlia Neeltje Catharina ouders A Verhoef en M 1 Kemp 21 Autoou ouders T J Kruisheer en B W van Kuijlenborg 22 Johanna ouders G Schenk en M de Vree Eliabeth ouders W Heerkena en E Olthuijzen Antje Catharina ouders P den Ouden en C Goedhart Pieternella Cornelia ouders J Sonsbeek en E M Heetmau Johannes Anthonius Jacobus ouders £ J Lagerweij en M Jan sen 23 Johannes Jacobus ouders W van Leeuwen en A Prinsenoere OvtBLtDtN 18 Oct P C ZJeleman 6 w 19 G 1 L ïrackiii 20 m 20 V Berlijn 2 j 22 A Bons 18 m Zondag 28 October lulpondcrnijzeressea aan de twee burgerscholen wordt dat getal aan de joaePD 3chool g bragt op vijf en aan de meisjesschool op drie Zindtlijk wordt besloten tot af en overschrijving van ƒ 150 op de begroot mg vtm uitgaven dienst 1S66 Na ordt overgegaan tot de benoeming van het bureau van steniopoem Qg ter verkieziog van twee leden voor de tweede kamer der statengCDeraal waartoe worden gekozen met algemeene stemmen de hh van Gennep en Remv en tot plaats ervangers met negen tegen eene stem de bh Poeters en Prince XiKs meer aan de orde zijnde gaat de vergadering over in eene zitting m gesloten deuren I 478 GOUDSCHECOÜEAirT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D v 60 ADVERTENTIEN OPEr BARE VERKOOPI G £ te OUDE WATER op Dingsdag 30 October 1866 des voormiddags ten elf nur in het Wapen van Vriesland van EEN KAPITAAL HUIS SCHUUR en TUIN ingerigt als BROOD en BANKETBAKKERIJ staande en liggende aan de Markt n 50 te hidewat r Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen desverkieze nde dadelijk j en op Woensdag 31 October 1866 des voormiddags ten 9 uur vóór dat Huis van MEUBELEX en BAKKERIJ GEREEDSCHAPPEN WINKEL GOEDEREN PAARD en BROODWAGEN HOUTSTUIK MESTHOOP en al wat verder tot den onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarden boedel van A Q KORREL behoort Inlichtingen geven de Notarissen J G BROUWER NIJHOFF te HaatirtcU en O W VAK QEIJTENBEEK te Harmeln Hoofdkiesdistrict DELFT De Kiesvereeniging NEDERLAJSTD te DELFT heeft tot Candidaten voor het Lidmaatschap van de TWEEDE KAHER der STATENGENEBAAL gekozen de Heeren Hr P P VAN BOSSE Ond Minister van en Ir J L DE BRDIJN KOPS Hoogl eraar in iz Staathuishoudkunde Namens het Bestuur Dr C P BURGER Voorzitter E P J VAN DEK MANDELE Secr Getrouwd W POST DROST en C A J W HAVESTEIJN MEDENBLIK GSSGSiiJCÏSJESSÏÊtSüAfe t Üi CïS SÏÏ GocDA 19 October 1866 Heden overleed ons geliefd eenigst kindje GERTRUDIS AGXES MARIA slechts bijna 5 maanden mogten wij ons in haar bezit vcrlieugen G L F SMEULDERS M T SMEULDERS IFoerden 23 Oct 1866 Kkamek Men vraagt een geachikten LOOPKNECHT Adres met franco brieven onder letter 8 S aao het Bureau dezer Courant DE KIEZERSVEREENIGING te GOUDA heeft tof CANDIDATEN voor het Lidmaatschap van de 2 Kamer der StatenGensraal gekozen Jür Mr W T Gevers Deynoot en Mr P P van Bosse Otid Minieter van Financien 7 Openbare Verkooping van eenen aanzienlijken INBOEDEL waaronder GOUD ZILVER en JÜWEELEN op Dingsdag den 6 November 1866 des voormiddags ten 9 ure ten huize van den WelEd Gestreugen Heer G PERK VAN LITH aan de Westhaven wijk B N 163 te Houda Daags te voren te bezigtigen MAATSCHAPPIJ van VERZEKERING y De Phoenix gevestigd te Amittrdam goedgekeurd by koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 nO 72 enz Maatschappeiijk Kapitaal ƒ 1 500 000 geheel ge aatat Verzekert op iHiijte vaste premiën tegen brandschaden Agent voor Gouda ei omstreken W KROMHOUT Finsnoien kassier der Seleenbank van Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van nccijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io O o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 soort Moiitwijn a 467 0 o V 62 cents inl BRANDEWIJN a 46S o 1 per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 24 Oct 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 23 October Laagste Hoogste pCt koers koers Ned w sch a s 54Vs 54 A dito 3 65V 65V dito 4 86V4 87V4 Handelm op resc België Roths 2Vj Spanje obl 2 32 32Vu Portugal obl 3 41 Vl 42 RusL obl H 5 95 8 d 1828 29 5 d 6 serie 5 77V8 77 d Lond 1862 5 d Am3t l864 5 92V 92 d jVmst l860 4Va 84 Aand spoorw ƒ 184 Va 184 i 45 45 dito dito 2 22 ie 22 do renteAmst 5 68 6SV d nat 1 54 6 49 48 do inzilv 1864 5 54 i = 54Vi6 ItAlie An it 5 Turk buitenl 5 27V8 27 8 Griekenland 5 I2V16 Ver Staten 1874 5 69Vi 89Vlt d 1881 6 74 s d 1882 6 73 73 8 Mexico 1851 3 UVs 14 I Geblcves koer 64 65V s 87V8 45Vie 22 68 491 54V 7 4 73Vi 14V Boekdrakkery vao A BRINKMAN Üeie Courant verschijnt des Donderdaga en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vo en De prijs per drie maanden is S franco p post 2 25 Aavertentiea van 1 6 re ls tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 27 October Eindelgk is het vergelijk tusschen Pruisen en Saksen tot stand gekomen Het hof en de troepen keeren terug de Prui n beletten Dresden e Königstei de verdere regeling der m hla re jaken wacht op den noordduitschen bond die leldra b jeengeroepeu zal worden en die onder Bismarck zich wel volgzaam z d betoonen Een zuiJduitsche bond ligt no in K VJ vf t = g eenstemmig he d heerscht Baden is verbitterd op Beijereu anderen zouden z ch w Uen aansluaen bij Pruisen Vooreerst is daar niets te wachten dan gekibbel en knoeijerij Venetië is bevrijd van de bijna zeventigjarige verdrukking de oude republiek zoo schendig door den eersten Napoleon overgeleverd uan den vreemdelinK herrijst w aiet maar de c ieiianeu keeren erug tot de gemeeusehap van het eene Iialie waaraan nog slechts de hoofdstad ontbreekt die nu ook aan zie zelve overgehUeu zal worden De Fr unchen zullen Rome l Y l n en het is te voorzien dat het daü hoo st tnoe jehjk bevonden zal worden de vurige wenschen des voFks te beteugelen Oostenrijk is wel eene schrede vooruit door den afstand van Venetië maar echter niet geholpen zooUng de toestand van Hongarije zoo dreigend blijft al de landdagen zijn opgeroepen behalve de hongaar che nt men is bet oneens met alle partyen Oostenrijk verkeert in den jammerlpsten toestand over onnen en vernederd uitgeput en radeloos weet het geen S èrilU c rA rtl fe SSen We t frö te openen noch het onvoorziene gebeurtenissen nieuwe verwachlinge n iSiyiT uitct aa die wel weder tot nieuwe teleurstellingen zullen leiden als geen nieuwe geest het wegstervende ligchaam bezielt De groote man wiens luister schijnt te tanen voor Bismarck s zon is teruggekeerd naar Parijs hij is een raadsel maar ook even onzeker is zijn gezondheidstoestand Hij verkeert in omstandigheden waarin het niet geoorloofd is ernstig ziek te zijn Zoo blijft men lang gezond maar men ontgaat zijn lot niet De grootste bezigheid is in Frankrijk het geweermaken en de grooUte verlegenheid eene groote leeuiug goed te plaatsen Het stille Nederland is in ongewone beroering over een paar stoute minist rs De geheele zaak is de beweging niet waard Indien men het meer overgelaten had aan den gezonden zin des volks dan ware de uitkomst evenmin twijfelachtig als die nu is Het afkeuren vau onwaardige misleiding door de overgroote meerderheid der tweede kamer kan niemand misdadig achten en bij onze gewone bedaardheid zoude el altijd nagenoeg dezelfde meerderheid gekozen zijn Het is meer dan waarschijnlijk dat s konings opwekking om getrouw op te komen ter stembus die onmiddellijk bij het geheele volk bekend was eene aanzienlijke menigte der zestig duizend gewoonlijk achterblijvende kiezers bewegen zal hun hurgerpligt te volbrengen maar wij gelooven niet dat die bijkomende stemmen zoo ccnservstief zullen zijn als sommigen beweren Hel zal weldra blijken of de Nederlanders kinderen zijn die voor een kleurig prentje hunne duurste belangen opofferen Alles schijnt aan te duiden dat de ni jn geheel verals nu ieder zijn pr3ntie terugzond dan kon elk der ministers er een kamer mede beplakken ter her keerd zal pringen en in er Ïtn Sri d Vrhrffing e n onuitwischbare be Dr h fdzaak is dat de 39 voorstemmers inf kozen worden en daarmede moet die zaak ten einde zin dan heeft het volk bes st öokv or hen die voor geen overtuiging tbaar ziju IV onservatiev3n gaan eene geweldige nederlaag te gemoed moedzii léven door den steun der goedgeloovige ant revoSair n reïïs zoo lang en zoo dikwerf door ben om den De prijs der Advertentien van éém tot zes regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent ïoor eiken regel daarboven 10 Cent Buitenge one letters worden berekend naar plaatsruimte tuin geleiu Maar nu den hoofdleider de oogen zijn opengegaan beginiien ook de volgelingen te zien De cord jtenehenius heeft zijner partij unberekenbaar voordeel ged a Als de kiezers in ons district der koninklijke opwekking gehoor geven zal blijken ie vroeger hun pligt verzuimden Ieder stemme naar eigen overtuiging wij liber ilen hegeeren de stemmen niet der auii revolutiotj iiren de hoofflzaak is hier twee mannen to weren die een miuisierie steunen dat onmogelijk is wij hopen dat de vrijzinnigen als één man zullen opkomen om hunne stem uit te brengen op Mr VV T Gevers Deynoot en Mr P P van Bosse wier ijver en bekwaamheid allen genoeg bekend zijn en die in hunne vroegere handeliugeu steeds hunne vrijzinnigheid bewezen Is de meerderheid niet liberaal maar anti revolutionair dan zullen wij stil berusten in de zekerheid dat der waarheid de zege biijfl in eene niet zeer verwijderde toekomst öuitenUnïï Weenen 25 October De Wiener Zeitung bevat een attikel waarin ordt gezegd dat Spanje even als andere katholieke mogendheden een levendig belang stelt in het lot van den paus Bedoelde regering heeft deze kwestie wel eens ter sprake gebragt maar tot heden heeft zij nimmer bepaalde voorstellen dienaangaande gedaan eu bij gevolg heeft Oostenrijk Bëriijntiro1t ï o ad ïur rwK met de herhaalde geruchten waarvan de dagbladen melding maken dat de betrekkingen tusschen de kabinetten van Berlijn en s Gravenhage van den meest bevredigeiiden aard zp i Voorts zegt het blad ter wederlegging eener correspondentiein de Times dat Pruisen ten aanzien der oosiersche kwestienoch met Oostenrijk noch met Rusland noch met eenige andere moi endheid heeft onderhandeld Pruisen zal zich in diekwestie niet mengen Tven onjuist is eene correspondentie inde Times waarin sprake is van eene verkoeling tusschen dekabinetten te Berlijn en te St Petersburg ten gevolge derduitsche aangelegeuheden 1 Dresden 25 Oct n buitengewoon bijvoegsel van hetDresdener Jou rnal bevat hedei het vredesverdrag tusschen Saksen en Pruisen gesloten De voornaamste bepalingen van ditstuk zijn de volgende Saksen wordt lid van den noorddnit schen bond De armee zal geo ganiseerd worden loodra denoodige bepalingen deswege door den bond zijn vastgesteld Te Dresden en de vesting Königstein wordt een gemengdebezettin gelegd Pruisen legt de noodige garnizoenen totdat de beoogd reorganisatie zal zijn tot stand gebragt Deuit Oostenrijk terugkeerende troepen worden gesteld onder hetopperbevel van pruisische generaals De oorlogsbelasting doorSaksen aan Pruisen te voldoen is bepaald op Kl MiUioen tb waarvan 1 miUioen th wordt afgetrokken voor het afstaanvan den spoorweg van Lobau naar Görlitz De pruisischemilitaire en civiele gouverneurs in Saksen worden teruggeroenen en die funclien houden op te bestaan De bepalingen beIreffende het tolverbond blijven in werking er partijen moeten zes maanden vooraf kennis geven van het voornemen onuit dien bond te treden ten emde a n dat verlangen gevolg te mogen geven De directie van de telegraafdienstwordt uitsluitend door pruisische ambtenaren uitgeoefend Depersonen gedurende den oorlog om staatknndige redenen geoomnrommeerd zullen deswege met worden b moeijeliji v DesaksUche regering ral de diplomatieke vertegenwoordigiug regelen naar de algemeene voorschriften dienaangaande door hetnoorddnitsche parlement te stellen