Goudsche Courant, donderdag 6 december 1866

ADVERTENTIEN Rumatlek Jicht De CHEMISCHE bereide WATTEN van Dr PaTTISON geven dadelijk verzachting van pijn en genezen volkomen JICHT EUMATIEÏ BORSTAANDOENINGEN KEELGEBEEKEN VEEKOUDHEID enz In depot verkrijgbaar a 80 cents bij J H BOEES Apotheker Wijdstraat alhier Is poateo ie bezetten omdat ZiJ in materieel opzigt zoo onafhankelijk ziju Ik weet niet of de uitvinder van het schorsingspatent die ui erlijke onafharkelijkheid in zijn ministerhotel heeft meegebragt h j zal baar zeker met zich nemen als hij r nit komt Er Nstaat in Oostenrijk een wet een niet geschorste dat geen staatsman hooger traktement mag hebben dan S400 il bet klinki echter ongelooflijk wat aan hoogere traktementen verleend is Het ministerie kende de wet en dat het desniettemin zich zoo hooge traktea enten aanmatigt bewijst dat het op opheHing van controle op voortdurend absolutisme rekende 2 Dec De onderkoning von Egypte ht ft den 27 nov Ie Cairo de zitting van den verlegenwoordigenden raad meteene rede geopend Hij zeide onder anderen Mijn voorvaderheeft aan de wanorde in Egypte een einde gemaakt hij deedde veiligheid terugkeeren en riep iuslellingen in het leven dieaan Egypte eene voorspoedige toekomst verzekerden Mijn vaderzette ziju werk voort en trachtte eene orde van zaken te scheppen in overeenstemming met den modernen staat der maatschappij Sci ert mijne komst aan het bestuur is het voortdurend mijne zorg geweest om s lands welvaart te vermeerderen Ik heb er dikwijls aan geducht een vertegenwoordigenden raadin het leven e roepen wiens taak het zou zijn om over degewigtige langelegenheden alleen van binnenlandschen aard teberaadslagen Deze instelling biedt groote voordeden aanen beveiligt aller belangen Ik acht mij gelukkig thans dienraad te kunnen openen Ik dank de Voorzienigheid dat Zijmij vergunl heeft deze zoo plegtige handeling te kannen volbre ijen Ik stel vertrouwen in uwe wijsheid en in uwe vaderlandslievende gevoelens Dct God ons ondersteune Latenwij ons vertrouwen in Hem stellen Men meldt uit Agram De croatische landdag verlangtde opheffing der militaire grenzen en eene inlijving van Dalmatie Er is eene commissie benoemd om een voorstel tedoen betreffende de onderhandelingen tnsschen de hongaarscheeu croiti che deputatien Berlijn 3 December De commissie belast met het onder uek van het ontwerp betreffende de dotatien heeft besloten om op de lijst der dotatien naast den naam van graaf von Bismarck ook die der heeren von Roon Moltke Herwarth Steirmetz en von Faickensleip ie voegen De Norddeutsche Alg Zeitung spreekt de geruchten tegen volgens nelke de koning van Pruisen den paus een toevlugtsoord in Pruisen aangeboden of troepen tot diens beschikkinggesteld zou hebben Hetzelfde blad stelt de mededeelingen der oostenrijkschebladen over de troepen Ie egingcn in Gallicie en de officieuse dementis op gelijke lijn met de tegenspraak der oostenrijkschepers over de troepen bev egiiigen in Boheoien in het afgeloopenvoorjaar en zal di blijven doen totdat den bladen een hardnekkig stil wijgen tot een vaderlandslievende pligt wordt gesteld In het huis van afgevaardigden heeft de heer Becker met eenige andere leden het voorstel gedaan om aan de regering voor te stellen terstond een ontwerp van wet aan tebieden tot vereeniging van Lauenhurg met de monarchie ofeen aanhangsel in dien zin toe te voegen aau de wet tot ialijving van de EIbe hertogdommen Bsra 3 December Bij de opening der zitting van den bondsdag heeft de president gewezen op de onzekerheid welke ten opzigte der politiek in Europa heerscht en dien ten gevolge beveelt hij eene nationale wapening aan R0III6 3 December Het SBste regiment is lieden ochtend van hier vertrokken om naar Frankrijk terug Ie keeren Al de officieren hebben hunne hulde gebragt aan den paus en diens apojtolischen zegen ontvangen FlOronCO 2 Dec De minister van financiën heeft eene circulaire uitgevaardigd betreffende de rentebetaling van het semester dat met 1 januarij vervalt De Italia zegt dat heden te Home besluiten zijn genomen die de vrees bevestigen dat de clericale partij zelve wanordelijkheden zal provoceren ten einde den paus te bewegen eenuiterst besluit te nemen öinnenUnö GOUDA 5 Decerooer Het ministerie heeft toegegeven aan den wensch kenbaar gemaakt in de afdeelingen van de tweede kamer der tatengeneraal en zal voor 1867 credietwetten aanbieden tutToorloopige verzekering der dienst in afwachting der aststelling Yan de staatsbegrooting voor dat jaar in het begin van 1867 Uit Waddiniveeo ontvangeD wij de volgende rectificatievan het medegedeelde betreffende het uitrukken van t Depennaar Wadduixvsen Woensdag middag is een detachement van het garnizoen alhier uitgerakt naar Broek om te waken tegen bet opgraven van afgemaakt besmet vee ïot toelichting van het wetsontwerp tot erlenging vanden termijn gedurende welken de wet van den 11 October1865 betrekkelijk het vaststellen van buitengewone maatregelen tot afwending van besmettelijke veeziekten en tot wering barer uitbreiding en gevolgen van kracht is zegt de regering dat de verwachting dat vóór het einde van het jaar 1866 de veetyphus zou zijn geweken uitgedrukt in att 3 der wet van 17 October 1865 staatsblad n 121 niet is vervuld geworden Nog steeds blijft het noodig buitengewone maatregelentot wering van die ziekte te nemen dat genoemde wet langervan kracht blijve dan tot 1 januarij 1867 is daarom noodzakelijk Die wet toch heeft de regering in staat gesteld maatregelen te nemen waaidoor de veeziekte binnen zekere grenzenbeperkt is gebleven en enkele sporadische gevallen uitgezonderd tot dusver zeven provinciën heeft gespaard Krachtigermaatregelen om de uitbreiding van de veeziekte buiten de lijnvan afsluiting te beletten en baar binnen de besmette streekuit te roeijen zijn bevolen bij de wet van 15 september 1866 staatsblad n 150 Tevens kan echter de wet van 17 October 1865 staatsblad n 121 niet gemist worden Handhaving der lijn van afsluiting verbod van invoer van vee in besmette gemeenten en van vervoer van mest uit besmette gemeenten bepalingen omtrent het begraven van aan veetyphus gestorven vee verpligting tot het desinfecteren van stallen schjrsing van veemarkten moeten blijven medewerken om de verdere uitbreiding de ziekte tegen te gaan Het is niet mogelijk te bepalen wanneer het oogenblik zal zijn gekomen dat de ziekte in de besmette streek zal kunnen worden uitgeroeid Zelfs is de vrees reeds bewaarheid dat de opstalling van het vee in de besmette streek het aantal ziektegevallen aanvankelijk heeft doen stijjen De ondervinding van het vorige jaar heeft echter geleerd dat daarna eene snelle daling volgt en men mag dus niet zonder grond verwachten dat tegen het aanstaande voorjaar het doel zoowel der wet van 17 October 1865 als der wet an 15 september 1866 zal zijn bereikt en de landbouw veeteelt en handel iu den volgenden zomer van menige belemmerende bepaling zullen kunnen ontheven worden Volgens de jongste bij het departement van koloniën uitSuriname ontvangen berigten waren gedurende de maand October jl slechts twee personen in het militair hospiiaal teParamaribo aan gele koorts overleden terwijl de gezondheidstoestand over het algemeen vrij gunstig bleef Z M heeft in een bijzonder gehoor ontvangen den heir Hugh Ewing ter overhandiging aan hoogstdenzelve zijner geloofsbrieven als minister resident der vereenigde staten vanAmerika Z M beeft l aau mr M Scbooneveld Pzn op lijn verzoek met het einde der maand december eervol ontslag verleend als schoolopziener in het 4 schooldistrict der provincieNoordHolland 2 met ingang van 1 januarij 1867 tot schoolopziener in dat district benoemd dr N J B Kapppyne vande Coppello te Amsterdam Uit ZwoLe dd 3 dec verneemt men de treurmare datook in Overijssel de eetypbus weder is uitgebroken op denvollen stal van een landbouwer te Welsum onder Olst Beedsvier runderen zijn aan de ziekte bezweken De heer commissaris des konings in dit gewest heeft zich dien morgen mettwee deskundigen derwaarts begeven De feestvierende grootmeester nationaal der orde vaavrijmetselaren beeft tot een aandenken aan het voor hem zoobelangrijke feest aan de orde geschonken de door hem eenigejaren geleden te Frankfort a M aangekochte boekerij van wijlendr Klosz en geheel uit werken tot de vrijmetselarij en aanverwante onderwerpen beboorende zamengesteld De verzameling bestaat uit ruim 5 300 gedrukte werken ongeveer 7 000 banden uitmakende uit 2 000 handschriften en verder uit gedenkpenningen decoratien platen enz Vereenigd met de handschriften en gedrukte bescheiden en het groot aantal maconniekebijzonderheden welke het archief van het groot oosten derNederlanden reeds bezit zal aldus een collectie worden gevormd welke als eenig in haar soort en door niets van elderste evenaren mag worden beschouwd Na ir men verneemt zal op woensdag den 12 dec a s te Lorden worden verkocht de concessie verleend door B enW van s Hage voor den aanleg en de dienst van een tram ay of paardenspoor van s Hage naar Scheveningen Voortsde spoorweg met wagens paarden en materieel alsmede deregteu op eene andere concessie voor de uitbreiding van gezegden tramway va bet hotel Faulez tot het station van denhoUandschen zeren spoorweg Naar men verneemt beginnen de werken voor en in deoniaiddelligke nabijheid van het paleis der wereldtentoonstelling I te Fargs zoodanigen omvang te verkrijgeo dat de uitgebreide vlakte waarop een en ander verrijst niet meer herkenbaar is niet alleen maar ook aan de zijden vooral uiet zoo veel opene ruimte zal overblijven als men zich aanvankelijk welligt voorgesteld had Intusschen is men reeds ver gevorderd met den aanleg van het park waarvan gezegd wordt dat het vrijer en lommerrijker beloofd te worden dan de Champs Élysées zijn Tot de werkzaamheden waarmede men zich nu meer bepaald bezig houdt behoort het bouwen eener 1807 ned ellen lange op gegoten ijzeren kolommen rustende gaanderij in het machinelocaal op welke de bezoekers het werken der machinerien zullen kunnen gadeslaan zonder gevaar te loopen met de raderen daarvan in aanraking te komen GtolWChem 3 Dec Naar wij vernemen is ook aan den DOorder Lekdijk en wel in de gemeente Langerak de veetyphus uitgebroken Bij den landbouwer Teerds zijn daardoor twee runderen aangetast waarvan één vermoedelijk zal bezwijken Het berigt dat in den Haag het geld op is en geene schadevergoeding meer wordt uitbetaald heeft op vele veeeigenaren eenen onaangenamen indruk gemaakt De handel in hennep is slap Men weigert den geboden prijs van ƒ 15 op hoop van beter Buiten noodzaak verkoopt niemand voor dien prijs De polders zijn voorbeeldeloos met water overladen In sommige staat het tot l s oet op het zomerpeil Daarenboven verhindert de hnoge stand van het rivierwater den geregelden afvoer van de boezems en bij gevolg de bemaling Tegen de meer of minder hevig voorkomende verkoudheden van de ademhalings organen zooals schorheid heeschheid prikkeling tot hoest enz vinden wij verschillende nuismiddelen aanbevolen als bonbons pastillen dure syropen en extracten enz Dewijl het assortiment in deze artikelen door de speculatie zoo ruim geworden is het lijdende publiek bij de keus eenige voorzigtigheid dringend aan ie raden Onbetwiste voorkeur boven allen verd enen de STOLLWERCK sche BOKSTBONBONS Een meer dan 25jarig beslaan ministeriele goedkeuringen van bijna alle stalen tiillooze aanbevelingen van geneesheeren en gënezenen alsook de toegekende prijs eu eeremedaillen waiirop geen ander fabrikaat zich kau beroemen zi a de beste en zakelijke bewijzen der voortreffelijkheid van dit huismiddel Daarbij is de prijs zoo matig dat iedereen daarvan gebruik kan maken en wij niet aarzelen dezelve alksmeen aan te b velen Gemengde Berigten Het iersche graafichap en de stad Limerick zijn in staat van beleg verklaard Het stixirnschip Seine heeft oit Meiico m plaats van Maiitniliaan de gele Voort medrgebiagt Van 18 21 no zyn aar getast in Zmd HoUand 1006 in Noord Holland 214 in Ttreclit 2037 totaal 3257 randeren In Westphalen zijn 12Ö4 in de Rynpronneien 2274 brouHfriien Te Londen oiien n eer behotten dan te Ediuburg meer Ieren dan te Dublin meer K Katholieken dan te Kome en meer Joden dan in geheel Palestina Pruisen 1 alle eigen plo tat e ataken van industriële onaernemingen Uit Engela id zyn reeds 26000 man troepen en 10 000 eonstables gezonden naar leri ± i zaturdag terug gekeerd te Berlijn Men ver aeht te Par jE teu gevXe van herhaalde ongeregeldheden de opheffing der polytechnische school In België heeft men vergeefs de afschalfiug voorgesteld van bet tapperspateut Men wilde onwaardige kiezers weeren De storms talen ri n in Engeland afgeschaft omdat zij n et berusten op streng w renlchap eliike ge vens Van 18 24 nov zyn Engeland weder Teven runaerei aangetast Een maarsehalk opperbevelhebber van het fransche eglr trekt aarlijks 17500U fr Het bl jkt meer en meer dat Twenthe aan Maastricht niets toegeeft in conse vatieve aster ucht Te Oversehie zijn sedert het op nieuw nithreken der veepest onteigend te geven door het STÜDENTENMU ZIJKGEZELSCHAP SIC ITÜK AD ASTRA uit VtrecU ten voordeele der algemeene armen der stad Gouda op Dingsdag 18 December 1866 des avonds ten zeven uur in het Lokaal Ncï EN Vbbmaak ENTEÉE voor een Heer ƒ 1 voor eene IJame 0 50 ea afgeaiukt meer dan 300 nudcrsB tot een bedrag vu nim tSOOO galden Doiieid pond sterling is te lorden uitgeloofd voor de anwijsieg en andere duizend voor de gevaLgenneming van Stephens des HeadCentre van al de iersche feoians Vergadering van den Gemeenteraad Dingsdag 4 December Tegenwoordig de hh mr A A van Bergen IJzendoom voorzitter de Grsve Virüly Lnyten Braggaar Westerbaan Reutinger Bemy Bacbner Droogleever Kist van Straaten en Peeters De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Ingekomen zijn van hh gedep staten twee kennisgevingen den ontvangst berigtende van de gemaakte wijzigingen betreifeude het burgerlijk armbestuur en van de vermeerdering van het aantal hulponderwijzers aan de openbare schoten Ter voorziening in de vacature van helpster aan de werkschool van de burgerschool foor meisjes worden de namen gelezen van vijf sollicitanten waaruit voergedrageo wordt jufvr van Berkum benoeming in de volgeode vergadering Namens de commissie van fabricage wordt ingediend het volgende zestal de hh h Burgersdijk te Eindhoven J W Bijl te kralingen J Mol te Hengelo N Ettjes te Dordrecht h Krom te Hoorn en W C van Goor te Rotterdam benoeming in de volgende vergadering Eenige missives van verschillende commissien houdende voordragten ter vervulling van de jaarlijksche aftreding worden aan de orde gesteld in de volgende rergaderiog Een adres van den hr dr Gand uurdef en een van den hr dr Simons houdeude verzoek om in aanmerking te komen bij de benoeming van een vierden stadsdoctor benoeming in de volgende vergadering Door den voorzitter wordt medegedeeld den uitslag der uitloting van twee obligation ten laste der gemeente notificatie Thans is aan de orde eene missive van de plaatselijke schoolcommissie houdende voorstel tot het ootslLan van een hulponderwijzer wordt gelezen het rapport van B en V die meenen dat de wet de medewerking vereischt van bestuur en schoolopziener de beer Peeters is een tegenovergesteld gevoelen eu dat in allen geral de wet op dit punt niet duidelijk is de heer Droogleever wenscht na het gehoorde uitstel en dit gevoelen ondersteund zijnde wordt dien overeenkomstig besloten de zaak aar te houden tot eene volgende vergadering P rna wordt behandeld het adres van den teer van Zeylen c s batrelfende het geven van gndsdienstig onderwijs aan de openbare scholen B en W rapjKirteren dat de aauklagt is ongegrond en adviseren derhalve tot afwijzing en is na eenige discussie met 9 tegen 4 stemmen tot de afwijzing besloten van htt verzoek Een adres van hulpoujerwij ers om eene toelage voor het honden van avondschool B en W adviseren tot het beschikbaar stellen van ƒ 250 waartoe na eenige discussie met algemeene stemmen wordt besloten Wordt in behandeling genomen het voorstel van rcgr in vaii het weesen telemoeseniershuis tot wijziging van het reglement Eeo uitvoerig adres van B en W gaf aanleiding tot eenige discniae ea tot bespreking van de wenschelijkheid om dit gesticht te vereenigen met het bestedelinghuis en wordt het voorstel tot wijziging met elf legen 2 stemmen afgewezen Het voorstel om den post van voerschot tot het onteigenen van mnderen te verhoogen met ƒ 4000 wordt goedgekeurd Door den voorzitter wordt medegedeeld dat het suppletoir kohier van den boofdelijken omslag op 21 14is vastgesteld daar er geene bezwaren tegen zijn ingekomen j Tot hulponderwijzer aan de openbare burgerschool voor jongens wordt met algemeene stemmen aangesteld de heer G L Jansen te Meppel Thans gaat de vergadering over tot eeje zitiiug met gesloten deuren ter resumtie der notulen van de vorige Burgerlijke Stand GOUDA GraoEEN 1 Dec Johanna Pietcmella ouders J Snaters en N van Vliet Petros Antonios ouders P A Burghout eu S Slange 2 Geertruida Cornelia ouders J B van der Kolk en M Flicr 3 Catharina Sara Helena ouders A Rietveld en M van Eede OvtELEDEN 29 Kov M H Post 8 d 30 P J k k fjm C Heij 3 w C VVijteuburg 8 d A van der Heij 49 i 2 Dec m M S Dubbel 5 m B Vosmeer wed P vanRiemsbergen 78 j M J G van Dijk 14 J Perkonw wed G de Peer 78 j 3 M de Jong 5 w 4 J de MAATSCHAPPIJ VAN YERZEKERING y DePboenix gevestigd te Jmsterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 n 72 enz Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1 500 000 geheel geplaaUt Verzekert op billyhc vatte premim tegen brandschaden Agent voor Gotida nn omstreken W K B O M H O U T kassier der TVeenbank van ttmJa