Goudsche Courant, donderdag 8 november 1866

ktfea komen uit dezelfde oorzaken voort In die distrieten I toch leggen de Koomsch Calhoiijke kiezers genigt in de scliaal n die kiezers scbijueu zich bij ile conservatieven of willen óefe misschifii dat LondgeJlOct ehilp niet bij de miui terieie j partij te hebben aangesloten Vroeger steeds getrouw aan de liberale beginnriei waarvan zij als niiuderheid ilechts heil kon j deo vernaehlfn hebben ïij dal va iidel vtrlateu en iijn naar lit ïjjaridelijl kamp overgeloopen Omtrent de oorzaken dier ver u dcring lo pen geruchten die wij liefst niet bespreken Hci Aan die medekiezers vrageti ij Z iit ook gij van politieke partij veranderen overgcha ild door gedane toezeggingen en beloften zoo als de geruchten loopen Zult ook gij nu de anli revolutionairen door schade en schande feleerd het bondgenootschap met de conservatieven oeweigerd hebbeu U laten vangen om even als Groen in het vervolg upe van goed verirouwen te worden Weet ge niet meer w t men in de politiek door mystificaiie verstaat Zin gij reels geheel de behandeling vergeten die gij in 1S 3 van dezelfde partij hebt ondergaan AVaren toen aiet juist de liberalen uiv verdedigers tegen cnret en geweld Is niet hun leuze gelijkheid eii regt voor alk ü de be te waa borg voor U dat uwe regten niet geschonden yullen worden Kunt gij dit bedenkende een conservatief tegenover een liberaal sreuueu Xaauvelijks kunnen wij het gelooven Moge door uwstemming bewezen worden dat die geruchten onwaarheid bevatten Kiezers De herstemmingen zullen de zaak waarschijnlijk voor eruinven tijd beslissen Dat dan in ons kiesdistrir de stembus geen lijkbus vooronze grondwet zij öuitcnUnïi Liverpool i Xor Ile Asia is alhier uit New York aaiJi ckuU t mei 17 945 dollars Uit de tijdingen loopende tot i5 uot blijkt dat men te Baltimore een gewapend contliet tLïSe Mn de radicalen en e vrienden van den gouverneur van Mi r J c gemoet zag en wtl ter zake van een proces tegen de t T misssi issen van politie aidaar Vi L s lijdingen uit ilatamurEis was aldaar het gerucht in ü p dat teu gevecht lifeft plaats gehad bij Saltillo waarii It repubüekcinen geslagen zijn Parijs 1 Xov In een brief uit Florence medegedeeld door Ie Temps wordt een ongunstig tafereel opgehangen van den toe= iiid op Sicilië l e schrijver is van oordeel dat de 5 ciiKia cl e kwestie aan de regering nog veel zorg zal baren even eer i s dit het geval zal zijn met de rooverijen op het i apci he vus eland l e rmoede neemt op het platteland hand over h ii d toe Bijna ovrrd op Siciüe bijv kunnen jongelieuPn van jarigen oudertlom niet meer verdienen dan S a 10 stuivers daags Het vocrnaamsie middel om in dien i ij van zaken eene gunstige verandering te brengen zou z n eene wijziging van he grondbezit Uitgestrekte streken behooren enkele personen toe die gewoonlijk bijzonder gierig zi n en zich niet laten gelegen liggen aan de ontginning van den grond Ons gouvernement hefft besloten om de zware ruiterijbü het leger af te schalfen w e zullen voortaan niets dan ligteraiierij bezitten Met dat doel zijn in den luatslen tijd inHongarije voor fransche rekening een groot aantal paardenopgekocht Aan de cjmmissie voor de reorganisatie van hetleger is daarvan hedtn in bare eerste zitting door den keizerkennis gegeven Te beriglen die hier worden ontvangen omtrent den gezondheidstoestand van de keizerin van Mexico luiden vrij bevreuigend Be lijderes neemt dermate in beterschap toe datmeu hoop voedt haar weidra geheel hersteld te zien Zij isreeds tot het volle beu ustzijn vau haren toestand gekomen enheeft het verlangen te kennen gegeven naar Mexico bij harenechtgenoot terug te keeren De geueeshetreu kanten zich daartegen vooralsnog aan terwijl keizer Maximiliaan van zijnezijde bevolen heeft dat van de voorschriften der geneesheerenin geen erkel opzigt mag worden afgeweken De beklagenswaardige kdzerin blijft dus voorloopig te Miramar Groot opzien verwekt hier het berigt dat Eusland zijne land en zeemagt voltallig m akt De Temps zegt daaromtrent Wanneer llusiand zich wapent wordt de geheele wereld bedreigd Gelijke meening koestert het officieuse blad la France Het blad vraagt zonder daarop evenwel antwoord te geven wien deze toerustingen betreffen Gelden zij deu opstand op Candia Wil Rusknd bij de algemecHB sehending der verdragen beproeven door geweld het parijsche verdrag te vernietigen hetwelk de onafhankelijkheid van Turkije waarborgt Slaan die toerustingen in verband met de wisseliqg vaa vnendschapsbetuigicgea tusschen de amerikaansche democratie en de moscovitische aristocratie Is de gelijktijdige aanwezigheid vau Clarendon Hussel Gladstone eu Milner Gibson in Itidie Griekenland on Turkije meer dan een toeval In deze verscliiilende gevallen aldus redeueert de France ligt een toestand welke in de hoogste mate de schranderheid en gematigdheid der souvereineu vereischt Wanneer de wereld het onbekende eu hel onvoorziene te gemoet gaat wanneer Duitschland zich nieuw organiseert Praisen zich vergroot Engeland ongerust is en Busiand zich wapent hoe kan men dan aan Frankrijk raden zijn leger te verminderen en zijne nationale krachfn te verzwakken 5 November De keizer heefl eene schitterende revuegehouci n over de troepen die door prachtig weder werd begunstigu De troepen hebben allen voor den keizer die tepaard zat gedefileerd Weenen i Nov De flciele Wiener Zeitung behelst vier keizerlijke besluiten waarby l de generaal John benoemd wordt tot minister van oorlog ter vervanging van deu generaal von Franck i bet ontslag van graaf Mensdorff wordt aangenomen als minister van buiteniandsche zaken eu hij benoemd tot grootkruis der orde van St Stefanus i de heer von Beust benoemd viordt tot minister van buitenl zaken met den titel van geheiuiraad en i K graaf Esterhazij on heven wordt van zijne betrekking als minister zonder portefeuille Genoemd blad bevat voorts eene circulaire van den heer von Beust aan Oostenrijks veriegenwoordigers in het buitenland waarin de nieuwe minister zegt dat hij zich ontslagen acht vau zijn staatkundig ver eden van den dag af waarop hij door s keizers wil Oostenrijker is geworden en in zijne nieuwe positie alleeu de achiing weuscht te behouden van deu geeerden vorst dien hij zich bewust is met trouw en ijver gediend te hebbeu ie hem v Beust in staat mogt achten om in zijne nieuwe loopbaan aan zijne vorige rancunes voedsel te geven zou hem verkeerd beoordeelen De minister verzoekt Oostenrijks diplomatieke agenten deze in de circulaire vervatte denkbeelden te veripreideu indien daartoe gelegenheid beslaat en voegt er bij dat de regering altijd trouw thI zijn aan eene staatkunde van vsrzceuiug waarvan zij bewijzen heeft gegeven Indien de uilslag vhu den laatsten ongelukkigen oorlog dit ook noodig maakt zoo legt de pligt hem echter ten audfren ook op om naijverig te zijn op Ooj enrijk waardigheid 6 Nov Te Praag heerscht groote geestdrift doordien dekeizer vuur zijn vertrek verlof heeft gegeven om de vestingwerken dier stad af te breken die in de zeventiende eeuwwerden aangelegd Dit is nu reeds de vierde der groote oostenrijksche steden welke de kci cr doet ontmantelen Keedszijn de vestingwerktu van Weenen Ofcp en Salzburg afgebrcken en in Praag zal men met zoo veel spoed mogelijk destad bevrijden van de werken die in vredestijd den handeleii het verkeer stremmen en in tijden van oorlog geen bescherming hoegenaamd meer aanbieden Toen het stedelijk bestuur van Praag den keizer vóórzijn vertrek leedwezen betuigde dat de algemeene vreugdeverstoord was door den aanslag op zijn leven antwoordde Z M Trek u dit niei aan ik neem de aangenaamste herinneringen aan Praag eu Bohemen met mij mede ie aanslag komtof ten laste vau een eukel persoon of het is eene Sctie zooslecht was het plan ontworpen Meer en meer wordt hetinderdaad waarschijnlijker dat de geheele aanslag eene lenterefictie is Bij den ongelukkigen kleermakersgezel Pust is nietsgevouden dan eeii sleutel dien de Engelsehman voor eenpistool schijnt te hebben aangezien De excentrieke kapiteinPalmer is onder den eersten indruk der opgewondenheid aande keizerlijke tafel genoodigd men begint thans evenwel tegelooven dat het hem alleen te doen was om van zich tedoen spreken Bsrlijll 3 Nov Aan de drukpers vervolgingen komt geen einde Den i dezer heeft het geregtshof zich weder met onderscheidene vervolgingen van dien aard bezig gehouden Ean daarvan was gerigt tegen het sedert eenigeii tijd opgerigte blad Die Post waarin een hoofdartikel voorkwam onder het opschrift de verzoening en waarin verscheidene maatregelen der regering tegen de drukpers besproken en met den naam van kleingeestige vexatien kleingeestige chicanes enz bestempeld werden Het openbaar ministerie zag daarin eene beleediging tegen de ambtenaren welke deze maatregelen bevolen hebben doch het bof heeft zich met deze zienswijze niet vereenigd maar daarentegen de beklaagden veroordeeld tot eeue boele van 25 th wegens openbare rustverstoring Ten eiude een denkbeeld van de oude zweedsche bouwkunst te geven heefl de zweedsche commissie voor de inter nationale tentoonstelling van 1867 een houten model doen vervaardigen van de woning welke Gustaaf Wasa in Dalekarlie bewoonde Dit model is te Stokholm ter bezigtigiug gesteld en wordt ook om de getrouwe nabootsing zeer eroemd Een ander voor de parijsche wereldientoonstelli ng bestemd voorwerp dat vermoedelijk nog meer de aandacht zal wekken is een in de kanongieterij van deu heer Krapp te Essen in de Kijnprovincie gegoten monsterkanon in grootte alles overtreffende wat in dit vak tot dusver nog geleverd werd Het stuk weegt niet minder daa 17 500 kilogr en werpt door middel eener lading van 30 kilogr kruid stalen projectielen van 500 kilogr De verwoesting welke dit projectiel of liever deze conische cilinder teweegbrengt wordt gezegd allergeduchtst te zijn Het gouvernement zal bij de kamer een ontwerp indienen waarbij de straffen ingesteld op de coalitien van arbeiders worden afgeschaft Florence 4 Nov Alle ministers zijn naar Turin vertrokken teu einde de receptie bij te wonen welke de koning aan de veuetiaansche deputatie verleenen zal Turijn 4 November Heden heeft de koning omgeven door de prinsen de ministers en groot dignitarissen de deputatie uit Venetië ten gehoore ontvangen Na de plegtigheid heeft de koning het defileren der nationale garde der troepen en der corporatien bijgewoond Hij werd met levendig gejuich begroet Bij het overhandigen van de ijzeren kroon heeft de generaal Menabrea eene redevjeiiug tot den koning gerigt 5 Nov In antwoord op de toespraak der deputatie uitVenetië heeft de koning herinnerd de pogingen sedert 184S inhet werk gesteld om de itaiiuansche eenheid tot stand te brengen Thans heeft de vreemde heerschappij voor altijd iii Italiëopgehoudeu te bestaan De Italianen zullen het vaderland weten te verdedigen en groot te maken Boven de ijzeren kroonwelke hun wedergegeven is geeft hij de voorkeur aan eenekroon gevormd door de liefde des volks ötnncnUnÖ GOUDA 7 November Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 108 partijen die vlug verkocht werden van ƒ 28 tot ƒ 30 en de zware ƒ 30 a ƒ 32 Men weet dat bij de roomsch katholieke geestelijken eenverbod bestaat om zich te onthouden bij alle verkiezingen welke ook Thans vernemen wij zegt de Arnh Ct dat de aartsbisschop J Zwijsen bij de jongste verkiezingen dat verbod heeft opgeheven doch slechts allééu voor ditmaal en wel omdat de uitoefening van dien burgerpligt nu door s kouings proclamatie uitdrukkelijk was verzocht Hij heeft daarbij ilen wenscti geuit dat men zich echter van allen invloed op de stemming mogt onthouden maar alleeu naar pligt en geweien handelen Ten gevolge hiervan hebben dan ook de meeste geestelijken zich ter slembus begeven De Middelburgsche Courant over den uitslag der verkiezinges sprekende zegt i Uet is dus opmerkelijk hoe weinig de uilslag aan het door de ministers beoogde doel heeft beantwoord Vrij wat meer dan de ministers hebben de voorstanders van een vrijzinnig regeringsbeleid reden om zich over den afloop der verkiezingen te verheugen j tls waar ook zij hebbeu verlies geleden Zij mogen het betreuren dat van Heukelom Cornells en de Poorter reeds bij de eerste stemming verslagen zijn dat men zeker of Dullert of Dam zol moeten missen dat de Kanter en Blussé slechts na eene herstemming in de kamer zullen verschijnen dat de vevkiezing van van der Linden en van Limburg Brouwer nog kan verijdeld worden Maar dat alles komt niet in vergelijking bij de ontzettende moreele nederlaag die de regeringspartij geleden heeft Het feit alleen dat noch Eoohussen noch Wintgens noch Hoekwater noch Simons noch de Brauw noch van Heiden Eeinestein noch Kien vooralsnog gekozen zijn dat in Assen van der Veen niet is herkozen dat Leeuwarden zijne beide afgevaardigden Acdreae eu Dirfcs door mannen van krachtigeu vooruitgang vervangen heeft spreekt zóó luide dat de ministers nu wel duidelijk omtrent de gezindheid der natie zuilen zijn ingeb cht Zij zullen zich wel niet lang moeten beraden wat nu verder te doen staal Laat ons in het belang van de waardigheid der regering hopen dat zij eene ontmoeting met de nieuwe kamer niet afwachten maar toonen zal de uitspraak der natie die zij zelven heeft verlangd en verkregen ook te kunnen eerbiedigen De heer de Bosch Kemper heeft verzocht bij de herstemming in Amsterdam buiten aanmerking te blijven Hijprotesteert voorts tegen de qualificalie van conservatieven kan didaat die hem is toegevoegd en verklaart noch onder deconservatieve noch onder de liberale partij gerangschikt tewillen worden r j e 6 Omtrent den uitslag der verkiezingen voor zoo ver betreftde antirevolutiouaire partij schrijft de heer Groen het volgende De kracht van on ze rigiing is gebleken te midden vanhare betreurenswaardige verdeeldheid Ondanks de felle tegenwerking van vele onzer vrienden heeft zij merkwaardige voordeelen behaald In een aantal districten is een veel grootercijfer dan onder zooveel rumoer en verwarring mogelijk scheen bereikt En wat het voornaamste is de scha en schande eeneruitdrijving van Keuchenius werd verhoed Noch van den beginne af de houding der kiezers vereeuiging te Arnhem nochhare wegslcpend gestelde toespraak van 26 oet heeft ter verkrijging van een jammeriijken triomf gebaat Uit eigen ooghebbeu ditmaal de kiezers scherper dan hunne leidslieden gezien Nog meer ook te Dordrecht waar Keuchenius in herstemmingkomt ook elders heeft men in de waardering van den begaafden en cordaten medestander protest ingeleverd tegen de aanranding van een hoofdbegiusel der nederlandsche grondwet Vrije beraadslaging der staieii generaal is een regt in vereenigiug met de onafhankelijkheid der kroon ter handhaving vanhet constitutioneel gouveruement oumisbaar De N K Cour maakt gewag van een plan van de hb Besier en Jonkheim tot het oprigten vau een pasoeroeanschetrekspoorwegmaatschappij waarvan de zetel te Eotterdam zalgevestigd zijn Het geldt de daarstelling van een paardenspoortusschen Pasoeroean en Malaug de grondslag voor de onderneming is een contract met het gouiernemeut tot vervoer van s lands goederen eu producten eiren een zeer voordeelig tarief waardoor de zekerste waarborgca bestaan voor een soliede envoordeelige geldbelegging Wij vernemen het volgende uit het Westland De schoonenajaarsdagen hebben op het rijpen der blaauwe druiven zulkeenen in het oogvallendeu invloed gehad dat de onzekerheiddeswege is weggenomen en dan ook in den laatsten tijd veleverzendingen van die vrucht hebbeu plaats gehad Bij de goedehoeveelheid die de wijnstok ondanks een ongunstigen zomer heeft vuortgsbr gt was de hoedanigheid der druiven voldoendsen zijn de tuinders hierdoor voor belangrijke schade gevrijwaard gebleven In het algemeen overzigt van het Nieuw Bat Handbl dd 27 Sept leest men het volgende De wijzigingen door den minister Mijer in de Indische begrooting voor 1S67 gebragt en wel inzonderheid de schorsing van het besluit der Indische regering tol afschaffing der verpligte diensten len behoeve de hoofden worden hier algemeen afgekeurd ja wij gelooven niet dat deze schorsing op geheel Java ééo ernstigen verdediger vindeu zoude zelfs onder de tegenstanders der vrijzinnige beginselen Welke voorstelling moeten hoofden en bevolking zich toch vormen van eene regering die tegen zich zelve strijdt en den eenen dag buiten werking stelt wat zij den vorigea dag heeft bevolen en als haar vasten wil aan allen bekend gemaaki Het gezag van den gouverneurgeneraal kon niet beter ondermijnd worden dan langs dezeu weg en wanneer de reaciie voor schokken en sprongen van dien aard niet terugdeinst dan is voor den duur onzer heerschappij in Indie het ergste te vreezen Allen hopen doch niet allen vertrouwen dat de minister Mijer door t nemen van dien reactionairen maatregel tevens het politiek doodvonnis van zich zelven en zijn ambtgenooten geteekend hebben zal Dat de suikerfabriekanten en hun geldschieter over de hun aangebeden redding uit den nood alles behalve tevreden zijn spreekt van zelf het zonneklaar betoog vau een deskundige i de N E C heeft zoowel als een artikel in den Javabode de redenen dier ontevredenheid volkomen duidelijk gemaakt De indische regering gaat zoover haar de handen niet gebonden zijn voort met het nemer van goede en billijke maatregelen waaronder een voorname plaats bekleedt het onlangs gencmen besluit dat geen inlander zal worden genoodzaakt in koffijlninen te werken die meer dan 4 palen van zijn woonplaats verwijderd zijn Hierdoor vervalt een der hoofdbezwaren tegen de gedwongen kofBjcultuur De commissie in 1863 benoemd tot liet ontwerpen eener regeling der gemeente instellingen heeft hare taak volbragt eu is raet de bijzondere dpskbetuiging der regering ouibondcu verklaard Het resultaat van haar arbeid wordt met verlangen ie gemoet gezien Men schrijft uit Luxemburg vnr 5 nov Ten onregteis door de berlijnsche Kreuzzeiiuug gemelc dat de koninggroothertog toegestemd heeft in het voortdurend behoud eenerPruisische bezelling alhier