Goudsche Courant, zondag 11 november 1866

ABVERTENTIEN Landbouwers in het Hoofdkiesdir crict GOUDA Bij de jongste verkiezingei beeft men op verschillende onwaardige wijzen U om den tuin geleid ten einds dooi tl de vroegere Leden van de Kamer der StalenGeneraal te doen herkiezen men heeft onder meer U ook verzekerd dat de Heer HOiTMAN en DE BRAÜW tegen de wet op de afmaking van het vee zoudeu gestemd hebben dit is leugen grove leugen leest de verslagen dei zitting van de tweede Kamer op 23 Augustus jl dan zult gij zien dat beide VOOr de afmakiug van het vee j eweest zijn Medekiezers weest op uw hoede DINGSD iG gaat gij weder ter stembus dan kunt gij nog gedeeltelijk gosa maken wat veiioren is stsmt dus thans met ons Jitr Hr W T GEVERS DETNOOT Vele Kiezers uit de gemeenten Stein Ekecwijk Pvpekop Harmelen en OLDEWATm aan den wensoh van Zijne Majesteit willende voldoet u éa aunae stem ditmaal niet uitbrengen op Jhr D E B R A UW lid der ontbonden kamer doch stemmen voor Jhr Mr W T GEVERS DEYIXOOT Zij noodigen hunne Medekiezers in die en andere districten uit zich bij hen aan te sluiten e a ook hunne stemmen tt gtven aan Jlix Mr W T Grevers üejmoot Tele Kiezers uit het Kiesdistrict GOTJDA die met Sehieland bekeid zgn kiezsa geen Dijkgraaf van Sehieland die zijn tractement zoekt te vermeffderen met dat van eeu armen Bode te verminderen maar bonnen verdienatel jken vesljarigcn Vertegenwoordiger jHB jjja Ty jj J E BRAITW tenrijk Jle youJen meenen dat bij het zou zijn die de diiitschc a inge e eiilieilen die thans geregeld 7ijn weJer op het tapijt zou brei eren Elke zoodanigfi pc jiug zou loor Oostenrijk gevaarlhk zijn eu Pruisen aaiisporeu ora het nationale werk Qo spoeifig mogelijk tê voleinden De Xordd Zt het programma van deu heer von Beustbesprekende zegt Wanneer Oostenrijk werkelijk tot eene politiek van neg iiiv ï verzet besloten heeft rareu het orgvuliiigalles ermijfïen ivat bij vreemde mogendheden bezorgdheid kanopuekken Ho lim van oostenrijksche zü ie ook de benoemingvan ioliichrHski verdedigd wordt oo ligt het toch bovenop d tt door ie benoeming aan avontuurlijke verwachtingen enhersenscliimmige plannen op nieuw voedsel ïregeven wordt Nov In eenen gisteren ouder voor itling des koningsgeho Jen kabinetsraul zijn de wetsontwerpen vr stge teld welkebij de kamers zullen worden ïnsrediend Ook is de nituoodigi ir vastgesteld welke aan de noord duit sche regeringen zal orden gezonden ora gevolm igtigden te zenden ten eindeover de constitutie van den bond te beraadslagen Florence S Xov ne Nüzione bevat een telegram uit Palermo waaruit blijkt dat vele aanzienlijke personen aldaar in verzekerde beuarliig ijn genomen dewijl zij zijn betrokken bij de jongste onlusten welke in september vooral te Palermo hebben geheerschl Onder de gearresteerden bevindt zich de bis Jt hop van Montrcaie Venetiö l Xov Oe ko dng is heden ten 11 v e alhier aangekomen T e gce tdrift der bevolking was onbeschrijfelijk Pe kuning weril in de St Markus kerk door den patriarch ontvangen en v nc aldaar iiet ïe Deum bij Het défilé ÓLt iro pt n werd onmogelijk gemaakt door de ontzettende volLsfiicuigie die np de been was i tnncnlanö iOUDA 10 November j verjienipn met getioejren dat onze stadgenoot de heer B v ii tillen op ie iirenintionr le visocherij teiitoonstellingeu f Ti uiir ïKehoiideii te Biilogne sur Mer en ook te Arcachon bfKruuiul 15 met 7ilvereu ineduille beiden voor visscbers gireü lie niini ïer vnn financiën heeft bij resolutie van 25 oci n 12 ter kennis van de verschillende provinciale lireclenra ler directe belastingen in en uitgaande regten enaccijiistn inhragt dat ondtr f c goederen welke reizende personen tot bun lijfsgebrnik met zich voeren en die als zoodanig zijii vrijgesteld ook begrepen kunnen worden de enkelegebruikte werktuigen en gereedschappen die ingenieurs schilders nf leeKenaar laniJmeiers ambachts en handwerksliedentot de perfOfnTjke uitoefening van hun beroep met zich voeren znïicinle echter zorgvuldig moeten worden toegezien datvan de e vrijstelling geen misbruik worde gemaakt Over de herstemmingen zegt het Handelsblad o a hetvol genu Indien de kie ers hun pligt doen kan nog aan de roepstem des konings volledig gevolg worden gegeven en eenheid ea vastheid van rigting in de kamer worden bevorderd Zie daar wat in deze geuigtige oogenblikken dringend noodzakelijk ia Zelfs fie gemati£ de liberalen hebben zoo als de zaak thans staat er h t meeste belang bij om geen steun te verleenen aait reactionaire of conservatieve kandidaten Sedert eeu paar dagen is er een nieuw licht opgegaan De heer Groen door welke inspiratie ook gedreven door welke beloften omtrent het onderwijs ook gepaaid beveelt conservatieve candidaten aan ijiet allen vooralsnog maar voorloopig reeds de heeren Koehussen Wintgens en zelfs Simons Er wordt gemompeld van eene verbroedering met v Zuylen en Sjhimmelpenninck in de onderwijskwestie mits Keerasktrk wegens ijne bepaalde meeniug omtrent de onaantastbaarheid van de gemengde school worde losgelaten Vat daarvan waar is weten wij niet en wij willen ons op al die kronkelpaden niet begeven De tijd zal spoedig genoeg leertn waaraan de houdine vanden heer Groen is toe te schrijven welk zwart op t hij nu weer heeft tot welk shibboleth de straks nog bestreden conservatieven zijn toegetreden heer liroir endt versterking aan het ministeiie dat hij mecrmalf dui d eboren en onlangs nog op stervens na dood heeft genoemd la de aanbeveling van den heer RochcLsen bovendien verleent hij tp en Keuchenius steun niet alleen wat de motie betreft door den heer Rochussen als grijpende naar regteu der kroon bestreden maar ook wat aa igaat de wegstervende koloniale politiek gelijk die der conservatieven nog onlangs door hem is genoemd ij ziju dus aan den vooravond eener nieuwe eoaliöp en er worden reeds wederom beleefdheden gewisseld tusschea de heer Groen en de bestrijders der motie Kencheniiis Reden Ie meer voor de liberalen om zich op nieu sr vasi faau een te sluiten uiu onderlinge geschillen voor goed uit te wisschen om eene kamer te helpen zamenstellen waarmede fgeregeerd kan worden l onderd ig is in de zitting der prov staten vsn ZuidPoUanU o r besloten tot verlenging van den törmijn XBor dq opheffing der ambachten in Rynland ie Zuid en Noord Hol land gelegen Daarna is het besluit tot regeling der opheffini van eenige ambachten in tie beide piovincien gelegen gesteld in nandeu van de commissie den 3 Julij jl benoemd zullende van die benoeming kennis worden gegeven aan de statei van Noord Holland en voor die commissie de magtiging dekonings wordeu aangevraagd om na afloop der herfstveri a dering hare werkzaamheJeu te mogen voorzetten Daarna i langdurig beraadslaagd over het rapport der commissie betreffende het besluit tot opheffing van ambachten in Zuid Holkiid en is dat besluit ten slotte met 48 tegen 16 stemmen aangenomeo Ook is nog met afwijking van het daaromtrent door o ed staten gedaan voorstel na langdurige discussie met 56 te eii 2 stemmen op voorstel van de daartoe benoemde comiaissie besloten ged staten te magtigen om de nog benoodigiie gel den tot droogmaking van plassen in Sehieland beoosten Ro terdim te verkrijgen op zoodanige voorwaarden en tegeu zoodanige rente als zij in het belang der provincie het mee i raadzaam zullen oordeelen en om in julij 1867 den uitslag vi dat votum van vertrouwen aan de vergadering mede te fleeler Gcineiigöe Berigteii oï Coo h Een aantal loQ lenff ie poli tieagenten wordt uaar Japan gezonden om B uen britschen gezpui te dicoen als escorte te paard In Z itserlaüd 5 schijnt het gevaar voor eeae verdtre uitbreiding der ruiiderpest gewelien I De kolonel Tiiidal uit Ncatrl ind is opperbevelhebber der kcizedijke B mexicfaanschc gendarmerie gOïtonieD De taikoen of wereldlijke vorst S van Japan is üvtrUden 0e troepen by de revue te Parijs bedro egei ruim 20 dui end man Men derkt te Parys aan et berzieu de wet op het middelbaar onderwijs Engeland stelt een fregat ter ueschikkiog van den paus Men verwacht de aanstaande benoeming van een bongaarsch ministerie Te Wiltonpark en Chelmsford 7ijn de eAlieden die het werk staakten om faooger loon door militaire raagt btdwongen moeten worden Op den spoorweg van Odessa naar Balta zijn door ten botsing van twee trtioen 14 passagiers gfc ood ea 60 gewond Men vertelt te New York dat Maxinailiaan eeds liedank heeft De engelsche bank heeft donderdag het disconto van i g jt 4pCt verminderd Ds Torken blijven overwinnaars op Candia Het privilegie der speelbank te Baden Baden zal verlengd worden tot IbT Het pauselyk legioen uit Aatibes toont sporen van desorgani tie Dr Coleoso de bekende bisschop van Natal is in zijue inkoiEsten gehandhaafd Kei erin Eugenie wil nog altijd naar Rome Op de kast van Corea is de bemanning van een amenkaansch schip v ermoo ii Di ingenieur Edoux wi te Parijs een onaeroardsch net vau spofjrwegen tot stand brcLgcn De lyn Veulo Katderkerkcn is maaDiiagplegtig geopend logezonden jian de ütdactie der Goudache Courant M Ik ben wat dom in de dingen van onzen tijd hetgeen ik evenwel my zelven natuurlijk vergeef niet enkel uit eigenliefde maar ook omdat het zoo n rare onbegrijpelijke tijd is en dt menschen somwijlen zoo raar doen Zoo kon ik mij ook het oivtbJnt en van on e tweede kamer niet verklaren omdat ik het heele te na treden van den persoon en het gezag van ons te eerbiedigen hcofd van den staat uat aan de afgevaardigden die voer de motie Keuchenius stemden is verweten niet 3greep Bic motie van orde is als onordelijl uitgekreten Ed cii dan hau men vroeger op die orde beter moeten passen en a 1 men bij het doen van dat voorstel het terstond ali hoii de mison moeten verwerpen Nu heeft het er veel van als of de veiiiezer aprh coup a refaire heeft willen spelen j Gelijk het nu gegaan is beeft de zaak waarin men ter ver keerder ore den persoon des konings mengde ietwat van ilo belegering eener sterkte in Frankryk waarvan wij bij du Tbou j lezen De vijand zag geen hans om die met geweio in te 1 nemen maar plaatste nu de vrouiven en kinderen der in d veste ingeslotenen in het voorste gelid eu trok aldüs tegen ds belegerden op die daardoor belemmerd werden in hunne dedigicg Van vijandschap egen het huis van Oranje krn wel geen spraak we 3n Zeven en tachtig van de voriï eeuw zou eene waarschuwing wezen de laatste vijftig j e zijn eene wederlegging daarvan Wij qualificeren zulk eene aantijging niet maar gelooven veeleer dat hier het Gca beware mij voor mijne vrienden kon ts pas komen Men heeft aangevoerd dat Cc benoeming van den heer MÖ J tot gouverneurgeneraal ie eeneiimale van s konings keaze afhing doch behalve dat ik het betwijfel of er voor zulk eeB car tel est nü hpn pkiair bij een cnnstitutionee koningschap iH zoo gewig igfi zaak vooral na het gestipuleerde omtrent het koloniaal beUear pln is niide ik de heeren van de vormen nog wel op eon vorm in dezen wijzen d in roi n oog aan de zaak in qus tie eene rog wat andere kleur en gedaante geeft Was die aanstelling werkelijk zoo geheel en enkel en absoluLt eene keuze van den vorst dan moest die mijns inziens uitgaan van het kabinet des konings en daarvan door den secretaris aan den daarbij betrokken minister of den ministerraatl worden kennis gegeven ten einde deze daarvan mededeeliug deed aan de kamers Het contieseing is met zoodanige bewering in strijd en stelt der minister aansprakelijk Daarom om dat contreselng had Ie hser Mijer ook volgens het a aut l est aut nou 6 eerst zijne portefeuille moeten nederleggen om voor zijne hooge betrekking verkiesbaar te wezen tenzij Z E zelf zijne aanstelling had gecontrasigneerd Ik zie er geen derden wettigen weg op Of evenwel bijaldien et nieuxe ministers optreden die heeren de benoeming van den heer Mijer als fait accmnpli kunnen geldig laten blijven en daarin berusten is bij mi eene zaak zeer in quasstie De heeren van den vc n mogen dit uitmaken doch Ik zou meenen dat men tene tuo bepaalde aarleiding tot zulke verandering van den loop van en vertraging in de zaken niet uit het oog kan verliezen vooral indien die keuze in ludie zoo velen onaangenaam is als openlijk is beweerd Herroeping dier keuze door Z M moet veeleer eene eoix itio fitte qua non zijn voor de eventuele ministers al gaan daarmede de toegestane kosten voor uitrusting e z v verloren behoudens regt v ui eigendom op het daarvoor aangekochte Slaar ik heb het land aan chicanes eu kleingeestigheden En daarom zou ik men weet immers niet tot welke ver itidicu ook niet altijd hervormingen eene zoodanige crisis kan leiden wencchen dat men wat minder maunea van de wet en de letter meer mannen van zaken in onze tweede kamer mogt iiebben Zoo als onze vertegenwoordiging nu zamengesteld is zal het altijd meer aan het geval overgelaten wezen dat er menschen van kenuis voor sommige gewigtige belangen daarbij zijn te vinden Men kan deze althans van geen hunner bepaald eischen Uit dieji hoofde zoa ik gaarne zien dat men kiesdistricten van 1 lO OüU in pl iats van 90 01 0 zielen formeerde Daardoor werden omtrent een twaalftal plaatsen in het hooge regerings ligchaam vacant die men dan kon vervullen door elk der akademiëit één net leger twee eu de marine één lid te la eii kiezen door de officieren van het leger en de vloot zoo velen hunner binnenslands waren Om handel en industrie ïe Op den S November 1866 is te Kortenoordt bevallen van twee welgeschapen zoons F DE EIJITEK hartelijk geliefde echtgenoot van W F LOOMAN Junior Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden vanonzen geliefden tweeden zoon JACGBflS FKaNCOIS betuigen wij onzen hartelijkendank 3 A SNEL N J SNEL Fk toi3 Stolwijk 9 November 1866 Te HUUR Eene nette BOVENWONING met vrijen opgang te aanvaarden met primo Februarij 1867 Adres me i franco Prieven onder Letter W bij den Boekhandelaar P C MAAS J te Gouda RaderstooDüboot d MwSSel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondt gs s morgens 7 uur Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Iktourkaarten vertegenwoordigen kon men door de kamers van koophandel naar gelang van het gewigt der steden vier of vijf afgevaardigden laten benoemen terwijl ook de waterstaat een lid derwaarts zenden kon Natuurlijk zouden die ligchamec uitpligtbesef en te gelyk voor de eer van het corps pogen deameest geschikte eu waardige uit hun midden te kiezen en menkreeg op die wijze mannen d élite die op de hoogte vau dezaten en van de eu tijd waren die zich genoopt zouden voelenora in dingen hun vak betreffende te doen wat het hunnewas wetende dat de zoekende blikken op hca il3 vraagbakenzouden rusten wanneer dit ter sprake kwam en tnen bcpaalèclijk van hen voorlichting verwachtte De tegenwerping dat daardoor mannen in de kamer zouden komen die verkeerden in ecse positie afhankelijk van het gouvernement acht ikbeneden de regering en niet minder beneden die mannen Dat wij daardoor minder regtsgeleerden in de kamer zoudenkrijgen acht ik geen verlies Met alle respect voor hunnewetenschap en voor luenig jurist zou ik het bijna wenschelijkrekenen dat er niet meer dan e3 hunner in de kamer zittingmogten nemen Doch laten we ons niet in vrome wenschenverliezen x C Marktberigten Gcuda 8 Nov Tarwe en rogge braglen mim vorige prijzen op Poolsche per 2400 kilo 415 Eoode Kleefsehe ƒ 408 Zeeuwscbe per mud nieuwe ƒ lO SO ii ƒ II SO dito oude ƒ 11 30 a ƒ 18 00 Rogge 7 30 a ƒ 7 40 Gerst winter ƒ 7 10 a ƒ 7 40 dito zomer ƒ 5 10 a fi 90 Haver korte ƒ 4 0 a ƒ 4 75 Dito lange 2 90 a ƒ 3 75 Itoekweit Fr per 2100 kilo ƒ 210 Noordbrab ƒ 215 a zz i Br boonen ƒ 12 a ƒ 16 De handel in schapen waa niet levendig en varkens en biggen die veel waren aangevoerd konden allen niet verkocht worden Er waren 40 vette varkens aangevoerd prijs 20 a 23 c per Vj kilo Goebcter ƒ 1 34 a 1 50 Weiboter ƒ 1 10 a 1 26 Burgerlijke Stand GOUDA Geborln 7 Nov Pietemella oudpr M Ypclaar en P Bakker Abraham oaders H 6e Mooij en Iv Bot OvtjXEDEN 3 Nov P Lieshout 73 j 7 L van der Vree 18 m 8 J W Zevprs 5 m S Jf