Goudsche Courant, donderdag 29 november 1866

isee Zondag l Deceml er ili 48S GOTJDSCHECOUBAIÏT Bij een zeer smartelijk rheumatisch lijden hetwelk plo seling mijn regterbeen dat door te wijde uitzetting bezeerd was had aangedaan heb ik met oumiddellyfc goed gevolg de waldwol spiritus van H Schmidt en C te Remda gebruikt Ook is mijn tienjarige zoon bij wien verscheidene andere middelen vruchteloos waren beproefd na herhaalde inwrijving en oplegging van valdwol watten geheel en al bevrijd geworden van rheumalische pijn aan de knie Met daukbaarheid verklaart zulks MARIA SCHNllDEE Gr Gerherslehen 19 Mei 1862 Predikantsvrouw Jicht en Rheumatieklijders I Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen zijn de ïoo zeer beroemde Schmidtsche AntiRheuma tische WaldwolWi tten a 25 en 50 et t pakje Deunennaalilen Olle a 35 en 70 et t fleschje en verdere Waklwol Gezoudheids Kleedingstukken eu prïeparaten volgens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillends gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche aaalden der Pijn en Dennenfjoomm Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te Utrecht te GOUDA bij Mej de Wed BOSMAN verder te Boskoop J GOUDKADE Hazerswonde Mej J GAAF KEUKEN Harmeien V G KURVERS Schoonhoven Wed WOLFP en ZOON Roetofarendxteen H NADER MAN Ea Vi Jere Depots op de gebruiksaanMjzingen Aanv aag om DEPöT bij M J C HAM Utrecht A QUANT KLEIWEG E 107 heeft de eer ter kennis te brengen dat St Nikola 13 dit jaar met eene zeer rijke kenze iu iliverse artikelen is gearriveerd en noodigt mitsdien zijne geëerde Stadgenooten beleefdelijk uit om hem met een beioek te komen vereeren VOEXSD 5 DECEMBER GROOTE TOMBOLA ZONDER NIETEN a 30 cents het bt uitmuntende door zeer elegante prijzen Wed A C SCHOIJTEX heeft de eer hiieu geéerden Begnustigers te beriaten dat ij voor het aanstaande SINT N1C0LAASFEE3T ruim gesorteerd is in alle soorten van KINDER3PEELGOEDEPEN GALANTEFJEN GLAS en AARDEWERK Openbare Vrijwillige VERKOOPING t n overstaan van en Notaris G J SPRUIJÏ residerende l Ouderkerk aan den IJsid op Dingsdag di 4 en zoo noodig ook op Woensdag den 5 = December 1SG6 beide i agen des voormiudags ten 10 ure aan het s erfhuis van den WelEdelGes rengen Heer A W H TAN AIBACH C n Ifi nabij Gouda in de gemeeule Haastrecht van Een aan ien ijken zeer goed onderhouden INBOEDEL bestaande iu GOUDEN ZILVEREN en ANTIEKE vooruerieu MAHONIE en EIKENHOUTEN KASTEN eene COMMODE ee ie ONSOLE BUREAU S TAFELS STOELEN LEDEKANTEN SPlEt LL5 KLOKKEN SCHILDERIJEN iïEÜDEN met toebehooren WOLLENen KATOENEN DEKENS ANTIEK POKCELtIN aaronder een blaauw tafei servies van ICO stuks en gekleurd ee servies van 27 stuks GLAS TIN VERLAKT en KOPERWERK DAM iSr en ander TAPELGOED BEDLINNEN enz en voorts nog eenige BOUW en MELKGE2EEDSCHAPPEN AUes te bezigtigen Maandag den ö December 1S66 van des voo middags 10 tot 4 cie NB Het Vee het Hooi en de MSSt waarvan de Verkooping bij vroegere sdverteütièn is aangekondigd zal niet worden verkocht Openbare Vrijwillige VERKQOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den Usui op Vrijdag den 30 November 1SC6 des voormiddags ten 10 ure ten huize vanden Heer C F ViN tils Bekgh logementhouder aan Stel ij e iuis nder Stoltcijk van Een HEBREW HUIS genaamd Het Kuis Staats met BOOMG ARD TUIN en ERF onder Haastrecht zeer gunstig geicïcn in de onmiddellijke nabijheid van Gouda nan den giooteu weg naar Utrec it geschikt tot Zomer en Win erverblijf bevattende het liuis 6 zoo boven als benedenkamers 2 keukens ruime kelders zolder mangelkamer en andere gemakken Voorts diverse percelen uitmuntend WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND mede onder Haastrecht gelegen grcotendeels buitendijks aan het gekanaliseerde gedeelte van den IJssel en ook gedtelielijk binnendijksin den fo At Beneden Haastrecht zijnde een en ander te zamen groot 11 bunders 7 roeden 73 ellen En eindelijk nog diverse percelen RIETLAND en WATER gelegen in de gemeente Stein aan den IJssel zeer geschikt tot inpoluering of het stichten eener fabriek te zamen groot 5 bunders 37 roeden 9 ellen Alles breeder omschreven bij gedrukte 1 biljetten en boekjes te verkrijgen ten kanj tere van genoemden Notaris bij wien ooi nadere informatien te bekomen zijn Genees Attesten DEK ZOO ZEEE ALOM BEROEMDE SCHMIDTSCHE Oudeicater A BUIJS Woerden Geb PFENNING LTuehtein J B MOLLE Oudshoorn A T HOOFT Wouhrugye DE VVILDE artikelen Prijs van het gedestilleerd bij Gr P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 q per kan 6 cents idem a 47 io Z per kan 66 cta Jenever 2 soort Moutwijn a 4fi2 D o d per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 462 o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goi DA 2S Nov 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 27 November Laag te l hoogste 1 Gebleveu pCt koers koers koers Ned w sch 2 j 5378 54 54 dito 3 a J 64 dito 4 86 e 86 8 1 Handelin op resc 1 j België Roths 2 2 1 1 Spanje obl ZVj 303 8 1 1 Portugal obl 3 41VI6 41 Vj Rusl obl H 5 92 j 923 d 1828 29 5 d 6 serie 5 77V2 77 8 d Lond 1862 5 84 = 84 2 dO Amst 1864 5 S7 8 88 d Amst l 360 41 2 82V2 Aand spoorw ƒ 186 187 187 Oost Metall 5 pCi 43 8 44 43V8 dito di o 2 2 22 dO reateAinst 5 67 d nat 1854 5 48V 48Vl8 d inzilv 1864 5 543 4 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 ov 3OV1S 30V Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 O h 7OV4 70V4 d 1881 6 d 1882 6 74V8 i 74V 6 i 74 Mexico 1851 3 163 1 Ih s 1 16 Boekdrnkkerij van A B KIN KM AN Uitgave van A Lange Tiettdetci Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien vttc 1 6 regels tot des middags ten i2 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn överzigt GOUDA 1 December Het laatste bedrijf van het latijnsche keizerrijk in Amerika begint een toonee van verwarring te worden Niemand twijfelt langer aan het naderende einde maar de bijzonderheden zijn ir het duister gehuld Maximiliaan beeft zijne hoofdstad verlaten zonder dal men weet waarheen of waarom vaa afstand is nog niet gebleken is hij terug gekeerd naar Mexico of vertrokken naar Havana en zal mea hem half december Ie VVeenen zien Met welk doel is Sherman naar Meiico vetrokken en wat moe men gelooven van de plannen der unie om Juarez te herstellen en groote gewesten van het keizerrijk in te lijven bij de republiek Weinig minder onzeker is de naaste toekomst van Italië Men neemt den schijn aan van gerustheid en belooft zich veel van onderhandelingen die reeds zoo lang en zoo dikwerf beproefd erden maar als het niet kunnen op den voorgrond staat zal er wel geen ernstig vergelijk tot stand komen De tijil zal leeren of de Romeinen na het vertrek der Fransohen nog geduld willen oefenen en of Emanuel de magt bezit on de Ital auen in toom ie houden Frankrijk word bezig gehouden door leger organisatie ententooustellingstoebereidselen het is een rustig land en een redwee volk althans bovenop konden we eens roeren iudie asoh wie weet elk een groot vuur wij vonden Maarlang moet het niet duren als de naaldgeveren gereed zijn moeten zij geprobeerd wordso het vindingrijk brein des ke fsmoet eene expeditie uitdenken ook al ware die zoo roemrijk iniet als de mexicaansthe dan nog kan zij nuttig zijn als eenekalmerende aderlating i Waarschijnlijk uit gebrek aan nieuws praat men veel over jden ziekeu von Bisiu rck zelfs over aftreden en ongenade iDat zijn vooreerst oudp kbare zaken Pruisen heeft bij gebrekvan een groot vorst een groot minister dat varieert in de jgeschiedenis en hij is ons de vertoouiug nog schuldig van eennoorddui sch narlement het zal het engelsche wel met evena ren maar ligt zoo amusant zijn als het fransch wetgevend ligcbaam I Iu Engeland groeit de reform agitatie steeds aan en neem igroote dimensien aan het is eene zaak die bekommering ekien willens of onwillens men zal moeten toegeven aan de eischen jdes volks Ierland wordt nogmaals met feuiansche woelinge ibedreigd men ontdekt wapenen en vermoedt dat Stephens uitNswYork terug is gekeerd r Wij geloofden waarlijk bijna aan de berigten u t oauuia De opstaüJ scheen onderdrukt en toch blijkt dat de strijd nog wordt volgehouden en dat ook nog iu andere deelen van het europesche rijk van deu zieken mau woelingen getuigen van de naderende ontbinding Onze vertegenwoordigers hebben hunne taak aangevangen meer dan waarschijnlijk zal de tijd ontbreken om het budget behoorlijk af te doen De fransche vlugheid outbre kt aan ons bloed en het ministerie zal wel over moeten gaan tot het hulp middel der credietwetten De kamer is geconstitueerd al de gekozen leden zijn toegelaten de ingebragte be7waren z jn bedaard overwogen en al het geschreeuw is op nicls uitgeloonen dan op de beschaming van den laster Het klo ke Groningen zal nog een liberaal zenden zij kunnen met mistasten de keus is helaas ruim Men is zeer gereed den liberalen de noodzakelijkheid der eenstemmigheid voor te houden en d = conservatievefi be en reeds bij de soh duw hunner zamenwerking Maar zij mogen gerust ziir de ware liberaal leeft zijner overtuiging hij kan die niet ten offer brengen aan het belang der partij hij zoekt in vrijheid en vooruitgang het heil des vaderlands wat hem aarüeii is en regt verloochent hij voor mets ter wereld Toegeven instemmen tegen overtuiging berosien en voiger BRINKMAN D n 80 De prijs der Advertentie va i een tot zes regels me inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Ce Bnitengevone letters it n berekead naarplaatsruimte n de cog r itier omdat hij een ander doei heeft het behoud iran het bestMnde quand mèn c zijn beginsel is niet leven en Vooruitgang ma r stilstand en dood Zij mogeo zamenspannen i at doen geen echte liberalen ij mogen een adder in den bppi koesteren die hen later tcu erderve voert f Dê ha p der anti revolutionairen zai gevolgen voortbrengen 4 ürroor i j terugschrikken Is de sehramiere Groen toch alt d ddister gevend en nemend aaijei d eu krabbelend een pot met twee ooren de vruchten van zijne bemoeijiugen worden kenbaar in vjle teekeneu des tijds eu zijne onbewimpelde leer wordt ons uit Zeeland aangebragt De N Goessche Courant is van onschatbare waarde voor de liberalen zij waarschuwt in tijua daar heen gaat het daarop is het gemunt De liberalen behoeven geen overleg en zameusp inning zij moeten handelen naar ovenuigiag wat zij behoeven Iicilachtzaamheid zij moeten zich volstrekt onthouden van drift en hartstocht Het ministerie der capaciteiten moei leven zoo lang het kan het moet gaan zoo ver het durft en niet een partij maar de verontwaardiging van de gronte liberale meerderheid e5 volks moet den waan verbreken van allen die het vr je uederlandsche volk berooven willen niei van bij gunst verleende maar van aangeboren regten fiuttcnlanè Londen 28 Nov Er heeft zich eene deputatie bij den minister Walpole vervoegd me verzoek ooi lUiiend verant woonlehjiic arbi idTs te benoemen ten einde de orde te handhaven bij den optogt De minister heeft daarop geantwoord dat ac regering dit alleen kon doen indien de deputatie ver achtte dat er ongeregeldheilen zouden plaats hebben hetgeen door deu heer Putter in Qn i ienneiiden zin werd beantwoord De hr Walpole beloofde daarop de noodige politie beschikbaar te zullen stellen om de orde te handhaveu bij deu optogt Lord R inelagh heeft aan het comité veroorloofd om de meeting Ie houden in zijn park Dit een hoofdarlik van dt Times blijkt dat het denkbeeld van ouleiiiei ii g der spoorwc j in Engeland een onderwerp vau ernstige overweging u ima kt Bij eene wet van 1S45 i a in hft gouvernement de bevurgdhiid voorhehoudeu om zich thans in het be it van elkeu duor pariicidiereu aanEelegden spoor eg te stellen tegen bei iling eener geldsom die voic ens de voorschriften derzeifde et bepaiM zou n oeteu worden Efue staaiscommissie overweegt seilert eenigeu tijd nevens andere vragen betrekkelijk de spoorweg cotnmumcitien ook dvraag of en hoever thans gebruik van die bevoegdheid zou dienen tè worden gemaakt Daarbij komt de tr ius lu En eh nd algemeeue klagt dat de spoorweg onderneroiugen in de ha ideii van particuiierei niet zooveel voordeel voor de deelhetbei aoch voor bet publiek opleveren als zij bij een eerlijk en oordeelkundig beheer zouden kunne o heigeeu ten gevolde heeft dat spnorweg aandeelen in Engeland lu di Tediet ziin De Times zelf i met het denkbeeiii van onteigening der pooruegeu niet iugenomeu doch verlangt dat er in alleu gevalle een eiiMle orde gemaakt aan de ouzekr heid d e thans in Enelaud leu aanzien der nnr veg roL muuicatie bestaat PariiS 29 November De Patrie verzekert d t voigc i de ontworpen reorg nisa ie des le er de slrijdmagt m drie ca e orién verdeeld zal orden namelijk in het actieve legpi in de re vp eu in de mobile nationale garde Volgens ict ont erp zou het permanente leger 4 ü 0 0 m st rk zijn en in eventuele gerillen zou het op sOO OOO man gebrast vorden Weenen 2S November De hauoversohe gezant heelt zijne brieven van terugroeping ingedir d All ambassade worden door deu exkoning George ingetrokken 0 De landdag van Beueden Oo onnjk b=efi het es mP 1 44 tegen 8 stemmen aangenomen I 29 Nov Vojgens de Wisner Ztg ü u de jachten van