Goudsche Courant, zondag 18 november 1866

1866 Donderdag 22 November ü 485 Het aangenaamste en krachtigste voedsel voor Zuigelingen in plaats van de Moedermelk en voor grootere zwakke kindeten welke bijzondere versterking behoeven is zeker het Malz Gezo n d h e Ids C hocol a de Poeder van JOHAI I HOFF te Berlijn De gelukkige theorie van de verbinding der beste voedingstoffen Chocolade Malz en andere heilzame ingrediënten in de hier genoemde compositie heeft reeds de heerlijkste resultaten verkregen en verdient daarom dit fabriekaat een gemeenschappelijk goed der roenschheid te worden Men kookt het poeder in veidunde melk en geeft dit het kind drie tot vier maal daags warm de hoeveelheid wordt door de eetlust van het kind bepaald Prijzen de groole doos ƒ 0 70 de kleine doos ƒ O S i MAIiZ CHOCOLADE voor gezonden en zieken De meest volmaakte compositie der fijuste en zuiverste sloffen beantwoordt wegens haren aangenamen smaak hare buitengewoon snelle verteerbaarheid hare spijzen vervangende kracht voedzaamheid en paraljseriug der schadelijke werking van gegeten ongezonde stoffen in de maag inzonderheid door hare geschiktheid om ah cilmerend overprikkcliugstillend middel voorgeschreven te worden aan alle eischen die men in den uitgebreidsten zin van eene Gezondheids Chocolade vorderen kan Elegant verpakt in l 2 Vi en s Prijzen Supra fin ƒ 2 per a kilo 1 10 per V4 kilo ƒ 0 60 per s o Fin 1 40 per V2 kilo ƒ 0 75 per 1 4 kilo ƒ 0 40 per g kilo MALZ EXTRACT GeZOndheidsbier sedert twee decenniën bekend en beroemd wegens zijne heil arae werking bij Borst en Maaglijdeu Haemorrhoiden Koortsen en algemeeiie Ligchaamsverzwakking 1 flesch 50 et 6 Hesschen ƒ 2 50 MALZ BONBONS en MALZ SÜIKER nit de fijnste suiker het beste mout en de gezond hei J bevorderende Stoffen samengesteld zijn bij het naderen van het natie en koude j iargetijde bij caiharrale borstaandoeningeii belemmering iu de ademhalings organen hoest en verkoudheid bijzonder aan te bevelen Het pakje Borst Suiker ƒ 0 30 Malz Bonbons Carton van 42 stuks ƒ 0 60 Carton van 20 stuks ƒ 0 30 Centraal Dépót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Te verkrijgen bij den Heer J C v is VREU MINGEN alhier GOUDSCHECOURAWT Uitgave van A BRINKMAN lanffe Tiendeweg D u 60 Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPariJT residerende te Oudtrkerk aan den IJisel op Dingsdag den 4 = en Woensdag den 5 December 1866 beide dagen des voormidiiags ten 10 ure aan het sterfhuis van den WelEiielGestrengen Heer A W H van ALB VCH C n 16 nabij Gouda in de geaieeuteHaaifnckt van a Een aanzienlijken zeer goed onderhouden INBOEDEL bestaande in diverse GOUDE V ZILVEREN en ANTIEKE vooruerppn MAHONIE en EIKENHOUTEN KASTEN eeneCOMMOIJEjeene CONSOLE BUREAU S TAFELS STOELEN LEüEKaNTEN SPIEGELS KLOKKEN SCHILDERIJEN BEDDEN met toebehooren WOLLEN en KATOENEN DEKENS ANTIEK PORCELEIN waaronder een blaauw tafel servies van ICO stuk CU gekleurd thee servies van 27 stuks GLAS TIN VERLAKT en KOPERWERK DAMAST en ander TAFELGOED BEDLINNEN enz 4 4 MELKKOEIJEN 4 VAARZEN 5 PINKEN 4 KALVEREN 3 VARKENS BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN eene partij MEST en ongeveer 40 0u0 Ned ponden goed gewonnen HOOI Alles te bezigtigen Maandag den 3 December 1S66 van des voormiddags 10 tot 4 ure N3 Het Vee de Bouw en Melkgereedschappen de Mest en het Hooi zullen orden geveild op WoeitS dag den 5 December 1866 des voormiddags ten 10 ure Openbare Vrijwillige VERKOOPING om contant geld Men is van meening ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den IJmel op VRIJDAG den 23 NOVEMBER 1S66 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van ADBIAN BAAS laatstelijk echtgenoote van WILLEM GRAVELaND aan de zuidzijde van Benederheii in de gemeente Stoltajk iu bet openbaar te veilen en te verkoopen 16 MELKKOEIJEN 1 SCHOT overlooper 3 VAARZEN 2 VETTE en 4 MAGERE BIGGEN BOUW eu MELKGEBEEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD etc en plus minus 35 000 Ned ponden goed gewonnen HOOI Informatien zijn te bekomen ten kantore T n genoemden Notaris G Lantzendörffer A 47 Gouda berigt de ontvangst van eene eXquise partij HAVANA CIGAREN waaronder zeer g izochte merken eu eenige sourteu Ordinaire CIGAREN ad ƒ 24 en ƒ 25 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINa van 528 opgaande wllligea Boo men waaronder velen zeer geschikt tot werkhout staande in het bosch genaamd Jagtlist aan den Grindweg van Moerkapelle naar Moordrecld op Woensdag den 28 November 1866 des voormiddags ten 10 ure Nadere informatien bij den Notaris MOLENAAR of op de Bouwhoeve Vbedesbübg te Zuid lfaddinxveen De Weduwe en de benificiaire erfgtnamea van den op 25 Jnlij 1S65 te Oudetcater overleden brood en banketbakker A Q KORREL roepen bij deze de bekende en onbekende schuldeischers van dien KORREL op om te verschijnen op Maandag 26 November 1866 des middags ten twaalf ure in het Wapen va s VeiesLAND aan de Markt te Oudexatcr ten einde aldaar aan te hooren de Rekening en Verantwoording en indien er geen verzet plaats heeft btinne vorderingen te ontvangen voor zooverre het bedrag toereikende zijn zal Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a ontant Zuiver overgehaalde JENEVER a ir o per kan 64 cents idem a 47 o per kan 66 ets Jenever 2 = soort Moutwiju a 4 i2 Ifj per kan 62 cents inl BRANDEWIJN i 462 o o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 17 Nov 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 16 No ember I aag8te Hoogste Gebleven pCt koers kOtfS kotrs Ned w sch 2V2 5 5 55 55Vi6 dito 3 65V dito 4 87 l6 STVs Handelm op resc 1363 België Roths 2i s Spanje obl 2V2 307 8 31 307 8 Portugal obl 3 41 Vl Rusl obl H 5 967 d 1828 29 5 d 6 serie 5 vs ViB 79 dO Lond 1862 5 86Vs lo Amst 1864 5 92V8 93 92V8 i mst lS6ü 4l s 8óV A spoorw ƒ 187V4 188 44 4 lc 4 w dito rüto 2Vs 22V16 22 22Vt d renteAmst 5 67 4 681 8 d nat 1854 5 4i V8 49 48 n dc inzilv 1864 5 54Ve 55 8 55 Italië Amst 5 5OV4 Turk buitenl 5 301 30 l6 3Ö c Griekenland 5 11 s 4 Ver Staten 1874 5 69iVl 70 d 1881 8 74Vj d 1882 6 73 m 7 Vl6 74Vi Mexico 1851 3 I6V16 16V Boekdmkkerii van i BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avo id3 te voren De prijs per drie maanden is 3j franco p post ƒ 2 25 Advertentien vaci 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn De uitslag der verkiezingen De verkiezing is geëindigd de strijd gestreden en de overwinning onbeslist gebleven Kan de ministeriele partij over den afloop juichen Is de oppositie verslagen Men wilde vastheid van regeringsrigting een verpletterende meerderheid is die door de volkskeuze verkregen De uitslag der verkiezing kan die vragen beantwoorden Heeft de ministeriele parlij het beoogde doel bereikt Zij zal het niet met gerustheid dnrven beweren Wel ijn verschillende liberalen door de volkskeuze uit de kamer gevvet d v el heeft de liberale partij smartelijke verliezen geleden en betreurt zij het hoogst bekwame mannen te moeten missen op wier tegenwoordigheid in de kamer zij grooten prijs stelde wel is het getal erkende iiber ilen tot 38 verminderd maar deze zijn toch altijd nog de meerderheid in de kamer nog altijd zijn zij één stem meer dan de leden der andere partijen ie zamen Van de 39 leden die voor de motie Keucheuius stemden zijn 29 weder afgevaardigd terwijl Keuchenius zelf te Arnhem herkozen is Het doel der ontbinding de vernietiging eener lastige oppositie is in weerwil van allerlei middelen niet bereikt Nog altijd vormer de mannen die regt en vrijheid voorstaan en geen constitutionele ketterijen dulden de meerderheid nog altijd kunnen zij door eendrugt slerk veel goeds bewerken en vooral veel kwaads tegenhouden Not aliijd zal ministeriele onverantwoordelijkheid niet geduk worden en de slembus in dit opzigt geen lijkbus voor de grondwet zijn Maar niet slechts de uitslag maar ook de wijze hoe die verkregen is moet in rekening gebragt worden Het is waar de ministeriele partij is versterkt niemand zal dit willen ontkennen maar hoe is die overwinning behaald De middilen zullen wij niet karakteriseren Alleen betreuren v ij het dat mannen die voor liberaal willen gehouden worden zich te dikwerf maar al te zeer in huu betrekking geleend heblieii om die middelen te doen gelukken en aUoo getoond hebben hun overtuiging te kunnen opofferen voor roinisterguust of voor het behoud hunner betrekking De voornaamste leden der ministeriele partij hebben zich aan een herstemming moeten onderwerpen en hoewel herkozen is dit niet gelukt dan door de hulp van bondgeuooten waarop het ministerie bij de ontbinding niet mogt rekenen De anti revolutionairen en katholieken hetiben de lierstemraingen beslist Hoe lang zal dit bondgenootschap in stand bhjveii ïSpoedig zal het blijken als het bekend ivordt tol welken prijs de onverwachte hulp gekocht is Met gerustheid kunnen de liberalen de gevolgen van dit monsterverbond afwachten De anti revolutionaire partij alleen heeft reden zich over den uitslag der verkiezingen te verheugen Het getal leden dier partij is tot vijf vermeerderd maar het hoofil dier partij is nergens ernstig in aanmerking gekomen Ook is door de ontbinding een ernstige verdeeldheid in die partij veroorzaakt die reeds doet voorzien wat zoude gebeuren als die partij eens tot meerdere magt mogt geraken Maar de kamer is bijeen gekomen De stand der parlijen zal spoedig nader blijken de koopprijs zal spoedig bekend worden en dan zal het hiud kunnen beoordeelen wat of de waarheid is van tal van verspreide geruchten Is de eendragt in de liberale partij door de ontbinding hersteld dan al nader blijken dat zij per slot van rekening in weerwil der geleden verliezen de overwinnende partij is en de kracht harer beginselen i oor de kuiperijen der tegenstanders noch door de flaau IV beid harer aanhangers kau vernietigd worden P öuttenlnnïr Londen 19 November Lord Derby het hoofd van het kabinet jl dingsdag met eene deputatie v a aanzienlijke leden De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inhegrip van het zegel is Sü Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte der anglicaausche kerk over het volksschooiwezen in Engeland sprekende zeide dat er eene groote moeijelijkheid bestond namelijk deze alle onderwijs behoorde op de godsdienst gegrond te zijn en louter wereldlijk onderwijs achtte hij verwerpelijk aan den anderen kant schroomde hij beiasiingplig igeu te doen bijdragen tot bekostiging van een met hunne godsdienstige leerbegrippen strijdig onderwijs Hij erkende nog geenen uitweg uit die mueijelijkheid te zien De Times spreekt het berigt tegen als zon er eene koninklijke commissie zijn benoemd tot regeling van de kwestievan de Alabama De te benoemen commissie zal zich bezighouden met de verbetering der neutraliteits etten De in testellen emiuete sluit de mogelijkheid niet uit van eene schadeloosstelling wegens de schade welke door de Alabama werdaangerigt Doch deze punten zullen eerst nog door het gouvernement moeten worden onderzocht Volgeus tijdingen uit Montevideo is het leger dfr geallieerden in den oorlog tegen Paraguay zoo goed als uiteengegaan deels ten gevolge der oneenigheden in het geallieerdekamp deels ten gevolge der nederlaag bij Curapaity Dit berigt is echter van paraguyaansclie zijde afkomstig Volgens de Army and Navy Gazette gelooft men algemeen dat sir John Vakington hoe gaarne ook de zeemagt meteenige zware gepantserde schepen weuschende te ver lerken zijnoogmerk niet zal kunnen bert ken omdat bij de regering geeuegezindheid bestaat om de begrooting voor marine van verledenjaar te overschrijden Men berigt uit New York dd 9 dezer de openbareschuld bedroeg op 1 dezer 26S1 millioen dollars in de schatkist was aanwezig 130 millioen De verkiezingen zijn allen rustig afgeloopen De generaal Sherman zal in Mexico zoo laag blijven tot dat het gezag van Juarez goed gevestigd zal zijn De consul der vereenigde staten te Vera Cruz heeft den heer Seward berigt dat keizer Maxirniliaan den 22 October de stad Me xico had verlaten Parijs 2t Nov De instructie in de zaak der gearresteerden in het juartier latin duurt voort en levert naar men zegt ernstiger resultaten op dan men verwachtte Het bestaan van een geheim genootschap is niet alleen bewezen maar men heeft ook een volledig plan gevonden voor opstand die in zekere gegeven omstandigheden zou uitbarsten De verhooren zijn zoo zegt men aan den minister van justitie medegedeeld Men behoeft hierbij echter niet ie herinneren dat men telkenmale complotten ontdekt wanneer men aan de na ie of hare vertegenwoordigers eene of andere bevoegdheid wil ontnemen wanneer het leger vergroot zal worden enz gelijk ook thans weder het geval is De Patrie meldt dat graaf GoluchoAski die tot gouverneur van Gallicie is benoemd te Weenen is ontboden en zichniet weder naar zijn post zal begeven omdat zijne benoemingde oiilevredeuhcid der russische regering heeft gaande gemaakten tot eene beweging onder de revolutionaire poolsche partijheeft aanleiding gegeven Bij herhaling hebhon de dagbladen er op aangedrongen dat aan de soldaten zou worden verboden builen dienst hunnewapens te dragen Telkens gebeurt het dai militairen dievoor hun pleizier uit zijn of onder elkander of met weerlooze burgrrs twist krijgen en om die twisten te beslechten vaahunne wapens gebruik maken Klagten daa over zijn ook bijherhaling bij de militaire autoriteiten aangebragt zonder echterhet door de burgerij gewenschte gevolg Ie hebben Thanseindelijk heeft de minister van oorlog zich aan deze zaak latengelegen liggen Maar meen niet dat de minister een verbodheeft uitgevaardigd aan de soldaten om gewapend te middeneener weerlooze burgerij te verkeeren O neen de ministerheeft er zieh eenvoudig K bepaald aan het leger in herinnering Ie brengen dat de soldaat zich nimmer bedienen magvan zijne wapens dan tegen de vijanden van het n ti y AKf Omtrent den stap van de hertogin van Montpen r bij i koningin Isabella om deze te bewegen nog bij tijds de gevaar