Goudsche Courant, zondag 28 oktober 1866

A D V ER T EN TI E N öinncnlanïJ GOUDA 7 October Pe heer Groen v n Prinsl rer maakt bekend dat hg de benocmin j lhier tvaar n en hem te gelijk met den heer Keuchenius andidaat heeft gesteld ook dan niet zou aannemen injieu hv in seen ander district werd beuoemd lUi heeft Zijne M je5teit dea koning bij beschikkingvan den 12 October lï JU behaagd aan de eerste algemeeneveeverzekerinninatschappij tegen vaste premie opgengt teRotter i m de bü cuilere auihorisaiie te verleeiien om voortaanden ti el te voern van koninklijke maatschappij Be algemeene vKverzckering j tümireiit ue inrigting dezer maatschappij vememen w j datde ro uU agen ziiu ge aseerd op de statistiek van Engelander XederLuid aardoor de maalschapp j volgens hare bereKenin en in staat is elk verlies van rund en ander vee teb talen ook indien het verii s door veepest over g eeIeri k onverhoopt gelijk mogt zmi aan dat in Zu d H land se jcrt juiij 1 ó De premien voor gewone en oesmettelykeziekui i n hüügsi billijk gesteld Pair waar de koniuklijke belangstelling ook hier n weder mo t bÜken zal oujetwiifeld eene algemeeue kraciitige ondersteni niï aan deze nationale zaak mei ontbiekei Die Dragster Courant zegt ïen iele die in de zaak welke thans aan het oordeel der natie is oiiaerworpen de regering steuu verkla irt daardoor dat de munsters in ons land in de eerste plaats het regt hebben om ie staten gener i d ie mi leiden eu levens dat de mini siers reene ve ai oordmg v n hnnne daden aan i e vertegen oor dio in verschuldigd zijn roet andere woorden hij verklaart da t hi de prondu t ver erpt en geregeerd il worden op de wiize al g rtgeerd wordt in Franisrijk Pri isen en llusland De tioeJche Courant cgt Hc m ri ieric van Zu lfL lifemskerk heeft zich bepaald een ous rfe i ken naam gem aki mei door nietige grond et iWt k esUvu op te werpen of met oiduJuidende zaken als de ortbindinu van de kamer zich bezig te liouden maar door de uitvoering van een werk zoo als nooit eenig ministerie waar ook oni ernomen heeft Indien iemand had kunnen twijfelen aan lii nue zorg om den koninklijken troon roet luister te om e en aan hunnen cvust in hel besturen van s lands zaken aan hunnen i ver om ons waarachtig welzijn te bevorderen zer zedeiijLe en slotfelijke belangtii Van hen is het verheven denkbeeld uitgegaan om door Let geheele vaderland de gedenk erkei en van het roetur jk tijdperk dezer regering te verspreien en als eeuwen ul en oürbij gegaan zijn nadat iij zeiven ui het bestuur zijn lergrijsa dan zal nog het nageslacht de i meu van van Zuyitn Hiremskerk enz met diepen eerbied ncenjen als het nit de voorvaderlijke schatten het geheel eeni gcdei ksiuk zul opdelven eene koninklijke proclamatie omgeven met kruileije v ai rood wit en blaauw Diiigsdag stond voor de arroudissements regtbank te Rotterdam correctionele kamer leregt zekere Hermanus Johannes cik cud 23 jjrtn zonder beroep wonende te Utrecht aangeklaagd van zes versch iiende wanbedrijven van bedriegelijke opiigtii g Uit de verklaringen der 7 in de zaak gehoorde ge tuigen bleek in substantie dat genoemde persoon zich in de maand augustus dezes jaars valscheiijk voorgevende genaamd te zijii j r mr Cobert van Leeunen en zich als advocaat alhier te uien vestigen in eea logemcrt zijn intrek genomen heeft en gedurende n verblijf voor een bedrag van bijna ƒ jU verieringeu he f gemaakt vervolgens op de haven twee dcf ig gtmeubeiftnie kami rs gehuurd ternijl hij verder bij verbchii eiu ie winkeliers zich heeft üoen afgeven de volgende goederen als door een hunner eene volledige manskleeding bestaande ui jas broek en vest overhemden glacé handschoenen en manchtiknoopen bij een ander een hoed en eea pet bij een derde een paar verlakte dansschoenen bij een vierde weder zes paar manchetten een paar handschoenen een zijden parapluie en vijf dasjes een en ander ter waarde van ongeveer 90 In ten woord de soi disant jonkheer en advukaat mafAte zich het verblijf alhier zoo aangenaam mogelijk zelfs maakte hij voor bijna 20 de penses in eene soeieteii waar hij door zijn naam en rang geïntroduceerd werd zonder evenwel die verteringen te betalen en na zich op deze wijze acht dagen alhier te hebben opgehouden verdween h j met de noorderzon waarna hij zich zoo als later bl=ek naar Amsterdam heeft begeven alwaar hij ook is aangehouden De dader de er feiten bekende zijne schuld hij is van een fatsoenuji voorkomen heeft besch afde manieren en drukt zich goed ti hetwelk dan ook de reden was geweest dat de bearogen leveranciers hem hun vertrou en dadelijk hadden re schonken liij is echter reeds vroeger veroordeeld geweest en wel door het provinciaal geregtshof in Noord Brabant tot eene cellulaire gevangenisstraf van eeu jaar twee geldboeten van f 5Ü en een van ƒ 25 wegens valschheid in onderhandsch geschrift en het desbewust gebruik maken daarvan alsmede wefens opligting door de arrondiss regtbank te Utrecht in eene gevangenisstraf van achttien maenden en geldboete van ƒ 50 ter zake van bedriegelijke opligting en door het hoog militair geregtshof tot cellulaire gevangenisstraf van zes maanden en vervallenverklaring van den militairen stand wegens vier diefstallen Het renuisitoir van den officier van justitie strekte tot schuldigverklaring en veroordeeling van den beklaagde tot eene gevangenisstraf van twee jaren zes geldboeten ieder van ƒ 2 5 en in de ko en waarna door de regtbank de uitspraak in deze zaak bepaald werd op 25 dezer Donderdag heeft de regtbank de feiten den beklaagde Hermanns Johannes Cock ten laste gelegd voor bewezen aangenomen en hem veroordeeld tot eene gevangenisstraf van twee jaren zes geldboeten ieder van ƒ 25 met bepaling der subsidaire gevangenisstraf van twee dagen voor iedere boete en in de kosten Gemengde Bcrigten 3 o Voor 3e slagtoffers der overstrooraingen io Frankrijk is recüs mper dan 1 milliotn fr ingpkoraen De spiritist Home heeft van eeiie oade dame 120 duizend gulden in tffttteii ten pe chenke gekregen Men maakt te l umku plan om i o drie atlantiache telegraafkabeU te leggen De oosteurijkëcbe haLdtlsi ariue verliest met euetie ruiu hotiderdschepen ou Bismarck nttnit dugt Ujks toe in Vrachten Het Saksische Uger begiht morgen zondag zijn tenigmarsch uit Oosttnrijk De atlautische teleirraaf heeft faet tanef tot de htlft 120 gulden voortwintig rooiden verminderd In Frankrijk zal eene onderlinge hulpen pensioenkas voor suldaten vau alle rang der land en zeemagtworden opgerigt Dr on Si buld beroemd door zijn verblijf iu Japan is te Muncheu overleden De pruisièche IsraeVuteu willen ju massahunne groodwtttigc rcL teu iragen Mar aez heeft plan in bpalje denhismartk te spelen Men vre t in Amerika n oproer onder deradikalfu te Baltimort Te Madrid wordt e u niauilest verspreid geteekend Prim president der Iberische republiek be turkathe Vi W r m Veepest te stuitëa iu Zwits trkud J I t t iVV namfijk de lieer J H Iselm ambtenaar bil de r arinewerf tl T nrt = outh Van 1 jan tot S oc de es si TyL ll t EQrop angekoiueu li M2 knd erl uuers Rui he trüenea wordea Ti Tiuv A r = = irXr ri nW 1 ter gleeiende oo Ui njUcbe regi üente Aaa de lilarktberigten Gouda 25 Oct Tarwe ruim prijshoudend Poolsche per 240U ilo ƒ 415 lloode Kleefsche ƒ 4ÜS Zeeuwsche per mud nieuBe ƒ lO SO i ƒ ll se dito oude ƒ ll SO a 13 U0 Rogge ƒ 7 3U a ƒ l HO Gerst winter 7 10 s ƒ 7 40 dito zomer 5 10 i 6 ÜÜ Haver korte ƒ 4 00 a ƒ 4 75 Dito lange ƒ 2 90 a ƒ 3 75 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 210 Noordbrab ƒ 215 a ƒ 22U Br boouen ƒ 12 a ƒ IB Ue hande in schapen gelijk mede in varkens en biggen die veel waren aangevoerd was lusteloos Kaas Aangevoerd 30 partijen de prys ƒ 26 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 40 a 1 50 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 26 Burgerlijke Stand GOUDA Gebobes 28 0 Picter Teunis onders T Vermeij en C van dea Oevtr Jacoba ouders D Dobbe eo i W Scbaap Jan ooders J Alphtnaar en J van laardiogeu 24 Cornelias Jacobas ouders H 11 Carlier en en C W Gonnet 25 Dirk Kryo ouders G J Bouwman en L G van Eijk AVilIem en Maria ouders S de Jong en C van Leeuwen Abraham ovders B D van Mjn en M A Sanders 26 Aafje ouders D vsr Dam en t TergsBSt JüÜses ouders A G de Leeuw en H E üoaasch Oveiu ïnEM 23 Oct D Aret 8 m J van Bntiren 2 j 6 m 21 IL J C Dutilh 51 j 25 J Patk mer 66 j GuinMi 24 Oct P Bakker en W J Brouwers J Dortland en M Boot T van der Hoeve en W J van der Valk i Mijne geliefde echtgenoote beviel heden z er voorspoedig van een Zoon H M CAELIEK GoüDA 24 Oct 1S66 Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden iacbt en kalm mijne geliefde oudste dochter MAIIIE JEAN NETTE COKNELIK in den ouderdom van 51 jaren ViedK M E DUTILH VAN Capel Gouda 24 October 1S66 Heden overleed ua eene langdurige ongesteldheid onze innig geliefde tweede iocn JACOBUS FRANQOIS in den ouderdom van bijna 20 jaren J A SNEL N J SNEL FR 1NC0IS Stolwijk 24 October 1866 Benige en algemeene Kettnügevbig DE KIEZERSVEREENIGING te GOUDJ heeft tot CANDIDAÏEN voor het Lidmaatschap van de 2 = Kamer j der Staten Generaal gekozen jt Jhr Mr W T Gevers Deynoot en Mr P P van Bosse Ond MiaUter van Financien ONTVANGEN eene exquise Sortering STEENftOLEX VAZFA en VILT PANTOFFaS M P A L M E N De Ondergeteekende heeft de eer zichbij de Dames aan te bevelen tot het ma ken van HOEDEN MUTSEN KAPSELS aUmede MANTELS tJAPONNEN alles naar de nieuwste Modellen Verzoekt vriendelijk UEd gunst en recommandatie A M M ICHAÊL KleiKcg wijk E n 58 Met deze heb ik de eer de Dames te berigten dat ik de Nieuwste Modellen van HOEDEN ontvangen heb en tevens van eene Nieuwe Collectie BLOE MEN LINTEN en VEEREN voor aien beu beloovende eene nette en voor deelige bediening G B KAMP O Lange Tiendeweg D u 30 Hoofdkiesdistrict GOUDA WAARSCHmVIXG l De Kiezers zullen eerlang worden overstelpt door eea stortvloed van aanbevelingen voor de Heeren DE BHAÜW en HOFF I N die eerst aU Advertentien in de Dagbladen geplaatst en daarna op Strooibiljetten zullen worden rondgebragt Het voornemen is deze briefjes op verschillende Plaatsen en in verschillende Drukkerijen te laten drukken ten einde de Kiezers in den waan te brengen dat die tian be velingen van meer dan 661X6 zijde komen Dit is misleiding Zij zijU allen vervaardigd in de welbekende Fabric te Gouda Zegt het voort Maskers af EEN KIEZER UIT WOERDEX KIEZERS van het Hoofdkiesdistrict Gouda beseft uwe verpligting en brengt uwe stemmen eenparig uit op Jhr Mr V T GrEVERS DEYNOOT en M r P P v an BOSSE De Kiezersvereeniging KONING EN VADERLAND IN HET H00FÜKIESDI3TRICT GOUDA heeft voor de verkiezing van TWEE LEDEN van de Tmeede Kamer der StatenGeneraal welke zal plaats hebben op DingSdag den 30 Octobcr e k tot hare Kandidaten benoemd en beveelt als zoodanig aan de Heeren M A F H HOFFMAN en Jkhr Mr W M de BRAUW GOUDA 20 October 1866 Aan H H Kiezers van het Kiesdistrict Gouda Wij allen worden door onzen geëerbiedigdon KONING opgeroepen om op aanstaanden DINGSDAG van ons Kiesrecht een nuttig gebruik te maken om Necrlands troon te belpen schragen en te ondersteunen Als ware en oprechie Nederlanders moeten tvij san deze roepstem gehoor geven en mannen stemmen van wie wij de volste overtuiging hebben dat zij Nederlanders van den echten stempel zijn 4 e l un goed en bloed voor ons dierbaar Vaderland veil hebben die de waarachtige belangen zoo wel van het algemeen als van ons District weten te behartigen die niemand om geloofswil achteruitzetten noch door eigenliefde gedreven worden noch voor baatzuchtige bedoelingen strijden Zulke mannen ïiju onze veeljarige Vertegenwoordigers DE BKAUW en HOFFMAN Doordrongen van die gevoelens wenschen wij Kiezers uit alle plaatsen van het District Gouda te toonen dat wij met dankbare toegenegenheid op prijs stellen wat zij gedurende dertien jaar hebben gedaan daar wij welen wie zij zijn Geachte Medekiezers van ons Kiesdistrict toont Gij ook nU vooral dat Gij ecbte getrouwe Nederlanders zijt die hunne regte Vrienden en Weldoeners vveten te waardeeren dat Gij geene wanfcelmoedige maar standvastige mannen zgt zoo wel als onze HOFFMAN en DE BRAUW en naar geen andere siem luistert dan naar die van Uwen waren burgerplicht en van Uw welbegrepen belang Komt dan op aanstaanden DlngSdag den 30 October 1886 tot de Stembus en laat ons eenparig on e stem uitbrengen op die mannen van wie wij de overtuiging hebben dat zij ware echte Nederlanders zijn die voor hun Vorst en Volk weten te strijden die hnn Vaderland en Oranje liefhebben Zulke mannen eijn de Heeren M A F H HOFFMAJ en Jonkh Mr ai W de BRAtW Boomkweekery RIETHOVE nabij het Station HARMELEN De ondergeteekende beveelt zicli aan tot het leveren van alle soorten van Vruchtboomen Sierplanten Woudboomen Plantsoenen Stam en Struikrozen enz W F SMIT S