Goudsche Courant, zondag 25 november 1866

Uitverkoop Door finale kwileriiig worden alle artikelen bestaande uitsluitend in FIJNEGAT NTERIEN waaronder zich zeergeschikte CADEAUX en SURPRISES voorhet St Nikolaasfeest bevinden welke verbeneden fabrieksprijzen zullen worden uilverkocht A B van LEER Bevallen van eene dochter G GEOENESCHEIJ geliefde echtgenoot van G VAN DEE LAAR Jr Gouda 26 Nov 1868 i S No 1 commissie uit het huis van afgevaardigden 1 in ni r handen pesteld was het voorstel beHekfcel jfc de dolatien aan generaals beeft besloten aan het huis voor te stellende verdere zittingen der commissie in het geheim te houden I Onder de sfoevaardigden cireulerrt een schrijven Van d B heer von Bismarck waarin de e verzoekt dat zijn naam Diet op de dotaiieiïjst gebragt worde Het voorstel der commissie voor de dotatieu is na doord D hter Frenzel beslreden te zijn door het huis ngeuomen YerJer is aangenomen het ontwerp van wet tot regeling dergronobelastiug Rome 23 Xov Hel Giornale di Roma ijzende op een artikel van den franschen Moni eur van 21 dezer zegt dat de uiterste p irnjen worden aangehitst door de circulaire van den minister Ricasoli v aarin de e het laat voorkomen rdsof het burgerlijk bestuur van den paus in tegenspraak is met den vooruitgang en de beschaving eii waarin hij verder z gt dat het italiaansch gouvrrnement bereid is tot het verstrekken der DOOdige waarborgen voor de vrijheid en onafliankelijkheid van den paus doch welke wa irborgen slechts zouileu dienen ota het wereldlijk bestuur van den paus te doen berusten bij het koliihgri k Iiaiie Hel ronieinsclie blad maakt daaruit de conclusie np dat de paus geltjk heeft mei op zijue hoede e zijn en deu valsihen ijver af Ie wijzen waarmede hem van alle kanten I ver ekeringen HL len gegeven die niets anders zijn dan uit vioeisels van leugen eu huichelarij öinnenlanö GOUDA 2S November AVij berinneren den kiezers vac de kamer van koophandel dal dit j i ir aftreden de heeren ï P A irulv B vaa Galen W ü de Lange J W Huogeudijk ei 1 GoedewsageL en dat de verkiezing zal plaats hebben op vrijdag den SO noveurlier van 10 tot 1 uur De heeren Eoohol Tjasink en Peeters directeuren van den stads schouwburg te Amsterdam zijn voornemens om bij genoegzame deelneming gedurende den winter alhier vier touuecivoor iellingpn te geven Zij zuileu l unne keuze vestigen op de beste eu nieuwste stukken waarin hunne eerste en bij ons ünstig bekende artisien zullen medeweiken l e voorstellingen zullen plaats hebben zoo mogelijk des diugsdags in liet locaal Sul eu Vermaak De prijs bij abouuement voor de gezamentiijke vier voorstellingen is ƒ 5 per persoon eu op den avond der voorsielliug zelve ƒ 1 50 2 rang of boveugalerij 60 cent Voor hel eerst zullen zij ten tooneele voeren het zeer gunstig bekende stuk de regtvaardige overwiuniug terwijl zij tot nasluk bestemd hebben een man tlie te veel gekoesterd wordt Aan de huizen zal eene iijsl ter iuteekeniüg worden aangeboden tervijl de teekening ook kan plaats hebbei bij deu kastelein der sociëteit de Eéunie Wij sporen hen die liefhebbers zijn van ccue goede comedie aan om van deze gunstige gelegenheid gebruik te maken Eergisteravond is alhier door de politie in een logementaangehou ien A H A A Stutzer die vroeger ter zake vandiefstal een jaar cellulaire gevangenis onderging en dientengevoige verladen was In de zitting van de tweede kamer is zaturdag de heerGodefroi bttediyd Na langdurige discussie is besloten tot detoelating van deu heer Yerbeijcu met 44 tegen 19 stemmen en vau deu heer Halfmans met 5 legen J stemmen Nopensde toelating van de beeren de Bieberstein en van der Maeseude Sombreff is besloten tot het opvragen der stembriefjes terfine van ouder oek met 42 legen 21 stemmen Iu de zitting van n andag is de gewijzigde begrootiugvau oorlog voor 1 SH7 aangeboden Voorts is ingekomen eene aanbevelingslijst van zes personen Toor een lid van den hoogen raad en eindelijk is overgegaan tot het bij loting opmaken van deu rooster van aftreding voor de leden der k imer Van onze twee afgevaardigden moet iu IbCs alïreden de hr Hoffman eu in 1870 de hr de Brauw Aau de tweede kamer der staten generaal is de gewijzigde begrooting voor het departement vau oorlog voor1 67 ingekomen Ue kaders der infanterie zullen eene vermeerdering oiidergaau Tot de opheffing van hel vijfde regement dragonders is besloien De veld arlillerie zal met driecompjgnien worden vermeerderd Bij de vesting artilllerie zullen de depots vervallen Het corps mineurs en sapeurs zalniet eeue compagnie worden vermeerderd De gewijzigde organisatie strekt om de troepen op hel spoedigst naar een ofander bedreigil punt te kuuneu dirigeren De opheffing der T estingeu Maastricht Venlo Ylissingen Bergeiv op Zaom ea fi rt Bath i $ oorgeuomen Een nader vo rstel zal aan de kamer worden aangeboden voor de verbetering van de werken lot verdediging van Amsterdam zooWêl wat betïeft de aftdering der hoofdstad door vijandelijke scliepep vau den tsM der Zuiderzee als ten opzigle vai de toegangen aan de landzijde De minister van tiinnenl zaken heeft bij circulaire aan i j cowmisrdrisseii de koning in de provineien medegedeeld dal aan de veelvuldige aanvragen om hetzij kosteloos hetzij tegen betaling wapenen uit s rijks magazijnen in eigendom te verkrijgen uiet kan worden voldaan maar dat cm zooveel mogelijk te gemoet te komen aan de pogingen van hen die tol verhuoging van s lands weerbaarheid wenschen mede Ie werken van ege het dep van oorlog van tijd tot tijd eeuige panijen voor het leger ongeschikte doch voor oefeningeu nog zeer bruikbare eweren bussen en karabyneo in het openbaar zuileu verkooTit worden De commissaris des konings in de provincie ZuidHol laud heeft den 23sten dezer de volgende circulaire aan degemeeutebestuien gerigt In verband mei mijne circulairevan deu 19den dezer heb ik de eer TJEd te berigten datde heer G J Eeugeveld door mij geraadpleegd over demiddelen waardoor een einde zou kunnen worden gemaaktaan de op vele plaatsen beproefde weder opdelving van tengevolge van veetyphus begraven runderen mij ouder üagteekeuing van 22 dezer hel volgende heeft te kennen gegeven I Het komt er voornamelgk op aan dat de huid met lange diep in het vleesch dringende sneden wordt iigekorven die vervolgens worden veronireiuigd mei eenige stinkende klevende en kan het zijn wegvreteude stof De heer Hengeveld geeft I verder iu overwegitig eik begraven rund na veelvuldige in I kerving te verontreinigen met vijf ned kannen koolteer De i commissaris heeft verzocht voorvaan dituovereeukomslig te bauUelen Wij onlleenen aan de üir Courant het volgendewelgeschreveu stuk over de maatregelen tegen de runderpest In langen tijd hebben wij geen enkel woord meer gezegd I over dit ouder erp omdat wij overtuigd waren dat de gelier e I quaestie iu pLials vau zuiver vieteuschappeiijk en practisoh zoo als hel behoorde meer als een politieke quaestie behaudeld werd Wij zijn steeds van overtuiging geweest dat al werden er wetten gemaakt om hel zieke en verdachte vee te onteigenen en af te maken zij niet helpen zouden omdat er moeijelijk l de hand aan te huudeii was en men er tegen op zou zien om 1 er de hand aan te houden en tevens omdat de kwaadwilligheid zoo groot zou zijn dat alle maatregelen illusoir zoudeu gemaakt worden W ij heoben onze overtniging voor meer dan een jaar rond uitgesproken alle maatregelen en wetten helpen niet als de boeren met verkiezen mte te werken de ziekte verspreidt zich dan toch Het roogt ons toen niet gebeuren dat hel blad de Eunderpesl onze beschouwingen juist en onverminkt wilde weer geven wij spraken uiet in zijn geest Op die gronden alleen hebben wij het afmaken bestreden en op geen andere al vonden wij dat sommige argumenten door de boereu aangevoerd nog wel eenigztus geldig naren De goilsdienstige bezwaren hebben wij gelaten voor wal ze zijn in onze overI tuigiug nicts anders dan een vernis om eigenbelang Ie bedekI ken maar hoe dit alles ook zij wij zijn een jaar verder ij I hebben nu een ander ministerie het ministerie dal alleen leeft eu werkt voor het heil en welzijn van Nederland dal eea einde aan alle pest vau liberaliteil en van runderen zou maken voor wiens krachtige hand de kwaal wel wijken zon wie weet door welke bekende en geheime krachten en nu juist I uu zelfs dat de verkiezingeu zijn afgeloopeu en er geen eeu I reden meer beslaat om niet krachtig Je hard aan de wel te houden nu breidt zich de ziekte ineer en meer uit in audere proI vincieu ook in Friesland en Gelderland en zij verdwijnt niet achter de aangegeven lijn van afmaking Vraagt men ons of de maatregelen krachtig worden ten uitvoer gelegd wij preken liefst ons oordeel uiet qit maar I wij wijzen op het feit dat door den onwil der eigenaars de ziekte zich bepaald verder verspreidt Wij zeggen door den I onwil der eigenaars niet door gebrek aan surveillance want hier mogt de eene helft van de bewoners haast wel de andere i surveilleren Die surveillance is onmogelijk zoo als ook blijkt uit al wat dezer dagen met het opgrave geschied is Van alle kanten hoort men van opgegraven dieren Voor een paar I dagen zijn bier nog een menigte huiden aangehouden waaraan I duidelijk te zien was door de inkerviugeu dat ze vau afge j maakte diereu afkomstig waren en om nu niet eens te spreken I van het zieke vleeseh dal binnengesipokkeld wordt zoo is bet I ieder duidelijk dal de runderpest zoo uiet zal ophouden maar steeds verbreid zal worden I De mannen van de afmaking op wetenschappslijke maar theoretische gronden hebben nu een ministerie naar hun har I een minister van binnenlandsche zaken en een van justitie die heel wat durvenj weinu hoe komt het nu dat m een tijd des jaars dat de verspreiding der ziekte zooveel minder is door dat de beesten op stal zijn de runderpest zich toch uitbreidt Is het geen zaak dal men na dat alles gezien gewogen en geoordeeld te hebben nog eens de vraag stelt doen wij niet dwaas om zooveel geld van slaetswege te betalen voor iets dat toch niet helpt en dal zoo goed zon gaau bij een volk dat goed wilde en zijn oordeel gebruikte maar dal nooit iets helpen zal bij ons volk dat door aberlei lieden wcrdl opgestookt om zich tegen verstandige maatregelen te verzetten De natie moet schatten opbrengen om eenige kooplieden die op niets dan voordeel zien te betalen er geld te laten verdienen Echt Nederlanusch Ook leest men nog in diezelde Nieuwe ütr Courant Wij vernemen dat er fen groot detachement militairen te Westbroek en Achltienhovca gekus c io en dat er weder verscheidene arrestaiiën hebb n plaats gehad wegeus het opgraven van aau de runderpest gestorven dieren Wij verwonderen ons dat men nog tct zulke nrrestatiën overgaat onder dit luininisterie dat den Heer vreest da toch de ruuderpest een straf Gods is die deze gearresleerdeu slechts ecu weinig ge makkelijker in de toepassing maken door ze zooveel mogelijk te verspreiden Bespottelijk ook is het hoe de leer van schadevergoeding en afmaking op sommige plaatsen wordt toegepast en hoe wij eigenlijk alles betalen moeten wij inwoners der stad Utrecht j voornamelijk als betalende ongeveer 2 3 ler provinciale lasten Er gaan uit bet prov gouveruememsgebouw v in Utrecht twee derlei stemmen die van den commissaris iles konings om af te maken en die van den heer Bernhardi die dat een hemeltergend iets vindt dal de liberalen en modernen op hun orood krij 1 omdai de brave man anderen daarvan niet durft be I schuldigen Wij si an hier aau zijn zijde en wij zijn ook te j gen het afmaken dat wel het eenige afdoende middel is maar j dat zoo toegepast en bij den onwil der boeren niets ter wereld geeft ilan dat ij de kosten betalen voor het grootste gedeelte Hel hoofdbestuur der orde van vnjraetselareii heeft besloten in overleg en goedkeuring der afjievaantigd j vau deloges om hei bescherinhf erscli ip over hel op te rigten opvoedingsgesticht vjor kinderen vüu overleden minvermogende vrijmetselaren aan te bieden aau Z K H prins Frcderik dat doorde en welwillend is aansenomen Dit gesticht zal met voorkennis en goedkeuring van hoogstd gemalin worden genoemd Louisastichting reeds zijn daarvoor aanzienlijke sommen bij eengebragt terwijl dezer dagen door een niet vrijinelselaar Ie s Hagp den heer G daaraan is gelegateerd ƒ iO UIlÜ waarvan de he fi nu reeds voor de oprigting van het gebouw is disponibel gesteld terwijl de tweede helft moet worden beleg lin 3 pCt inschrijving rente op rente gedurende öü jaren omdan eerst ten dienste van hel geslicht beschikbaar te wordengesteld Ouder hel opschrift invoer van hoUandscIi vee leestmeu in hèt antwerpsch blad l Esoaul het volgende In dezitting der kamer van afgevaardigden heeft de miuister vanbinnenlandsche zaken in antwoord op eene interpellatie van jden heer de Laet verklaard dat er onmiddellijk eeu onderzoekzal worden ingesteld omtrent de kwestie of de invoer va 1 vleesch of van geslagt vee langs de uederlaudsehe grenzen ka 1 worden toegelaten Wal nu zonder hel minste gevaar in En 1 geland geschiedt kan zeker in geenerlci op igt eenig bezwaarvoor België opleveren l e k ning van Dahomey Afrika s westkust heeft weder eeu groot raenschenolfer gfbr igl Volgens Urie en uit Ligos van 10 dezer was hij voornemens ten si rijde te trekken legende Ashantijneu en om zich de fdwillendheid der god voorzijnen veldtogt te verzekeren liet hij twee honderd ineuschenslagteu de derde dusdanige gruweldaad iu dit jaar j De gewaardeerde producten der pruisische industrie mogen niet achterlijk blijven bij de engelsehe en fr insche Wanneer de Hoffsche malz praeparaten het mak eitract gezondheidsbier en de malzgezondheids chocolade neg voortgaan niellegenstaande zij algemeen bekend zjjn en zoowel door geneesiDrigtiugeo als door de doctoren in hun privaat praktijk als alledaagsche genees voediugs eu versterkings middelen aangewend worden dankzeggingen eu dankbetuigingen openbaar Ie maken zoo wordt daarin de door Ejgeland en Frankrijk lugeslageiie en lot bevordering der industrie nuttig bevonden weg vervolgd Hiernevets plaatsen wij de volgende nieuwe brieven toegezonden aan den hofleverancier den heer Johaiin Uoff te Berlijn Neue Wilhelmstrasse en aan deszelfs cemraal depot te Amsterdam Ik zeg u hiermede mijnen hartelijken dank want uw malzestract heeft mij na eeu gebruik van vier weken weder zoo ver hersteld dat ik nu weder regt gezond en v olijk ben enz J BEVEN kon garn kirchhofs inspecteur te Berlijn Het Hott sche malz extrac is een goede il rank en zegen voorhet menscl dom Wed DE SJOUW te Ui echt Door bloedspuwing verzwakt en dikuijls nog inwendige pijnen lijdende kan ik niet n ilaien de gei ecïkracht van uw malzexlracl te roemen mij heefl het uitmiiiiie iil geholpen J TERLINGEN te Utrecht Eere wien eere toekomt Het Hoffsche malz extraet heeft mijgenezen van mijne majgpijnen waaraan ik sedert jaren lijdende was M VRIA L NGLORDA te Utrecht Voor inliggend geld verzoek ik van uw malz poeder Onzekleinen lijden allen aau hoest en verkoudheid Uau hel poedermij zoo voortreffelijk geholpen heeft hoop ik dat het deu binderen ook goed m ig doen F HIRSCH in Zedeniek De roalz ge idheids chocolade die om hare h i asewone voedzaamheid en om haren zeer aangenamen smaak evens het malz extract gebruikt wonlt verhoogt de versterkende eri ing vau laatatgenoeraücn drank en werkt k direrend op hel bioed Van de wereldberoemde gepatenteerde Johaun Hoffsche malzfabriekaten malz extract gezondheidsbier malzgezoudheids choculade borstmalz Euiker borst malt bonbons enz ziju de depots gevestigd te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Gemengde Berigten Spoedig waren 20 miUioen pooden sterling ingeschreven voor de rossische Iccning van aes inillioen De veeziekte is iu de orice week op drie plaatseü te gelijk mtgebrokeo in Ar Neder Bptuwe Etu groot aautal feuiaüs is ïitdtT op TPrachilleade plaatsea lu leiland gr aneen ge ioineD Ser ie vranj ct de clldt rejrtt n als verlfeöd z Ju aao Ku ituie De nieuwe oostturyksfhe iiiuuibillelien van 1 il zijn eveu als de fr usche assigiiaUu zm der nummer en dus zonder coutrJe De Zwitsers willen tien niiil oen fr uilgevtn voor nieuwt gewrrcn en nieuw geschut lu lerUud is de oogst buitciigewouu overvloedig geweest ook het Tee is met yuU OUU stuks v rmten erd a 11 17 lov zijn aangetast iu Zuid HoUand Ö tv iu Noord Hollaud ll in rtrii lit 968 totaal 1595 ruoderen en in Engeland 2 aUk ladWetnen zal 25 millioen leenen voor werken van oiviljjidr imt Vit Corfn meldt meu grooie overwinoiugtn d x de Candioteu o de Turken behaald De hongaarsfhe oi jsitie weigert te beraai liigcu zoolang h t ministerie niet ia benoemd De opsiaud iu birmaa is getiudigd De russiscbe regering laat 162 001 gtrvuTL o veranderen iu achttrlaadgewereu In Burgerlijke Stand GOLD A GfüüKEN 24 Xov CorneUa ouders X Boer en J P vaa Wijk Conielia ouders C Nieuvvveld en C Boot 2Ö Taulus Gerardus ouden F T fecharleman en W Houwel Hubertus Gerarüus ouders H Kabel en A A an der eer Joseph Marinus ouders 1 A Ueit rkauf tn M G Hofii ester 26 Lambertus ouders W F ï chwartz en E J Wajoü ester Geertruida ouders G aü der Laar en G Groencbcbeij OvEBLEDhS 26 Xov B Stolwijk lü E Openb ire Vrijwillige Verkooping HUIS met SCHUUR ERVE en verderen GROND st uinde en gelegen a de Xuidkü ie binnen tie Gemeente Zuidlf adtVutxrten op VPlJl A j den 7 DËCEMBhK iS66 des vooraüddags ten l ure in het K mdhuis der Gemeente an de Brug Die nader onderrigüu bej eere i gelieven zich te vervoeifen ten K iuiore van den Notaris MOLENAAR ie ZaidWad d nxre Ti