Goudsche Courant, zondag 4 november 1866

1866 Zondag 4 i overaber 4SO GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden zoowel binnen als buiten de stad betuigen de ondergeteekenden ook namens hunne betrekkingen hunnen hartelijken dank W rOST DROST C A J V POST DROST Ri F STEIJN Medenslik Gouda October ls66 Openbare Aerkoopiiig te GOUDA ten huize van den Mr Schrijnwerker SMITS in de dubbele buurt bij de oostharen op Via TD Q deu i NOVEMBER ISüG des voormiddags ten 3 ure van een aantal nieuiie mahoniehouten en andere SPIEGELS SCHILDERIJEN GLAS schrijnwerkers WERKHOÜT GEREEDSCHAPPEN enroovoorts Daags te voren Ie bezigtigen AA BESTEI Ii G DEK I ENOODIGDE LEVENSMIDDELEN ten behoeve der WERKINRIGTING te GoiDi gedurende het jaar 1867 op Woensdag 7 November 1866 s avonds ten acllt uur in het lokaal der Inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der Inrigting Namens het Bestuur L P HOOG ENDIJK Se eft VI JS Seliroeistooniboot Hoorn van GOUi A lederen Woensdag morgen ongeveer 7 uur naar HOORN ENKHl lZEN en ilEUEMBLlK Adres Commissaris der Stoombooten M iATSCHAl PIJ v x VERZEKERING De Phoenix gevestigd te Jni k rJai goedgekeurd bij koninklijke besluiten iu li Augustus 1S45 n 7 2 en MaüSCHAPPELIJK K i ITA I ƒ 1 500 100 rCTtcl L LJ ï l lt t A erzekerl op bVhjht ras t yrtudf n tegen bramlsonaden Agent loor Gouda en omstreken W K K O M H O U T kassier der Beleenbank van Gouda Prijs van hel gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 g o per kan 64 cents idem i 47 o per kan 66 c s Jene er i soort Moutwijn il V fj p r 62 cents iul BKANDEWl lN i i = o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 31 Oct Ib66 Reiz Kon Geprivilegieerde Algeraecnc Maatseliappij 6R0ND GREDIET IN OOSTENRIJK De Administratie voor Neuarland gevestigd te Amsterdam Onder beheer van de Heeren ALSTORPHIUS VON HEMERT DETERMEUER WESLINGH ZOON WERTHEIM GOMPERTZ Geeft Pandbrieven uit rentende 5 in Zilver ter grootte van fl 200 tot fl 10 000 voorzien van halfjaarlijksche Coupons en aflosbaar in Zilver a pari binnen 50 jaren bij halfjaarlijksche Üitlotingen zoowel de Coupons als de uitgelote Stukken zijn alhier betaalbaar tot den vasten Koers van ƒ 117 50 Ned Ct voor fl 100 Ooatenrijksch in Zilver De eerste Uillotingen hebben beieids den 1 Febtuarij en 1 Augustus j l plaats gehad Tot waarborg der Pandbrieven strekken al de over het geheele Keizerrijk verspreide Hypothecaire Onderpanden die tot j hoogstens j der waarde als zoodanig zijn aangenomen alsmede het uitgegeven Maatschappelijk Kapitaal groot fl 12 000 000 en het Reservefonds Het strekt der Administratie tot genoegen hier te kunnen mededeelen dat blijLens ingewonnen beriglen de jongste oorlog geen nadeeligen invloed heeft uitgeoeft id op de Hypotheken der Maatschappij en geen enkel Geldopnemer iu gebreke gebleven is noch bij de vo doening der inieressen noch bij de bepaalde aflossingen Zij meent d in ook deze Pandbrieven met gerustheid aan Kapitalisten ter belegging van spaarpenningen te kunnen aanbevelen zij voldoen aan twee slechts zelden te veretnigen eischen namelijk onbetwistbare soliditeit en vrij hooge renten dat zij reeds als zoodanig gewaardeerd worden bewijst de bijna onveranderde Koers van dit Effect dat gedurende de jongste ernstige tijden terwijl alle andere fondsen zoo aanzienlijk daalden slechts onbeduidend in prijs varieerde De prijs van uitgifte blijft bepaald op ƒ 207 voorden Pandbrief van fl 200 andere stukken in verhouding 25 met f 29 37Vj 7 II S l 5 It II 5 87V 2 o II II 2 94 100 II II 117 50 200 i II 235 300 II II 352 50 000 II II 1175 Vau af 1 November e ie wordt ten haren Kantore alsmede bij hare Agenten de Heeren Wed KNÜX DORTLAND Kassiers en Makelaars te viOI da gevaceerd ter betaling der op dien datum vervallende Coupons en der op den l Augustus 1 1 uitgelote Pandbrieven als volgt De Coupons groot fl tt tl aflosbare 5 Pandbrieven J e Directeur der AdudnUtratie roor Nederland ijereitiijd ie Atiiaterdam Amsterdam October 1S66 T J WESTENDORP Genees Attesten DER ZOO ZEER ALOM BEROEMDE Sclnnidtsclie ATV aldwol Artikelen Op grond van eigen ervaring bevestig ik de gunstige uitwerking van de verschillende WaldwolPraeparaten uit de fabriek der heeren Schmidt C te Rcmds Even nuttig als de Praeparaten zijn ook de verschillende WaldwolFabrikaten zooals die uit de genoemde fabriek iu den vorm van gewerkte en genaaide hemdrokken onderbroeken kousen rug knie en polswarmers borstlappen en gezondbeidsbanden tandkussens zolen enz voortkomen terwijl deze allen bijzonderuitmunten door hunnen aangenamen geur hunne fijnheid duurzaamheid en doelmatigheid zoodat zij aan alle lijders van de genoemde soort gerustelijk kunnenaanbevolen worden Tost den 9 Februarij 1862 L S D FAULT Prakt Geneesheer Jicht en Rheumathieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AntiRheuma tische WaldwolWatten a 25 en 50 ct l pakje Deunennaalden Olie a 35 en 70 ct t fleschje en verdere Waldwol Gezondheids Kleedingstukken en praeparaten volgens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aaubevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche Naalden der Pijn en Denuenboomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depót M J C HAM Utrecht Verder te GOUDA Wed BOSMAN Schmnhoren Wed WOLFF en ZOON Woerden Gebr PFENNING IjKselstén J B MOLLE Oudshoorn X T HOOFT IVoubrugge A de WILDE Bankoop J GOUDKADE Eazermmde Mej J GAARKEUKEN Harmekn W G KURVERS Oudeimler A BUIJS Roelofarendsveeii H NADERMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT bij M J C HAM Utrecht Boekdruikerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de ait ave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post f 2 2h Adverteatien fiq i 6 regels tot dea middags ten 12 ure grootere moeten vóór 0 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 3 November TenVyl het tijdstip der ontruiming van Rome door de Franschen zeer nabij ij werden twee allocutien van den paus met belangstelling ontvangen maar zij geven geen uitzigt op eene schikking met Italië alles blijft bij het oude de vele grievingen worden opgeteld maar geene middelen tol herstel aangewezen dan in de berouwvolle erkentenis der schuld en den terugkeer tot den verleden toestand Italië denkt minder dan ooit aan teruggaan na het verkrijgen van Venetië wordt het verlangen des te sterker om het geheele werk te bekroonen door het bezit der wereldstad Den 25 dezer zal Venetië 50 afgevaardigden kiezen om zitting te nemen in bet italiaausche parlement Uit Spanje komen slechts verontrustende berigten de regering is despotiek eu het volk oproerig men denkt aan het verjagen der dynastie aan vereeuiging met Portugal onder het huis Braganza doch Portugal verwerpt dit denkbeeld met Versmading Uit Zuid Araerika komen berigten die het naderend einde van den kostbaren eu bloedigen oorlog schijnen aan te kondigen De republiek Paraguay doet vredesvoorstellen aan Brazilië en zijne geallieerden hiertoe zullen zeker de bemiddelende pogingen van Frankrijk en Engeland medewerken Op Candia schijnt de opstand ten einde te loopen de beweging is door de turksche troepen onderdrukt Men aarzelt echter geloof te scheuken aan deze tijdingen daar men reeds zoo dikwerf bedrogen is door lengenuchtige grieksche of turksche verzinsels Pruisen zal 11 dezer dankdag houden over den vrede en zeker ook over de uitvinding der naaldgeweren de hanoversche aristokraten zullen uiet medejuiehen en ook de Frankfortcrs niet maar de overige nieuwe Pruisen winnen bij den ruil Men mompelt van pruisische en zweedsche plannen tegen het voortbestaan van Denemarken Waarom niet Als Rusland ook 8til zitten wil dan is er geen beletsel Geen kleine staat kan veilig zijn bij de uu gevolgde politiek Engeland wapent zich wel maar slechts voor eigen veiligheid het wil nagenoeg 50 millioen gulden gebruiken ter verbetering van oorlog en marine Groote en kleine staten putten zich uit in oorlogskosten die zündnadelgeweren eischen groote opofferingen en de onrust en onzekerheid die allerwegen heerschen bedreigen den bloei van handel en nijverheid Te Praag is een aanslag op het leven van den keizer van Oostenrijk verijdeld door een engelsch ofTicier de dader is gevat en zoover bekend is het eene op zich zelve staande poging van een wanhopig arm man Hoevelen zijn tot wanhoop gebragt door de verschrikkingen des oorlogs De Saksische staatsman von Beust de vinnige vijand van Pruisen zal toch oostenrijksch minister worden Esterhazy en Mensdorff wijken doch Belcredi zou blijven Zwak is de hoop dat Oostenrijk doortasten zal en breken met het verledene maar iets moet er geschieden wil men burgeroorlog en revolutie voorkomen De uitzigten blijven somber en het danken voor den vrede zal weinig baten als de politiek der vorsten moet blijven steunen op de kracht van het zwaard De grootste bijzonderheid der tegenwoordige verkiezingen is de buitengewone opkomst ter stembus de kiezers hebben gehoor gegeven aan de hooge uitnoodiging maar de uitkomst zal geene groote wijziging brengen in den stand der partijen In dit opzigt zijn de ministeriele pogingen mislukt Van de j 73 leden der vorige kamer zijn er reeds 45 herkozen 21 her stemmingen zullen dit aantal stellig nog vergrooten Tot nu I zijn slechts 9 nieuwe leden verkozen waaronder twee Stieltjes te Zwolle en Hardenbroek te Amersfoort voor vacante zetels onder de zeven overigen zouden vijf ministerielen zijn De prijs der Ad ertentien van een tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bniteugewone letters wordeA berekend naar plaatsruimte In Friesland en Groningen is de zegepraal der liberalen volkomen de beide conservatieve leden te Leeuwarden zijn tiitgevallen Te Assen werd P van der Veen voorbij gegaan j te Amsterdam de liberale mr C van Heukelom Te Tilburg werd Jespers te Roermoud Cornells en te s Bosch de Poorter buiten gesloten Onder de overstemmers zijn 11 liberalen en 7 conservatieven herkiezing zal wel bij de meesten het geval zijn Ia Noord Holland vooral te Amsterdam is het halfwerk dat zij toch altijd Thorbecke gelijk moeten geven van dat trage bloed waarover zij oo gepiqueerd zijn Zuid Holland leeft in het kloeke Rotterdam dat zijne treffelijke afgevaardigden zoo schitterend herkoos Delft ontwaakt en heeft zijne twee helden tot overstemming gedwongen s Gravenhage en Leyden behouden hunne anti libei alen Te DorJ echt waren de liberalen niet wakker en zal men overstemmen en zegepralen Gorinchem en Gouda hebben elk een conservatief ingekozen en een op de overstemming gebragt Het lol van dr Simons en van mr de Branw i in handen van mr Groen hij heeft die conservatieven lang verdragen en is telkens bitter bedrogen Zal hij nogmaals een schibbolelh stellen en weder bedrogen worden Is het uiet onredelijk anderen te bewegen tegen huune overtuiging te stemmen en als nu de keuze is tusschen de Brauw en Gevers Deynoot moeten dan de anti revolutiotiairea en orthodoxen zioh niet onthouden Het overgroot aantal stemmers heeft hier althans weinig invloed gehad het is een deel der orthodoxe partij die de Brauw losliet en Keuchenius stemde Mogten wij aan het einde zijn en onze ministers doen als de Franschen in Mexico namelijk inpakken öuitenlanö Parijs 31 Oct De benoeming vsn den heer v Beust tot eersten minister in Oostenrijk wordt in ofEcieu e kriogeu alhier beschouwd als een kenteeken dat gelijk reeds meermalen Oostenrijk door de wapens geslagen zal trachten zijne revancue door de politiek te nemen en niets minder in den zin heeft dan in Duitschland het veld te ruimen De Patrie resume2rt als volgt de ontworpen reorganisatie van het franrche leger l Vermindering van het aantalvestingen 2 vermindering van het corps der genie 3 opriftin van speciale corpsen voor spoorwegen en telegraphen i afschaffing der zware cavallerie 5 vermeerdering derligte cavallerie en der artillerie De handwerkslieden der zijdeweverijen te Lyon die door den geheelen of gedeeltelijken stilsUnd der zijdefabrieken gebrek lijden meenen hunne verdiensten te zullen kunnen verbeteren en verzekeren wanneer zij hun bedrijf voor gezamentlijke rekening en niet meer voor rekeuiug van eenen fabrikant uitoefenen De keizer heeft hen thans door eeue geldelijke bijdrage uit zijne eigene m ddelen in staat gesteld om de verwezentlijking van dal denkbeeld te beproeven Tevens echter heeft de keizer aan die handwerkslieden doen verklaren dat het groote beginsel der vrijheid van den arbeid ongeschonden behoorde te hiijveu en dal hel hoogst onbillijk zou zijn de fabrikanten te beletteu zich op de hun voordeeligste voorwaarden de dienst van arbeidende handen te verschaffen De Etendard berigt dat ingevolge eene tusschen de regeringen van Pruisen en het groothertogdom Luxemburg x o stand gebragte regeling het leger van eerstgenoemden staat voorloopig nog de vesting van Luxemburg bezet zal houden Het vraagstuk der aansluiting van het groothertogdom aan den noordduitschen ben I is daarentegf volgeus hetze la blad voorbehouden Men kan daarbij voegen dat keizer npoleon den minister van buitenl zaken heeft opgedragen hem een uitgewerkt historisch overzigt dezer aangelegenheid in te dienen Aan berigten uit Venetië van eene niet italiaanschrzijde afkomstig ontleent men de volgemle belangrijke bij derhe