Goudsche Courant, zondag 4 november 1866

De Heer en Mevrouw C L WALTHER betuigen hunnen hartelijken dank voor de bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van hunnen Vader en Behawdvader den Wel Eerw Heer H J tas t SANT Gotida 2 November 1866 iiii De aftogt der Oosleiirijkers wordt behalie dooreenige priestfrs rondborstig gesproken door niem ind betreurd eienmin bestaat hiei eein eifrentlijk ge egde republikeiuscne partjj wanuwMT men eenigf geruïneerde conti daarvan uUzoudert Alle il Italia Una Ook moet men wtlke mt enmg men om♦rejit ♦ de toekomst vin Italië omtrent rcgt cii ouregtouk koi stere erkennen dat de langdurige passive wederstand der Venetuiueu dt orgaiii aie van hunne comitis de bereidwilligheid van den iniddeKtai d om offprs te biengen vooibecIdeloL S mogen genoemd wolden In wieiwil van de aak ame oostenrijkscbe poli ie werd de inMoii de garde in stilte loo voortreffelijk georfaniseerd dat ij bij het lullen van den vrede volkomen gevvap nd te voürschijn kon tieden om de orde e handhaven Zes schouwburgen werden plotselirg geopend en aren van gocile 2e eU happen voor icn de decoratieu der paleizen van het Mai n ïplcin de vaandels standaarden zinnebeelden de drie voorireiif ke muziekcorpsen der nationale garde van welke twee mac dfn geleilen nog geen spoor w dit alles grenst aan het toovcrachnge Lu dan de mtogl der troepen e kp lans wcike orde welke juistheid van bewegii gen A ir jk de It di lucn ziju de eerste zamen vveerders en de eer K milrontenteu der wereld Weenen 2 November De llebatte berigt dat de hongaarsclie linddag b ellig op 19 nov e k zal vergaderen Zoo w l met betrekking tot de buiteiilandsche als der binnenland che staatkunde h er=cht tusschen de heeren Belcrcdi van lieu t en Mavlath de meeste overeenstemming Door de kora st des heeren von Beust in het ministerie bestaat er meer kans op eene schikking met Hongarije dan vroeger De rei criBg heeft hei Petersburg 30 Oet Xaar men verzekert wordt bij de ontworpen vooiliigt tot hervorming van het russische financiewezen albegin el aangenomen dat gecue besiellaigen voor rekening der kroon m het buitenland meer zullen gedaan maar de rus ischp nijverheid daarmede bevoordeeld zal worden De Invalide beugt dat gedurende d aanwezigheid V in der gouv generaal van Oienburg te iaschkend de bevolking oier siad aanzoek heeft gedian om m het russische rijk te worden opgenomen De gouv geueraal heeft in dit verzoek bewilligd den aug hebben de ingezetenen den eed 1 onderdanen afgelegd en is door hen een adres aan den kdzer afgezonden Rome iO Oct De Paus heeft aan de kardinalen de beide allocutien lu het vorige consistorie uitgesproken doen ronddtclen In de eerste betreurt de l aus de vervolgingen van het ilali ianche gouvernement jegens de kerk de opheffing der gees iijke orden den e soop der geesltlijke goederen het burgtiiijke huwelijk en verooideelt al deze handelingen eu herinnert aan de censuur der kerk tegen hare bedrijvers miar verklaart dat hij niettemin zijn zegen aan Italië geeft l e l aus protesteert tegen den inval in en het bezit nemen van de provinciën van den Kerkdijken Staat tegen het ontwerp der rfvülutie om Ko ne tot de hoofdstad van het nieuwe ko lugrijk te maken en vcrkiairt bereid te zijn alles te zullen lijiieu zelfs den dood om de geheiligde regten van den öioel te handhaven en des noods lu een ander land de veiligheid te gaan zoeken noodig tot eene betere uitvoering van zijne apostolische bediening Hij beveelt het houden van gebeden aan om te verkrijgen dat Italië zi h berouw e over het kwaad hetwelk het der kerk aandoet In znne tweede allocutie verklaart de I au dat de russische regering he concordaat van 1S4S heeft geschonden hij herinnert de vervolgingen tegen den aarlsbissc iop van arschau en de schorsing der bisschoppen 111 hunne diocesen en m hunne wettige jurisdictie de opheffing der geestelijke orden in Polen de inbeslagneming der geestelijke goederen alle daden welke de strekking hebben om het katholicism m Kuslaud te vernietigen De Paus eindigt met dei wensch dat de czaar zijne vervolging tegen de katholieken st ke 6mnenlanD GOUDA 3 November Z JI heeft benoemd tot ontvanger van de directe belastingen en aecijnsen te Gouda Jen heer G Blok thans controleur te Dordrecht Aanstaanden dmgsdag 6 dezer zal de najaarsvergadering van de stateu der verschillende genesten in de hoofdplaatsen der onderscheide provinciën worden geopend Door ged staten van Zuid Holland zullen aan de overweging Ier provinciale staten o a ter behandeling worden aangeboden Eene nota betrekkelijk de aanvrage van de gemeente Broek c a om ingevolge art j6 der wet van ló aug 1 57 staatsbl n 103 tegemoetkoming te erlangen in de kosten van stichting van een schoolgebonw oorstel van ged staten tot rijziging v n het in 1S63 vastgesteld plan eener geldleening van één millioen gulden voor de kosten van droogmaKing der plassen beoosten Rotterdain enz De N R C constateert de volgen e uitslag der verkiezingen 1 Van de 73 leden der ontbonden kamer zyn 45 bij eerste stemming op nieuw gekozen 9 zijn uitgevallen en 21 komen in herstemming De uitgevallen leden zyn de hh Dirks Andreae V d Veen Dullert of Dam tisschen deze twee moet worden hei temdj v lïeukelom espers de Poorter Cornells en Olivier 2 Tan de leden die vóór de motie Keuchenius hebben gestemd zijn herkozen 23 en uitgevallen 5 terwijl er in herstemming komen li Van hen die tegen die motie hebben gestemd zijn herkozen 15 uilgevdllen 3 en komen in herstemming 6 Van de afwezigen bij de stemming over die motie zijn 7 herkozen en komen 4 in herstemming tervvgl 2 zijn uitgevalleu Hoe ook de verk ezingen uitvallen en al waren al devorige afgevaardigden weder mgekozen toch zal volgens het A olksblad de ontbinding dit groote voordeel hebben gehad dat van de zoogenaamde motien van orde wel minder misbruik zal wonicn gemaakt dan vroeger eu dat juist ten gevolge v n den electoralen strijd gehechtheid aan grondwettigevormen zal zijn opgewekt Men leest lu de Goessche Courant Ofschoon nog met uit alle kiesdistricten bengten omtren den uitslag der lemiiiuig zijn ingekomen kan toch reeds metzekerheid worden gczeird dat de libera e beginselen in deherkiezing van het meerendeel der 39 mannen zich duidelijkhebben uugesproken In zeei enkele districten moge net geiuktzijn om door allerlei kunstmiddelen de kiezers op het dwaalspool te brengen maar wanneer m n den nu reeds bekendenuitslag stelt tegenover de snorkeiijrn der kleine partij diebeweerde d it de natte zich als een eenig man aan de zijdevan het ministerie zoude scharen dan is er nu geen twij elmeer aan of de natie heeft haren koning een waardig antwoord gegeven en toont hem te willen steunen door de bevestiging der grondwettige grondslagen van zijnen troon Menmeike vooral op hoe in sommige districten waarin de mi1 istenele partij pleegt den scepter te voeren haar het gezagernstig werd betwist Eene herstemming m Delft in Gorinchem en elders is reeds grooter zedelijke nederlaag dan aande andere zijde het verlies van een enkel lid A anneer zulkestevige sleun els als een Hoekwater uitslekt de zuilen alseen Kien waggelen dan blijkt wel dat het gezond verstandin NederKiiid zegeviert Nu eenmaal de meerderheid der negeuen dertig m iunen herkozen i en zooals te Leeuwarden desteunpilairen iler ministerielfn zijn omgeworpen twijfelen wijmet of de emdverklanng des volks zal duidelijk genoeg zijnZoo blijkt reeds dat met welke rogredenen men de menigtezo ht te miskiden de waarheid weder haren triomf zal vieren en het zal weldra boven alle bedenking ziju dat de meerderbeid der kamer de vertegenwoordigster was van de meerderheid des volks Nog óén stip nog eenmaal ten strijde voorde verdedigers van onze dierbaarste voorrcgten en wij naderenaan die bestendigheid der regering die de koning vraagt diehet volk wenscht oensdag heeft aan den hoek vau Holland onder s Gravesande de plegtigheid plaats gehad van het steken van deeerste spade voor het werk ter verbetering van den waterwegvan Rotterdam naar zee Deze plegtigheid werd verrigt doorZ K H den prins van Oranje en daarbij waren tegenwoordig de minisiers van binneul en van buitenl zaken van financiën en van marine en de commissaris des konmgs in dezeprovincie De ingen eur van het werk de heer Galand ontving bij die gc egfiiheid namens Z il de ridderorde vanden nederlandschen Leenvv Particuliere bengten ui Paramaribo van 4 oct U melden onder anderen het volgende De hier geheerscht hebbende gele koorts epidemie heeft Gode zij dank opgehouden De Koortsen die ook in de bnilendistricten onder de arbeiders geheerscht hebben veroorsaakten veel vertraging in de producten Het afgeioopen vierendeeljaars heeft dien t n gevolge niet veel opgeleverd De sterfgevallen die op de plantages nog al belangrijk zijn geweest hebben de werkkrachten verminderd UITSLAG DER VERKIEZINGFN voor de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAli Groningen Herkozen Mr J E Thorbecke Zuidhor Herkozen G Reinders Appingadam Herkozen J F Zylker en Dr R esterhoff Winschoten Herkozen Prof W J A Jonckbloet Leeuwarden Gekozen J H K de iloo van Alderwerelt en Mr J Hmgst Sneek Herkozen Mr S VVijbenga eu A Moens Dockum Herkozen Jhr Mr S W H X Bejma thoe kingma en Mr P van Blom Steenwijk Herkozen Jhr C M Storm van s Gravesan e Zwolle Gekozen T J Stieltjes Deventer Herkozen Mr A van Delden Zutphen Gekozen Jhr Mr H A ridd r van Rappard Arnhem Herkozen Mr C Tti baron van Lijnden van Sandenburg en Mr L A C Keuchenius Nijmegen Herkozen Mr C J A Heydenrijck en Jhr J A C A van Nispen van Sevenaer Tiel Herkozen Mr W F C van Lith de Jende Amersfoort Gekozen Mr E L baron van Ilardeubroek van Lockhorst eu herkozen Mr J iv bar v Goltsteri Utrecht Herkozeii Mr E du Marcbie van Voorthuvsen Hoorn Hckozen Mr V baron van Goltstein Alkmaar Herkozen Jhr Mr C van Foreest en gekozen E H s Jacob Amsterdam Herkozen Mr G C J van Reenen Mr M H Godefroi en Mr J Heemskerk Bz leiden Herkozen O baron van W asseraer Calwijck en P H baron Taets van Amerongen Gouda Herkozen M F H Hoffman Rotterdam Herkozen F VV C Blom W A Viruly Verbrugge en I P Fransen van de Putte s Hage Herkozen Mr J P P baron van Zuylen van Nvevelt en Jhr F de asembroot Gorinchem Herkozen W C M Begram Middelburg Herkozen Mr D v Eek en Mr G A Fokker Zierikzee Herkozen J J van Kerkwijk Breda Herkozen Mr P J J HoUiiigerus Pijpers en N E H Gnljé Tilburg Herkozen Mr C C A Beens en gekozen Mr Jan Verheijen Eindhoven Herkozen M J B Bots en Mr P v d Heuvel Maastricht Herkozen Jhr Mr P van der Maesen de Sombreff en C A baron de Bieberstein Roermond Gekozen Mr L Haffmans en herkozen Mr P L de Lom de Berg Boxmeer Herkozen H C F Kerstens s Bosch Gekozen Mr F J E van Zinnicq Bergman en herkozen Mr A F X Luvben HERSTEMMINGEN Zwolle tusschen mr G A IJssel de Schepper die 775 en mr A van Naamen van Eemnes die 677 stemmen bekwam Assen tusschen mr J R Thorbecke die 588 mr L graaf van Heiden Reinestein die 526 mr L Oldenhuis Gratama die 507 en mr P P van Bosse die 459 stemmen bekwam Almelo tusschen mr G M van der Linden d c 731 mr G A Vos de Waal die 656 mr P A S van Limburg Brouwer die 604 en mr J V van Loon die 580 st bekwam Deventer tusschen mr G Dumbar die 921 en mr G A Vos de Waal die 427 stemmen bekwam Zutphen tusscheu mr Jb Dam die 1001 en mr W H Dullert die £ 38 stemmen bekwam Hoorn tusschen mr VV lerpstra die 1133 en H Mensonides die 863 stemmen bekwam Haarlem tusschen G L J van der Hucht die 778 mr J H Geertsema Cz di 751 mr A S van Nierop die 698 en H G Jansen die 583 stemmen bekwam Amsterdam tusschen J J Roohussen die 1616 mr J M Pijnappe die 1574 mr P P van Bosse die 1406 jhr mr J de Bosch Kemper die 1368 H W Insinger die 1366 er J van Swieten die 1332 stemmen bekwam Gouda tusschen jhr mr W M de Brauw oie 1261 en jhr mr W T Gevers Deynoot die 834 stemmen bekwam 2lïnjertentten Gehuwd De Kolonel NORMAN MAC LEGD Kommandant van het 4 = Eeg Infanterie en SARA CATHARINA ESSER Arnhem 2 November 1S66 Delft tusschen mr O 1 intgens die 959 mr J L de Bruyu Kops die 6S0 C Hoekwater die 887 en mr P P vau Bosse die 668 stemmen bekwam Dordrecht tusschen mr M Bichon van IJsselmonde die S64 mr G A de Raadt die 861 mr P Blussé van OudAlblas die 825 en mr L W C keuchenius die 685 stemmen bekwam Gorinchem tusschen dr G Simons die 1057 en mr P P van Bosse die 671 stemmen bekwam Goes tusschen J H de Lait de Kanter de 501 en P H Saavmans Vader die 303 stemmen bekwam Utrecht tusschen N P J Kien die 972 en mr H VerLoren van Themaat die 505 stemmen bekwam Gcnieiisde Berigtcn De pruisische imnseo hebbeu el van den Ivoning een veroverd stnk geschut ten gc tïiLiike bekomen Het gijzdcti oor schulden is te BltIiju beraocijLltjkt Joor dt vculubbeliuï dn eipk iiisskosteu Te Marktberigten Gouda 1 Xov Poolsche per 2400 kilo ƒ 41c Roode Kleefsthe ƒ 408 Zeeuwsche per mud nieuv e ƒ 10 80 a ƒ ILSO duo oude ƒ 11 30 Ti ƒ l i 00 Rogge ƒ 7 30 a 7 00 Gerst winter 7 10 h ƒ 7 40 dito 7omer ƒ 5 10 a ƒ 6 90 Haver korte ƒ 4 00 ƒ 4 75 Dito lange ƒ 2 90 a ƒ 3 75 Boekweit Fi per 210Ü kilo ƒ 210 Xoordbrib ƒ 215 a ƒ 220 Br booüen ƒ 12 Ti ƒ IfJ Heinpzaaa 7 4 De handel in schapen was levendig zy gingen vlug vau de haud dit was minder liet geval met varkens en biggeu die moeijehjk te verkoopen waren Kaas Aangevoerd 21 partijen de prijs ƒ 27 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 54 i 1 bO elboter ƒ 1 30 a ƒ 1 32 Burgerlijke Stand GOIDA Ggbobek 29 October Abraham oudere W A van der Spelt ea A P Bakker 30 Adrianus ouder ti Linthorst en C van Hooijdonk Duk ouders J de Brnin en P Bmee I ena Maria ouders R Herngreen en H Verboom Josina Johanna ouders F OvEB EDE 31 Oct W l nkhorst 3 m Gehlwd 1 Nov C de Jong en S de Hoog J G Reparon en J Lafeber D van Maijen en J van Heek Voor de ele blijLen van belangstelling bij hun hunelijk ondervonden zoowel binnen aU buiten de stad betuigen tie ondergeteekenden ook namens hunne uet ekkingen hunnen hartelijken dank V POST DROST C A J W POST DROST Ri EbTEIJ Mede BLIK Gonda October 1S66