Goudsche Courant, zondag 4 november 1866

1866 Donderdag 8 481 BiiineiTLlandsclie Scliroefstoomboot Reederij te DORDRECHT DIENST TUSSGHEN DORDRECHT GOUDA EN AHSTERDAI en daar tusscheu gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASS VGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroeiïtoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 4 Kapt K MAST ill directe aaitêtultimj voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk i met de Spooi veg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE naar België Frankrijk en ZKiUerlaud volgens te bekomen Special Taarief n 26 20 met den STAATSSPOOfi EG naar Elniktmen ilaastricht Eindhoven Luik iViver en Lien Ann Vertrek van Dordrecht Zondags Diugsdag en Donderdags s morgens ten 5 Ure il II Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags Atiisterdam Zondags Woensdags en Vrijdags Agenten te Dordrecht J B ZAHN Kuipershaven T Gouda Agent der Stoombooten V st H n Amsterdam A HENKE Eiunen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te DorJre ht met DE VRACHTGOEDERE N STOOMA A RTMA VT3CH VPHJ te MidJelburj voor goederen van en naar Middelburg en te A mterda i met den beurtachipper K ENGEL op ZaaudaM Zouder kosten van overlading L C VAN OLDENBORGH J J B J BOUVY D A N VRIESENDORP Directeur 3 C DEKING DURA ci n GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg B ii 60 Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming ondervontlen bij het ove lijdeu mijner dierb ire echtg enoot betuig ik eok namens mijne kinderen mijncL hartelijken dank A VAN GASTEL Gr J DEKKER Tlui clioeifxkrijnr des KONINGS TaaJdocf nf j c heeft onlangs zijne utl rooude Eufojf rht schrijfmethode zoodanig voltooid lat hij thans in korten tijd tik ichrift met oiwtertri nunr succes hervormt Adres HOTEL DE ZALM dingsdags van 2 tot t u Veeltalig Prospectus gratis Openbare Verkooping te GOUDA aanvangende op DlXGsDAG den C NOVEMBER IbL des voormiddags ten J ure ten huize van den WeiEd Gestrengen Heer G PERK van LTIH aan de Westliaven van cenen aanzienlijken INBOEDEL waaronder een fraai porcelein TAPELSERVIES Daags te voren te bezigiigen Voor eene l ACRIEK verlangt men een actief JONG MENSCH die lust en geschiktheid bezit tot het doen van binnenlandsche reizen en in staat bewijzen van goed zedelijk gedrag ie kunnen overleggen Eranco genhnndig geschreven brieven worJeu ingewacht onder de letters A Z aan het Bureau van dit Blad Een gthuwd man en vader voor LOOPen HULSWERK bij twee families te dezer stede verbonden en wicn aangaande zeer gunstige iuformatien te verkrijgen zijn heeft dagelijks in den achtermiddag nog eenige vrije uren Tegen behoorlijke vergoeding stelt hij zich tot het verrigtfti van soortgelijk werk voor anderen beschikbaar Brieven franco letter S bij den uitgever dezer Courant Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van accijns bij cene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 2 i soort Moutwijn a 4G2 i oy p kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46Vj o per kan 67 cents Meerder of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 3 Nov 1866 De COMMISSIE ter bereiding en uitdeeling van SOEP alhier doelt bij deze haren stadgenooteu mede dat zij binnen eenige dagen hun de inteekenlijsten ter deelneming gedurende het aanstaande lin tersaisoen wederom zullen aanbieden zij vertrouwt eene ruime deelneming hen in staat zal stellen op voldoende wijze den nood van velen te lenigen met het oog op de nu reeds hooge prijzen der levensmiddelen meent zij eeuigzins dringend de deelneming te mogen aanbevelen overtuigd als zij is dat de behoefte groot zal zijn terwijl bovendien de uitgaven der Commissie voor de ingrediënten der te bereiden Soep eene grootere som zullen ver eischen Ruim 63 jaren mogt de genoemde instelling reeds hier ter slede bestaan zij wenscht in bet belang harer behoeftige stadgenooten de deelneming steeds levendig blijve zijnde stellig eene der onmisbaarste inrigtingen Gouda 3 November 1866 W J FORTUIJN DROOGLEEVER President A SCHONEVELD van dek CLOET Secretaris Raderstoomboot d Ussel an Gouda Maandag en hingsdag smorgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 7 uur Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 urea Dagelijks Eetourkaarten Alles heeft verzorging noodig Alles wat ons omringt heeft onderhoud heeft voedsel noodig en zonder voedsel leeft niets Is dit eene waarheid die nici te ontkennen is dan kan men deze ook toepassen op ons Hoofd h a a r daar dil wezenlijke sieraad gelijk de kleinste plant of bloem zijne verzorging en onderhoud noodig heeft bij gebrek aan verzorging verdort hef wordt hetzelve grijs en spoedig geneigd tot uitvallen Tegen dit nu bestaat in de Oud Cartagena s Berg planten Olie een middel om het uitvallen te doen ophouden en de groei van het Haar te bevorderen Talrijke proefnemingen en de vleijendste certificaten bevestigen dit Zij die zich gewennen otn van dit heilzaam middel voortdurend gebruik te maken zullen niet behoeven te klagen over te weinig Haar evenmin als dat hetzelve spoedig grijs worden of uitvallen zal Neen allengs verkrijgt men een ferm hoofd met haar dat ons tot sislaad zal verstrekken en den uitvinder zal men lof toespreken over eene zoo nuttige heilzame uitvinding waar men langen tijd te vergeefs naar omzag Deze Olie wordt per fleschje verkocht voor 60 cents in het gebruik niet duurder dan ge wone Haarolie of Pomade Verkrijgbaaraan het Hoofd De pöt bij A BKEETVELT Az te Delft en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER i2otóer B Westewagestraat A REIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te Jf oerdm A PRINS Zewfihuizen W BARES j Gorincherii A D LIVED Dordrecht A J T D BEEKHOF Utrecht En meer bekende depots in ons Eijk Boekdrukkerij van k BKINKM V Deze Courant verschijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschieiit de nitgave d avonds te voren De prijs per drie maanden sf2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BEKENDMAKINa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het aanvullings kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeente voor het dienstjaar 1866 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien dagen ter secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken lijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Raad bezwaren kan inbrengen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven GoCD den 3 Novejiber 1866 Bl rgejieestee en Weihocdeks voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julij 1S 50 Staatsblad n 6i afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoemiug van twee Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangephikt en zulks aan den ingang van de Sint Aiithonie straat bij den Kleiweg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags é n ure Goi D i den 3 November 1866 BcEGïMEESTEB en Wetholdebs voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gocda gelet op de bepaling van art 30 der Verordening van Politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrydag en Zaturdag den 9 en 10 November 1866 tot des voormiddags elf ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolen en goten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoon te houden op de nakoming waarvau door de Politie streng zal worden toegezien Gooda den 5 November 1866 Bt EGEMEESTEtt en Wethouder voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De VOORZITTER van den BAAD der gemeente Gouda brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbrieven eu Stembiljetten tot het benoemen van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembrietje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot oekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 13 November aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat het Stembriefje schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon io de stembus moet gestoken wordeu De prijs der Advtrteutien van één tot res regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte dat geen ander Stembriefje dan dat faetuelk v n het zegel der Hoofdplaatsen van het Hoofd en van het Onde kiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangev e en dat het briefje niet oudertcekeud mag zijn eu geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 5 November 1866 De Voorzitter voornoemd Va s BERGEN IJZEND ORN De Herstemming Wederom zijn wij opgeroepen tot het uitbrengen van onze stem Was de meerderheid in uns district sedert iC 3 verpletterend voor de liberale partij door de vereeniging de antirevolutionairen en conservatieven nu schijnt eenige verancering gekomen te zijn de stem der anti revolutionairen is aan de conservatieven ontvallen en de oude afgevaardigde de Brauw moet overstemmen met den candidaat der liberalen Gevers Deynoot Hoe zal de uitslag der herstemming zijn medekiezers V Zal het verlies dour de liberale partij in maunen als Olivier en van Heukeiom geleden eenigzins door Gevers Deynoot vergoed worden Wie zal het nu reeds zeggen Ook deze verkiezing door allerlei zaken verontreinigd doet geen uitspraak over de hoofdbeginselen van bestuur De ministeriele veniiilwoordelijkheid de onwaardige houding der regering ten opzigte van de uittrediug van P Mijer zijn op deu achtergrond geraakt en lebben plaats gemaakt voor kiïesueu meer ingewikkeld en daardoor meer geschikt om de hartstogteu des volks in beweging te brengen Het vaderland is in gevaar de magt des konings is aangetast Oranje roept zijn getrouw volk te hulp Gods straffende hand is over ïs edtrland uitgestrekt isegen goddeloosheid eu heiligschennis De april beweging van Z A moest iu 1S6G iu een octoberbewcging veranderd worden Maar waartoe ons langer in dien vullen poel be ogen De middelen gebruikt om onheilig vuur op bet altaar des vaderlands te ontsteken zijn genoegzaam bekend eu de eenvoudigste kifver weet waaraan zich te houden Is het noodig dei liberalen eu den conservatieven kicer op het belang van i eLQ stemming ie wijzen Wij kennen de Brauw wij kennen Jevers Deynoot Huldigt gij de liberale beginselen het is V in de laatste dagen reeds tot vervelens gezegd kies Gever Deynoot en uw beginselen zullen waardig veriegenwoordigd zijn Zijt gij conservatief De Brauw is een geschikt vertegen oordiger van uw beginselen Zijn van liberalen en conservatieven de s emmen bepaald anders is het met de anti revolutionairen Hun candidaat is bij de eerste stemming benoemd Zullen zij aan de verkiezing geen deel nemen en liberalen en conservatieven den strijd laten beslissen of wel zullen zij andermaal dupe zijn Zal men in den loop dezer week weder door kuiperijen trachten te bereiken wat anders onbe eikbaar is Wij mogen verwachten dat Groen niet andermaal dupe zal zijn van bij de stembus afgelegde beloften Het is gebleken de anti revolutionairen hebben van de conservatieven niets te venvachten Anti revolutionairen door schade en schande hebt gij geleerd een conservatief kuLt gij niet stemmen Maar de liberalen verzoeken evenmin uw stemmen voor den liberalen caiididaat Uw beginselen verschillen te veel met de liberale beginselen dan dat gij uit overtuiging uw stemmen aan een liberaal zoudt kunnen geven Wilt gij consequent zijn en weet alleen beginselen die consequent doorgevoerd worden verkrijgen kracht dan behoort gij V van dL herstemming te onthouden Konde met deze weinige woorden de verkiezingsstrijd besloten worden Er blijft evenwel nog een treurige zaak over door de verkiezing aan het licht gekoroeu De herstemtmjj te Almelo Amsterdam en Haarlem de verliezen door eTiberale partij te Alkmaar en in Noord Brabantsche distrjMen ge