Goudsche Courant, zondag 2 december 1866

atgemeene dienstpligtigheid zonder phatsverTuugi ïnvoereb In deu loop an 1886 zijn itt Frankrijk 135 personen overleden boven de lOO jaren oud Het te Brussel gebeven armenregt op publieke vermakelijkheden is afgeschaft In Canada zijn weder twee fenians ter dood veroordeeld Monsieur Martin te Caen verkocht zijne vronw en een meubelstuk voor 5 francs aan een buurman de verkooper is tot 8 de kooper tot 5 jaren opsluiting veroordeeld Het menu van een chineesch diner den gevolmagtigden minister de Montigny aangeboden vermeldde zwaInwnestensöep gebraden vleermuizen met truffels en morellen gevuld aaügebrande spinnekoppen paardenoieren met tartareo aus balf gebrande eendjes en kikkers met dragon Het volksblad draait bij en protestec tegen het dagblad Bij de chemische ontleding der zoogenaamde daghladpartij verkrijgt men suiker batig slot eerzucht professorale wijsheid minister zetels assurantie maatschappijen vreemde ridderorden enz enz De veepest is in de provincie Ltrecbt van 18 24 nov toegenomen tot een getal van 203 runderen in 48 gemeenten en is dan cok aldaar het afmaken binnen de lijn gestaakt De bakkers van Hengelo dagen Dh Hattink uit den judas te noemen die een last tarwe ontvangen heeft zoo niet dan houden zij hem voor een lasteraar Marktberigten Gouda 29 Nov De beste soorteu tarwe ruimden tot hoogere prijzen op terwijl mindere kwaliteit tot vorige prijzen ADVERTENTIEN Onder soliede borgtogt vra igt een gevestigd BEGRAFENISFONDS een Adsistent Bode voor Gouda en omtrek De daaraan verbonden voordeelen bedragen aanvankelijk minstens ƒ 300 maar kunnen aanzienlijk vermeerderd worden door iemand die ijver met geschiktheid p iart Reflecterende adiessere zich franco onder letter F P bij den boekhandelaar A Brinkman te Goudu het bij eotreiil eu ran troepen ia Gallicie niets dan veruoseia Et bestaat peea enkele reden om dergelijken maatregel te nemen Festll 27 ifoTember In eene coufereutie der leden van de linkerzijde is het oiitwerp adres aangeaomeo In het adres zal worden verklaard dat de rijksdag de werkzaamheden zal staken totdat de regtsioestand is hersteld 29 Nov De heer Deak heeft in deu landdag het adres van antwoord in den zin zjjner partij inged end en de heer Fiszer een adres in den ziu der linkerzijde De debatten zullen overmorgen beginren Graaf Andrassy is uit Weenen alhier teruggekeerd Berljja 28 Xov De tweede kamer heeft een millioen thalers tot toelagen aan beambten toegestaan en besliste met 156 legen 137 steramen ook tot goedkeuring eener som van 50 300 thalers verhooging ten behoeve van lagers ambtenaren De minister van koophandel heeft verklaard dat de aanleg van het Noord Oostzee Kanaa k n begonnen worden zoodra er een bedrag van 30 millioen aanwezig is De staat neemt welligt eeuige millioeneu en een aantal actiën over maar de regering geeft geen guaraiitie en zal ook geen verboogiag van scheepsr daartoe voorstellen FloreiiCe 29 November Het ofBciele orgaan maakt een besluit der r gering bekend waarbij de kamers tegen 15 dec bijeengeroepen worden öinnenUni GOUDA l December Gisteren zijn bij de stemming voor de kamer van koophandel met uasenoeg algemeene stemmen herkozen de aftredende leden de hh Viruly vau Galen Goedewaagen de Lange jr en Koogendijk Woensdag is weder een detachement van het garnizoenalhier uimenikt naar Waddinxveen om den onwil en het verzetteen te gaan bij het afmaken en opgraven van het besmettevee m iar alle pogingen stuitten af op vooroordeel en hebzucht Indien men niet il overgaan tot de uiterste middelen dan ishet beter de dwazen te laten voorthollen In de stad wordtriüor de mindere standen naar men van alle kanten verneemt veel vleesch van opgegraven koeijen gegeten dat tegen denprijs v in 7 centen per 5 ons druk uordt verkocht Z M heeft benoemd tot lid van den raad van statemr A J Swart oud president van de beide hooge geregtshoven in Nederlaudsch Indie Staats Couraiii icj ldt dat ten gevolge der definitieve aanhechting bij Pruisen van Hanover Keurhessen Nassau en Frankfort a M voort ian geene exeijuaturs hier te lande meer als gei Jig beschouwd worden vroeger verleend aan consulaire agenten der vier laatstgenoemde staten Deze exequaturs worden drrhaive ge cht te zijn vervallen Jn de zitting van de tneede kamer van woensdag heeftde commissie tot onderzoek der geloofsbrieven van de in hetkiesdistrict Maastricht benoemde leden de hh de Biebersteinen van der Mae=eu de Sombrelï haar nader verslag uitgebragt Uit het gehouden onderzoek was het der commissie gebleken dat hare bevinding in ovfreenstemming was met het procesverbaal van stemopneming van 31 oct en zelfs dat aan denheer Brouwers nog 5 stemmen te veel in pl mts van JOO teweinig zijn toegekend De commissie eindigde haar rapportmet de opmerking dat mitsdien het beweren van het adresvan den heer John Bussel en daaraan gehechte verklaringen dat er in de opteekening of optelling der aangeleekeude cijferseene vergissing zou zijn begaan ten nadeele van den hr Brouwers ten eenenmale onjuist en bezijden de waarheid is Decommissie memcle dan ook zich niet te moeten ontbonden omin het openbaar hare strengste afkeuring uit te spreken overde handelwijs van den adressant en zijne beide zegslieden waar zachtst genomen op zoo ligtzinuige ijze is misbruik gemaaktvan het regl v in petitie dat daardoor de eerbied voor onzeconstitutionele instellingen voor het stembureau te Maastrichten niet het minst voor de tweede kamer op de meest laakbarewij e i uit het oog verloren De kanjer heeft dienovereenkomstig tot de toelatiijg der beide heeren besloten Daarnahecfi Ie verkeziiig plaats gehad der leden voor de huishoudelijke commissie der kamer en voor de stenographic De commissaris des konings in deze provincie heeft aan burgemeesters der gemeenten in Zuid Holland de navolgende cir u uire gerigt dd 29 nov 1866 Wegens de aanmerkelijke uiiureidiug der door genoemden minister toegezegd zullen 2oo veel noodig onverwijld na ontvangst aan de burgemeesters worden medegedeeld Intnsschen spreekt het van zelf dat de bestaande bepalingen omtrent afzonclering aangifte begraving enz ten stiptste behooren te worden nageleefd Men leest in de Goessche Courant De beide voorzitters van de staten generaal hebben hunne betrekkingen eianvaard met toepasselijke redevoeringen De conservatieve pers maakt zich van ueze redevoeringen meester om er uit af te leiden dat de beide heeren proeven hebben gegeven van staatsmanswijsheid door de kamers in zeer beleefde termen de les te lezen Intnsschen verdient het opmerking dat beide de voorzitters en niet het minst die van de tweede kamer herhaaldelijk gesproken hebben van het handhaven onzer grondwettige instellingen Zij hebben daarbij kennelijk het oog gehad op de gebeurtenissen van den laatsten tijd en zoo zij het al niet bedoeld mogten hebben dan is er toch goed uit te lezen dat zij der kamer in herinnering hebben gebragt dat van haar de bescherming onzer vrijheden gewacht wordt eene bescherming die niet het minst noodig is waar de regering zelve aanleiding geeft om voor de handhaving dier vrijheden te vreezen Uit alles blijkt echter dat de aandacht ook der kamer onafgebroken gevestigd blijft op de groote vraag van den dag of door de motie Keuchenius de kamer al of niet buiten hare bevoegdheid is getreden Wij wenschen geene ontijdige discussie daarover die misschien te haastig een nienw struikelblok zou opwerpen maar mee itn aan den anderen kant dat het noodig is juist Ie bepalen hoe de kamer over die bevoegdheid denkt jn wat de natie op dit punt van haar mag verwachten Duizenden hebb i door hunne stemmen onlangs getuigenis gegeven dat zij de meening der regering niet deelden en het geldt hier eene levensvraag die voor de toekomst moet worden beslist Terwijl wij dus hulde doen aan den tact der voorzitters om de zaak waarop aller oog rust te noemen zouder partij te kiezen hopen wij dat de kamer ter gelegener tijd zich boven alle dubbelzinnigheid verheffen zal en zich duidelijk uitspreken opdat het volk wete of zijne afgevaardigden waken zullen voor wat ons het dierbaarste is dan of hunne meerderheid voornemens is om het hoofd te buigen V lor eene uitlegging der grondwet die even strijdig is met haren zin a s met de wenschen en het karakter der natie De Arnh Courant zet de openingsrede van den hr Borret tegenover de woorden door de beide presidenten der kamerd bij de aanvaarding van den voorzitlersstoel gesproken en zegt daarover o a het volgende Naast de uildagingsrede van het ministerie gelegd diewegens haren schoolmeesterachtigen toon slechts bespotting zouverdienen wanneer er niet tevens eene provocatie tot een nieuwconflict in lag en daarmede vergeleken verkrijgen de tweeprcsidentelijke redevoeringen eerst hare ware beteekenis Kleingeestige wraakneming over eene parlementaire nederlaag onhandige pralerij met de ministeriele recruten die men heeftaangeworven onwaardige bedreigingen tegen het eventueel gebruik maken van grondwettige regten ziedaar den ge heelen inhoud van de ministeriele proloog Dat een schoolmeester die na een oproertje eenige der woeligste jongens weggezonden en zijne school gedurende een zestal weken gesloten heeft bij de heropening de jongens vermaant nu niet weder te beginnen en ze toevoegt probeert het nu nog eens als gij durft dit laat zich begrijpen Maar dat eene regering mei zulke argumenten uit de kinderkamer eene vertegenwoordiging denkt te verschrikken en te beheerschen is al te dwaas Gemengde Berigten Uit Nijtnegen vertrekken oog altijd jonge lieden om zooaven te worden te Rome De hanoTeranen betreuren nog altijd seer het verlies tan koning George In België is weder opengesteld de in en doorvoer van varkerrvleesch langs alle grenzen des rijks en de invoer van hoorn vee aan de daitsche grenzen De sultan beeft een binnenlandsche leenÏDg gesloten om de januarijroupon te betalen Primrose HiU is door het eng gouvernement ter beschikking gesteM van de werklieden voor de reform meeting van maandag Stephens het opperhooid deï fenians is vertrokken uit iNew York Deinden eersten Adam verdoemae doch in dtn tTveeden Adam verloste zondiar P van Os wordt in de Leydsche Courant aangekondigd als overleden te s Hagc De lotsom van prof Mulders lijvig boekdeel o er de cholera is wkalm stervtn aan de cboleia De hanoversche officieren moeten voor Jsieuwjaar kiezen tusBchen pensioen en dienst nemen bij Pruisen Dflanddag van Beneden Oostenrijk vraagt de bijeenroeping van den rijksdag De hongaarsche vlag is te Agram vertrapt door Slavoniers en Rossen Dingsdag hibbeu 120 vrijmetselaren te Amsterdam het ÖOjarig jubilé gevierd van prins Fre erik als grootmeester nationaal De oorlog in Bokhara is geëindigd De j zuiteo te Rome zijn bezig met inpakken In Frankiijk bestaan thans 17 504 industriële maatschappijen ofnsamlooze genootschappen die uitgegeven hebben ruim 22 raillioen aandeelen groot in kapitaal meer dan 5371 millioen fr Men verwachtk izer Masimilïaan tegen 13 dec te Weenen Men wil in Frankrijk Heden ontvingen wij het voor ons zoo trenrig berigt dat onze geliefde tweede zoon ABRAHAM in den ouderdom van 26 jaren 2 stuurman aan boord van het ned barksehip de JiSON op de reede van Cheribon den 29 September 11 na eene hevige ziekte van weinige dagen is overleden A KOOREVAAB S KOOREVA i R HüïSER Gouda 23 November 1866 Nog gevoelig over den bijstand en belangstellende deelneming bij de ziekte en het overlijden van mijn geliefden echtgenoot betoond betuig ik daarvoor bij deze mijn openlijken dank Wed A VAN DEK KLEUN Sz D0RTL 4SD Gouda 30 November 1866 A QUANT KLEIWEG E 107 heeft de eer ter kennis te brengen dat St Nikolaas dit jaar met eene zeer rijke keuze in diverse artikelen is gearriveerd en noodigt mitsdien zgne geëerde Stadgenooten beleefdelyk nit om hem met een bezoek te komen vereeren WOENSDAG 5 DECEMBER ROOTE TOMBOLA ZONDER NIETEN a 30 cents het lot uitmuntende door zeer elegante prijzen Openbare Vrijwillige Verkooping van een HEEBENHUIS met ERVE TUIN en GROND tot nu toe gebruikt geweest als Pastorie der Hervormde Gemeente van Waddiniveen en Bloemendaal staande en gelegen a n het Curp binnen de Gemeente viin ZuidWaddinxneen op MAANDAG den il DECEMBER 1866 des voormiddags ten 11 nro in de Herberg BtilMZlcHT binnen ZuidWaddinxveen Die nader onderrigting begeeren gelieven zich te vervoegen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR Ie ZuidWad dinivecD werd afgegeven ïarwe Poolsche per 2400 kilo 430 Röode Kleefsche ƒ 420 Zeeuwsche per aind nieuwe ƒ li a ƒ 11 75 dito oude ƒ 11 30 a ƒ 13 10 Rogge ƒ 7 5u a 8 20 Gerat winter 7 25 a ƒ 8 00 dito 2omer 5 80 a ƒ 7 Haver korte ƒ 4 a 5 Dito lange ƒ 2 90 3 S0 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 210 NoordbrabanUche 215 a ƒ 225 Bniinc boonen ƒ 12 a 16 50 De handel in schapen alsmede in varkens en biggen was traag vette varkens golden 20 a 23 c p 5 ons Kaas aangevoerd 14 partijen ƒ 27 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 1 00 a MO Burgerlijke Stan GOUDA Geboren 27 Nov Jacobos ooders J de Graaf en H Oosterwqk 28 Johannes Bartholomeus ouders S P vaii dca Hoek en P Schravezand 29 Johanna Margaretha Adriana ouders G Boot en M S Bond OvEBLEDEK 28 Nov P A Happcl 4 m Gehuwd 28 Nov A H v a Ku jk en A M de Loo W Z veld en J Koopman P Hooohout en M Bruijsters Prijs van het gedestilleerd bij G F vn de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER i 16 j per kan 64 cents ideni i i t7 io o per kan 66 ets Jenever 2 soort Godda 1 Dec 1866 OPENBARE VERHIIRII G en ERPACHTII G s s5eo BÜRGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DONDERDAG den 6 DECEMBER 1866 des middags ten 12 ure in het HAADHtiis aldaar te Verhuren of Verpachten 1 Een stuk LAND gelegen buitendijks aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk onder Broekhuizen Gemeente Broek bij het kadaster bekend in Sectie D NO ft07 1017 1018 lOiy en 1020 en volgens hetzelve groot 5 bunders 32 roeden en 50 ellen 2 Een stuk WEILAND gelegen langs de Papegnaisteeg tegen over de Burgerlijke Begraafplaats bij het kadaster bekend in Sectie E N 262 263 264 en 265 en volgens hetzelve groot 27 Roeden en 60 Ellen 3 Een stukje LaND gelegen aan het einde der Lazaruskade te Gouda bij het kadaster bekend in Sectie E N 35 groot 720 ellen 4 Het Grasgewiis van den Gopjnnverwelschen dijk voor zooverre dit het eigendom der gemeente Gouda is voorts dat van den Vuilenbras en van de hoefslagen voor deu boezem van de Willens 5 Het Grasgewas van de Baarslaan van af de Herberg den Nieuwen Baars tot aan den l eeunijkschen hoek Allen mor deu tijd tan eenjaar ingaande den l Januarij 1867 60 Een PAjvHL IS staande aan de Bogen te Gouda geteekend lett O nommer 90 10 110 120 130 113 voor C n tijd van drie jaren ingaande den 1 Januarij 1867 70 Het RIETGEWAS van eene de gemeente Gouda toebehoorende Zelling gelegen in de rivier den IJssel aan den Vuilenbras onder de gemeente Stein alsmede dat van het veerpad over deu IJssel ir de gemeente Gouderak S Een HUISJE staande bezijden de St Janskerk te Gouda geteekend lett A N 5 een dito staande als voren geteekend letter A N K een dito i u n een dito n n 11 S 1 een dito 11 J De Visscherij iu de gracht aan den Fluweelen Singel van de brug af hij de Doelensteeg tot aan de brug van den Tiendeweg 140 De Visscherij in de gracht van den Bleekerssingel 150 De Visscherij in de gracht van den Kattensingel voor zoover die gracht niet is verhuurd tot berging van hout 160 De Visscherij in de gracht van den Turfsingel 17 De Visscherij in de Rivier de Gouwe van Jan Kittenbrug af tot het grondgebied van Zuid Waddinxveen en voorts heel en half lot het emde van KortBloemendaal alles jor zoover die de Gemeente Gonda toebehoort en 180 Het ophalen van Puin en Vuilnis binoen deze gemeente vallende Allen mor den tijd nan Zet jarer Waarvan de Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonde van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie er lezing zaUen liggen