Goudsche Courant, zondag 11 november 1866

1866 Donderdag 15 November lü 483 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende weg y D n 60 De RiezersvereeniglDg DE GRONDWET te GOUDA blijft bij de HERSTEMMING op DIXGSDAG den 13 XOVEMBER 1S66 Toor bet Lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal aanbevelen haren Candidaat Jhr Mr W T Gevers Dejmoot IvIEZERS belaoorende tot het kiesdistrict GOUDA Bij de jongste Stemming bekwam DE BEAUW onze waardige vertegenwoordiger sinds 13 jp ar 1261 steramen van de 1306 die er vereischt werden dat is d s slechts 45 te kort en Ge er3 Deïnoot kreeg er vli de 1306 stemmen niet meer dan S34 dus ruim 5U0 te kort Onze biediyde Koning riep ons zoo dringend en hartelijk op om mannen te kiezen die zijn Troon schraagden en zulk een man is onze DE BKAL W die door raderlandJiefde en tronie en niet door eigenbaat gedreven zijn District en Vaderland vertegenwoordigde Zou men dat van Gevers Deynoot kunnen zeggen Neen Want toen Mr W T Geveks Deynoot Dijkgraaf was van Schieiand en de Ingelanden zoo gaarne bezuiniging en vermindering op de groote iractementen wensehten werd er na nog geen jaar Dijkgraaf geweest te zijn verzocht en voorgesteld om bet tiactement van den Dijkgraaf dat ƒ 1200 bedroeg te brengen op Eén duizend vijf honderd Gulden zegge ƒ 1500 dus ƒ 300 meer maar daarentegen het inkomen der twee Boden die van hunne bediening bij het CoUegie ge teel op eene eerlijke icijie itweten kunnen bestaan te verminderen met ruim ƒ 300 noemt men dit lUxraal bezuinigend ne tachlierend en eene groote weldaad of noemt men dit eigenbelang Xecnl dan is DE BKaUW een ander man Lasterlijk zegt men nu wel DE BKAUW b eft niets gedaan maar wij ingezetenen van Schoonhoven onder anderen welen beter hoe veel hij deed Dat getuigt Weeshuis Sluis enz en zooveel wat hij nog deed voor andere onzer Districten daarom Eere wieu eere toekomt In eene andere circulaire wordt het den Heer DE BEAUW verweten dat hij ontzag had voor gedegende mannen Wij zijn het volkomen met hem eens Ook wij houden van geen vechten en bewaren liever den vrede in het vrije dierbare Vaderland Geachte Kiezers aan geen betere hand kunt gij uwe belangen vertrouwen dan aan die van W M DE B R A U W Komt dan op aanstaanden Dingsdag trouw met ods ter Stembus op en Irecgt uwe Stem uit op den verdiensteliiken en waardigen man jim yjn jj ji BRAUW SCHOONHOVEN S November 1S66 n Medfkiezcrs ran Schoonhoven Krimpenerw abd HA i3TBECHT Oi DEw iEii en oinliggende Districten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalue JENEVEE a 462 per kan 64 cents idem a 477 o per kan 66 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 io per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 10 Nov 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 9 November 1 I aagste Hoogste Oeblevcü pCt koers koer i kotra Ned w sch 21 3 543 4 54 8 5478 dito 3 65V 65 dito 4 7V 7 V 87V8 Handelm op resc 1301 4 België Roths 21 2 hi Spanje obl 21 2 301 30 Portugal obl 3 4i fi 4178 l l6 Rusl obl H 5 95V8 d 182S 29 5 d 6 serie 5 79 do Lond 1862 5 86 8 86V4 863 dO Amst l864 E 931 4 do Amst 1 860 41 2 84 Aand spoorw ƒ IS71 4 188 1S7V4 Oost Metall 5pC t S tfi 4 n 43 Vk dito dito 21 2 21 = 22 21 8 dO renteAmst 5 66l j 663 4 d nat 1854 5 7 n t7 i6 47i ifi d inzilv 1864 5 53V U 54 Italië Ams 5 Turk buiienl 5 29V8 29Vi6 29 ic Griekenland 5 IIV 11 Ver Staten 1S74 5 69 do 1SS1 6 li U d 1882 B 72 73V fi 73 i6 Mexico 1851 3 15 6 151 4 15 16 Boekdrukkenj van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zcndags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden isy 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn 6uttenlan2r Londen 11 November Ten gevolge van het afnemen der vep ïiekte is door de regering verlof gegeven tot het houden van veemarkten in alle plaatsen van Engeland en Wallis mits in die plaatsen sedert eene maand gepne geval van veetyphus v orgpkomeri zij en de markt gehouden uorde op minstens 10 eng J mijlen afstand van eenige besmette gemeente In plaatsen waar vee uit het buitenl ind nordt ingevoerd zal evenwei nog geene markt mogen gehouden worden üe Liverpool Daily Post zegt op ge ag van een bevoegdpersoon te kunnen mededeelen dat de heer Disraeli zal voorstellen dat de staat alle spoorwegen zal overnemen den houders der eventueel uit te geven schuldbrieven lot dekking vanhet kapitaal van aankoop eene vaste rente wniirliorgeude Volgens dit plan zou de nationale schuld in den loop van veertig jaren met 120 millioen p st verminderd zijn Tevenszou de kanselier der schatkist het plan hebben om gelijkenmaatregel op de telegraaflijnen toe te passen i e Army and Navy Gazette meldt dat de commissietot onderzoek van het niemve plan van recrutering haar rapportbij de koningin heeft ingediend en dat in dit stuk onder andeien het volgende wordt aanbevolen 1 een ilienstlijd van 12 j ir=n als eerste en t u van 9 jaren als t vet de termijn vooraile wapens 2 verhooging der soldij met 2 d per dag voorieder die na afloop van den eersten termijn dienst neemt voorden tweeden 3 aanspraak op een pensioen van 1 shillingdaags voor het volbrengen der beide termijnen afgescheidenvan bijzondere voordeelen behaald wegens goed gedr ig 4 vermeerdering en verbetering van kleediiigstukken en voeding Parijs 12 Nov Volgens de Avenir national zijn eenige der onlangs gear es eerde studenten weinige uren na hanne inhecht nisneming vvedir op vrije voeten gesteld Dl Liberie bevat heden onder den titel les horloges deCharles q iint een artiki 1 van den heer Clément Duvernois die daarin tracht te bewijzen dat gelijk het den ouden keizer nietgelukte den gang zijner uurwerken te doen overeenstemmen hetgeen thai s door de electriciteit gemakkelijk zou zijn hetook te vergeefs is dat men het verledene met de toekomst inovereenstemmiTg wil brengen ook niet absolitisme en liberalisme en eveiiain bezuiniging en wapening men moei het eenof het ander De politieke electriciteit elke alleen aan hetuurwerk een ge regelden gang kan verschaifen is het systematiseren van den vrede door ontwapening en vrijheid Hetmerkwaardigste van dit artikel is echter dat het geschrevenis in de gevangenis van st Pélagie waar de schrijver eenprettig leven sihijut te leiden Dondtnlag 11 heeft de keizer eene ligte operatie ondergaan die zóó c led is gelukt dat Z M zich sedert veel beterbevindt De ofiatieis verrigt door dr iJuyori ondchirnrgijnvan koning Looenijk Phdips De keizer heeft den geneesheereen blijk van erkeiik ijkheid willen geven doel deze die nogaltijd zeer gehecht is gf Meven aan de voormalige koninklijkefamilie heeft voor zich zeivon elke onderscheiding vai de handgewezen mnr den keizer ver7ocht dat deze ne wel lendheid zou overbrengen op zijn oon die mede geneesheer is Denzelfden dag werd de heer Gu n de zoon benoemd totdoctor aan de Tuilerien Onder e gearresteerde studenten L vinden zich de heerenLevraiilt wiens vader in 1848 fransch gez nt Ie Napels was Jeunesse wiens vader thans nog tot de fransche magistratuurbehoort en Lavallée zoon van een rijk koopman te Borde uix Enkele de gearresteerden zijn weder op vrije voeiCi gesteld De enqu te naar den toestand van den iandboüw is geheel afgeloopen De conslusien van het rapport der comn issieluiden zeer gunstig voor het sluileu van internationale verdr gen op het beginsel van vrijen handel gegrond Brussel 12 Nov De Etoile Beige heeft gemeld dat de De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatarnin te pruisische regering aan de onderteekenaren van het internationale muntverdrag openingen heeft gedaan die het uitzigt op hare toetreding tot dat tractaat openen en dat de h stoel en de uederlandsehe regering hunne adhïEsie reeds hebben kenbaar gemaakt A deze beweringen zijn echter ten eenemale van grond ontbloot Met het oog op den bekenden tegenstand der belgischeregering omtrent de afsluiting der Ooster Sehelde vooral inverband met de vraag of het kanaal van Zuid Beveland aande eischen van het verdrag van 1839 voldoet en een evengemakkelijken en zekeren waterweg als de onbruikbaar gemaakte rivierarm oplevert is het niet van belang ouib jotmede te deelen dat vele vaartuigen en daaronder de stoomboot deTelegraaf sedert eenige weken bij voorkeur den nieuwen wegvolgen 13 November In de heden door den toning n iL esproken troonrede wordt gelezen dat de betrekkingen met debuitenlaudsche mogendheden gunstig zijn en dat de regeringhet voornemen heeft om een loyale opregte en krachtigeonzijdigheid te handhaven Wijders wordt daarin toegezegd deophtffing van den lijfsdwang en de herziening van het strafwetboek waarbij zal worden afgeschaft de preventive aanhouding Kopenhagen 12 Nov Het gedeelte der troonrede waarin melding gemaakt wurdt van den vrede van Praag luidt woordelijk aldus Bij het prager vredesverdrag heeft Pruisen zich verbonden Noord Sleeswijk aan Denemarken terug te geven bijaldien de meerderheid der bevolking daartoe bij vrije stemming den ensch openbaart Tot hiertce is aan die bepaling geene uitvoering gegeven maar de tekst van het verdrag zoowel als de nationale rigting waarin de europesche stalen zich thans bewegen strekken ten waarborg dat ook wij onze natuurlijke grenzen bekomen zullen die wij voor de veiligheid van ons land niet missen kannen Dit doel waarop sedert den vrede van Weenen onze wenschen steeds gerigt geneest zijn is sedert lang als billijk erkend door de met ons bevriende onzijdige mogendheden en het uadrukkelijkst door uen keizer der Franschen wiens belangstelling aanspraak heeft op onze warmste erkentelijkheid Weenen 11 November De i lener Zeitung zegt dat Oostenrijk met ongerustheid elke poging tot eene gewelddadige revolutie in het oosten moet gadeslaan en dat het hopen is dat eene vereenigde vredelievende werking der groote mogendheden voMoende zal zijn tut behoud van den binueulandsehen vrede in Turkije De beste oplossing der oosiersche kwestie zou volgens het blad gelegen zijn in de handhaving der politieke unie tusschen de christelijke bevolkingen en de Porie liet zeer ofBcieuse orgaan de Wiener Abendpost bevatte gisteren een artikel dat beschouwd kan worden als een programma betreffrude de ooslenrijksehe financiën Daari i wordt de verdere uitgifte van schatkislbidetten het aangaan eener leeniug of de verlaging der rente afgekeurd en inzondeiheid aangedrongen op het ve meerderen der inkomsten en het vfmiinlerer er uitgaven Ota ii lerdaad vruchtbaar te kunnen werken had in het artikel aansetoond moeten worden hoe de inkomsten vermeerderd konden worden en welke uitgaven men moest schrappen In plaats daarvan wijsi het artikel na ar een later in te d enen ontwerp namelijk de aanst aande begrooting L it Pesth schrijft men dat de keizer van Oostenrijk besloten zou hebben om een verantwoordelijk bongaarsch mini lejie iu het leven e roepen en wel na de opening van denla nditaïDit be uiL des keizers dat op oandr ng van denheer vou Beust genomtu is moet a ingemerkt nnrden aU hetbewijs d t het weeuer kabinet de poiii ek r partij van Deakwil volgan j2 Nor ï r is van hier giïteren eene depêche naar Berlijn gezonden toi let provoceren van oiiderhüiideünzen ode hor ienin van let handelsiraciaat lasscKm O suanjk en hettolverbond zondt vermindering der tarieven Het aantal generaals die wegens hun gedm in dea