Goudsche Courant, zondag 11 november 1866

ziekte ZSS VSS stuks hoornvtc Bij Bristol is de ketel ccner krdossalc sleepboot geüproneen waardoor de boot uiteen sloeg en de bemauning omkwam Het bsgne an Toulou woidt üpgchescn met het einde des jaars Het gaskabaal ie Zutphen is geschikt Te Baltimore verWaeiit ren een cpstand De spaansebe ttiuisters weten het volk naar huu zin te doen kiezen De opstami in Birmafa is misinkt jDe bevolking van Engeland Schotland en Ierland ledrawit naginocg 23 millioeu zielen Te Antwtrpin is weder een blok huizen doorbrand vernield De oostenrijksehe Hotille van het Garda meer is aan Italië TerlvOtlit De groote papieifabriek van E sone is fa Uiet met een pasMef van drie niillioeu francs Den 1 n v is voor het verkce geopend de = poui eg van Heidelberg naar Wurzburg De aanlej kost 1 milliocu gulden 1S60 Zondag 11 482 xOUDSCHE COURANT Burgerlijke Stand Uitgave van A BRINKMAN Lcnge Tiendeicec D n 60 GOUDA GFDCKE i 2 Nov Catharina Gerardina ouders H W M Steevens en C van der Vaart Alida ouders B Tijgerman en J Sm ts 3 Cornelia Jacoba moeder C G Hagemau wed C de Keiser i Johannes ouders Boot eu J W Mcuwenhoijzeu i Cornell Adriana ouders C van der Ree en 3 Boot ÓvtFLEDFN 2 Xov J Yersehuo huisvr van O J van der Grijp 60 j J tan i ij t 7B j i A van Tiin 10 d C Breedijk 57 j 5 T N Verbcij 6 m B L van Veen 5 m Geihtii 7 ov K Wagenaar en H van Wijk J Koppendraier eu H M van Eeeden L Beijl en D de Boer C kromhout eu J W Koosa ADVERTENTIEN Gtmengae Berigteu Tou Bismarck verMUJait Je hulp a r lAeraUn Tc Piusptrlo hebben al ae £ t nJ2ercKf i ii mu u briefjes lUgelevera De besteiae rca üte ï jn lè Ml ue fgi nmauaeerJ De üWU i üslemijische iMDiii geene sterke SMrpaMr e te Pa eii Amsteraani De müoraLoaa te Praag schijnt sie hl = te berusten op de voorbangheid van een enlteluh toer heizir a leoL be tndurt üe ln mborg=che kwestie Te ivirkhtueu te Dabl u beboen am heel Bight ten aares aan tboJen Het is nu gtbUk n aut Meilco te ongezona is our Je frai he toepen Un r ac it aLicrikaan ehe oorlogsihcpm m ie levant De russis he bank heeft a n küers van Mlcining op effeettn verhoosd ot lOoCt De Belgen i ueei lei meunen minister van oorloff Men begint hoop te ueJen op ac herstelling der mesicaan chc keizerin üet iks rflie bof i j zau raag teiug gekeerd te biesden De vereemgde tat n uilen het piottctoraat over Jlelico op zich nemen De ho podar Tan Kumunie heeft v=u d n sultan een ridderkruis met br Uanten ont aagen r n 21 tot 27 oct zijn aangetast in ZuidHolland i ii in Noü d Holland 70 m Ltrecht 91 totaal t86 runderen Al ae partijen zi n tien erblijü over den uitslag dcrveikiezingen De Te=tii g eiken tan Praag zulUn gesloout orden Te Hanover loopt de gemeente uit de kerk al = bet gebed begint voor dfu konipg In Re b i d is eci e ligting uitge il reMn van 4 man op ue duizend ziel u Gnek ihr bankiers hebben U ni Uioen gulden geleend aau rorte Ue ebolera is te ïestb ge e en In ingeland i n van 21 t t 27 oct vvedcr 1 5 koeijen aangitast van het begin der SYRÓP D ESPÈCES 45 Ifi ECaarVEREEKIGiNG M van A HOEXES PECTORALES BORST SYROOP É Ir 1 Goud m m X KIS MAN 7 November 166fi H iiintr ilnnHare Kinderen 5ovenstaande Siroop aanbevolen door de Akademie van Geneeskunde te Parijs is een heilzaam middel voor BOKST en AI1EMHALI GS TERKTUIGEN Gevoelig voor de vele bewijzenVin deelneming ondervonden na het overlijden van mijne geliefde oudste Dochteren voor de hartelijke belangstelling in hareziekte betoond Jtuig ik bij dezen ooknamens mijne kinderen mijnen opregtenJank Wed M E DL TILH V C PEL Gouda 7 Xov 1S6G Uitverkoop Door finale knitering zullen alle artikelen bestaande uitsluitend in PIJNE GALANTERIEN ver beneder EABEIEKSPKIJZEN norden uitverkoe bt A B VAN LEER GoCDA 7 Nov IbCG Zij geneest bijna ieder hoest terwijl zij het afscheiden der slijmen gemakkelijk maakt de borst verruimd en krampstiUeud werkt De Flacon is a 5t Cents te bekomen bij den Apotheker J G BOEKENOOGEX te Gouda Prijs vat het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met j inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid j van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde TEXEVER a 46 10 per kan 64 cents idem a 47 lo per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutvvijn a id l o o per kan 62 cents inl LRANDEWIJX a 467u o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 7 Xov 1866 Hoofdkiesdistrict DELFT De Kiesvereeniging NEDERLAND te DELFT herinnert alle Kiezers in het District dat bij de herstemming tot keuze van Leden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal op 13 November a s hare Candidaten blijven fflr J L DE BRUIJN KOPS en Hr P P VAN BOSSE Namens het Bestuur Dr C P BURGER Voorzitter E P J v x DEB MANDELE Secr Commissie Huur en Verliuurkantoor TOT NUT VAN T ALGEMEEN Het is dei ondergeteekende eea streelend genoegen ook aan u Goudsche Ingezetenen te kunnen berigten dat zijn Kantoor overal veel bijval vindt en hij van de aanzienlijksten zelfs voor zijne bemoeljingen eene ruime tevredenheid iuoogst Hij gaat voort zoo als hij vóór tien jaren is begonnen met het naauwgezet en spoedig uitvoeren van alle commissie van welken aard ook en met het plaatsen van manneljjliö en vrouwelijke personen v cr de hoogste tot de laagste vakken hoegenaamd iets uitgezonderd Adres franco aan zijn bovengeuoemd Kintoor in de Boekhorststraat n 2 bij de Groote Markt te s Gratenhage F K GE RSTINQ Prijzen jer Effecten AMSTERDAM Dingsdag 6 November laagste Hoogste Gebleven koers koers 55 54 is 65 i 65 i 87 i6 S s 1861 pCt 1 koers Nod w s h 21 J 54 i dito 3 BöVs 136 Va 31 dito 4 SïVs Handelm op rescjlSS g Belsie Roths 2I 2 31 41 Vl6 96 78 86V 93V8 83 IS5V4 43 i6 2179 65 Vl6 47 54 6 2SV8 11 6SV16 731 4 72 15 e 31 6 42 Spanje obl 21 2 Portugal obl S Susl obl H 5 d 1828 29 5 a 6 serie 5 d Londl862 5 dO Amst 1864 5 83 8 186 4 21 6 65 6 48 54V4 29 68V2 73Vi6 72V2 15 6 185 43V3 65 47 ia Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 2Vj d renteAmst 5 d nat 1854 5 do inzilv 1864 5 29 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Statea 1874 5 7 2 Va 15 is d 1881 6 d 1882 6 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Meiico 1851 3 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De p ijsper drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentieu tan 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden aijn Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel Overzigt GOUDA 10 November Bij oen veelzins ouzekeren vrede dien wij in Europa genieten is een ruim veld geopend voor uit de lucht gegrepen bespiegelingen en leugenachtige geruchten Men is verontrust en verwacht nieuwe moeijehjkhedea uit den veranderden stand van zaken De vroegerj sakbische minister von Beust is in Oostenrijk werkelijk opjcetreden lietgene hoe ook ontveinsd geen aaiigenameo indruk kan maken op Pruisen en de opregtheid duet betmjfelen der vredelievende betuigingen Üe tijd zal leeren in hoeverre het den bekwamen man gegeven ial zijn het vooroordeel te doen zwijgen en de zoo uoodige gfcheele hervorming tot stand te brengen Men zal beginnen met de bevrediging van het ontevreden Hongarije Het berigt van c ip Rusland uitgeschrevene ligting heeft vooral in Frankrijk eenigc onrust verwekt maar is men dan niet allenvegen be ig om zich tegen mogelijke gebeurtenissen te wapenen ijvert Frankrijk niet voor de reorganisatie zijner strijdkr ichten Staal de lijdzaamheid door de ranscheu betoond niet stellig in verbnnd met dep ziekelijken toestand vau hunnen keuer üe opmerkzaamheid is grootelijks gevestigd op Rome dnt weldra zijne fransche rustbewaarders zal verliezen en de romeinsche legioenen geven nu reeds blijk van gemis aan krijgstucht leder voorziet daar onrust en berekent de uogelij gevolgen Engeland stelt een fregat ter dienste van den paus en Spanje hoopt hem te ontvangen als hij Oor den storm moet wijken Ilalie is iii vreugdevolle gisting Venetië heeft den gekozen koning met de uitbundigste blijdschap begroet De onderhandelingen over ie overname der pauselijke schuld duren voort zorder tot een resultaat te leiden Zoo spreekt men ook van onderhandelingen tusschen Amerika eu Frankrijk over de regeling der mexioaansehe zaken de liberalen worden daar nog altijd geslagen en daar nevens komt het gerucht der afdanking ïfin Maximiliaau en der erkenning van Juarez te Washington De strijd der partijen is nog altijd hevig in de groote republiek en het schijnt dat de president wel gedeeltelijk zal moeten toegeven aan de eisehen der radicalen De Turkeu zegevieren op Candia maar zullen daardoor de woelingen in het oosten niet bedwingen De kwestie zit dieper en zal wel vernieuwde aanleiding geven tot diplomatieke verwikkelingen De toekomst is met duistere nevelen bezwaard Onze binnenlandsche aangelegenheden bieden even weinig heldere nitzigten Het doel der ministeriele pogingen is wel iSislukt doch dezelfde partijen zullen in de nieuwe kamer legeuoVer elkander staan in weinig verschillende verhouding maar eene onzalige verbittering heeft de gemoederen bevangen en zal de taak ook van een nieuw ministerie niet vergemakkelijken De herstemmingen z ullen dit bezwaar niet wegnemen De ontbinding heeft niet gebaat het was het ouaijgelijke beproeven om een ministerie te redden dat geen levensv itb iarheid bezit Beide hoofdpartijen schrijven zich de overwinning toe bewijs genoeg dat geen stellig resultaat verkregen is Van de herstemmingen verwachten ij een gunstig resultaat voor de liberaien maar echter geen overwegend uitsluitend De meerderheid blijft bij de liberalen niet zonder gevoelig verlies De ook schromelijk verdeelde partij der anti revolutionairen gaat stellig iets vooruit en veroorzaakt door hare woelmgen onder den minderen stand onrustin het geheele land De heer Groen zou wel eens kunnen terug schrikken van zijn eigen werk gelijk nu reeds velen zijner vurigste volgelingen hem geheel verloochenen Hij speelt als altijd eene oostenrijksehe rol hij hiakt op twee gedachten bij herhaling bedrogen en verraden keert hij toch terug tot zijn uitbraaksel hy prijst De pnjs der Adverteniien van éen tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent il nitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte de herkiezing aan van Simons die volgens de aankondigingen o lulk een voorvechter is van de gemengde school Onze o ersternmende conservatief heeft geen genade gevonden in xijne oogcn hij meet het wel zeer bont gemaakt hebben en nu zullen de Groenianen in ous district toch niet onnoozel genoeg zijn om nogmaals eea man te stemmen van wien zij niets hopen kunnen Mogen de liberaal gezinden door liet aanvankelijk behaalde voordeel aangevuurd getrouwelijk opkomen ter Slembus opdat ons district toch ook Keder iets aanbrenge ter vestiging eeiier vrijzinnige vooruitgaande regering en geene twee afgevaardigden ter kamer zend die elke verbetering tegenwerken eiken vooruitgang verhindere i en eene bismarcksche dwingelandij voorbereiden Kievit dan gij allen die het wel meent met uw vaderland kiest een Hopregieii Nederlander een vurigen voorstander van regt en bit ijkheid van vrijheid en vooruitgang brengt uwe steamen ui op Jhr Mr W T GEVERS DEWOOT 6uttenlan IiOnden 7 Nov De Times zegt vernomen te hebben dat de engelsche regem g voüriieroens is haren vertegenwoordiger bij het hof van Saksen terug te roepen en de engelsche legatie te Dresden op te heffen De gesteldheid van den handel iaat in scb er alle deeiea des lands veel te weuschen over men verwacht geene verlevendiging dan in het begin des volgenden j iars In berigten uit Indie wordt bevestigd dat de hongersnood afneemt hoewel ei in de presidentschappen Bombay en Madras nog veel gebrek hcerscht eu er in Kamtie z lfsoproerige bewegingen dien ten gevolge heboen plaats gehad pErijS 7 Nov Er zijn nieuwe bevelen gegeven om de wapening en uitrustiug der schepen die bestemd zijn om de fransche troepen uit Mexico terug te halen te bespoedigen Binnen kort zullen twaalf schepen met Ht doel de fransche havens verlaten elk dier schepen zal 2000 man aan boord kunnen nemen Naar men verneemt heeft de heer v Budberg zoodrah j ontwaarde welken indruk het telegram over de voorgewende russische krijgstoerustingen hier had gemaakt zich gehaast op vertrouwelijke wijze de meest geruststellende verklaringen over de genomen maatregelen te geven Die maatregelen zijn alleen genomen om de leemten aan te vullen nelkebij het russische leger zijn ontstaan door de omstandigheiddat in de jaren 1S64 en 1865 geene ligtingen hebben pLiatjgehad en bovendien ook om de acht dageo voor het uitvaardigenvan genoemd bevel officieel ontslagen manschappen op behoorlijke wijze tf vervangen 8 Nov Er is nog altijd sprake van eene schikkingtusschen Frankrijk en de vereenigde staten ter zake van Mexico De fransche bezetting zal naar men zegt nog dit jaar ophouden en te gelijker tijd zuilen de vereenigde staten Mexicoonder hunne bescherming nemen De washingtonsche regeringzal voorts de belangen der fransche nouders van mexicaanschefondsen waarborgen in compensatie aarvan Mexico aan devereenigde stalen het schiereiland van Neder Caiifornic en eeuigander grondgebied afstaat Deze geruchten zijn van amerikaanschen oorsprong W eenen 8 November In sommige brieven uit Pesth wordt bc eerd dat de minister von Beust ia Hongarije op geene populariteit behoeft te rekenen doordien het aldaar bekend is geworden dat het hoofdzakelijk i ui ijii ijver om de oostenrijksehe regering een dienst te benij en as toe te schrijven dat nu vier jaren geloden de bekende hong aarsohg ia triot graaf Telecki door Saksen aan Oostenrijk iverd uijl ffeverdT Berlijn 7 Nov De Provincial Correspondenzr zegt dat slechts zij gtvap zouden kunner zien in de beijbeminf va den heer von Beust tot minister van buiteul tafm in Oos