Goudsche Courant, zondag 25 november 1866

flsee Donderdag 29 November HALZ PR ABATEN va JOHANNHOFF MALZEXTRACT GeZOndheidSbier sedert tweej decenniën bekend en beroemd wi ons zijne heilzame werking bij Borst en MuHglijden Haimorrhoïden Koortsen algemeene Ligchaamsverzwakklng 1 flesch 5 et 6 flesschen ƒ 2 50 MALZ CHOCOLADE voor gezonden en zieken De meest volmaakte compositie der fijnste en zuiverste stoffen beautwooi dt wegens haren aangenamen smaak hare buitengewoon snelle verteerbaarheid hare spijzen vervangende kracht voedzaamheid en paralysering der schadelijke werking van gegeten ongezonde stoffen in de maag inzoniierheid door hare geschiktheid om als calmerend overprikkelingstiilend middel voorgeschreven te worden aan alle eischen die men in den uit gebreulsien zin van eene Gezondheids Chocolade vorderen kan lü 487 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D SO Elegant verpakt Va V4 en Vb l Prijzen Snpra fin ƒ 2 per V2 ilo ƒ 1 10 per V kilo 0 60 per Va ilo Fin ƒ l iO per V3 kü ƒ O ö per U tilo ƒ 0 40 per Vs kilo MALZ GEZONDHEIDS CHOCOLADE POEDER namelijk voor Zuigelingen iu plaats van de Moedermelk en voor grootere zwakke kinderen welke bijzondere versterking behoeven Da gelukkige theorie van de verbinding dezer voedingstoffen Chocolade Malz en andere bïil ame ingrediënten in de hier genoemde compositie heeft reeds de heerlijkste resul aten verkregen en verdient daarom dit fabriekaat een gemeenschappelijk goed der menschheid ie worden Men kookt het poeder in verdunde melk en geeft dit het kiud drie tot vier maal daags warm de hoeveelheid nordt door de eetlust van het kind bepaald Prijzen de groote doos ƒ Ü 70 de kleine doos ƒ 0 35 MALZ BONBOMS en MALZ SÜ1K ER uit de fijnste suiker het beste mout en de gezondheid bevorderende tjtoft eu zamengesteUl zijn bij het naderen van het natte en koude jaargetijde bij catharrale borslaandoeningeu belemmering in de ademhalings orgauen hoest en verkoudheid bijionder aan te bevelen Het pakje Borst Suiker ƒ 0 30 Malz Bonbons Carton van 12 stuks ƒ 0 60 Carton van 20 stuks ƒ 0 S0 Centraal Dépót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Te verkrijgen bij den Heer J C vas VREÜ MINGEN alhier Genezen dadelijk alle citharrhaüsche keel en borstaandoeningen als veislijming heeschheid hoesien enz De onder medewerking van beroemde geneeskundige autoriteiten welaeiukte vereeniging van sappen der doelmatigste kruiden en wortelen heeft de StÖUwerck sChe Borst Bonbons wereldberoemd doen worden Depots bevinden zich het pakje a 30 cent te Gouda bij den Apotheker J G BOEKENOOGEN op de Blaauwstraat te Schoonhoven bij A WOLFF 92V4 78 S71 18 747 1 Heden overleed in den ouderdom vaa ruim 45 jaren mgn geliefde echtgenoot de Heer ADEIAXÜ3 VAX DER KLEIN Sz mij nalatende drie kinderen welke hun verlies nog niet kunnen beseffen Wed A TAS DEK KLEIN Sz DOETLAND GoCDA 17 November lS 66 Op uitdrukkelijk verfariffen ran den overledene zullen gnene uiterlijke teekenen tan rouir gedragtrn trorden NB De affaire door den overledens gedreteii al door mij op den elfdeii metwcrhn voortgezet Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij onze VIJF ENTWINTIGJARIGE ECHTVEREENIGING betuigen wij door deze aan vrienden en bekenden onzen hartelijken dank L BEGEER Wz E BEGEER VAK Es Gouda 2i Nov 1866 Voor de vele en hartelijke bewijjsen van belangstelling en deelneming mij en mijnen kinderen zoo hier als van eldeis betoond in de ziekte en bij het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot dc n beer F BLOK in leven oud Rijks Ontv nger alhier betuigen wij uitsluitend langs dezen weg onzen weigemeenden dank Moordrecht W FABRITIU3 den 24 Nov 1806 Wed F BLOK Openbare Verknoping op VRIJDAG öü NO EMBER 1866 s morgens 9 ure te Gouda aan het lokaal in de Nieuwsteeg E Iii l7 ten overstaan van de Nutarissea MONTIJN en KlST aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD INVENTARIS van cenen tabakswinkel eene TABAKSKERFMaCHINE WINKELOPSTAND enz GOUDEN en ZILVEREN WERKEN eene groote hoeveelheid BLOEMen MEELZAKKEN BASCULE enz beuevens TILBUBIJ TENTWAGEN en SPEEL WAG EN Daiigs te voren te zien Attentie JONGELlEüEN die aanleg voor de muziek hebben en wenschen opgeleid te worden tot Muzikant bij het Muziekkorps der D ü Schutterij alhier worden uitgenoodigd zich ten dien einde aan te melden te mijnen huize elke Maandag micdag vaa 12 tot 2 nre Namens de Commissie D LULIUS T A GOOR Al degenen die ie i te vorderen hebben vaa of verschuldigd zijn aan de firma iiE Eetex B LANKKORST Pottenen Pijpenbakkers te Gouda gelieven daarTan opgave te doen ten kantore van den Notaris MONTIJN aldaar vóór den S Dtecniber aanstaande RolTijhuis de Harmonie op de Markt bij V LAMFE te Gouda WOENSDAG 23 NOVEMBrZ 1866 SOIREE MUSIC ALE des avonds ten 7 ure entree vrij DONDERDAG 29 NOVEMBER 1866 MATINEE MUSICALE op de bovenzaal des morgens ten 11 ure entree 25 et Soiree Musicale dvonds van 7 10 nre entree 25 et daarna B ld Openbare Verliooping op VRIJDAG 7 DECE MBER 1866 s morgens 10 ure te Haastrecht bij den heer L BLANKEN ten overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda van opgaande lEVEN ESSENen WILGENBOOMEN bij billc t n breeder omschreven Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo o per kan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever i soort Moutwijnj l 462 o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a i6 lia Vo per an 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Raderstoomboot d UsscL Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uien de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 7 uur Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten AMSTERDAM Vrijdag 23 ö7erobBrr Laagste i Iluogate I GebleveD koers kotl 6iVi6 pCt j koers Ned w sch 2 2 54 7gdito 3 j 641 8 dito 4 871 4 3OV4 92 31 8 935 = Handelm op res 136 4 België Roths 2l j Spanje obl 2V2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1823 29 5 5 Vb 831 2 87 d 6 serie 5 I d Lond 1862 5 188 441 4 22 i6 671 2 55 187 4 441 4 67Vs 48V d Amst 1864 51 d Amst lSó0 4V2 811 2 Aand spoorw ƒ 1137 Oost MetaU 5pCt 44 667 8V2 54 8 3lVi SlVs 31V8 12V8 697 8 74 Vi6 74Vi6 dito dito 2V2I 221 16 d renteAmst 5 d nat 1854 5 do inzüv 1864 Italië imst 5 Turk buitenl 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 74Vi6 17 d 1882 6 Mexico 1851 3 L Deie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te voren 1 0 prijs per drie maanden is 2 franco D pQst 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des m iddags ten 12 ure grootere moeten vmrlO ure ingezonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengenter keunis van hen wien zulks zoude mogen aangaan dat totaflossing van de bijzondere geldleeningen in dato 31 december 1858 en 31 december 1859 zijn uitgeloot de nummers 1 3 en 22a bedragende te zamen ƒ 2000 aan obli atièn tenlaste dezer gemeente En worden de houders van gezegde obligatiën opgeroepenom zioh met dezelve te vervoegen ten kantore van den Ge meenteOntvanger op het Raadhuis alhier op den 31 decemberaanstaande des voormiddags tusschen 9 en 12 ure ïen eindede afgelost wordende geldeu tegen overgifie van de obligatiënen de niet verschenen coupons te ontvangen met de daaroptot die dagleekening verschuldij de interessen zullende na dientijd geene renten meer worden te goed gedaan GoCD i den 23 November 1866 BcKGEMEESTEK BB Wetholders voomoemd De Secretaris De B irgemeesler DROOGLEEVER FORTUIJN v BERCEN IJZENDOORN BEKENDM A KINa D BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter kennis dat op de pl mt elijke Secretarie ter lezing voor belanghebbenden is nedergelegd het bestek en de voorwaarden waarnaar op den 11 decein ipr ISBJ in het gebouw van het depariement vau Marine te s Gravenh ige bij inschrijving zal worden aanbealeed het bouwen van twee liclitwachterswonin gen op Zuid Bevelaud GoDDA den 26 Novemder S6f De Burgemeester voorn VAN BEKGEX IJZENDOORN fiuitenlanïr XiOnden 25 Nov Er bestaat grond tot de veronderstellin dat het gouvernement kort na de opening der parlernentszitlits een wetsontwerp lh indienen tot het bijeenbrengen van 20 regimenten engelsche militie met oogmerk om ze in Ierland iu kwartier te leggen De londensche ooi respondent van den Manchester Guardian meent te eten dat het in de bedoeling ligt om bij aanneminz van dit ontwerp 14 a 13 000 man der linietroepen af te danken Voorts loopt er ook een gerucht volgens hetwelk bij de regering thans een nieuw ontvierp ordt gereed gemaakt tot de confederatie der uoord amerikaanbche britsche bezittingen met waarborg van r ite vo r de inlerkoloniale spoorwegen Daar het vorig ministerie steeds zeer gunstig voor dit plat gestemd was wordt er nu verondersteld dat de regering voor dit ontwerp in het parlement op de ondersteuning der beide partijen kan rekenen zoodat het nog binnen de eerste maand na de opening der zitting alzoo in februarij of maart kracht van wet zou kunnen hebben daar men de opening nu stellig tegen 5 februarij verwacht De laatste tijdingen die de turksche regering omtrentde insnrrectie op Candia ontvangen heeft luiden dat zij in def icten Milopotamo en Aivassili bijna bedwongen is maardat de insurgenten in het district Molevosia nog weerstandbieden Men schrijft uit Shanghay van 9 October Men gelooftdat de opvolger van den overleden Taikoen in Japan gunstiggezind is voor den buitenlandschen handel De burgeroorlogis in Japan geëindigd Prins Chosiu heeft de vredeavoorwaar De prijs der Adverteatien van één tot zes regels met inbeprrip van het zegel u SO Cent voor eiken regel daarbovea 10 Cent Buitengen ooe letters worden berekend aaar pldatsraimte den aan de regering van den Tiikoen voorgeschreven en wil het geag over de straat van Simonoseki aan zich behouden In de kringen der roomsch katholieke bevolking teLoiidea wordt eene groote demonstratie georganiseerd tegenden 6 dec ter gunste van het wereldlijk gezaj van den paus Bij die gelegenheid zal in St James Hall eene meeting metds broederschap van St Petrus plaats hebben waarin de aartsbistchop Manning het voorzitterschap zal waarnemen Tevenszijn er inschrijvingen geopend tot het bijeenbrengen van gelden voor den H Stoel met het gevolg dat binnen zeer korten tijd voor ruim 8000 p st was ingfsehrevcn De R C organen deelen tevens mede dat lord Clarendon eerst alleenen daarna met zijne familie op het vatikaan met den pauseene bijeenkomst heeft gehad FarijS 20 Nov De ofBcieuse dagbladen beginnen de zaken met betrekking tot Mexico wat verstandiger ii te zien Zij hebben spoedig begrepen dat een zegei lerende toon belagohelijk was tegenover het geleden fiasco en zij stellen dan oo h de mesicaansche expeditie niet meer voor als het roemrijkste feit van de regering van Napoleon III Heden releveren zij eenvoudig de goedheid en de voortreffelijkheid van het fransche gouvernement hetnelk ziende dat de publieke opinie tegen deze expeditie was niet geaarzeld heeft zijne tioepen terug te roepen Zn verwijten dan ook de oppositie dat deze in dit loslaten der mexicaansche expeditie een voorwendsel zoekt om het goaveruemeut te crilisercn Een gerucht nil dat tusschen Frankijk en de vereeuigdestalen bereids eene schikking is tot stand gekomen in dekwestie tier mexiraansche financiën Weenen 2 j Nov De berlgien omtrent de afzonderlijke landddgen hier ontvangen bewijzen voorloopig niets dan dat de partijen het overal oneens zijn De Hongaren willen wel beraadslagen over het lescript van 17 nov maar het is te voorzien da deze beraadslagingen tot geene overeenstemming zullen leiden Voor du geval dreigt de ministeriele drukpers met de bijeenroe ing vanden rijksraad maar dit vroeger reeds beproefde middel is totaal mislukt De ophanden zijnde uitvoering der septemberconventiehoudt hier de aandacht bezig Men houdt zich overtuigd datde conventie naauw gezet zal worden uitgevoerd dat namelijkde fransche troepen op 15 dec Rorae 7ullen verlaieu en datVi tor Emanuel de ren en van den kerkdijken staat niet zaloverschrijden Men gelooft ook dat de paus rusiig te Romezal blijven en geene reden zal hebben om die stad te verlaten Men zegt dal kei er Napoleon bij het sluiten van de septem berconventie voor geheel Europa plegtig tie verpligtiiig opzich heeft geiioniPn om in elk gfval te zorgen voor tie veiligheid des pausen en voor de h itidhaving van zijne souverciniteit Men ver i üuwt dat tie keizer der Franschen zijne belofte zalhonden Berlijn 25 November Het huis der afgevaardigden heef gisteren dp begrooting van buitenl zaken aangenomen zoo als de regering die heeft voorgedrtigen De leden iler oppositie hebben deze gelegenheid te baat genomen om tie vele gebreken onzer diplomatie Ie gispen De hh Waldeck Lówe en Jung beweerden dat de ge ntschapsposten xerleentl werden uitsluitend aan voorname personen die hunne betrekkingen als sinecures beschüut en slechts weinig gezanten waren hierv n uitgezonderd Löwe velde zelfs over het geheele ge anlschaps personeel zoo als het thans is zamengesteld het elftle ongunstige oordeel De heer v Vincke trad op als verdediger der proisische diplomatie De uitnoüiliging door Pruisen gerigt tot de leden vanden noorddoitsctien bond om gevolmagiiïden te beioementot vaststelhug van het ontwerp cunstitutie en den 15 dec de discussien te beginnen is 21 dezer afgezonden Daarinwordt de wensch te k uuen gegeven dat ten behoeve der be ispoediging van de werkzaamheden tot gevolmagiigden OT llenworden gekozen de ministers van buitenlandsche zaken der verschillende regeringeu alsmede de syndici der hanseste n BoekdrokVerij van A BRINKMAN