Goudsche Courant, donderdag 1 november 1866

ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed alhier na eene kortstondige ongesteldheid in den ouderdom van ruim 59 jaren Mejufvrouw M B IA GABRIJ Namens de S amilie C il D J G BHIJ D H LUHENBÜEG Ex Test GoiDA 26 October 1866 leslaut met ariatocmt en bepTilJe legenstinder der beginselen vau vüu liiam irck hier eeiic zeer moeijelijke posi ie hebben De miLuen kr oude burcuicriti che rouiuie uilen hem even hev ig bestrijdtii als de ultrimontiren en de buiteuhndsche 1 invallen op de en min uilen een steun vindtn bij de bmnenlandsche tegei sunder zijner handelingen Hij zal ilerhilve ruime g iegei heid hebben om van zijue zeldzame geest en ilskritht blijk te geven Dit de betrP kingeM ti sachen Ku hnd en Ooaleurijk iCer gespannen ziju bl t ten di uielijksie uit den toon dien de russische blad u He opperbevelhebber v n het gereorganiseerd wordende oostenrijk che i ger heeft een bevel uitgev nrdigd kricluens hetwelk vooitaan zal zijn verboden dit officieren de haaracheidmg op hel midoen van den hedel miken buitengewoon groote b larden 1 rguettcn horologiekettu gen en dergelijke suuisterijen zullen nieJe atreng verboden zijn even als Iinnea halsboür ten Berlijn 29 October MH betrekking tot de opheffing der openbare pee banken te leabaden Em Homburg Nauheim en E iden I ideii km gemeld worden dat er onderhaudeliiiien worden gevoerd om ze alUn op hetzelfde tijdstip te sluiten Het ou mo e ijk zijn dat teu gevolge dairvan de speelb Hik te B tdeii B en niet zoo spoedig werd opgeheven als amvankelijk was bepiald maar de veilenging zal in elk gev I niet lus tti duur zijn Frankfort l October an eene goed onderrigte zijde wordt verzekerd dat de koi ing zijne goedkeuring heeft geschouke aan iic memorie w i irui de grondtrekken zijn omschreven van de staatkn ulise hervorming van deze stad nu IJ in den pruisischeu sta it is mgeljfd Lr wordt nog onderhandeld over het aanwenden v in de gelden als oorlogscon tnbutie gestort ten behoeve vin de voormalige vrije stid De wi ze hoe moet nog worden vastgesteld het beginsel echter is aanjenomen Florence 2 October 43 pjovincien van 59 hebben het result lat di tn kennen van de inschrijvingen in de mtionale leeiiiiig Het aan die provinciën toe ckende deel was 25S milliuen zijnde voor de drie te torten termijnen 77 millioen lie inschrijvingen van e e drie termijnen beloopen 127 millioen waarvan een gedeflie bij anticipatie gestort is Turijn 29 Oct lit koning heeft zijn dank betuigende aan de gets elijkheid van Mintiiavoor haar adres gezegd dat zelfvirlooclienins voor zijn land en de iucht om eeue sterke teulied tot stind te brengen teeds zijne staatkunde hebben geïnspireerd en cat hij mt i genoegen ziet dat de geestelijkheid vin Lombirdije en enet e deze gevoelens ondersteunt Venetië 2 Octobei Het resiiltaat der volksstemming 1 dat er faib h79 stemmen voor en bS tegen de vereenigmg met Itilie zijn uitgcbrigt terwijl er 367 stemmen nietig lJn verkla ird Konstantinopel 2 October De regeling der rumeuisfhe aangelegenheden is tot stand gekomen De Porte zal volgens die ovcreppkomst de afsl immeliugen van prins karel als prinsen van Kiimenie erkennen De sterkte der armee 13 bepaald op 3ü 000 man Kumenie zal het regt hebben van munt te slaan maar de instelling van ridderorden blijft aan prins Karel verboden even als het regt tot admiuistratieve conventien De be tiaiide tonventier zullen gehandhaafd worden Otnnenland GOLD 27 Ocober Bij Ie gisteren in dit kiesdistrict gehouden stemming ter verkiezing van twee leden voor de tweede kamer der statenitneraal zijn inzeleverd 2C37 stembiUetleu en is bij de heden pi lata hebbende opening gebleken dat uiigebragt waren de volgende stemmen als op de heeren AI A 1 H Hoffman 1554 M de Brauw 12bl A T Gevers Devnoot 834 P P v n Bosse SiO L C keuchenius 2 11 Terw jl 26 stembilletten van onwaarde werden bevonden Herkozen de heer M I H Hoffman en herstemming tusscheu de heeren il de Brau v en T Gevers Devnoot Gisteren ochtend is de spoortr m van Ltrecht komende tussuhen Moordrecht en leuwerkerk gederailleerd waardoor I in de ainkomst van den trein een aanmerkelijk oponthoud is ontslian Persoonlijke ongelukken hebben dairbij gelukkig niet phits gehad Z M heeft den oif van gez 2 kl jhr mr C F J deRotte op zijn verzoek eervol uit de zeedit nst ontslagen Tot hoogleerair bij tie medische ficulteit aan de hoogeschool te Utrecht is benoemd de heer dr A Gusserow privaatdocent bij de medische faculteit der universiteit te Berlijn De doodstraf wairtoe W F de Schaaf wegens moordveroordeeld was is volgens berigt uit Leeuwarden door Z Mveranderd in 2Ujirige opsluiting rijdag 13 te Harlingen uit Londen het verblijdend berigt ontvangen dat de aanvoer van vee uit de provincieuFr esland en Groningen kan blijven dorrgaan mits al wat aande markt komt buinen vier dagen tijds moet gedood zijn I eene bepaling Jie geen bezwaar in heeft daar het van hier uitgevoerde bijiia zonder uitzondering de bestemming vau slao tvee heeft en zelden eene week langer leeft Alen bengt uit ijhe dd 27 October De prijzen vinhet vee zijn in den laatsten tijd in deze environs aanmerkelijkgedaald Men chrijft dit toe aan de plotselinge vveersvennderiiig waardoor de veehouders genoodzaakt zijn hun vee datanders neg gedurende eene maand m de weiden kon grazen thans van de h nd te doen wairdoor de markten overvoertlworden Ook de vette varkens zijn buitengewoon dalende inprijs De toevoer is zeer groot De aard ippelen worden nogsteeds tegen 3 i ƒ 3 50 het mud verkocht terwijl de appelen ƒ 1 40 a ƒ 1 bU gelden De minister vin binnenlandsche zaken heeft ter kennisvan de bel mghebbenden gebngt dat 1 tot opleiding voortelegrafist bij de dienst van den rijkslelegraaf na vergelijkendonderzoek ongeveer twintig leerlingen zullen worden toegela I ten om te Amsterdam onderrigt te ontvangen 2 de leerlingen genieten eene be oldiging vin tn gulden daags en kunnen na voldoende blijken van geschiktheid gegeven te hebben dm I geu naar de betrekking van telegrafist der derde klasse op eene jaarwedde van acht nondeid gulden oor de overige voorwaarden zie de Staats Courant vpn 30 dezer De Spectator geeft bij zijn laatste n eene plaat voorstellende eeue afbtddmg van de stembus Diarboven s ntffAan de kiezers en daaronder I Beslist voor wie de st mbua een lijkbus zij voor het mi nisterie of voor de grondwet De heer Groen van Prinstercr verklaart thans dat zijuvertrouwen in de iidische politiek dei conservitieven geschoktIS De hart togtelijkheid tegen keuchtniiis schnjft hij ontbrandt minder uit der conservatieven anti revolutionaire regt I zinnigheid dan uit hun ijver voor een svsteem van koloniale politiek dat vin 1 everlede ie regt of ten onregte m discrediet raakt Zeer ingenomen met het stelsel van graaf van den Bosch heb ik zelf langen tijd nitt onvoorwaardelijk evenwel naar de conserv itieven overgehe d Leek ben en blijf ik doch meermalen reeds bijv in nov 1862 heb ik laten doorschemertu dat mijn verirouwen op de conservatief koloniale politiek geachokt was door de houding var den heer J C Baud in 1854 door de zienswijze mijner vrienden Elout en Mackav door berigten als die van den zeudeling Jansz vooral door de telkens weilelende houding der conservatieven zelf en hun overnemen van zeer veel dat eigenlijk aan de lessen van den beer vau Hoevell ontleend nas Thans voegt zich hierbij het gewigt dat Keuchenius voor mij in de schaal legt In n I dl III ziji er parlementaire studiën en schetsenschrijft de heer Groen ten aanzien van het district Gouda naintrekking van zijne vroegere weigering om hier gekozen eworden Zoo ik aan de benoeming van Keuchenius te Arnhemnog eenigen twijfel had zou ik zonder aarzeling schrijvenNeem liever ook te Gouda Keuchenius 1 Eeeds is de dampkring minder nevelachtig A ooral na het openbaar worden van den brief vi n Keuchenius aan een kiezer lu het kiesdistrict Arnhem heb ik geen vrees meer Keuchenius wordt ongetwijfeld naar ik acht benoemd in 1 meer dan een district althans dat het voorregt gehad heeft hem in de I kamer te brengen I in moederland eu kolonie beide voorstaat wien velen onzer I christelijke vrienden door de tegenstelling van factie en oranjeLoven een oogenblik misleid op smartelijke wijs hebben miskend die het mti revolutionaire standpunt uitnemend heeft gehandhaafd cu die desniettemin ware men op 1 October en niet op 30 October naar de stembus gegaan m naam van e j derland en Oranje uit de kamer zou geweerd zijn Het spreekt nu van zelf dat ik mij evenmiu te jouda als elders tegen de candidatunr ver7et ivenmiu Dit ia te weinig gezegd Met mijn aanvernanl en strijdgenoot te Gouda te woidea bencemd zou veizacliting zijn eener miskenning die wel eens omdat ze met miskenning van beginselen gepaard is hard vilt Gouda 13 een der met talrijke districten waar een meerderheid der kiezers mij ter zijde gestaan en ondei het anti revolutionaire vaanddl de bij uitnemendheid nationale rigting herkend heeft Het B itaviaasch Handelsblad vermeldt dd 14 sept o a het volgende Sterk IS alhier de spanning eu de verdeeldheid der meeningen o er de vraag wie zal gouverneur generaal worden De tijd van den regereuden gouv gen i op een paar weker na veratreken en nog geen opvolger bekend Ook hierover verwacht men met de mail van heden of morgen uitkomst Lr IS na het weder uitbreken der ouluaten eiudtlijk eens eene sterke expeditie mar Sumatra gezonden een belangrijk gedeelte daarvan is ouder bevel vau een uitstekend hoofd officier den mijoor Steek van Samarang naar Benkoelen vertrokken ten einde van daar uit over lind de Pasoemah distncteu lu den rug te komen Daarmede zal men de bevolking dezer lanusireek vel spoedig meester worden voor hoe iiiig echter zal van later te nemen politieke ma iiregelen afhangen Voor de dienst op de rivier van Palembaug is een stoomscheepje de Tjitarum ingehuurd ten einde daar troepen levensmiddelen en materieel te transporteren Tan de andere buitenbezittingen luiden de berigten gunstig Gemengde Berigten Den 14 octobcr is te Quebt c een brand uitcebnr ten waardoor 2500 huuen zijn vermeld de chade A Qrdt begroot op 3 miUioen dollars Oostenrijk ve sterkt de garnuoenen in Bobeinen ten evolge aa i en saksischen vrede Garibaldi hteft de itahaarsche regering de kos ten doen betalen dLr espeditie die te A promonte eindigde De pruisische bladen beweren dit Saksen bedauken moet vooi het genadige regt Te londen zijn mci r dm laO ÖOü scboolj i tige kinderen die geenerlei onderu ont ancen Te l irij is e ue boekerij erkocbt an C a 7Ü0ü dctlen alkn handelcudc o Lr den tabak dn 1 i 20 oct zijn aangetast in Zuid Holland 532 Noord Holland 43 ltrecht 10G3 totaal leib runderen Mtn vret t de uitbarsting van een algcmeenen opstand m Epirus De raijuv erker3 van Auzin weigeren te werken ten ZIJ het Ijon verhoogd worde De gemeenteraad lan alzburg tracht de vestiging der jezuiten aldaar ve beletten In Frankrijk houut men zich bezig met bet onderzoeken au zi ndmald kanonien De Bninswijkers willen hunnen spoorweg e koopen te Berlijn De G eat Eastern is gehuurd om m l b7 bezoek a voor de tentoonstellinc van NewYork te brengen naar Bre t Meju r E C blanton elt zich cdudidaat voor het noord amerikain chc coDj tv s tCpCnover d n beer J Brooks De oostenrijksche kei er bcefi 2U OOü ge=cbjnkea aan de armen van Praag De belgi che ninuster an oorlog Vazal hteft zijn ontslag j evraagd De Frausthen zullen de Luire indjkt üe keizerin van Mexico wordt voor ongenee lijk gehouden h napelsche exkoning wil Home met verlaten De exbertog van assaa evindt zich te Parijs De veeziekte schijnt overwonne i m Engeland del iu te opgave vermeldt slechts zes aangLtaste runderer De laatste bengtei over den wijnoogst in iraiknjk en Dt itso iland luiden nog tamelijk gunstig Italië kibbelt nog altijd over jCt overnemen der romeinscbe gehuld Een telegram ui Alesandrie van zaturdag jl kondigt eene groote overwinning der Turken op Cacdia aan De sakawche hnddag wordt tegen half november te Dresden bijeen geroepen De badensche kamer van afgevaardigden heeft met eenparige stemmen op eene na de verhooging der belastingen m 1867 verworpen Zaturdag is te Praag een kleermaker gevat die men meende dat op den keizer wilde schieten Oe Franseben pakken in te Mexico Vergadering van den Gemeenteraad 26 October Tegenwoordig de bh rar A A van Bergen IJzendoqrn voorzitter de Grave Virulj Pnnce Braggaar esterbaan Bucüner Droo leever van Gennep Kist en van Straaten De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Door den voorzitter wordt medegedeeld dat de heer Remj hem bengt heeft gegeven dat hij verhinderd is deze vergadering bij te wonen Heden overleed na eene langdu ongesteldheid onze innig geliefde t eede zoon JACOBUS FKANgOIS in den ouderdom van bgna 20 jaren Stolwijk J a snel ii Oct 1806 N J SNEL FsiNfOis Eeriije en algemeene kenm jeimg Ziju ini tkomen drie adressen van de heeren J P Comelis eD G Gal en J A van Belle verzoekende m aaumcrkmg te komen bij de benoeming van eengemcentibouw meester ter viaie een adres vau A J Jleurs verzoekende verhooping van toelage vocff het schoonhouden van het raadhul en vrijstelling van de dne eerste grondbldgen der per=ouele belasting ter zijde gtlegd om trak t behandelen Een boekwerk van een onbekenden sehrijver zal geplaatst worden in de boekerij Aan de orde 13 instructie voor stadsgeneesbeeren deze ordt artikehgewijze behandeld enkele w jzigingen woiden aangenomen het getal der jtadsgeneesbeeren IS van dne op vier gebragt en cicdelijk ordt het geheel aangenjroen terwijl ouder de beraad agingen ware binnen irekomen de bh Peeters Lnvten en Reutingcr oor stemden 9 leden 3 tegen de bh i ist Prince en van fatraaten en bleven buiten stemming de hh Buclmer en Keu linger Het voorstel tot wijziging der verordening voor het burgerlijk armbestuur IS na eem e diseussie aan nomen met 11 tegen 2 stemmen de heer Biichncr hal intusschen de vergader ng verlaten De instruct e voor den geraeentebouwnietater wordt gelezen en algemeen goedf ekeurd De heer Buchne komt terug De betrrootiug Jer kosten van de dd schuttenj wordt m overweging geuomcr eu d slus ie e oerd over de bezoldiging van den kapelmeester die o ereeukomstig de bcerootiug wordt va esteld op ƒ 100 waartegen 1 e em Daarna wordt de bejrrooimg algemeeu coeü ekeurd De door B eu W ingediende voordragt ter verhooging ƒ 600 op ƒ 7001 van het traktement van een der beambten ter secretarie iv Sterrenbdch wordt goed ekeurd te en eene stem die vanden h r Reutinger De voordragt ter verhooging van het tractement van d a in peetear van politie van J ooO op ƒ 600 wordt na eenige discussie algemeen gocdgek ard onder verpligtiug van leh met geene andere zaken af ta geven ieu aanzien van de agenten van poïi ie wo dt besloten geene va jta verbooging te verleenen maar de ait se raagd ƒ 125 te teUeu ter diapositie van den heer Burgemeester 1 n ar verdienste uit e reiken De voor de nachtwakers aanjrdvi je verhooging wordt algemeen goedf ekeurd u komt in behandeling het bov u vermelde adres vaa Meurs en wordt op advies van B en W afwijzead daarop beschikt Hierna eindigt de vergader n Zaturdag 2 October Tegenwoordig al de leden De vergadering g opend zijnde motiveert de heer Lnyten zijn gevoelen om de geimalbel sting af te schaffeu en bet mogelijk deficit te dekken door eene leering en daar dit voorstel slechts ondersteuning vindt bij den heer vaj traaten verklaart hij tegen de begrootmg zijne stem te moeten u ibrengen Nu orden achtervolgens gelezen de verschillende posten van uitgaf en oitvanjct der begrooting Over hoofdstuk II irt 1 onderhoud an traten en pleinen uitgetrokken ad f 11 200 vraagt de heer Kist eemee inlichting die gegeven wordt en de heer luvten maakt eeuige bedeuking over het aanleggen van trottoirs 10 sommige traten waaraan geen gevolg gegeven wordt Overif ens worden geene aanmerkingen gemaakt en de ontvangsten vastgesteld op ƒ 197 Oio 95 eu de uitgaven op ƒ 197 0ni 28 Het batig saldo ƒ 7 67 De heer Drooglecver vraaet inlichting ten aarzien van het geven van ge den uit de stad ka in prolongatie en wordt hij gewezen op de hierover in te wachten be lis mg van het hoog bestuur De bcgrootiDg wordt als nu aangenomen met 14 tegen eene oiem die van den heer Luvten Hierna eindigt de vergadering Burgerlijke Stand GOIDA Glbore 25 October Mana Cathanoa ouders J AI Schrave en M A Giel ss T 27 Johanna Mana ouders Deckers en G Huurman Johannes Hendncus ouders K vau der Geest eu M V Piukse Johannes ouders B bnater e en A Kunsel 28 lïhelmus ouders J J Broer en A van den Berg Jobannes ouders P M Roosendaal en J Gravesteijn johanna Lena ouders C IJ sel3teijn en C M Jonker Johannes ouden J Mikkers en J van Koon 29 Mijntje ouderi H lorijn en C Grocneveld Willem oaders P Veihart eu H van Houten OvEELtDEN 26 October M Gabnj 59 j 2S T Tempelman 7 m J T van Menrs o w 29 AC Gonssan h isvr van A van Gastel 4b j W 11 Krame 3 m C Kiene 19 m J M de G dts 16 j Heden ovei eed ua een kortstondig lijden van twee dagen onze hartelijk geliefde ïsieht JOH N MAEU de GIDTS in den jeugdigen leeftijd van zestien jaar J DE GIDTS GotDA 29 October 1866 Eemge Kea mgecwg