Goudsche Courant, zondag 18 november 1866

Tegen hoesten heeschheid schorheid in de keel verslijming enz is geen beter middel aan te wenden dan de Stollvs erck 8che Borst Bonbons Men kan dezelven echt in pakjes a 30 cent bekomen te Gouda bij den Apotheker J G BOEKENOOGEN op de Blaanwstraat te Schoonhoven bij A WOLFF ¥ vroegere commissarissen van politie te Baltimore die in erzekertle bewaring werden genomen zijn naar Washington overgevcerd Pe uieuw benoemde ch f van poliiie lie heer Grand is zoi d ig altl uir a in 2ekumen eu iieeft de bestaande moeijettjkheden üU den weg geruimd door het toevoegen van epn nieiivien couserTaiiet peiiudeu regier en nog een anderen arobteoaar van minderen rang aan het bureau bij tie verkiezingen ParyS l Nov mber Men bew eert dat indien na het vertrek r Fr nschen te Eome on usien uitbarsten en den paus nooJ ak n uie sr id te verlaten de i a iHan5che troepen daur üuuen bichenirekkeu om de orde ie hersiellen eu de paus urgenooJigü zou worden er terug te keeren Men ii weien dat onmiódeiiijk na hel vertrek van denIaats en fransehen soldaat uit het panseiijk gebied de bevolking met ini chineming van de meest mogelijke rust tol eenealizemeene siemniing 7ai cvergaan om te vtnklaren dat zi deel nil uitmaken van het kouingrijk liaiie onder den scepter vankoning Victor Kmanuel en i ijne opvolgers Het nationaleromeinsche comnJ moei hiertoe reeds de noodige voor org5raa ureire en nemen Hel artikel an c en Frov Corr waarin eene bedreigingtegen Ne ierlai a voorkw m beeft hier eei op iens gebaard personen die nut vrrtmu r n aan lie Ifiiiing van ou e zaken neggen d t ais Fru cI ci r ug met Frankrijk wil hebben hetslechts de wocnien v n hei offic eus orgaan van het pruisisch kibiie heef waar e maken d ar Frankrijk geen ocger bl k2CU r ïr rlrh in geval er een aanval op Luxemburg wierd geda n 1 m c t Je uereid tentccDStelling er cm in duigen vallen Brrl r u i Mexico gewagen an de ge oe igheid vankei tr Ma n o er Je houding van cn e regering te zijnencp j e Mli t hx hem zt fs het voornemen toe de geheeieCr p r n ei on e regeritg en alle stukken beireiifi ie t i j c kweslie openbaa te maken ais bij in Europa V eenen at 1 a t i 5t on P V c r r iD t 1 Xov De Nei e Freie Presse deelt meJe dat 1 wri degel jk eri siig gemeend is geweest c rnblik overtuigd is v u schuld dat ka t eii Jtcie een waurJig gtiuige verdient e r bi VrcLii cl e bluden dcor welke beweerd is t rM h V uei kGee Liige misdaad aüeeu te denken had t ti CL ergeï okcn Pesth l i N em tr Aan eene depuia ie uit Szeggeain tot r Plorence i yovember De Xaiicne meldt dat de kamers legen den 11 dec nullen A orden bijeengeroepen Hetleiric fcidd béng dat een ambieüaur bij het ministerie van öinncnlanb GOrPA 17 Noïeinlier Donder lag zijn ie s Uage toegelaten als cindidaat r oiarissen o a Je hh A J Je Mooy te Gouda en J L Ni hoff ie Leyden en vnj iag de heer J Bon te Capeile o J IJsjt Het Siaaisbi id l 17 beva bet koüiijki k besluit van 9 cei er waiirbij de vergader g der staien geuer al wordt bijeengeroepen en hare opcuius bepaald op maaiiUag ly dezer ten een ure namiddags In de Nieuwsbode leest men Mee nil d i e uieune iitting van de sia en generaal den 19dezer nie iC persoon door Z M den koLiLg maar door eene comm sSJe v u zi neni ege zal worden geopend Pe rej£er i j zou het Tooruemen hebben geene credietwetten aan de t i ei er al aan te b eüen miir de in de gesloten littinj inge ri e begruotings netten voor 1S67 aan het ocJerloek van ae k mers te onder erpeu Ten gevolge van de ru e en natte weersgesteldheid hebben de i Ciibou te s in den omtrek van Lejden reeds een deelTan hun vee vooral melkkoei en op stal gehaald omdat hetbeter legeL rirooge koude bestand veel in de opbrengst begonie vertuiLGeren terwijl de neeke landerijen bij het nog overigegras ii iX ver reden wordt niet meer genoeg voortbrengen omhel vee ia welstand te houden Me de er uJing v iu koolsoorten werd uit Xoordholland en van eU ers ook uil KijQsburg sieevis voorgegaan het vervoer van bloemkool is afgeloopen De prijzen der koolsoor ten wareo io den Inaisten lijd door elkander laag bij gerinire kooplust waartoe een ruime pluk van appelen o a niet zonder invloed is gebleven In stryd met berigtes dat in de noordelijke strekeo vao Gelderland en andere provinciën de prijzen der aardappelen bii veel toevoer aanmerkelijk zijn gedaald nordt door kooplieden en schipper herwaarts komende verzekerd d it in de streken van Mans en Waai puike aardappelen niet dan tegen hoofere prijzen zijn te beilingeu Gemeenten die anders vergelijkeuderwijs lOUU mudden kouiieu leveren bragten dezen herfst noj geen 500 mud op er hadden aldaar onderscheidene schepen op eene voldoende lading gewacht en beneden ongeveer ƒ 3 5 j vsaren geen puike duur ame winter aardappelen Ie koopen De Siaatscourant bevat het verslag der commissie beljstmet het afnemen van examen B volgens artt 6i Ba van dewet tot regeling Vau het midile b iar onderwijs Van de 28 candidaten werden 1 3 toegelaten en 15 afgewezen UITSLAG DER liERSTEM MINGEN Zt OLLE Gekozen mr i ra Xaum i tan Eemnes Assen Herkozen L Graaf run Ueide Rtintsltia gekozen mr R Thorltcke Almelo Herkozen mr G M van der Lindru en P A 5 van Liiiibiirg Brower Deventer Herkozen mr G Dumlar ZlTPHFN Herkozen mr Ji llam HooBN Herkozen H ilenvjuidts H v iKLLM Herkozen mr H Geerüetaa C en gekozet G L J van drr Huc if Amsterdam Herkozen Rochusihi gekozen mr i Pi iiaj pt en H if Jmitiaer UoiD i lltr 0ieii jhr mr M de Brautc Delit Herkozen mr Wiutgtm en C H xkvaier l uRDRELUi Herkozen mr G A de Raadt gekozen mr V Bichon van JJs elmende Gr RiNCHEM Herkü ei lir 6 Shuotii Goes Geko7eij P II Saayjuan Vader I tbecut Herkozen mr V P ƒ jueh De N Ki ti Cuur r t zeg en i i zien van de uiikcB sder verk ezii gen lud en wi uu na de herslemming den uitslag der verki zingen nagaan dan is de stand der pari en in dt kamer = vo iiende Er v aren op óO cel 11 gekozen 30 liberalen 17 con en lieven 3 aiiii rtvoiutionairei en 4 die men tot de roiuie parlij k n rekenen Bg de herstemming zijn gekozen S liberaieu TLorbr van der Lindei Limburg Brouwer Dumb ir D m Mei soii i Geerlsema en de KaaJt Kr Zijn aizoü 35 liberalen in de kamer zooc tt zij op a partijen te zatnea genomen eene meerderheid van ccne sirc hebben D e heer Thorbecke is echter te Assen en te Gron gen gekozen In één dier beide districten zal dus eene niem keus moeten geschieden Van de con ervatievei zijn bij de herstemming gekozen rsa Keiden Reinestein van Naamen van Eeo nes Kien van der Kucht Kochussen Insmger Pijnappel de Brauw WintgeLS Hoekwater eu Simor s lics li leden gevoegd bij de 17 rtedi in October gekozen m ikt ÜS leden De anti revolutionairen lebben Bichon van IJsselmonde ti en Saaymaus Vader gewoLuen foodat zij thans 5 leden ia 4 kamer tellen Er z n dos in de kamer 3S libeniiei 25 conservatieven anti revolutionairen en 4 welke lot iJe middeEpj r ij behoofÉi dus die vastheid van rigüng in de kamer wenscteE hebben bij de verkiezingen veel meer verloren dan gewonoe De liberalen hebben zeven leden verloren twee b de eer5 stemming en vijf bij de herslemming Wij betreuren dit ver lies zeer want daaronder zijn zeer wrakkere mannen macDB van groote kennis veel geesikracht en uitstekende taleotes Desniettemin hebben de liberalen BOg altijd de meerderheid De ongunstige uitslag is te wijten aan de coalitie van wat iliiberaal is onder de katholieken met de anti revoiulio nairen en de conservatieven De kracht Jer liberale beginselen moet wel zeer groot z dat al die vereenigde krachten het niet zoo ver hebben kut nen brengen de liberale meerderheid uit de kamer te do verdwijnen De aanwending van het genees en voedingsmiddel in kon pruisische en keir kon oosteoryksche hospitalen en ande geneesinrigtingeu even als in de geneeikundige privaatp tijk by borstiiekten Baodoecingen der ademhaling en voediopwerktuigen en iigchaamszwakte in het algemeen De voor zieken met uik een gt ed gevolf beproefde invo ring van de Johann Ilofl sche raalz fabrikaten in hospitalen en andere genees inrigtingen als genees en voedingsmiddel bij verschillende ziekten namelijk van het Hoff sche malzextract gezondheidsbier eu vau de Hoff sche malzextract gezoudheids chocolade de laatste als vehikel van het borstversterkend maU die om haren aangenamen smaak en hare buitengewone voedzaamheid zoo gezocht geworden is geeft ons heden aanleiding nadat de tegenwoordige pers bijna enparig buitengewoon gunstig over de geneeskracht van deze wereldberoemde artikelen gesproken heeft tot bevesligiug der opentlijke dankbetuigingen op grond van geneeskundige beoordeelingen onderstaand uittreksel uit een medisch weekblad weder te geven hetwelk onderteekend is door den keiz kon gubernialrath en protomedicus dr G M Sporer te Abhazia bij Fiume Ik wendde zoo spreekt hij dit middel bij mijne zieken aan Een man van 35 jaren in het begin van de longtering met bloedspuwing en suppuratie was zoo verzwakt en uitgeteerd dat men voor zijn leven hegon te vreezen N idat ik de hevige congestien naar de longen en het nachtzweeien had doen ophouden ging ik over tot het toedienen van Hoff sche MidzExtract en de gunstige keer der ziekte werd spoedig merkbaar de krachlen naineu weder toe de beuaauwdheid der borst de suppuratie het zweeten en de koorts hieldeu op De tegenwoordige Hoff sche maiz extract gezondheids chticolade vvas te gfclijker tijd met het Hoff sclie malz extract aangewend geworden eu deed hare gezondheids bevorderende kracht evenzeer gevoelen terwijl men den zieke nu als herstellend kan beschouwen De Hoff sche maiz gezondheids fabriekaten toonden onder de behandeling van genoemden arts nog bij verscheidene dergelijke zieken dezelfile gelukkige uitwerking De heer doctor en rath voegt ten slotte nog daarbij De zekere verbetering en veriigting dezer zieken is een groot voordeel hetwelk mij deed besluiten mijue waarnPraingeu opeub uir Ie maken Dr George Mathias Sporer keiz kon guberni d rath cii protomedicus in Van de wereldberoemde gepatenteerde Johann Hoff sche llalzFabriekaten Malz Extract Gezondheidsbier MalzGezondheids Chocolade Borst Malz Suiker Borst Malz Banbons enz zijn de Depots gevestigd te Amsterdam O Z Voorburgwal J 3 + Gcmcnjiide Beristen De vrijwilligers van Klapka zijn gearresteerd en verhoord te Krems Van het roraeinaeh legioen ziju daags na de ontvangst van het vaandel r eder 40 man gedeserteerd Te Jaffa zijn aangekomen 15 i atnevikaansclie landverhuizers om Palestina te koloniseren Bij het ministerie van oorlog in Frankrijk zijn niet minder dan 130 modellen van achterlaadgeweren en kanonnen iiiieJiend De keizer van Oosttarijk heeft dit jaar geen lust oio uit jagen te gaan Servië wil zich gi heel losmaken van Turkije Ook te Brussel begint men aau vrijwillig soldaatje spelen te denken Pruisen onderhandelt met China over den afstand van het eiland Formosa In de londeiischc diergaarde zijn de giraflen met hnn hok verbrand De veepest is in Gallicie uitgebroken op 16 plaatsen van het regeringsiiislrict I eiubeig De quarantaine te Rome is opïehcvett Vrijdag is het disconto ie Frankfort van 4 op 31 2pCt gebragt Don Miguel hertog van Uragauza 15 oeusd ig nacht te Bronibach bij Wertheim aan eene beroerte overleden Te Amsterdam is besloten tot de oprigting van een gemeenteblad De cholera is te Parijs geheel verdwenen Keizer Napoleou koopt vast goederen in den vreerade vooral in Zaid Duilachland en in lialie Te Breda is eene nieuwe sccte verrezen die als de Mormonen herdoopcD De ijver der kiezers te Madnd is zoo groot dat van de lüOOO slechts 230 1 zijn opgekomen te Valencia 140 tan de 3 ïOn te Barcelona 300 van de 4000 De meiicaansche generaal Ortega is in de vereenigde staten gevangen genomen Men il lu Pruisen bet bnevenport verminderen De engelsrhe legatie te Dresden wordt opgeheven Men wil overgaan tot de ontmanteling der ve tuigcn Hcrgeu op oom Maastricht Venlo Vüssingen en Fort Bath Te 2lïrtjertentten Tot droefheid van mij mijne kinderen behuwden kleinkinderen overleed op heden avond 8 ure mijn geliefde Echtgenoot de Heer FRANS BLOK OudEyks Ontvanger alhier in den ouderdom Tan bijna 80 jaren MoordrecM W FABRITIUS 11 Nov 1866 Wed F BLOK Senige en aigemeene kennisgeving Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 16 November Tegenvvjordig 1 de leden behalve de heer Fortuyn Droogleever De notulen der twee laatste vergadcringell worden gdezen en goedgekeurd Zijn ingekomen eeue dispositie van hh gedeputeerde staten houdende goedkenring van vier raadsbesluiten tof afstand van grond en van ƒ 900 voor het bonwen van een schuur notif eene dispositie van hh gedeputeerde staten houdende goedkenring van de begrooting van de dd schnllerij ver 1S67 notif eene missive van B en W die in overleg met dea hr schoolopziener en den hoofdonderwijzer van de burgerschool voordragen ter benoeming als hulponderwijzer Jansen van Meppet te behandelen in eene volgende vergadering eene missive van regenten van het wees en elemoezeniershuis aan den raad betreffende de opname van een wees iu strijd met art 4 van het reglement waarover verschil van opinie vagende de beslissing van den mad en wordt dit stuk gesteld lü aanden van B en W om daarop te dienen van berigt en advies een adres van F C van Zejlen c s houdende verzoek om geen godsdienstig onderwijs te doen geven in de openbare ecbolen en wordt dit adres gesteld in handen van B en V een adres van de coinmissa issen der sociëteit Yredebest houdende verzoek om een jaar verlenging van huur wc dt mede gesteld in handen van B en V orden o genoemd 53 sollicitanten die adressen hebben ingediend om in aanmerking te komen bij de benoeming van een architekt Op voorstel van den heer van Gen p wordt besloten dat de commiasie van fabricage eene aanbeveling van zes personen zal indienen Een adres van A J de Ruijter verzoekende verlenging voor een jaar der huur tegen ƒ 140 van het grasgewas aan den hooien schiel andsehen zeedijk Op voorstel van B en W wordt dit algemeen goedgekeurd Eene missive van het Israel armbestuur verzoekende eene vtra toelage wordt in handen gesteld van B eu W ter fine van ondei ik Xu is aau de orde een voor lel tot wijziging van het raadahesluii betrelTende de heffing vau schoolgeld op de hurgeravondschool en wordt deze door den minister van binnenl zaken verlangde wijziging algemeen goedgekeurd Daaruit volgt nn een voorstel tot wijziging van bet reglement dierseh aartoe eveneens besloten wordt t r tafel een voorstel om ia te trekken het verbod tot iuvoer van esch Xa eenige discussie aangenomen met 10 tegen 4 stemmen de hh Prince Kist Luvten eu Reutiuger Een voorstel tot het nemen eener beslissing op het adres van bestuurders der werkinrigting tot wering van bedelarij betrekkelijk de opname van zieken iu het gasthuis wordt goedgekeurd met de iK paling dat dit zal aanvangen met 1 januarij 1S67 Eindelijk wordt goedgekeurd het verzoek van P Rozestraten om ten zijnen name te doen overschnjveu de aan zijnen vader op erfpacht uitgegeven grond in de wintersteeg Hierna gaat de vergadering over in eene zitting met gesloten deuren Marktberigten Gouda 15 Nov Tarwe ruimde tot vorige prijzen langzaam op gerst ruim prijshoudend Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 415 Koode Kleefoche ƒ 408 Zeeuwsehe per mud nieuwe ƒ 10 SO a 11 75 dito unde ƒ 11 30 ü ƒ 13 Rogge ƒ 7 30 a 7 40 Gerst winter 7 25 a ƒ 8 00 dito zomer 5 80 a ƒ 6 90 Haver korte ƒ 4 00 a f 4 90 Dito lange ƒ 2 90 a ƒ 3 75 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 210 Xoordbrabantsche ƒ 215 a ƒ 220 Bruine boouen ƒ 12 ü ƒ 16 Schapen waren veel aangevoerd maar gingen moeijelijk van de hand Vette varkens golden iO a 24 c per i a kilo Magere varkens weinig gevraagd 1 Kaas aangevoerd 18 partijen 26 a ƒ 29 Goeboler ƒ 1 16 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GOTD V Overleden 13 November C G Stevens 11 d 14 M van dei Mei huisvr van C Coldenhoft 68 j I Welter 10 j 16 L Schwartz 57 j ij x GtHCïD 14 Nov K Teeuwen en F la Foice F van der Noot en A F Ketelvijlder T Sanders en E Noorlander V Boere en J de Wit Baderstoomboot cl MwSSel Van Gouda Maandag en Dingsdag sDjiorgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zon ags s morgens 7 uur Van Rotterdam op alle dagen s namiddaga 2 uren Dagelijks Retoiirkaarten