Goudsche Courant, zondag 18 november 1866

ie nemen Eiéen oogen moeten werken niet die van anderen Zoo zouden de verkieiiugen waarlijk vrij worden verre vangrilliï Uit pad d m ingeslagen Welaan uederlaudsche hoogfeeraren die het niet benetien zich rekenden zich onledig tehouJen met eeue nietige vürnakweslie ijdt uwe talenten engaieii om licht ou le t volk te verspreiden beprueft uwekrae iteu om uwe arme laudienooten te onuernchten in de al eriprste besrii =eieu v in voik ij lieid A Burgerlijke Stand 1866 Zondag 18 November 494 GOUDS GCÖÜRAWT GOL DA GLBor tN B Nov Jacobus ouders J de Bruio cd A van der Kint 9 WiUlui ouders C au der Bijl en M van det Kkiju 10 Cornells ubdtis E Htij ec J vau Harten Johanuts ouders J de Mol CD M M Lr piiij 11 Arie ouders J Biute en M de Zeeuw 0 nu Ui 13 Nov E Mark wed C Mooleuaar Tö j ADVBRTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendexeg D vP 60 ïut dfütliie d van mij raijue Kinderen behunjeu kieiijkinderen overleed op heden avoni S ure m i geliefde Echtgei öot lie Heer FRANS ELÜK OudPi ks O Ttvaii er alhier in den ouderdom van bijna U jaren Mv r rnli W FABKITIL S 11 Nov iH Wels F BLOK Eeft tgt til a jt iii th Jtiiiti fjtring Voor de vele bewij eu van deel I ne aing betoond bj hft overlijden van on7en geliefjeii meeden zoon JACOBLS i I lti f OIS betuigen wij onzen hartelijken I dank J A SNEL N J SNEL FR s tui3 bl j iri November I566 Uitverkoop Door fiii ile w rr ng zullen alle artik Mi bf ani ii iii ei 1 in FIJNE GALANTERIEN ver lieueleu F VBRlEKSi RI IZEN worden nit eikocht A B VAN LEER GoLin 7 Nov iMJö F FALkKXBLRG te sGravenliage COCOSZEEP f e oor bare uiinemenJe e p eii5chapneji zi h gunstig v ui alie andere zeepsoorien ondeu heiJt Zij lioudt de huid Icn en reef h iir eene frissche en ge oiide tint L te huidaiiidoeiiingeij doet de e zeep m den korist rao etijken tijd venhvijnen Bn de zoogenaamde fijne Aasch nor It de e zeepsoort met schier ongelouiVli V goed gevolg aaugeviend Vr s per t k ƒ O 15 GUTTA PERCHA SCHOENSMEER weit pi üuJiT OChl en dour de er iri r l lubevcden Het gl in = rirt Iv udt het leder zacht eu voor H Iter ondoor Iriiigba r Fr 5 per doos ƒ 0 0 3 per i ö doo en ƒ 1 LA BRILLANTINE een poetspoeder dat voor aiie met deu k in gebruikt worucii lie metü utilaijS wordt er volkomen door bew iari By de zamenstelling hee nien al die zelfaiai diiilieden vermeden lie i ere p iei noeder = oo nadeehg maken Fer pa nie 0 10 per 25 pakje ƒ 2 NAPHTA dat met alleen beter dan anrtcre i er reinigt en de kleuren in stanu c dt maar dat ook byna geen reuk van n h geeft Glacé handschoenen worden er raei de schitterendste uitkomst mede renass hen De flacon met gebruik unv jziLg ƒ O 35 DépÓt te Gouda bij den heer ZCLIiENRIJK Droogist Geregtelijke Aankondiging B j brieien van meerderjarigierivlaring verleend door den Hoogen Eaad uer Ne cr anden den 26 October Ivji goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 2 November ISou n 96 geregistreerd Aixi f November 1 66 ziju a Hn COKNELl A DE L NGE gedomicilieerd te Uaattmcht gegeven al de regien j j de et a n meerderjarigen toegekeaü behoudens de bepaling van art 473 van h ct Bararerl k Ue boek C J FE NC0l5 Procureur Lij dtii Mooytii Raad Abshaubbin s of AiiU Uhu 1 raalisdie Waiten I Deze Watten zijn een onfeilbaar middel i tegen alie rhumaiische ziekten of aandoe ningen hoe ernsiig die ook z jn mogen of hoe lang nen daaraan ook gelaboreerd hebbe Alle pynen ionder rhumaiiek te rangschikken zooals hoofd kies ol i iuiipijn krampkoljk maagkramp jicht buiK boutof sehuuderpijU pijn in de gew rici ten arineii eu beenen of welke kwellingen raeer v orden in zeer korten tijd door het gebri ik dezer watten tiuaal genezen Bg verouderde rhumatiek is de iM e ii g niet zoo onmiddellijk echter toch li t minder zeker Om deze watten met vrucht te kunnen gebruiken moet men het aangedane ligcliaamsdeel tiaarmede niet bekrompen beieggtn maar zoodanig dat de luclit het pijnlijke ueel nn ter zijde niet kan bereiken De prijs dezer Watten is 30 cents per blad ziedaar dus voor weinige stuivers een lieilziam en doeltreffend middel tegen eene kwaal zoo eigen aan een vochtig T A G VAN DEÏH Gouda V ed BOSMAN X PRINS Zeüenhiiken G WILHELMUS r ï DEN F IL ikhoonhortn Geb KAULING Alphen J GOUDKADE Bai ko j J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A REIJNOOKDT Oostpoort OTTO HOOG EN DIJK CapeU o d Lhsel De bekende en onbekende Schuldeischers in de op den 22 Fr js var hei gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER ii 46 jj q per kan 64 cents idem ii 47 o o per kan 66 cis Jenever 2 soort Mout wijlij a 4i O per kan 62 Tiits iiil cents Meerdere of niindere sterkte naar evenredigheid Gouda 14 Nov 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 13 November Gcblt eü pCt 1 koers Ivoers 1 kotrs Ned w sell 2 0 55 5 55J 551 dito 3 6 s dito 4 1 875 s T Vie 87 Flandelm op resc 13ö j 36l g 1 ïcy België Roths ï al 1 Spanje obl 21 2 SI Sllj 31V l irtugal obl 3 411 11 42 41 16 Rtisl obl H 5 96 d lb28 29 5 d 6 serie 5 78 4 7S73 7SV8 d Lond 1S62 5 86 = 86V8 d Amst 1564 51 933 g d Arast l 560 41 2 84i S4 i and spoorw f 18 1S91 S 189 Oost Metall öpCt 43V i+ lc dito dito 21 2 21 fi 22 d renteAmst 5 661 16 67 67 d nat Is54 5 i i 48 48 d iuzilv 1S64 5 54 547 Italië Amst 5 Turk bintenl 5 30V 6 30 l s 3üVi6 Griekenland 5 11 V llVs Ver Staten 1874 5 69 s d 1881 6 741 2 d 1882 6 T3V8 737 8 73 6 Mexico 1851 3 16 leVs 16 8 Boekdnikkerij an A B RISK MA V Deze Covrut vCTschijnt des Donderdagi en Zondags In de Stad giachiedt de uitgave des aioads te voren Pc prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 re grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Vet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen erbaal betreffende de benoeming van EEN LID van de TWEEDE KAMER der Stateu tieneraal bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van de Sint Authonie straat bij den Kleiweg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tieu tot des namiddags één ure GocDA den 15 November 1866 BuKGEMEEStER en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOBN De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te welen dat door den raad dier gemeente in zijne heden gehouden zitting IS ingetrokken de den 12 september 1865 vastgestelde verordening waarbij de invoer van vleesch verboden wordt zoo dat van heden af de invoer mag plaats hebben nadat het vleesch door een der keurmeesters gekeurd eu goed bevonden is GOUD V den 16 November 1866 Burgemeester en Wetuocders voornoemd De Secretaria De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 17 November De aanslag op het leven van den keizer van Oostenrijk die men naar boheemsche berigten als ingebeeld begon te beschouwen wordt te Weenen ernstiger opgevat De tiitzigien op eene schikking mtt Hongarije zijn daar weder minder helder en de nieuwe minister v Beust begrijpt te regt dat Oostenrijk voor alles zijne inwendige belangen beter moet regelen geldelijke verwarring was immers ook in 1789 de hoofdaauleiding van het uitbarsten der revolutie In Pruisen Denemarken België Saxen zijn de kamers bijeengekomen elders zal dit weldra volgen Denemarken hoopt op beter en voordeeliger grensregeling België hoopt ongemoeid te blijven Saxen heeft niets Ie hopen alles te vree en Te Parijs zijn een vijftigtal studenten gevangen genomen tij worden verdacht van tot een geheim genooisthap te bebooren Sedert eenigen tijd meende men dat die mode voor goed voorbij was De beraadslagingen over de leperorgauilatie worden ijverig voortgezet eu de uitvoering zal niet lang nitblijven Het vertrek der Fraoschen uit Rome zal weldra gevolgd worden door dat van den paus het zal onmogelijk tijn de Xtomeinen in bedwang te houden en aan de bescherming van italiaansche bajonetten zal de h vader zijne veiligeid niet willen danken Niettegenstaande vele anders laidende vsrzekeringen verwacht en Maximiliaan spoedig terug in Europa De vereenigde itaten zuilen Juarez de kand r ïiken tot herstel der republiek e zege der republikeiosche partij zal naar men verwacht den resident te Washington bewegen tot eene bemiddelende staatunde en gevaarlijke uitbarstingen voorkomen In ZuidAroe ka ziet men vredelievende schikkingen te gemoet door de moeijing der earopesehe mogendheden Eindelijk zijn de verkiezingen afgeloopen en bet grootste erlies is aan de zijde der liberalen hoewel de roekeloos uit telokte ontbinding geeue beslissende uitkomst op cvert de meer Id blijft aau de liberale partij Het doel is volkomen De prijs der Advertentien van één tot zei regels n rt inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daartioven 10 Cent BnitrngeiioDe letters worden berekend naar plaatsruimte gemist het regeren moeijelijker geworden dan ooit daar de meerderheid wel verzwakt maar toch blijft in dezelfde hand Het volk in ongewonen getale opgekomen heeft boe ook bewerkt ui spraak gedaan legi n het miuisierie Van de 39 voorstemmers der motie Ketchenius zrn er 2a herbenoemd De voorsteller der motie is weder afgevaardigd vaa de 15 cienwe leden zijn ricchts drie stellig liberaal maar de 12 overigen behooren tot de conservatieven de groenianen en de katholieken Bij de schandelijke manueuvres die werden in het erk gesteld is door deze uitkomst stellig bewezen dat de meerderheid des volks zonder onwettige bemoeijingen liber ial is gezind en dat een tijdelijke zegepraal der tegenstande s slechts zou kunnen strekken ter bevestiging van het vrije beginsel Mogteii de liberalen beseffen dat eensgezindheid boven alles noodig is datcordaalheid en openheid alleen de goede m ik doen triomfemi dat kleingeestige verschillen ter zijde moeuii gesteld worden en dat zij eensiemmig moeten ijveren om aan Indie regt te doen om kerk en staat geheel en volkomen te scheiden en eene financiële regeling in te voeren die ons onafhankelijk maakt van Indische baten Het schoolwezen moei billijk enopentlijk geregeld gezuiverd worden van eikenparlijdwaiig en niemand mag gedwongen worden om belemmering te ondergaan in hetgene hem gewetensplijtt is Het goede wordt niet bevorderd door dwang en overheersching Nederland moet vrij worden in den vollen zin des woords eu zich ouder de volken doen eerbiedigen uiet door legers ea wapengeweld maar door den luister zijner vrije instellingen door de eensgezindheid zijner burgers en hunne gehoorzaambeid aan billijke wetten öuttenlanïï Londen l Nov De New York Herald beweert dat de inhoud van de boodschap door den president in te zenden bij het congres de strekking zal hebben om den vrede te bevorderen zoowel in het binnenland als met bet buitenland Uit Mazallan wordt onder dagteekeuing van 23 jl gemeld dat de liberalen die stad hebben iiigenomen eit bij die gelegenheid een 20lal der keizeriijken hebben gefusilleerd onder welke laatstbedoetden zien twee generaals bevonden De Morning Herald zegt dat de n h g kabinetten dezeeen landmagt schromelijk hebben verwaarloosd en dat het conservalieve bewind nu e iue nieuue vloot te scheppen en delegermagt geheel te organiseren heeft Dat ministeriele orgaanspreekt met beducbi eid vaa Eugelands betrekking tot devereenigde staten H t zorgbarende zegt het is dat geenevan de partijlij die in de ver staten onderling strijden veelneiging to nt t Eugelands verzoenende gezindheid te beanlwoordej en dat het l itendien onzeker is welke van die partijer eigentlijk de opperm l heeft en alzoo tot vriend dientt worden gemaakt Tegen liu lands orderingen in MiddenAzie ziet de Herald niets in te brei en uoch oit het oogpuntvan reet noch uit dat van Eugelau ls belang zij zullen integendeel voor het algemeene bandelsverke bevorderlijk zijnen eerst na eene reeks van jaren Rusland tot i bi2ur van hetbritsche rijk kunnen maken 16 Nov Volgens een gerncht is de orins van Walliste Petersburg van het paard gestort ten gevolge waarvan Hgzou overleden zijn Uit New l ork wordt onder dagteekening van 6 dezergemeld dat keizer Maximiliaan de hoofdstad van Mexico op 21 oct jl heeft verlaten om over Orizaba zich naar eraCruz te begeven dien weg werd door keizer Maximiliaaningeslagen ten einde den generaal Castelnau niet te ontmoeten Alvorens hij de hoofdstad veriiet stelde hij bij mondelinge last den maarschalk Bazaine aan tot tijdelijken re enten chef van het mexicaansche ministerie waarop hij verklaar d afstand te doen van de regering Twee dagon laier de S ludJOaaron arop kwam de generaal Castelnau te Mexico aan die lerstoudJOde teugels van het beheer aanvaardde