Goudsche Courant, donderdag 22 november 1866

lijke bdtaiR te Teilaten waarop het willekeurig regerugsteU Ivan Tiet mini tene a vaez haar geljragt ieeft n K I I en vvorden onderworpen en ue Learoo mg zelve aan de 1 1 Mi nog vour I et e hl e lies j ars Mlvvoruen ingediend i So Ou eiirjk wil het erliegt vun den vur l van Rninau 1 geeon ta eerd zien di ür een europee ch protocol getefkend door de mogeudlie en die üeelgenoinen hebbeu aan het traeiaat van 1 50 Men Ler gt i ii Alexandre van 10 nov De tijdelijke mmiMer v n huuenl zaken N igl eb Pichi zal in deveigiue i r ng v n nc b len het voowitier chap bekieei eu 1 e iluur der ziitii ï l twt niiandeu zijn Bij ue boodschap van leu on i de koi 11 2 jver oen Io tind des land worden ook wet ont i werpen ir Ledin d betrelti mie de atüchaffing v u de lijteigei chap j en e eer j u en het pen ioneiri van de hoog aarilig e tPlltr de afscheiding van het geestelijk en het reg it f ï en op de gee ielijke goederen Ambtenaren en n i ren kiinieu geene afgevaudigden zijn Pesth i Nj ember De Imddag is heden geopend Er werd een kom l jk Bei ilin l J voorloo i e werkzaamheden voor het zamenatelleu v ui he oi twerp der con tiuitie voorden noordduit clien bond zullei bij den tcnakeer van den minister iiesident zoover ziju gevorderd u i ditonlweip i d u onverwijld UI behahfielius zal knni en orden genomen De luwmburgscnt i ipecle v m 12 oct aan het berlijusche kibii et w larvan oe ui ni er v ui s i it baron Ie iornaco in de zitting der st i i n v in het grooiher ogdom I telt gewaagd geeft den wen c i te kciuien om de sedert etmae maanden rustende cndc i iioeln n over de kwe tie der be tting van Luxemburï met Iriii ia weuer tl te v en PrankfOrt ov Nao il nu toch eenmaal de termijn voor e er e u i ig voor i e ditn t b j hel praisiscl e le er lu de voorn i isie r e = i id Fra klort i s vastge ield c Ukt de bevokiig zich n t i ni erv erpiiij in het oi vermi delijke aar men vernefmt ebla n rtti s zeer ta rijke aaumeloii gen pl iats voor e eei j r g vrjw luge in iVmjicnlanö jül A 21 November Maandag n cht is a hier door de politie m eene chunr bij het luon a in chouden eene croote hoeveelheicl stinkend vleesch afk jni isj Van be inetle afgemiikie en begraven runderen Lie nut later van justitie heeft niaanuag nij de opening van de verg der ng der staien geueraai de volgende retle uitge proken V llSE HtFI Esl Pe ki 1 1U2 neett on den last opgedragen in zijnen naam deze vtr ï iiUr iig der staten generaal te openen l e niuwdijks aangev mgene werkzaamheden der vonge zitting werden oiiverw ichts gestaakt door den gewigtigen maatregel hen Zijne M ijesteit uoo lig heelt geoordeeld iii het diep gevoeld beet van Ijlc roeping om als huotd vau den taat boven alle partyeu verheven de nguge werking te verzekeren van de constitutionele inslellnigen waaraan Haast de liefde van het volk tot Orinje het waarachtig heil des vaderlands zoo oiitwijlelbaar is verbonden Gebruik makende vau zyn grondwettig regt hseft de koniug geheel iniemmeude met zijne verantwoordelijke raadslieden de tweede kamer der si iten generial ontbonden nadat meer en meer over üigeiid w is geileken dat de zamenstelling van dit deel der volkavertegen oordiging met langer kou geieht worden te voldoen aan de behoelic v ii overeenstemming tu schen de onderscheidene taatsm igtea Op de roepstem des konings is thans eene nieuwe tweede k imer gekozei ain weike voor aan binnen de gre izen van haren werkkring de behartiging van a lands belangen zal zijü toevertrouwd Mijn neeren het is de hoop en het vertrouwen des konin 3 en teven wij betuigen het gaarne de opregte vven ch van zijne egenwoordige minister dat na de jangste uitspraak van het k egeregtigde volk regering en vertegenwoordiging elkander lu de vervulling van hare grondwettige taaK door eendragtige zamenwerking het bereiken van een doel het welzijn les heven Vaderlands mogelijk en g makkelijk zullen maken Die eendragtige zamenwerking waardoor geene onbelemmerde wisseling van gedachten geene vrijmoedige uitiiiï van overtuigingen v ordt verhinderd is ntet slechts onmisb ir voor de bevordering der nation de za ik i i het algemeen maar ook iioodig in hel bijzonder voor de goede beh n eliiig en afdoening Ier vele bel uisrijke ondervv eipen welke m den loop van deze zitting ian uwe overwegingen zullen ivorden voorirelegd s Koniiigs troonrede gaf u reeds een overzigt vin de verschilienue voortellei üie op het gebied van binnenl indsch be tuur en van regterlijke fin nciele en koloniale w efsevinfr aan uwe beraailsl iginp zullen vvorden aangeboden Uwe b eenkomst zal al aiu loids hooldz kelijk moeten be teed worden uii het oni eizoeh en de v iststelling der s attshetirooliiig voor het eerstvolgend dienstj i r alsmede i in de regeling v m tenig poedei cliende aaiip elegenhe len daarna zul en andere met nm der gewigii e welsonlwerpen uwe ijvense bemoeijinsen vorderen De rt gering treedt dm met n mijne hebren deze zi ting in onuer het verblijdend nitzigt dit de nieuwe zaïneii teliins der tweed kamtr a n s koning geopenba iide beuoelmgen zal beantwoorden en onder hongeren zejen heilzame uitkomsten zal opleveren voor de welvaart en den bloei van het rijk en vin zijne kolomen Mogen lot dat einde ons aller geraeen chappelijke pogingen voortdurend het kenmerk dr gen van w edckeerig vertrouwen en welgemeend overleg en mogen wij zoo te zamen raei eerlijke en getrouwe naieving der grondwet aan e nntie wier zedelijke en stottelijke l el ii sen wij geroene ziji vn e staan het bewijs en tegelijk den viaiihoig selienken d it Sti eil nd wurilt bestuurd op i en grond lig vnn duurzame overeeui tem ming tusbchen regering en voUsve c eu uuid g g In naam des kui ings vc kliren wij deze vergidering der staten generaal te zijn geopend De ministeriele toe pn ik bij de opening der kamers geeft aan het Handelsblad siot tot de volgende opmerkiiiuen 1 Geheel in overeenstemming met de tr idilien van het junij mimsterie woult het geierlie liad hoofd van den staat wederom persoonlijk m 1 t i ebit betrokken Dat was geschied lil de eerste kamer bij de zoogenaamde open nueii nopens de formatie van het Hur wordt dus door hel niims ene dat voor de e aanspraik geheel verantwoordelijk is de koning anderm d ge leld tegenover allen zoowel leden der ontbonden k Taier al ieder ander 111 den lande die het motief der ontbim ing hoogel jk afkevirdeu eu die het zoo als b v de hee Groen van Prmsterer een onverantwoordelijk bedrijf hebbe i genoemd Aan het ministerie bhjve dan ook de verantwoordelijkheid voor het op nieuw zich verbngen achter den ouschendbare koning 2 De ministers vragen dat de kamers hun de vervulling hunner taak mogelijk en gemakkelijk zullen maken Het mogelijk maken zal dunkt on afhangen van hetgeen bet m niteiie als uitvloeisel zijner taak zal voorleggen en va de wijze waarop het de vervulling zijner taak begrijpt De wensch echter om die taak gemakkelijk te Dnken is nel wat kras als hij geiigt wordt tot eene kamer waarin 29 van de 39 mannen zijb herkozen die men onder eene zeer ernsti e beschnldigiug voor de nationale regtbank gedaagd heeft Overigens dieut de kamer om controle uit te oefenen De vroegere edelm heeren maakten het de ministerien gemakkelijk JO Dat de staatsbegrooting allereerst voor de hand ligt is duidelijk Of zij evenwel nadat zes weken hng het Lnd geagiteerd werd en de wetgevende arbeid stil stono nj nog grondig onderzocht en dairna no vastgesteld zal kunnen worden is eene andere vraig w a rover de kamer als zij geconstitueerd zal zijn zelve te beslissen heeft De regering zal toch wel met verlangen dat er enkel gevoteerd orde 4 Daarom ook zal juist bij de gezette en naauwgezette behandeling dier begrooting kunnen blijken wat er is van de gehoopte duurzame overeeiislemmiug tusschen regenng en volksvertegenwoordiging waarmede bet manifest besloten wordt De beide kimers hebben gisteren zitting gehouden In de eerste kamer heeft de heer PhlUpsc het voorzitterschap aanvaard met eene toepas selijke rede waarin gewezen werd op de politieke omstandigheden van den laatsten tijd en de wensch gejit dat de kamer getrouw wakende voor de handhaving onzer grondwettige lus ellmgen met den anderen tak der wetgeving veel tot stand mogt brensen tot v elzjn vin het vad rlaud en tevens de hoop op overeenstemming tusschen regering en verte2 enw 3ordigins In de tweede kamer hebb n de beiue comraissien belast met het onderzoek der geloofsbrieven rapport uitgeb igt en na onge innd verklaring van sommige ingekomen bezn iren geadvi eerd tot toeliung vin 72 vin de 7 + leden behoudens dit 4 leden nog den eed moeten iflesgen Omtrent de toelitmg van twee leden de heeren de Bieber lein en van der Maesen werd nader advies verzocht en verleend omdat nog heden een nieuw adres betrekkelijk deze verkiezingen was ingekomen Omticnt de toelituig van d heeren erheijen en Haffmans waartoe de commissie had geidvi eerd is nog niet besloten daar de kamer met overgroote meerderheid hel irevoelen was toegedaan dat die be lissmg met ilulelijk raair op een nader te bepalen dag na voorafgaand onderzoek zou worden genomen Ilil lelijk zijn tot k indidaten voor h t prestfliura der kamerbenoc nd 1 de heer vin Eeenen dadelijk me lU v m de 63 stemmen zood t Ie versciiilieiide eleroenlen wnm de kiraerbestaat tot de verkiezing v in dtn voormaligen voorzitter hebbenmedetrewerkt 2 de heer Storm van s Grive sinde wienswaardige taal over de onwairdige houding der regering mde laiidvoogdijgeschiedenis nog ieder versch in het geheugenligt en 3 de heer I ben wiens cordate brief over het grondwettig regt der k imer ot beoordeeliug van alle rejeri igsdadenmen zich nog herinnert na herhailde over temmiuï men deniieei Ileinilers den liberalen veterain die gi ieren zijn tijdelijkVüorzitterchap met eene zoo beteekenisvolle toespri k heeltaanvaird i Men schrijft ons uit Nieuwerkerk aan den IJ el In deii nacht van zaturdag op zon I ig II ontstond er onder deze gemeente eene verzakking a in den ringd k v m den Zuid plaspolder Door den ijver van het bestiiir ui de opzigieis en van de verdere beambten des polder en de ni leweiking der in de ii ibijheid wonende landlieden heeft men hit gev nr dat de noodlottisste gevolgeu h id kunnen ni zich sl pen ge j iukkig afseuend Jit s Hertogenbosch meldt men No2 dagelijks worden der jusiitie vin el Iers vtl che mnntbiljetten toegezonden Luid hoven oelisel en Boxtel hebbeu hun aandeel reeds geleverd ook te Heuel op de joi g e pa irdenmirkl zijn ztj nitaegeven Di ulcs p t he onderzoek der zaak moegelijk uitgebreid en lingdur g Gi eren heeft reeds het eerste verhoor voor den reg er conuuissaii pia i s oehad dat geduurd heeft van des voorniidd u s 9 tut des avonds 9 ure Het getal getuigen m deze lak zil groot zijn De heer Groen zegt Thuis IS de afloop bekend Df k ii t v ui cij r rr eneiinï zal ook thans aan i e beschouw inirpu over net rl i s ui ze rp i vvorden gewijd Als aigemeene gevolgtrekking evenwel is m i het volgende onbetwisibnr o De duidelijke verkliring omtren de cons itutionsL questie in het ripport v m 27 sept gevrugd is ichtersebleien Van de ontbinding is door alle rigtinsen pirtij getrokken in eigen zin en eest maar het motief der ontbinding is zooveel doenlijk in de schaduw of geheel ter zijde ges e d aan de conservatieven IS bij de herstemmingen steun verleend eroolendeels door hen wier afkeuring der ministeriele thesis met twijfelachtig geweest is b Meer indruk voorzeker heeft gemaakt het eigen woorddes kooings dat de gedurige verwisseling zijner verantwoordelijke raadslieden allengs schadelijk worden zou voor de zedelijke eu stoffelijke behrgen der natie c Desniettemin schijnt de vernndenng van personeel zoo root met als ten waarborg eener voldoening aan er Majesteits verlangen noodig zou geweest zgn Het karakter van vastheid en nieuwheid van een kamer met ae vorige contrasterend ontbreekt het is bijkans de oude kamer die na dreigend levensgevaar haar leven voortzet d Nu althans zil door velen die mij de kwalijk begrepen uitdrukking euvel hebben geduid die letwes zonderlinge lofrede orden beaeiEd die ik op de proclamatie onverwijld mtsprak Deze toespraak heeft doch alleen door volstrekte onheduidepdheid eene onberekenbare waardij Ook hier was het A bon entendeur salut i e Des te belangrijker wordt nu de vraag I in het laatste jnr de scUe wisseling van roinisterien door de onhandelbaarheiJ der kamer ver or aakt IS uiei veeleer het tegendeel uewijsbaar VFas ae kamer met vier j iren achtereen onder de krachtige hand van Thorbecke al as er wen ig reden va lof en dank gedwee Bezweek zijn kabinet door parlementairen a uval of door na Ijverig huikrikeel as het mim terie van de Puite Pickó met reeds lu oorsprong bouw vallig en ïelerk het spoedig uiteinde om misverstmd en kwaden luim niet eenigzins na ir een zelfmoord En wit deze regering betreft het nas lanrpnkehjk voor i dereen blijkbiar dat èn om de verdeeldheid en verw irrtug in het k imp der liberalen tn om het conciliante der kibinetspohiiek de levensverlenging vin het kabinet Mijer of Mijervan ZuUen als een voor de wederpartijders wenschelijk intermezzo en gedienstig stadhouderschap gewaardeerd werd Mijne hoo ilgedachte komt hierop neer Het mi ii terie heeft zonder bij de conservatieveu weerspraak te ontmoeten en anticonstitutioneel dwaalbegrip door tegenstelling van factie en Ordiije tot leus en kiem een r met bestaande partijschap gemaakt Met onze beginselen vdu souvereimteit van Oranje van zelfstandig koningschap van overwigt der kroon gesierd heeft men zi h lu dezen anlirevolut onairen doseh oitsegeven voor de nationale partij Ook tegenover elk die vroeger ook tegen 1 loyalisten en roijalisteu van den huldigen dag vour de regteu van den koning en nu voor het regt der stalen genera il m de bres stond Deze spraakverwarrmg moet hoe eer hoe liever ophouden Gcmeni dc Berigten Ko Men spreekt van revolutionaire not lmgeD in Gallicie Te l trecht e men ongare aardappelen omdat de vronivrn zich bemoeyeü met Bldathziken In Noord Brabant beginnen de wernngen nedtr voor de piuselijkt zouaveo m 4 tot IC üov 7ijn aaugeUat lo ZmdHol iand jIÜ uï Noord Holland 3 iu Ltrtcht 1U03 toUal 1551 ruaderea De prov stdtrn tu Grüninfii n h bbtn dt aldeeliop fctrtdienst an de bcgfootuitr gt hrdpt Mlii Kil te Londen op LeicesterM uarc een nieuu üpc ajitbou lichtte dat begroot is op iZ ton Ik ïranscbfn hebbtii u tgt voudcn dat w ti rratttn een uitmantt nd wildbraad oflevtreu bomm t medtcina doctoren tt Llrecht bebben oot bfwezene diensten tijdens de cbolera een fooi outvaniren van vijf eu tvmitig galden Dl prins van Wallis is met dood maar de prmsts D igraar i zipk De fiacscht IttrerorganiBatie tH 500 miUioen Woeten De koning van FruiSLn begiit jnip thie te kotstere oor dfi p u an Ho e is nog allijd bizig met Biirgerüjke Stand GOID Gebobkn 17 Nov Johannes Anthomns oudf P ran Uofwpgea fl A Schrave Ca9parn ï oaders C Borst en van Dijk Pieternella onders J snelleroao en B de Bruj i 18 Gernt ouders W G Oudijk en G tout Martiena Mar rietba onders J Doagelmans en A E bandmaim 19 t ornelis ouders K H ij n V C ao der Palm Jouannes Theodorus ouders J l ïmbu z eu fc sir vci 0 tKLtnEN 17 Nov van dtr Kkiji 4j 3 J M de Dye 2 j 18 F J van der Km l It j