Goudsche Courant, donderdag 15 november 1866

jong teu vUdtogt acb voor den krijgafiad moeten regtviirdi en neemt in d n jongaten tijd airmerkeiijk toe in de hitste dagen is de generaal on In eene de er diaeu gehouden ziltmg der financiële afdeeliua V lu den gemee teriad zijn de voleende behngrijke nieJi f uaen bt urtm e het voik unilei nij in de hoofdstad KHtieseü eld In het j i ir l ol bedroegen de mkom ten oor i e it er volk Lholeu üiT ti tl m l üb met ii Heenp der roid eiuire ohileu o 120 ti De uusnen bedroesen in IboO li7 li in 1 I daarentegen j l 47 H II in be laan er 4o hooi localen arin o3 +S leerlingen onder ont Berlijn H November In de miui teriele Zeidler sche üri pilden tf t men let volgende Zoo liet schijnt heeft net k iii r en het voornemen om iin Oostenri k een geheel lei n i ers te leveren iduvvelijks heeft de heer on heiit ue eer te circuhi e nis ooslenr jk ch minister se luveii ot nen veiueemt reeds dat ce v oegere sik ische m 1 ei V m oorlüL de genera il von l iheiihor Ie moe je 1 M Kwe ie der reorgani atie van het oo tei rijk che legei il lei er o ni in ter v in ooiiog Itr hiud zal nemen lt OU tkii voor Oo tenr k nog gewe schter ziin als S ik eu het een m n r vin fin meien zou kunnen leveren die geid uit eei e anJt e iriond iüf diu uit lompen wist e maken In lu hrn zU de prui i ci c regerii £ ook dit zw ikke beu is vjn iKrn vr i chap op den egien prijs welen te stellen 1 t ber s lil Uit l eier burg oüi ngen betreflende den r i o e luiuvu buiien ewoon un ng in meetegriaiipro L ei ri e reken is de nng i oo overvloedig lat men e rt e te e hi 2e reeks v m jaren geen oog t beeft gei vve ne id v m dil Ji r gehjk li at Pe rogge heeftvoi ri ï r e rr ultiten opgeleverd de opbrengst vin de gnrsihftf 1 e ioo t oed i r ue lernachting void nD De uuvuervin cr u he inbie id di n ijaar tot een vcrbt ei 1 e j fer iinr i w 11 dt voorraad grineii i zeer eroot en e I emberc t ri r r pi i rtte biedt t i zeer gtmukel k rei V ü gf t V I ptiU vtrzei uen Pe k e verh ii nioti be j r i en H müurs t e V c j t h d j igd iep en ni uiiei vil vr r aan Men verneemt vv ler t t de di i ei spoorweg reed inizegging heeft ontv n e dat men langs dien eg groote k antiteien e nelke potie Ifamburs tegenover het tol emen wordt in lie hambuig che bladen druk vir let ii fmeei dringt men er op jui dat l II iiüver wordt grniel 1 dat ue minister v d HevJtoepialde te ten heeft lot opl effing v n het zoiitmonopol e Ter heil e van Frankfort lig eei e petitie aan zi ne Ma jesieit er eeKii ing vv iir n verzocht wordt dat het tij i iip van d cl stplig igl Pid der joi gehedin eenige jaren liter zal worden ge eld dan than is bepaild 12 Nov In de zitting var het liuis vin ifgevaardigdenhee t lie mini ter v m fin meien het finmcieel etpose voor ls67overgelegd w ruit bli Kt d it men de gelden der leenmg nogtiet heeft noodig gehid De chiiki t tooit een bat g sildoaan vin 7 m Uioen Pe ontv ing ten voor Ib b LedioegenIt öl UUU ihlr met inbegrip van eene bijdrige vin 4 büO 000 thir in dt oorlog kosten De opbreng t overtreft de ramingmet 7 210 jno hlr hie an zal 400 000 thlr worden aangeBind to ver uoging uer ilari en van de imbteuiren en vandie der leciir en tot verhoogmg der oldij van de soldaten Lu Munchen wordi uit eene geloofn iirdige bron medegedeeld dit bij het beije sihe mini terie van oorlog de vaste wil htcrcht om ille u euwe legermrigtingen zoo wel wat ce oigiii ie s üok en voornamelijk de indeelmg en wapening L ic aheen in overeen temmiug met het wnrtembergsche mmiene van oorlog m te voeren opdat tusschen beide armcecorpsen de meest mogelijke overeenstemming worde tot stand gebng In dit opzigi worden tusschen beide ministe nen vooiiiuiend depêches gewi eld Eenige behngrijke re sultaten zuilen weldri openbaar worden mmelijk de invoering vau hctzelfuc stel el van aUiteriaad generen cu eene overeen Koin t wegens de gemeen chappelijke bezetting der voormalige duusehe bondsvestmg L lm öhinenlttnir GOUDA 14 November Bij de gisteren in dit kiesdistrict gehouden herstemmin ter verkiezing vin een lid voor de tweede k imer derjstatengenenal zijn ingeleverd 2ib2 stembületteu en is bij de heden phats hebbende opening gebleken dat uitgebragt waren de vulg nde stemmen üp iieu he A M de Bnuw 1323 T Gever Devnoot S18 ood u de heer AI de Brauw is herkozen 2i stembilletten werden bevonden v m onwaarde te zijn Herkozen z n Ie Utrecht de heer mr N P J Iviej te Delft de heeren Hoekwater en ntgens te Deventer de heer mr G Dumbar ondig 11 IS mar wij vernemen tus chen deze slid enMoordrecht door de stoomboot ïindhoven een vaartuig moe varen dat onmi IdeLi k gezonken is zoodat ürie kindeieii diezieh m de kijuii betonde i slecht met moeite zijn gered M ludig 1 iin het lokiil vin het prov gouvtmeL itin 7uid HoUind i nbc teed het navolgende werk Hel doenviii eeuigc hei e lingtu in de rijks hoogere burgerschool teGoudi Lht 11 enrijvings billetten v ircn ingeleverd wiarvaiieen vin onwairLC werd verklnrd De mii ste inschrijver wi de heer I tiv alhier voor J 0 4 lit Ie Betuwe ehrijtt men Het in dezen herf t uitgezaaide gew is van tarwe rogge ger en kool aad l ut over het algemeen vrij g M te vt d doel heelt III meel lere of mindere m ite vin de mui en te Ijden De klaver door de muizen vernield i biji i geneel omgeploegd Het grizoowel op de ui ernairden als in de binnen wtlu den heeft in ue laii te weken mede veel door de muizen ge leden Het vee is goed vet geworden en nitttegensiiiude d belemmerii g in den handel tot redelijken pr s veikocht He jonge of siilvee is hüug in prijs en il wegen gebicK au gras vroeg opge tald moeien worden Alen sLhrijft uit un peet Hel uilgeziaide winterkoren staat reeds heerlijk op u akkei de knollen ziju dit jaar niet voordeelig doch wannec het los weei i ft kin het vee er nog geruimen ti d n t gevoederd werden i j i n natuurlijk veel hooi piart Dei e aaidappelen zi u mergev ileii men hoort n em md van bedeif spreken terwijl ze ui muntend vin snn k i n Pe prijs die vuu eri i2en tijd ƒ u ot ƒ i oO was i j tlan or k r eos tot ƒ 2 y 2 O per mi 1 ej lald De beste soorten ippelen zijQ voor 1 00 tot ƒ 1 fcO verkocht De gezondheidstoestand vau menchen en dieren is mir viensch Slen leest in de Goessche Courant Hel is vrij nitunrlijk dat de aandicht schier onverdeeld opde lanstainde herstemmingen gevestigd wa en dat de bilangstelling klom nairmite liet oogenblik der ontwikke irgnaderde Het oo eiib ik wiirin wij leven is hoogtgewigien het ontbreekt er met aan dat dit herhiildelijk en m 1 breede is betoogd Het was nu noodig dit de ainleidin tot uetgten nu plaats heeft gehad nird uiteengezet dat opde w larschijnlijke gevo sen van de her teinming l oed inig ee e moge uitvallen werd gewezen mi ir het wa = oniioodig iidaarbij zoovele harl ioglen werden opgewekt zooveel misieding werd gepieegd en alles werd te b nt genomen omlaat ons het regte woord gebruiken verw irring te siichteo Zeker zijn de kiezers wie het met gegeven wis dit zelvei te kunnen beoordeelen in geen opzigt meei om den luin gs leid dan door hel misbruik dat van de koninklijke prochmatie werd gemaikt De koning drukte e en wenscb uit dal de volkskeuze toi bes endiging van regering mogt leiden Alen heift dit zoo voorgesteld alsof door den Koning werd gezegd dat hj he tegenwoordig ministerie wen chte te behouden En op den grond voortredenerende meende men zonnekhar te kunnen be wij en dat om diirtoe te komen eene kimer moest gekozei worden die geheel en onverdeeld m de rigting van het ra nisterie was Maar men vergat rgelukkig twee zaken nog dairgelalcn dat het geëerbiedigd hoofd van den stait geen zins zulk eeu wensch had geuit en dat dit m ni terie uog geen bewijs batt kunnen geven van een nationaal ministerie ie zijn en dat ac geschiedenis der laa ste jiren voldiugend bewezen heeft dat eene andere rigtiug lang genoeg a ui het bewind geneest oin zich te doen kennen de goedkeuring der meerderheid heeft weggedragen A anneer men deze iwee feiten n aanmerking neemt dan i het naauwehjks te begrijpen hoe zoo velen zich hebben kunnen laten wij miken d t nu andere mannen mo sten gekozen worden dan die tot de meerderheid m de ontbonden kamer hebben behoord Men leest n de NT R C van 4 N ovember lS6hZagen belangnebbenden in het begin van dit jair m ver schillende nieuwsbliden het blijde berigt dit eene algemeene Veeverzekering Mlit=chippij te Oosterhout zou worden opge ngt en werd dit phn luide toegejuicht wijl er mair al te ling behoefte ain dergelijke zaïk best lan had in dei halsten tijd vooral meer en meer gevoeld werd met grooter belang stelling zigen zij de berigten omtrent de uitbreiding aan die zaak gegeven en dit er bepihngen wirengemnl wairdoor allen tot die maatscbippij kunnen toetreden namelijk door bij de onderlinge verzekering de deelneming met vaste premie open te stellen Hoewel onderlinge verzekering steeds boven die met vaste premie te verkiezen is ziju er toch enkele veehouders oie de liatste wijze verkiezen en dzoo nu ook in de gelegenheid zijn gesield hun vee solide te verzekeren De vaste premien zijn billijk gesteld en belininjk hser dan bij andere miatschippijen zoo als o a de koniiik jke maatsehippij de zVlgenneene eeverzekering te Rotterd iin De miatschip pij te Oosterhout zou die lage premien niet hebben kunner bepilen indien zij niet eene groote hechtheid hid bekomen door hare onderlinge ver ekeriiisen die in ongelooflijk korten tijd tot een hoog t iin ienlijk bedng zijn gesloten Ook is die hechthcid gew niborgd door het bij hair ingevoerde stel sel van hemrzekerins dat den dee hebbers len srootsten waiiborg geeft ij vermeenen nu wij goed zijn ingelicht omtient de natiomle verzekering maUschippij hair illen vee houders bijzonder en nidrukkelijk te moeten aanbevelen en hen die nog be wiren mochten hebben omtrint veeverzekering in het ilgemeeii te verwijzen naar het bevittelijk ge chreven boekje Hebt ge uw vee ver ekerd Zoo niet w i irom niel Dat boekje dit door de verschillende igenten worlt ron Ige zonden en met milde hand ain aanvrigers gegeven behel t eene ferme uitlesging omtrent de in den lail ten tijd herle vende veeverzekeniig en de vvijze hoedanig de Ue behoort te geschieden Wij zouden nog oneinlig veel meer ter iinbe veling kunnen zeggen doch uit is ten eenem ile geheel over bodig te meer iing wijl de maitscli ippij door hire solide werking zich zelve genoeg heeft mnbevoleii om elk te kunnen doen be luiten eene gelegenheid iin te gnipen die hun met weinig opoffering de grootste zekerheid aanbiedi tot behouding hunner weivnrt Opmerkelijk zijn verscheidene gezegden vin den hr Groenin 1 0 Mil t tpl niet de vraig ter zij waarop de kimer ontbindm ge schied IS ooreer t omdit gij te dien opzigte met wiUekeu riff moogt te werk i lu len an leren om I it aan den christen voonl voe t wa irheid liefde en cuidiitheid Geen b joocrmerkeii eveiiiiiiii ils rai keniiiii en verwijt mogen ons terughoaden van op de uitnoo living van de regering er voor uit te komen dit het met lUeen het onbetwistbire regt mi ir ook de dure pligt is der staten g nerail met vrijmoe digheid en kracht te prijzen of te laken elke rtgerings had voorzeker niet het minst vvinneer zij het uitvloeisel is van een koninklijk prerogitief Door sommigen wordt thins let er wel op een beschuldiging waarop vroeger weinig acht geslagen werd te berde gebragt Afkeuring en berisping van de benoiming is inbreuk op het praero ilief der kroon du en dit lUeen wis volgei s het npport vin 27 sept de reden der kimerontbinding bpoedig is het gebleken dat met het regt der kroon door de k imer maar door de regering het regt der kimer langermd werd Nu 13 het bhd gekeerd Nu ligt het vergrijp niet in de if keuring en berisping o neen wie zou dt am de siaten ge neraal uetwistenl nu ligt het m den vorm w larin ze geschied IS Bij motie vin orde Dit is een nooit gehoord vergrijp Dit is een revolutioniir onding Vrii aan de zeer geleerde heeren die u dit verrissend bezwaar voorleggen waarom is dm vau regeiingswege terwijl het naar het thins schijut onbetwistbare regt betwist werdj het efenlijke wan Jrijf niet vermeld waaiom is ook in de discussie di ivan geen sprnk gewee t wairom zijn de ministeis uie in de kimer tegenwoordig iren bij het stellen van ue motie lijdelijk geweest wiirom heeft de voorzitter als of dit eene gowone althans geoorloofde ziak wire grond wetschennis en majesteitschennis in omvnag gebngt Yi vernemen dat de kalligraaf G J D kker door ongewone drukte in de voornaimste steden van Nederland voorloopig althans verhinderd wordt onze stad gelijk hij geannonceerd had te bezoeken Men leest m het Bit Handbl dd 30 sept Wij ontvingen zeer gunstige berigten omtrent den suikeroogst en de indigo productie in de orstenlanden sommige uitgestrekte inuigo landen hadden het dubbele der productie van VI rieden jair verkregen en de suikerproductie kon sedert l 4 ook gerekend worden nagenoeg verdubbeld te zijn De overvloedise retteus hier lu de laatste digen gevillen zullen niet alleen gun tig influenceren op den gezondheid oe le Bativn mi ir ook op de voorbereidende werkzaimbeden vin den imstaandeu rijst unpiut Gciueiisde Beristeo Prins Ingezonden De vrije verkiezingen t lelt 13 beslist De nederhndsehe natie getrouw aan hair grondwet heeft h lar pli lil volbricht Opgewondenheid der kiezers a in den eenen en i ederhndsehe politieke onver hillig heid of onwetendheid ain i eii anderen kan chreef de voorletters op de billetten terwijl politieke stemopnemer stemopkoopers stemrondventers en vertere gewone kiesm inoeuvre s de namen verder invulden raag de partijen wie als overwinnaar uit t strijdperk 13 getreden en ieder antwoordt w j vl met m qumtiteit maar m qu ilitei of omgekeerd al naar omstan digheden t Heet dit de natie uiispraik ge Ia in heeft mair zou d p natie ook zoo ge proken hebbeu indien ene der hoofdpartije eens me zouden iiind wgewerkt hid En dat werken en vrije oehooren toch voleen gee t en letter onzer grondwet vol lagen vijai leii e zijn Mair t kin ook met anders De naiie is in wairheij ge proken neg met rijp g noeg voor dat bolwerk van 4a in wair inder dat de rnje verkie zingen zoo dikwerf even als nu in grillige verinderen Dagbhdschrijvers en ilie politieke woordvoerders mogen vrij schreeunen dat du of ia het gevolg zal zijn indien dit of dat met voorafgiat het helpt met De Nederlander houdt er slechts een oogenblik politiek op na anders met en de kricht van egoimii se ichtsbegoocl e nz eu eifmisleidmg werkt op dat oogenblik zoo sterk dit ille kri h ei voisUgen vernietigd worden l Ligt niet ain ons kie stel el di i e vruthten zio wrang zijn elk indtr zou loi dezelfde uitkomst lellen Het kwiul sihuilt bij de natie zelve Zij mist beiinssieiling omtrent politiek zikeii De oogenblik pnlitiek van hair te verbannen en plaats te doen maken voor eene ail jd voortduren Ie moet het doel zijn van edere dagbhdred iktie vin Ike kiesvergidering in t algemeen van ieder die zich met politieke zaken onledig houdt Dit zou op den duur meer nut siichteu dm het onophoudelijke gezeu dat Javi zijn ondergang nabij Is en verdere bekende khagzangen Miar dit doel is met gem akel jk te bewerken verre van daar ele zeer vele vooroordeehn moeten overwonnen andere uitgeroeid worden Pirtijen moeten er blijven mi ir dvarora juist niet met zulke scherpe lijnen afgebakend als thins Hei antwoord op oe vrng wie wairdig is als volksvertegenwoordiger gekozen te worden moet luiden hij die in meuscheii en ziikkennis doorkneed lo en tevens ach slaat op de teekenen des lijds Wil men nu dus iemand liberial of conserv itief noemen on goed miar pirtijnimen moeten buuen stemming biiiven De verkiezingen moeten ophouden een strijd te zijn 1 moet de natie beI lachelijk in de ooren klinken w inneer ij v ju den algemeeuen verkieziiigsdag hoort gew igen als vm den iuolen dag zij moet bedenkelijk het hoofd schudden bij de ged ichte nn de hersenen vin hem die in staal is op een bi let zijn evenmensch I hemelhoog op ie hemelen of omgekce1 maar wit nog meer I zegt ZIJ moet er niet de mirste no itie vin nemen ofbehoe en