Goudsche Courant, donderdag 6 december 1866

11 489 Donderdag 6 Decefflber 1866 Sint N icoïaas Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN op den Langen Tiendeweg BlWer is eene ruime sortering aanwezig van allerlei PRENTENBOEKJES geschikt voor St NICOLAASGESCHEN KEN tegen zeer billijke prijzen i De Ondergeteekende heeft de eer aan I het geachte publiek bekend te maken dat I zijn Lokaal genaamd TIVOLI te begin i nen met Woeusdag 5 December a 8 geopend zal zijn als Logement Koflijhuis enj Uitspanning naartoe hij zich beleefdelijk aanbeveelt in de gunst Van het geëerd publiek terwijl I tevens bij hem de gelegenheid is openge steld tot abonnement voor Diner belo vende eene zorgvuldige en prompte beI diening Op VRIJDAG 7 DECEMBER a s Groot Instrumentaal Concert te geven door de Rotterdamsciie Kapel onder direcite van den Heer M AN LEEUWEN Aanvang 7 2 ur Eutn c 73 Cent De Toega tgkaarten zijn te verkrijgen aan het Lokaal A V V N SOL IN GEN I GocD v 1 December 186 j i Openbare Verkooping j te Gouda op VRIJD G den U DECEMBER Ibbb I des voormiddags ten elf ure in het Kof1 6jhuis DB EiBMONlg aan de Markl van Een in 1866 grootend els vernieuwd HUIS BERGPLAATS eu ERF met een raaijen TUIN daarachter staande en liggende aan de Turfmarkt of ElzemarU te GoiJa wijk H N 226 en 227 groot 4 Roeden 54 Ellen Zijnde in het Huis vier Kamers met veie Kasten eeue goede Keuken Kelder en hcigeeu verder tot een goed ingerigt en aangenaam Woonhuis behoort Te nnsvaarden 1 Januarij 1867 Een HUIS en ERF aan de NieB e Haven Ie Goiaii nijk N N 225 eu twee huizen en ERVEN in de Eobaarsleeg j te Gouda wijk M N 80 en S2 Nadere iiilich iagen zij n te bekomen ten Kantore van den Notaris W i FORTÜIJN DROOGLEEVER te 6 onda Voor MEID alléén wordt gevraagd in een fatsoenlijk huisgezin iemand die daarvoor de bekwaamheden I bezit Eerlijkheid en fatsoenlijkheid zijn vereischten Met Loon is aanzienlijk en I wordt vastgesteld na een halfjaar diensttijdAdres bij den Boek handelaar A BBINK I MAN Lange Tiendevveg alhier BoekdruLktrij van A BKINKMAN Openbare VrrjwHHge VERKOOPING GOUDSCHECOURAJÜT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 IiOnden 3 December De monster demonstratie ten voor deele der hervorming van het kiesstelsel heeft heden plaats jgehad Aan den optogt namen al de vereeuigiiigen van werk ilieden deel Er heeft geenerlei v inorde plaats gehad Velewinkels waren gesloten Er werden onderscheidene redevoeringen uitgesproken Het weder was slecht i 4 Dec Volgens berigt uit Nevv ïork van gisteren v as het congres dien dag geopeud Uit de boodschap v in de i president blijkt dat hij aar zijne vroeger staatkundige beginselen blijft vasthouden eu dat hij op de aanneming daarvan aandringt De inkomsten over het boekjaar eindigende met uit junij hebben de uitgaven met 150 millioen doll overtroffen De vreemde mogendheden hebben roe r eeibied betoond voor het nationale karakter en aan de na ionale reglen dan vroeger De fransche regering heeft aan het Kabinet de mededeeling gedaan dat zij de fransche occupatietroepen tot aan de eerstvolgende lente in Mexico wenscht te laten Hiertegen zijn vertoogen ingediend en de president koestert de hoop dat de fransche regering de zaak op nieuw zal overwegen zich zoo uaauw mogelijk zal houden aan de deswege aangegane verdragen waardoor zij aan de regtmatige verwachting van het amerikaansche kabinet zal beantwoorden De regeling der vorderingen Toortspmiisnde uit de Alabama kwestie vordert langzaam De oorzaak hiervan moet voor een gedeelte worden gezocht in de verandering van ministerie in Engeland De president zegt dat de deswege ingedieude vorderingen thans zullen worden overwogen in dien vriendschappelijken geest waarin dergelijke kwestie beboort te worden behandeld Er ten overstaan van den Notaris G J S RÜIJÏ residerende te Oudtrkerk aan den IJssel op Diugsdag den en J L EAIPHUIJSENJ TTr TiiT RVP RA NCIER HOPLBVERANCIER I cember 1866 beide dagen des voormid I dags ten 10 ure aan het sterfhuis van den WelEdelGestrengen Heer A VV H i VAN ALB CH C n 16 nabij Gouda in de gemeente Haastrecht van j Een aanzienlijken zeer goed onderhouden INBOEDEL bestaande in I GOUDEN ZILVEREN en ANTIEKE voor er en MAHONIE en EIKENHOUTEN KASTEN eene COMMODE eene CONSOLE BUREAU S T il ELS STOELEN LEDEKANTEN SPlEGELS KLOKKEN SCHÏLDERIJEN BEDDEN met toebehooren WOLLENen KATOENEN DEKENS ANTIEK PORCELEIN waaronder een blaanw tafel servies van KO stuks en gekleurd thee servies van 27 stuks GLAS TIN VERLAKT en KOPERWERK DaM 5T en ander TAFEL I GOED BEDLINNEN enz en voorts nog eenige BOUW en MELKGE KEEDSCHAPPEN I Alles fe bezigtigeu Maandag den 3 December ISöfi van des voormiddags 10 tot 4 ure NB Het Vee het Hooi en de Mest waarvan de Verknoping bij vroegere advertentien is aangekondigd zal niet worden verkocht heeft de eer zijnen ge erden S adgenooten T J voe rsdag den 5 Deen Begunstigers te berigten dat hij bij het aanstaande St Nicolaasfeest ruim voorziet zal zijn van eene fraaije sortering suiker en chocola de werken N B Van heden af te bekomen ver sehe goed gevulde Boterletters Volgens herhaald verlangen van eenige SUidgenooten is de Ondcrgeteekende besloten tot het plaatsen eener SS titii mêMMQ zonder Nieten op woensdag AVOND 5 DECEMBER des avonds ten 6 uur u 30 Cents het Lot De daarvoor i beiiemde Artikelen behooren allen tot den BOEKHANDEL of voor SCHRIJF ei TEEkEN3EH0EFTEN Tevens zij geannonceerd dat lij voorhanden heeft eene 1 proo e cu ieciie PRENTENBOEKEN PHÜTOGRAPHIE ALBUMS PAPET i EI ES enz enz P C MAAS Jr Gouda 1 December Ibttti Raderstoomboot cl ijsscl Van Gouda Maandag cu Ding idag smorgens 6 uren de overige werLdugeu s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namidd igs i ureu D igeiijks Retourkaarfen JBinneiilaiidsclie Schroefstoomboot I Reederij te DORDRECHT 1 DIENST TUS3CHEN DORDRECHT GOUDA EN JUISTERDAn I en üaar tusschen geleg Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN tnet de Schroefstoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT ifi 4 Kapt K MAST in directe aamlmting voor het VERVOER van GOEDEEEN aan de Moerdijk 0 met de Spuor eg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE uaar België Frankrijk en Zx itieriand volgens te bekomen Special Taarief h 26 2 met den SIA lTSSPOORWEG naar Eindhovm Maastricht Eindhoven Luik Vitegnis en Liers Ana Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdag en Donderdags s morgens ten 5 Ure Moerd jk Zondags Dingsd igs en Vrijdags Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 7 Agenten te Dordrecht J B Z HN Kuipershaven Gouda Agent der Ssoombooien Vest II I Ams erdam A HENKE Biunen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbuuliuz te Dor lrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOMVAART MAATSCHAPPIJ te iliddelbiirg voor goederen van en naar Middelburg en te Armsterdam met den beurischipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading L C VAN OLDENBORGH J J B J BOUVY D A N VRIESENDORP Directeur J o DEiaNG DURA c r Deie Courant verschijnt des Dor rdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgi avoads te voren I c prijs per drie maanden is £ Qcop post ƒ 3 25 Adverteuticn vao 1 6 regels ot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure inge tondea zijn KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris DES Ko ING3 in de Provincie Zuid Holland op den 2Ü 8 November 1866 is executoir verklaard het tweede kwartaals kohier voor de belasting op het personeel over het dienstjaar 1866 67 n 4 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE M De BURGEMEESTER voornoemd V BERGEN IJZEXDOORN BEKENDMAKING Vi i BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het aanvullingbkohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeenie voor het dienstjaar 1866 door den raad vastgesteld gedu ende acht dagen ter secretarie der gemeente van des voonnidd igs ten tien tot des namiddags ten een en van drie tot vijf ure voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijner aanslag bij gedeputeerde staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven GofD den 4 December 1866 Burgemeester en Wetuoiiders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN De prijs der Adyertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar pluatsruimte kan niet Ie hoog gevvigt worden gehecht aan de spoedige regeling dezer aangelegenheid In hel financieel rapport ingediend door den minister Mac CuUoch wordt aangedrongen op de hervatting der betaling in specie met ISfis Parijs 3 December De Moniteur bevat berigten uit Me ico van S nov Maximiliaan bevindt zich sedert 27 oct te Orizaba men wist niet hoe lang hij er zou blijven De maarschalk Bazaine was op lü oct te Mexico teruggekeerd na eene snelle rondreis door den staat Puebla De dissidenten erdeudeu 15 oct bij Huan Chinango en den 21 bij Lasa de Abaje geslagen Eene colonne mexicaansche troepen 1200 man sterk heeft den 18 oct 5000 dissidenten onder Porfirio Diaz aangtvallen maar werd afgeslagen Men verzekert dat de keizer zich zeer tevredin betoontover de laatste depêche van den generaal Eleury li ii zijnezdnding volkomen is geslaagd zoodat alle bezorgdheid tenojpzigte van Rome thans gev eken is De pauselijke rondgaande brief waarbij alle bisschoppender katholieke wereld tegen 29 junij 1867 te Ron e wordenbijeengeroepen ter gelegenheid van den verjaardag van denilood van den martelaar den heiligen Petrus zal den 8 dec openbaar worden gemaakt Na het vertrek der fransche troepen uit Rome zullen aldaar 6000 man troepen bijeen morden getrokken De Unita Cattolica geeft de volgende opgave nopens a pausen slrijdroagt wier sterkte in de tegenwoordige omstan aigheden van belang kan geacht worden te kennen Zij bestaat uit een linie regiment van 2n00 man een bataillon Zouaven van 2000 man een bataillon ierache jagers en een buitenlandsch bataillon carabiniers elk Tan 1000 man Be halve deze 6500 manschappen bezit de paus nog 2200 gensdarmen met een eskadron geusdariuen te paard voorts twee eskadrons dragonders elk van 30Ü man en een depot eskadron verder drie batterijen artillerie elk van acht stukken I een compagnie genie een bataillon militie troepen van 800 man en eindelijk het legioen van nübes dat thans 1000 man sterk is maar op 1200 man zal gebragt worJen Vier generaals zijn in dienst van den paus waarvan de generaal Kanzler tevens minister van oorlog is De Correspondence Havas deelt in eene correspondentie uit Londen het plan des upstands der fenians mede Voigcis dat schrijven moet de beweging op alle puuten van Ierland gelijktijdig uitbarsten en de republikeinsche vl g in alle districten geplant worden voorts zullen de telegraafdraden en de spoorv egen zooveel mogelijk vernield worden en de hoofden des opstands zullen hunne strijdkrachten telkens gezamentlijk vereenigen zoodra het een aanval geldt op een der centrums der bevolking maar fan den anderen kant een gevecht in t open veld met eene tegen hen o ergestelde sterkere krijismagt I steeds ontwijken Hun doel schijnt te zijn om den strijd te verlengen en men schrijft hun zelfs den toeleg toe om den transallautischen telegraafkabel stuk te snijden daar de engelI sche regering zich van dit middel van communicatie bedient om met hunne plannen aan beide zijden van den Atlantiscbea I Oceaan bekend te worden I Brussel 3 December In de ministeriele conferentie welke op 15 dec te 3erlijn zal worden gehouden zal het ontwerp der federale constitutie gearresteerd en in den vorm van een tractaal aan het gouvernement medegedeeld worden De commissie belast met het onderzo k van het wetsontwerp betreffende de dotatien van legerhoofden beeft gevraagd om den naam van den heer von Bismarck op de lijst te mojeu voegen Het gouvernement heeft hierin bevtilligd Weenen l Dec in den neder ootienrijksche landdag I heeft de heer Schindler zich als volgt uitgelaten i De aftreding van het ministerie is het eenig redmidd voor Oostenrijk Tot dusver heeftin Oostenrijk slechts rJfltsSi staatsregt het naakt absolutisme geheer cht Men SBeft pns I gezegd dat afstammelingen van oude en adelijkej gesfechteji 1 bijzonder geschikt zijn om in Oostenrijjc als stj a lj deB Jeid n