Goudsche Courant, zondag 25 november 1866

Dem t erkri en dat het eenige demarche doe iviwJporin Sier oogen zijne vredelievende gezindheid blijlett o Die demarche zou b v kunnen beslaan in eeue nieuwe poging totveöoening met Eome op punten uatuurlijk waaromtrent rloeniug mogelijk is zoo als de douane de baHfc de godsdienstige aangelegenheden en zelfs de militake verdediging vanhet erfdeel tsö st Petras Wat generaal Flaarv e Ftorence beproeft zal ca graaf de Sarti es beproeven Ie Home ïfenonrrgte meWen sommige bladeen dat generaal Fieury reeds naar Kome is ven rokken Indien de generaal zich al naar Kome begeeft zal du eerst zijn wanneer de grondslagen gelegd zijn voor eeue verzoening tusscheu den paus en Italië en zoo hel dan nog noodig is dat de generaal de pogingen van den hr de Sartiges ondersteune Wanneer deze nieuwe onderhandelingen slagen ial de keizerin aftien a hare reis naar Kome Zoo uiet dan zal de keizerin Eugenie op hare beurt eene poging bij den paus wagen om hem tot verzoening te stemmen Zóó althans wordt ouder de omgeving des kei ers het reisplan der keizerin uiigelegd Betreffende Mexico is nog nieis met zekerheid bekend Intnsschen verdient het opmerkiug dat de Pairie zelve die zoo vlug was met hare dementi s thans zich ongerust toont over de amerikaansche berifiteu die nog door geen eukel int zijn gelo ensiraft Onder het publiek houdt het gerucht sti nd dat Maxfrnilinan den M Mexico heeft verlaten en laO ÜUU frs voor zijne rei = heeft medegenomen Men voegt er bij dal hij over Ciulix i il ierut iomen Het eskader v n ïonlon heeft nog altijd order om zich gereed te houden lee te kiezen zouder dat de bestemming bekend is 111 1 Onder de studenten der polytechnische school heerseht eene ernstige agilatif naar men zegt veroorzaakt door straffen die den ioueel elen zijn opgelegd La Fr incezegt Ue aankomst van generaal Castelnau en de houding der ver stalen heeft eenif e verandering ge j brau t in de aanvankelijke besluiten van keizer Maximiliaan 1 Hef zamen vallen van dit dubbele feit is hem toegeschenen den toestand gelieel en al te en ndcren Vóór zijn verirek op 22 üct heeft Maximiliaan zijne volmaglen verstrekt aau maarschalk Bi zaine La France voegt er bij dat op grond van jnformafen waarvan de bron niet verdacht is als waarschijnüik inng beschouwd worden dat M iximiliaan naar Europa zal vertrekken misschien zelfs is hij op dit oogenblik reeds vertrokken Pestll 22 November lu eene cuntereutie der Deak p irlij werd geconslateerd dat zij de meerderheid had m den rijksdag er werd besloten tot opiigtiug van een Oeak club De acte der handeluiaen van de hongaarsoh croatische deputatie 3 gisteren aau den landdag te Agram overgelegd Berlijn i November Gisteren is 111 het huis van afirevaardigileu de aigemeei e discussie over de begrooliug geëindi d Een üur5tel van den heer Lasktr houdende afkeuring der rfgiruig omdat zij heeft bevolen den verkoop van den köln niiudener spoor eg zonder daarvan aau den landdag eeue Toordragt ter goedkeuring in te dienen en strekkende om nog ten spoedigste daartoe over te gaan is aangenomen met 129 tegen 122 stemmen De minister van binuenl zaken heefl een weisontwerp ingediend betnffende de inlijving der aan Pruisen afgestane gedeelten van Beijeren en het groothertogdom Hessen Yrijdag zal het huis vergaderen om te beraadslagen over de begroolingen der beide huizen van den landdag en over die der ministerieu van binnen en buitenlandsche zaken en van financiën 23 Xov De kamer van afgevaardigden heeft de alge meene discussien over de begrooting geëindigd De minister van binneulandsche zaken heeft een wetsontwerp ingediend tot regeling der grensscheiding met Begeren 11 de ziiting der kamer van afgevaardigden hebben de beraadslagingen hoofdzakelijk gekjpen over den door de regeril aaugevraagdcn post van 31 UUÜ thaier als gelieira fonds De miuis er van binneiilandsche zaken heeft bij die gelege heid verklaard dal het ministerie wel is waar conservatiel is maar eene duurzame vereeniging verlangt met de gematigde liberalen Hij verklaarde voorts dat de regering homogeen is en dat alle geruchten omtrent verschil in den boezem van het mii isterie ongegrond zijn Naar zijne zienswijze kan geene regering zonder geheime fondsen beslaan Tot de bezoldiging va i dagbladen dienen zij niet de dagbladen die het ministerie ondersteunen ziju geheel van de regering onafhanlehjk Na eeue zeer levendige discussie werdexi de aangevraagde 31 000 thaier toegestaan met 146 tegen 123 stemmen Florence 21 November De Italia zegt dat de regering een geêveuredigd gedeelte van de pauselijke schuld zal op zich nemeu zoo ais die wp = iu 1S60 De achterstallige rente sedert 1 S6 i zal worde geconsolideerd alleen die van het volgende jaar zal contant beiaaid ïorden De numiraal Persano zal den 1 aeoember voor het liooge geregtahof alhier teregt staan De lieer Eicasoli heeft beden den o iMiUBfykacJien zaïit baron V 3ruck ten gehoore ontvangeiK GOUDA 24 November Naar men veraeeml ia dmdapdag van het garnüoea alhier een detachement um 40 aiasschappen uitgetrokken naar het naburige Sluip iijk om den burgemeester dier gemeente te adsistereu in zijne pogingen om het onteigende en afgemaakte vee bij de begraving ook door het bijgieten van petroleum onbruikbaar te maken en alzoo het in dezen omtrek menigvuldige opgraven te stuiten Z M heelt toegekend het bij besluit van 5 dec 1851 ingestelde eereieeken tot belooning van eervolle langdurigewerkelijke dieust bij de schutterijen aan H J Beusekamp kapelmeester alhier Z l heeft aan J B Duisenberg op zijn verzoek eervolontslag verleend als notaris te Boskocp arrond Leyden Z M heeft bij besluit van woensdag den hr mr G C J van Reenen benoemd tot voorzitter van de tweede kamerde staiengeneraal gedurende het tegenwoordig zittingiaar Bij de tweede kamer zijn op nieuw ingediend de ontwerpen uitmakende de siaa sbegrooting over het dienstjaar 1867 het omwerp tot regeling der niigifie in erfpacht van grondenin nederlandsch Indie onveranderd dat tot bekrachtigingeener overcenkoinst met de maatschappij tot exploitatie derstaatsspoornegen en dat tot verhooging van hoofdstuk V derstaalsbegrooting voor 186B beide mede onveranderd Bij laatstgenoemde ontwerpen is gevoegd eene memorie van toelichtingn 2 waarin gezegd wordt dat bij e weder indiening dezerweisoiitwerpen de betrokken ministers meenen zich voor detoelichting te mogen gedragen aan den inhoud van de memorie welke bij die wetsontwerpen bij de eerste aanbieding reed wasgevoegd ei van de roet de vorige tweede kamer daarovci gewisselde stukken Zij wijzen verder op den zeer spoed vereischenden aard dezer voorilragt Bij hoof i uk 111 der suiatsbegrooting is gevoegd rene nota van wijzigingen met de daarop betrekkelijke toelichtiug De wijzigingen staan in verband met hel wegvallen der missien te Frankfort en in Hanover en het verhoogen der bezoldiging van den minister resiilent te Stockhnim In de zitting van de tweede kcnucr ucr aUiicu cacr mi van donderdag heeft de heer van Reenen het presidium aanvaard met eene redevoering waarin gewezen werd op het gebeurde op het gewigt van het oogenblik op ae handhaviiig der grondwettige instellingen en kalm en bezadigd overleg De heeren van Blom Stieltjes en de Lom de Berg zijn na beéediging heden toegelaten Ingekomen zijn 2U onfwerpea van wet meerend ela reeda in de vorige zitting aangeboden voorts de oost indische begrooling l 66 en de west indische voor 1867 Nopens de verkiezing van de heeren Bieberstein en Sombreff stelt de commissie voor de stembriefjes te doen overkomen en de zaak te onderzoeken Zaturdag a s zal hierover eene discussie plaats hebben Tot voorzitters der afdeelingen zijn gekozen de heeren Thorbecke Storm van s üravesande Fransen v d Putte de Raadt en J K V Gollstein Tegen zaturdag a s is ook aan de orde gesteld de discussie over de geloofsbrieven der heeren Yerheijen en Haffmanns zoomede de vaststelling van een rooster van aftreding Bij koninklijk besluit van 11 nov 1S66 n 18 s op het verzoek van de heeren H W J C Swaan en W H van Heijningen beiden wonende te s Graveuhage als gemagtigden der gez imeutlijke oprigiers van de te s Gravenhage te vestigen naamluoze vennoolschap Nederlandsche u erualion le Spoorweg wegen Haveumaalschappij goedgekeurd de acte van oprigling van die vennootschap van 28 april 1SÜ6 en eene nadere ade houdende wijzigingeu in de eerstgemelde van 2J October 1866 onder voorbehoud dat in de spoprweglijn van s Gravenhage naar Utrecht vermeld in art 4 der acte van oprigung begrepen is de zijtak naar Leyden ofschoon in dat artikel uiet uitdrukkelijk genoemd en zulks in overeenstemming met de voor deze onderneming verleende concessie De verkiezing te Grouiugeu door het aannemen van bet mandaat te Assen door den heer Thorbecke is bepaald op dec en de herstemming op 18 dec Bij gelegenheid der benoeming van den heer Uieboa van IJsselmoude tot lid van de tweede kamer heeft de nederl zendiugs vereeuiging te Rotterdam e ift van ƒ 1000 ont 1 Na de houding der conservatieven en anti revolutionairen in den jongslen verkiezingsstrijd besproken te he ben geeft Friescbe Coaraat de volgende raadgeving aan de liberalen Wanneer er eens een congres gehouden werd van voorBtaoden der liberale beginselen wanneer er een centraal comité van bevordering der belangen van de liberale partij werd gekozen een comité dat voorlichtte voorlichting uit de districten ontving dat zich belastte met de verspreiding v n stukken betrekkelijk de bevordering van volksvoorlichiiug en verspreiding van geschriften tot opwekking van den publieken geest wij gelooven dat zulks eene aaneensluiting van de voorstanders der liberale begiuselen zeer gunstig zou werken en dat bij eene volgende verkiezing de stembus heel andere dingen zou spreken dan zij nu gesproken heeft De Goessche Courant zegt Er is lang genoeg over de verkiezingen gesproken en geschreven en wij gelooven dat hel publiek van elke rigting zich verheugt dat er nu weder eens aan andere zaken zal worden gedacht Wij zullen dan ook het voetspoor van andere bladen niet volgen die zich nu verdiepen in berekeningen omtrent de sterkte der partijen en al vast beslissen over de rigting der nieuwe leden alsof niet de meesten van hen slech s gekend waren uit de aanbevelingen die zij met de HoUoway piil n gemeen hadden M ar voor wij de treurige periude die geheel oiinoodig en zeker niet in s lands belang zooveel agitatie verwekt heeft voor goed sluiten slaan ij nog een vlugligen blik op de uitkomst en op de gevolgtrekkingen die zich daaruit laten maken pesïei en Wij staan allereerst voor de bedroevende ervaring dat in vele districten het kiezersvolk nog op een zeer laag siandpunt staat en inderdaad met medelijden moet worden beschouwd Het beivijs daarvoor vinden wij in de wijze waarop in menig district de uitkomst is verkregen Kiezer die zich de zotste ongerijmdheden op den mouw lieien spelden zijn er bij houpen geweest en indien hunne stemmen de uitdrukking zijn moeien van den geest der natie dan zou men haast gaan gelooven aan de verzekeringen van het Dagblad dat de natie doof is droomt slaapt enz Hier lieten zij zich als kinderen trolsch maken op een prentje en gelukkig in dat bezit wareu ze voor alles te krijgen Ginds maakte men gebruik van hunne onnoozelheid én liet ze aan gouden bergen gelooven als ze maar deden wat de koning gezegd had waarbij dan deu koning alles in den mond gelegd werd wat de leiders hem gaarne lieten zeggen Overal werd het fanatisme greiig gebruikt om de gemoederen te roeren en te kneedeu en als een iodMverk voor WAi Dar 11 bedrog zochten ie bereiken Nog nooit zeker had onder ons eene verkiezing plaats waarbij men de kiezers zoo heeft gefopt ec zij lieten zich foppen als de onuoozelsten onder de onnoózèlén Ja velen zelfs bij wie men eeiiig denkbeeld van s lands belang bij wie men ten minste gezond verstand en eerlijkheid van beginsel zou hebben ondersteld gingen zoo koen mede en waren met zich zelveu zoo ingenomen alsof ze aarlijk nu niet juist toonden dat ze óf nog mets er van begrepen of door hunne houding een gek figuur maakten Laat het zich al verder niet onikennen dat de liberale partijgroote verliezen geleden heeft wij zouden dit minder belreuren indien de verslagenen overal waardig wareu fe mplaceerd Makr in hunne plaats traden ten deele althans men chen diewel hemelhoog zijn opgevijzeld maar van wie men letterlijkniet één antecedent bijbrengen kau waardoor hunue aanbeveling wordt geregtvaardigd Voor het oogenblik achten wij den toestai d niet bemoedieend het vooruitzigl niet helder met omdat men aan deliberale partij schade toebragt want het beginsel zal sterker zijndan de tegenstand maar omdat men zoo weinig begrip toontvan ware lil erali eit omdat zoo velen die in dezen moestenbeslissen zich op allerlei wijze bij den neus iietei grijpen enomdat men s lauds belangen toevertrouwt i haudeii van dezulken wier eenige aanbeveling is dat zij met vele woordenaanbevolen zijn Men leest in de Nieuwe Goessche Courant het orgaander openhartige aiiti grondwelsgezinden yy In de openingsrede van de tweede kamer door ZLx den heer minisier van justitie uitgesproken worden de roode republikeinen CS aangemaand zich vo rtaan binnen de grenzen van haren werkkring te bepalen daar zij bij gebreke van dien dan weer kans hebben om als ondeugende jongens naar huis 1 Aan rrobatum est gezonden te worden Het water is tengevolge van geweldige regen en hagelbuiien zoozeer gewassen dat allerwege groole overlast is ontstaan Onder Delfland zijn de anders verzonken landerijeu nog boven water gehouden omdat het doorlaten van water i i deu boezem bij sommige gelegenheden kon worden voortgezet in Eiinland hebben zich in polders meeren gevormd h efanig de uidlieden zich it de laatste jaren met herinneren Uithoofde de wind vc keerd bleef om te Katwyk te spuijen en het steeds zwellende buitenwater eene geduchte hoogte heeft bereikt wor den ae polders belem nerd ui te malen en treft alzoo Rijnland plaats en gesteldheid in aanmerking genomen het ongniisti ger dan Delfland Sedert de droogmaking van het Haarlemmermeer behoorde het onder de zeldzaamheden meer dan een dag het water op maalpeil te hebben Uit den Tielerwaard wordt geschreven In deze kwartieren hebben de veldmuizen veel schade aangerigt zoodat sommige korenvelden zeer weinig hebben opgeleverd Vele polders wriemelden van de muizen nog slechu 3 weken geleden vooral ook in de omstreken van Tiel zoodat de landlieden het winterkoren niet durfden uilzaaijen overtuigd dat het terstond zou verslonden warden Sedert ziju de muizen gaandeweg verminderd is er veel bezaaid en staan de akkers over t algemeen vr j gunstig t Oliezaad is echter meest mislukt Gemengde Berigteu Den 3 dec zal te Taanden eene processie van eea millioen werkUtdeo gehouden worden ter be urdtring der reformagilatie Oe qnaraiitaine voor bet vte uit het buiioiilatid a ÏD Ëu t laod op nieuw vourgeschr vcQ De gioote waskaarsenfabrick te C tireghem 13 grooleudetU afgebrand de schade bedraagt ruim 300 ÜOO fr Te Weeneo zijQ de ratteu gï beeluitgeroeid door h t dtsmfectereu der riolen met ijzt mtnoul Te Odessa ziji meer d U zes miliioen hectoliter graan teu uitvoer Toorhanden Lit Kgjpte zuilen dit jaar drie railhotu ceiitenaars katoen uitgeToerdknnnen worden Het aantal pruisische arabicnaren var de telegraafdienstte Frankfort zal Tan 120 op 140 gibragt worden De batik te Madridbeeft het disconto Terlaagd tot op 7pCt Het bcitrische legioen in Mexico heeft wedt r iviaar verlies golfden In Ierland ducht men nogaltijd een aanwal der auierikaan che feüiana De over jomingen inhet noorden van Engelanü yeroorzaken voortdurend enoruit ïciiade enverscheidene personen hebben daarbij het leven vt ioren De uitvindervan het naaldgeweer voii Ürtjse bO jaren oud jteft den koning vanPruisen een gevveer van nieuwe constructie aangebolen Te EdinUt rgis eeue reformdeinonstratie van 40 000 persoatn geh uden Thiers zaliD de wetgevende veraadering de vermindeting der iccijasen voorstellea De banoversche otiicieren willen beproeven opgenjmen te worden inhet gereorganiseerde saïtsische leger De pruibisch helden zalleo eeocvereering io de hand bekomi u Pruisen wil met 1 jalij 1SC7 hetbriefport verlagen Het 1 trel tïlucksburg bij Flen burg zal ingerigtwordeü tot eene militaire scH j jI ao 1 jan 1 nov dezes jaars zijnte NewYork over lee aangi ïoiocn 2l 2 4l0 laad verhuizers Meabeweert dat de toestand vau keizerin Charlotte hopeloos is UitPostn en Potnmeren vermeerdert oortdureMd de Irfiidverhüizioe naarAin rika Zwitseiiaild Wli hei do oerregl op de graueu uciimut afschaffen In Fehruarij beginnen de verkiezingen vonr het noorddnitsche parlement Op den spoorweg in aanleg au Haarlem naar LUgecstheeft een treurig ongeluk plaats gebad door het losraken van een zaodwagen waardoor etoige arbeiders deerlijk gekwetst werden De onderkoning van Egjpte heeft U zondag het parlement geopend Napoltoaen v ü Bisraurck zijn officieel b ter maar blijven othci us ziek Luropaonderhoudt thans 3 S J ÜUi soldaa n die jaarlijks minstens drie en etnlialf duizend milUoeo koatea ï e vermeerdering sedert 1820 bedraagt25UpCt Marktberigten Gouda 22 Nov Tarwe ruimde tot vorige prijzen langzaam op gerst ruim prijshouilend Tarwe Poolsche per 24U0 kilo 415 Roode Kleefsche ƒ 408 Zeeuwsche pt r mud nieuwe ƒ 10 80 a ƒ 11 75 dito uiide 11 30 a ƒ 13 Rogge ƒ 7 30 7 40 Gerst winter ƒ 7 25 a ƒ 8 00 dito zomer 5 SO a ƒ é 90 Haver korte 4 00 a 4 iJ0 Dito lange 2 90 a ƒ 3 75 Boek eit Fr per 21DÜ kilo ƒ 210 Noordbrabaiitsclie ƒ 21 a ƒ 220 Bruine boouen ƒ 12 a ƒ 16 Heden wrb de aanvoer van schapen niet onaan7ienlijk maar de haudel was niet levendig Varkens en biggen met ruimen aiinvoer waren lager in prijs vette varkens goiden van 21 a 25 c per 5 ons Kaas aangevoerd 33 partijen ƒ 25 a ƒ 31 50 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 4Ü Weiboier ƒ l lO a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GOUDA GmostN 20 Xov Anna Anthooia He ena ouders G P Filers rn A J bteenlai d Jan ouders G Jonker ea A M Homes Johauua Skrbara ouder G Klaren en B van der Kleijn 21 Joha na ouders C Schoonderwoerd en J J van Gelderen 22 Maria Helena ouden D Post en G Splinter Cornelia ou lers J ttLburg en N iOgerling Elizabeth onder N van Hertum cj E van der Kkij r 23 Bastiaao Anthomus ouders G Zekers l M deu Boer Overleden 20 Nov C Streefkerk 31 l C Verkleij 9 w i2 A M Verhoef 22 m H vaii Rccde i w J 4e Gr Mt 17 m J Roosendaal 5 J J Utuwcn 47 J 23 S M Everling 3 m Gehvwd 21 Nov J SnatfiMe en A Verkerk