Goudsche Courant, zondag 11 november 1866

BIJVOEGSELA bij de Goudsche Courant van Zondag 11 November 1866 T or den nndtrgeteekende zijn bij de Inatst gehouden rerkiezingeu aan alle Kiezers in de gemeenten behoorende tot het Hoofdkiesdistrict Gocda aanbevelingen verzonden ïoor de Heeren GEVERS DEYXOOT eu van BOSSE daar het nu gebleker is dat vele Kiezers niet in het bezit dier aanbevelingen gekomen zijn verzoekt hij vriendelijk mejedeeling van het niet ontvangen der thans bij de herstfinniing weder franco per post verzondene aanbevelingen van deu Heer GEVERS DEYNOOT uelke deze eek door hem verzonden zijn kunnende dan door hem de noodige maatregelen genomen worden om tot zekerheid ie geraken vat de oorzaak is van het niet behoorlijk bezorgen dier stukken Ieder Kiezer dus die gedurende deze week niet minstens twee aanbevelingen voor den Heer GEVERS DEi NOOT ontvangen heeft zid hem verpligteu aan zijn adres daarvan kennis te geven A Brinkman 9 GoDDi 10 November l 6fi Lange Tiendeweg D N 60 Hoofdkiesdistrict DELFT De Kiesvereeniging NEDERLAND te DELFT herinnert alle Kiezers in het District dat hij de herstemming tot keuze van Leden voor de T ecde Kamer der Staten Generaal op 13 ovember a s hare Candidaten blijven fflr J L DE BRUIJN KOPS en Mr P P VAN BOSSE Namens het Bestuur Dr C P BURGER Voorzitter E P J v x DER MAXDELE Secr HOFF MALZ FABRIEEATEN voornamelijk het HotT che Malz Extract Gezond heidsbier en de Hoff sche MalzGczondheids Chocolaile toonen hunne ongemeen groote en de gezondheid bevorderende waarde in een des te hooger graac naar mate de ziekten toenemen Het gebruik daarv in in ile hospitalen en de nog altijd wassende behoefte is bekend genoeg De Oberstaüsartz de Heer Dr MEINEK E in het gftrniioen en reservehospitaal te Breslau zegt Het HofTsche Malz Extract Gezondheidsbier heeft zijne wereldberoemde werkingen ook hier eJer benezen Als sappen verbeterend verk ikkend en voedend middel is het zeer hoog te schatten bij scorbutische toestanden overvloedige suppuratie saopenverüp en enz te verkiezen boven de meeste andere middelen vooral dewijl het door de zieken zeer gaarne gebruikt wordt Eveozoo wordt ook de HofTsche Malz Gezondheid Chocoiade verlangd Vergelijken wij daarmede de verklaring van de eerste Geceesheeren van het hoofd hospitaal te Boulogne Welke opentlijk bekend gemaakt is zij luidi als volgt De ondergeteekende Geneesheeren van het hoofd hospitaal nadat zij de werkingen van het Hoffsche Malz Extract Gezondheidsbier zoowel in genoemd ziekenhuis als in huiije privaat praktijk gedurende langen tijd hebben waargenomen verklaren dat d e den zieseji zao welkome drank goede resultaten heeft voortgebragt tlat bet in eene gfoote mate voedend is en dat het daarom als een gewigtig geneeSöiddel de aandacht met alle regt verdient L S De Ober Intendanten Dr FESDINANDO VERADINI Dr PIETRO BELLETTI Alle eer dus toegebragt aan deze Preisische Industrie Artikelen wien het gelukt is niet alleen onder het publiek van alle landen toegang te vinden maar ook door hunae gezoadheidbevordetende eigenschappen de geaeesiiirigtingen Ib den eersten rang voor z ch te winnen Toen de Keiz Eranscberegering besloten had het Huff sche Mak Extract Gezond iieidsbier ia hare hospitalen in Ie voeren en den Fabriekant der Malz Fabriekaten naar Parijs liet komen om een contract te sluiten tot het leveren van dit Bier toen na het sluiten van dit contract de Fabriekateo in groote hoeveelieden doSr gindsche hospitalen verbruikt werden en de meest verblijdende resultaten te voorsch ju riepen gevoelien wij terstond dat de voortrefielijkste hospitalen van Europa hunne aandacht daarop zouden vestigen Inderdaad zien wij nu deze voorspelling in den ruimsten zin vervuld Het Centraal De t van de wereldberoemde gepatenteerde Johann Hoffsche MalzFabriekaten Malz Extmct Gezondiieidsbier Malz Gezondheid Choootade BorstMalz Suiker BorstMalz Bjjubots euz is gevestigd te Amsterdam O Z Voorburgwal J 34 Te verkrijgen bij den Heer J C van VKErilINGBN alhier J L Kamphüijzen HOFLEVERANCIER heeft ontvangen NIEUWE Fatés de foie gras van L henry alsmede NIEUWE AMERIKAANSCHE BOUILLO V SARDINES i L HUILE TRUFFELS MORILLES CHA IPIGNONS enz enz SYRÖP D ESPÈCES PECTORALES BORST SYROOP Een der grootste geneeskundigen van zijn tijd heeft gezegd Alle hoe oe gering ook is gevaarlijk want er kan longtering uit ontstaan Ieder zorge dus zooveel mogelijk den hoest in zijn eerste tijdperk te genezen of zoo dat te laat is haar voortgang te beletten Het beste middel biervoor is de Syróp d espcces Pectorales Borst Syroop Zij bevordert de slijm afscheiding doet de krampachtige aandoeningen der hoestzeni wen bedaien en verzacht de door den hoest aangedane deelen der longen Zij is in Flacons a BOJCents te bekomen bij den Apotheker J G BOEKENOOGEN te Gouda Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderlerk aan den IJêiel op Vrijdag den 30 November 1SC6 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer C F van den Bergh logementhouder aan Stohvykersluis onder Stolwjjk van Een HEERiiJN HUIS genaamd Het Hris Staats met BOOMGAARD TUIN en ERF onder Hamtrecht zeer gunstig gelegen in de onmiddellijke nabijheid van Gouda aan den grooten weg naar Vtreeki geschikt tot Zomer en Winterverblijf bevattende het huis 6 zoo boven als benedenkamers 2 keukeus ruime kelders zolder mangelkamer en andere gemakken Voorts diverse percelen uitmuntend WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND mede onder Haastrecht gelegen grootendeels buitendijks aan het gekanaliseerde gedeelte van den IJssel en olc gedeeltelijk binnendyksin den oiAaBeneienSaaürecTit zijnde een en ander te zamen groot 11 bunders 7 roeden 72 ellen En eindelijk nog diverse percelen RIET LAND en WATER gelegen in de gemeente Siein aan den IJssel zee geschikt tot inpoldering of het stichten eener fabriek te zamen groot 5 bunders 37 roeden 9 ellen Alles breeder omschreven by gedrukte biljetten en boekjes te verkrijgen ten kantore van genoemden Notaris bij wien ook nadere informatien te bekomen zjjn BoekiJrnkkerij vül A BKINKMAM Aan de iue sers van het Moofddistrict GOUDA alsmede de verdere Onderdistricten De stembus roept u aanstaanden Dingsdag eJer op om bij hcrstLmming te beslissen wien gij als mven vertegen Siüiger in s l nds Tweede KaniT wilt zenden DE BRAUW of GrEVERS DEYNOOT Wii gij de behoudende rigting met gepaste vooruitgang die steeds in ons Dis rict de boventoon had niet verzaken maar daaraan ook nu getrouw bhjv n uwen Konirg CU uw Vaderland onders eniien dan l iit uit gij gewis uw stem op den eerstgeaoemden uitbrengen en dat te eerder daar gij door uwe keuze op laatstgenoemden te bepalen eigenlijk in het geheel niet vertege iwoordigd zoudet zijn Immers wij gaven reeds een mandaat aan den Heer EEOPPMAN en ouden dit als het ware krachteloos maken en te niet dopn indien wij naast hem een man van tegenovergestelde rigting verkozen die steeds of meestal JA zou zeggen waar het bij den amlere NEEN beduidt en zooals wij allen welen plus écn minus één is nul Geene lofrede thans voor DE BRAUW Gij kent hem uwen vééljarigen afgevaardigde der Tneede Kamer Gij weet uit wat onzuiveren hoek de pijlen komen die in deze dagen op hem afgeschoten worden en zij zullen dan ook gewi op het schild van uw gejond verstand en het Oranje en vaderlandlieveiid hart afspringen Geeiic maad ook voor GEVERS DEYNOOT dezen zoo vaak gevallen K iudid lat der zich noemende Liberalen Dit staat vast wij zullen onze goede beginselen niet verzaken en ons ook niet storen aan listige eu bedriegelijke waarschuwingen die zij uitsÈroüijen maar steeds blijven voortgaan op den regten Nederlandschcu weg om onzen geëerbiedigden Koning en het Stamhuis van Oranje te ondersteunen hetwelk wij dan ook van u durven en blijven verwaehteu Gij allen dan wie het hart warm klopt voor ons dierbaar Vaderland ea onzen reliefden Konino brengt met ons op aanstaanden DINGSDAG deu lu dezer uwe stem uit op Jhr Mr VT M DE BRAUW Uwe hoogachtende Medekiezers van IFoerdeii llar iehu Alplim Bodegraven en verdere Onderdistricten Aan H H KIEZERS van het Kiesdistrict GOUDA t Is U bekend dat er in ons Kiesdistrict op aanstaanden DINGSDAG herstemming moet plaats hebben tusschen de Heereu D 1 B R A U W die 1261 stemmen bekwam en GEVERS DEYNOOT die er slechts SS t mocht verkrijgen Kan het nog twijfelachtig zijn op wien gij uwe slem zult uitbrengen Aan den cenen kant een Man dien gij sinds 13 jaren uw vertrouwen chenkt die u waardiglijk in de Kamer vertegenwoordigde al ijd op zijn post was en uw mandaat te allen tijde eervol naleefde Aan den anderen een gewezen Kamerlid die niet zon Ier blaam is afgetreden dewijl hij in pl iats van het door hem gesloten MAASCONTRACT te verdedigen djnen oü verliet en naar Iiidic o ing men zie wat hem deswege verweten werd door den Heer van dee LINDEN Bijblad tot de Staats Couraut voor 1862 63 pag 106ii als ook het oordeel van den toenmaiigen minister FRAXSEN van de PUTTE over de vruchten dier Indische reis zelfde Bijblad pag 821 zoodat hel geenszins te verwonderen is dat hij ofschoon later bij herhaling in verschillende districten voorgedragen overal viel om het eindelijk dezer dagen in GOUda S Kiesdistrictwaar hemel en aarde voor hem bewogen werd zóóver te brengen dat hij thans in herstemming komt Ziedaar de stand van zaken Nog eens i eachte Medekiezers kunt gij hier nog twijfelen in t uitbrengen uwer stem Neen gewis niet op aanstaanden DINGSDAG den 13den dezer zult gij allen als één man u naar de stembus begeven en onze veeljarig beproefde en op de proef goed bevonden vertegenwoordiger zal er zegevierend uitkomen want gij zult uwe stem uitbrengen op Jonkheer Mr W M de BRAUW Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan an den Notaris G 1 SPRUIJT rcsiilennde te Ouderkerk aan den IJisel op Ding dag den 4 eu V oen=dag den 5 December 1866 beide dageo des voormiddags ten 10 ure aau het sterfhuis van den WciF delGestrengcn Heer A Vr H van ALBACH C ii 16 nabij Gouda in de gumeenle Jïaa slrecht van a Een aanzienlijken zeer goed ondeihonden INBOEDEL bestai i e hi uiverse GOUDEN ZILVER ia ANTIEKE voorwerpen MAHUNIE en EIKENHOUTEN K ASTEX ceneCO MMODE eene CONSOLE JSUREAU S TAFELS STOELEN LEDEKANTEN SPIEGELS KLCiKKEN SCHILDE UIJEN BEDDEN met toebehooren WOLLEN en KATOENEN DEKENS ANTIEK PüRCELEIX aaronder een blaauw tafel servies van 100 stuks en geiileard thce serviea van 27 stuks GLAS TIN VEKL KT en KOPERWERK DAMAST en ander TAFELGOED BEDLINNEN enz ö 4 MELKKOEUEN 4 VAARZEN r PINKEN 4 KALVEREN 3 VARKENS BOUWen MELKGEKEEDSCHAPPEN eene partij ME ST en ongeveer 40 0U0 Ned ponden goed gewonnen HOOI Alles te bczi tigen Maandag den J December l L t va des voormiddags Hl tot 4 ure NB Het Vee de BOUW en Molk gereedsehappen de Mest en het Hooi zuUcu orden geveild op Woensdag den 5 December 1866 des voormiddags ten 10 ure MAATSCHAPPIJ v in VERZEKERING 99 De Phoenix gevestigd te jïnis erda n goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 1S43 n 72 enz MAATSCn iPPELIJK Kapita l ƒ 1 500 0110 fee Verzekert op lillj ra te fr n tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken T KROMHOUT kassier d r Beleeulnnk vai Gouda