Goudsche Courant, donderdag 6 december 1866

1866 Zondag 9 Decerafeer 490 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BtllNKMAN tange Tiendeweg D n 60 Scliroefstoomboot Hoorn vertrekt van GOUDA lederen Woensdag morgen ongeveer 7 uur naar HOORN ENKHUIZEN en MEDEMBLIK Adres Commii Saris der Stoombooten OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te NOORD WADDINXVEEN in het Raadhuis aan het Dorp op Vrijdag dm 28 December 1866 des Toormiddags ten 10 ure van Vier Huizen met Erven Tuin en Grond onder welke een met KOESTALLING SCHUUR met PaaKDENSTALLING een HOOIBERG te zamen ingerigt tot kleine BoUWerJj Een Perceel TUINVELD groot 17 Roeden 90 Ellen Een Perceel WEI of HOOILANÜ groot 61 Roeden 93 Ellen alles staande en gelegen aan bet Dorp ea 7 Bunders 5 Roeden 80 Ellen uitmuntend goed WEI en HO OIL AND gelegen in den Achterofschen Polder achter het Dorp ailes binnen de Gemeente van Noord Waddinxveen Alles te aan aard n bij de betaling der Kooppenningen zijnde vóór of op den 8 Februarij 1867 Bij verspreide biljetten breeder omschreven Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid Waddinxveen tVie il niet gaarne zijne baren zoo küg mogelijk in hunne oorspronkelyke kleur glans en schoonheid bewaren Wie schrikt niet bij ontdekking dat zijne haren beginnen uit te vallen en ziet angstig om naar een middel om het tweeledig doel te bereiken of liever wie staat niet verlegen om eeoe keus te doen uit de talrijke Pomades Haarolien enz die dagelijk worden aangeboden Hoewel nog niet lang bekend is er evenwel onder den naam OUD CARTAGENA S BEEGPLANTEX OLIE eene Haarolie in den handel gebragt die zich door vele vooraf genomene proeven als een krachtig geneesmiddel heeft doen kennen tegen het vroegtijdig uitvallen en grijs wi Jen van het haar zonder eeiiige schadelijke minerale zelfstandigheid die veeltijds een langzaam maar zekT werkend vergif voor het haar zijn verlevendigt hei de verdroogende haarwortels doet deze op nieuw ontkiemen en houdt het uitvallen der verzwakte haren tegen zoodat het een probaat middel is legen vro gtijdige kaalhoofdigheid en grijsheid Hetzelve i a tiO cents per fleschje verkrijgbaar a in het Hoofd Dépót bij A BREETVELT Az te Delft en verder bij Slfj de Wed BCSMAN Gotida T 11 K ELLER Rotterdwii Westewagestraat V REIJ RD Oostpoort te Jf uei den f ZevetiJiuizen Gorinchtiïi Dordrecht f WILHEL 1US A PRINS W BARES A D LIVEU i trtcht iu ons A J V D BERKHOF Rijk Eu mec bekende dupols Prijs van het gedestilieenl bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijn bij eeue hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 j per kan 64 cents idem ii 47Vio o per kab 66 ets Jenever i soort Moutwijn i 4ij7io ia P kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46V o o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiD v 5 Dec 1S66 De bewondering welke de HOPFsche PR ffi5PARATEN MALZ EX TRACT GEZONDHEIDSBIER MALZGEZONDHEIDS CHOCO LADE MALZCHOCOLADE POEDER MALZ BONBONS en MALZ STJIKER zoowel in de geneeskundige wereld als onder de Leekeu getrokken heeft is geene alledaagsche maar de algemeene bijval die daaraan te beert is gevallen is het zekerste bewijs van de voortreffelijke werking in ziektegevallen van verschillenden aard zooals bij ASTHMA LONG en LEVERLIJDEN B0R3TZ1EKTEN MAAGKWALEN ALGEMEENE LIGCHAAJMSVERZWAK KING GESTOORDE SPllSVERTERING enz enz Onder verwijzing tot de vroeger in dit blad bekend gemaakte goedkeuring van voorname Medische Autoriteiieu van het Binnen en Buitenland bekroond met de Zilveren Medaille door de Scciété des Sciences te Parijs alsook de uitstekende adhsesién welke de Fabriekant van de hoogst geplaatste Mannen in PRUISEN OOSTENRIJK HANOVEU en andere DUITSCHE STATEN in FRANKRIJK GRIEKENLAND en BELGIË ziju toegevloeid laten wij hier eenige uittreksels volgen van de aan het JOHANN HOFF sche CENÏRALDEPOT te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 in de jongste dagen gerigte privaat erkenningsbrieven om te strekken tot het meest evidente bewijs voor de zich gedurig herhalende nieuwe bevestiging van de gezondheid bevorderende kracht van voornoemde Pneparaten en tot anmoediging voor de lijders om zich met het volste vertrouwen daarvan te bedienen I De Origiiialen liggen voor een ieder te bezigtigcn Ik kan niet nalaten UEd mede te deelen dat mijne Vrouw die sedert jarenerg verzwakt en met HARTKLOPPINGEN geplaagd geweest is door het gebruikvan het HOFFsche MALZ EXTRACT van het begin af gebeterd is en wel zoodanig dat mijn doctor van de goede eigenschappen van hetzelve overtuigd zijn e het ook goedgekeurd en het verdere gebruik daarvan voorgeschreven heeft Haarlemmertiietr C RIKA RD Ik kan u thans mededeelen dat het HOFF sche Mi LZ EXTK VCT mij geheel en al heeft hersteld daar ik een geruimen tijd gelaboreerd heb aan zware maagpijn en zware pijn in de zijde waarvan ik nu door Gods goedheid met 24 flesschen MALZ EXTRACT geheel hersteld ben Jarlandervem Vr KOENEKOOP v vN Elk Daar mijne vrou v door hoogea ouderdom aan zwakte laboreert alsmede aan horstkwaal lijdende is kan ik u met genoegen melden dat zij door het aanhoudend gebruik van het HOFF sche Na gedurende twee jaren vreeselijk aan asthma te hebben geleden besloot ik het HOFF sche MALZEXTRACT te gebruiken Door het gebruik van 30 tiesschen ben ik geheel en al hersteld en voel ik mij dus gedrongen in het belang der lijdende menschheid u mijnen openlijken dank te betuigen met ver oek van deze gebruik te maken daar waar UÉd zulks noodig oordeelt UEd Dienaar Waaltcijk Get P HUMANS Practiziiii Centraal Dépót te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 Te verkrijgen bij deii Heer J C ï VREÜMINGEN alhier Prijzen der Efl ecten pCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito 4 Handelin op resc België Roths 2V Spanje obl 2ViPortugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1S2S 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 ido Amst 1864 5d Am3t l860 4V3Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dmgsdag 4 December I aagbte koe sF s Hoogste koers 53V8 Gebleven koers 53 63Vs 78 136 863 4 303 8 1 41 41V8 i U 76 83 86V SOVs 187 43Vl6 21 83 87 8OV4 187Vs 43 l6 21 8 86 i5 43Vs 661 3 477 6 53S 4 47 541 8 47 29 29i 6 29V 7flV 747 8 74V8 16 Vl6 74 74 17 74V4 17V8 BoekdrukkerJj van A BBINKMAN Deze Courant v r chiJBt des Donderdags en Zondag In de Stad gcscliieat de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 francop post 2 2 5 Advcrtentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter algemeene kennis dat de heer Miuis er van Oorlog voornemens is om van tijd tot tijd eenige partijen van voor het leger ongeschikte doch voor wapenoefeuingen nog zeer bruikbare geweren in het openbaar te doen verkoopen en deze verkoopiiigen die te Delft gehouden en door de dagbladen ter algemeene kennis zulleo worden gebragt zoodanig te doen r gelee dat zij bij kavclingen van hoogstens J 10 stuk gesorte Tj worden waardoor voor vrijwillige korpsen en particulieren gelegenheid bestaat zich kleine partijen dezer wapenen aan te schaffen GoLDA den 7 December 18C6 BuaGEMEisTEa en Wethoüdees voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOÜDA 8 December De werklieden te Londen hebben zich uitmuntend gehouden eu de ongunstige voorspellingen beschaamd Hunne bedaardheid en matiging bevorderen de zaak der parlemenis hervorming en geven een krachtigen steun a de v iorstanders van den Tnaatregël Het is onzeker of het ministerie een nieuw voorstel daartoe zai indienen maar zeker is dat men er binnen korten tijd toe komen zal om het kiesregt uit te breiden Van bedenkelijken aard zijn de feniansche woelinsen te oordeelen althans naar de herlnalde af ending van trnepen naar Ierland terwijl er zoo weinig bekend is van de gronden waarop deze bekommering rust In Frankrijk houdt men zich nog altijd bezig met Rome en Mexico Lange redeneringen moeten beu ijzen ilat men te Rome gerust kan zijn terwijl al die oorden slechts zekerlieid geven dat men ongerust is Nu zou de geestelijke partij zelve oproer aanstoken om voorwendsel te hebben tegen de italiaansche partij Wij kunnen ons moeijelijk voorstellen dat de zaak na het vertrek der B ranschen een vreedzamen afloop zal hebben de misbruiken zijn te oud de verbittering is te gioot en de oitzigten op afdoende verbeteringen te gering De pruisisehe afgevaardigden zien weinig vrucht van hunne vredelievende gezindheid de regering komt hun weinig te gemoet en Twesten zal ter derde instantie moeien teregt slaan zoo is het geen wonder dat de oppositie zich weder meer doet gelden en geene geheime fondsen toestaat Hanover veroo zaakt nog altijd moeite de onwil is daar vrij algemeen maar von Bismarck is niet gewoon toe te geven en reeds worden strenge maatregelen aangekondigd Oostenrijk van Duitschland gescheiden wordt bedreigd door grenzenlooze verwarring en ontbinding De regering weet als altijd niet te kiezen en dan zal eindelijk het volk of liever de verschillende volksstammen kiezen In Hongnrije zegeviert wel tot nu toe de gematiede partij en verwacht men de aanstaande benoeming van een hongaarsch ministerie maar ook in Bohemen en bij andere stammen worden dezelfde wenschen luid en wat moet er dan worden van de oosten rijksche heerschappij zoo het duitsche element het onderspit delft Uit Mexico blijven de berigten geheel onzeker Men vermoedt dat de fransche regering meer weet dan zij openbaar maakt Nog altijd verneemt men van overwinningen en dit duurt tot ant wii voor de treurige katastrophe staan die in geen geval lang meer kan uitblijven Maandag 3 december is de gewone jaarlijksche fitting van het congres te Washington geopend Tot veler veriyoiidering volhardt de president Johnson in zijne boodschap bij zijne tot De pnjs der Advertentien van ééu tot ces regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent voor elkea regel daarboveu 10 Cent E itengewone letters worden berekend naar plaatsruimte dusver gevolgde staatkunde en prijst hij het congres nog altijd zijne zachtmoedige gezindheden jegens het zu Jen aan Het chijnt bijna ongerijmd te verwachten dat de meening v n den president eeuigen ingang zal vinden bij de groete tegin hem overstaande meerderheid De geldmiddelen bevinden zich in gunstigeii staat het overschot van het vorige dienstjaar bedroeg op 1 julij nagenoeg duizend millioen gulden Tegenover Frankrijk begint men aan te dringeu op de ommi m ing van Mexico en van Engelawl cischt men vergoeding va £ de schade door de Alabama veroorzaakt Ten aanzien der binnenlandsche aangelegenheden komen slechts twee bijzonderheden voor in hel staatkundige Het ministerie lieeft moeten toegeven aan den vensch om credietwetten in Ie dienen liet was eene noodzakelijkheid de tijd ouitirak om de begrooting behoorlijk af te doen De groningsciie verkiezing brengt den heer DtUert terug in de kamer een man van vaste trouw aan echt liberale beginselen De werkzaamheden in de afdeelingen worden voortgezet en bij de beraadslaging over het budget verwacht men van de afgevaardigden eene even ronde als bedaarde handhaving der door het ministerie aangerande regien der vertegeuwoordigiug Geen drift ontsiere de beraadslaging maar geene lalïe toegefelijkheid vermijde de uiting der wel gevestigde overtuiging Zwijgen over de hangende twestien ware ve loocheuing der verpligiing die op de vertegenwoordiging rust het moet geen hatelijke aanval maar een ernstige verklaring zijn en dan mogen de ministers hunne zetels behouden totdat ook zij overtuigd ziju dat Nederland iet b it rd kan orden naar Jiegiiueteu van stUsuod ea teruggang öuitcnUnï Londen 6 Dec Volgens den Times correspondeni te Philadelphia zal in een van de eerste zittingen van het amerikaansch congres een voorstel worden gedaan tot het nstellen van een diplomatisch onderzoek omtrejit de behandeling die ameiikaansche staatsburgers uit het buitenland geboortig van de zijde der pruisisehe regering hebben ondervonden Prui en wordt nl beschuldigd amerika msclie burgers lot de dienst in zijn leger gedwongen ie hebben De houding door den amer gezant te Berl jn in deze z iak aangenomen moet door de uaiere erin niet zijn goedgekeurd en de stemming van de bevolking der vereeuigde staten moet van dien aard ziju dat een degelijk onderzoek zal moeten plaats vinden Volgens een per telegraaf over Napels ontvangen berigt is Surratt die in de vereeuigde staten als medepügtige aan de vermoording van den president Lincoln ter doud veroordeel 1 maar aan de justitie ontsnapt was in Egypte gevat Parijs 6 Dec Volgens bijzondere berigten uit Amerika en volgens de amerikaansche bladen te oordeelen is het te onderstellen dat het kabinet van Washington met aeleid wordt door het verlangen Frankrijk pleizier te doen Men moet ia Amerik nog al blijile zijn zonder daarom tot het uiterste te behoeven te komen te kunnen tooneii dat Europa niet zonder gevaar zich in de politiek van de nieuwe wereld kan mengen Op dit pnnt moeien alle parijen het eens zijn democraten zoowel als republikeinen willen de Monroe leer zien gehandhaafd Daarbij komt dat de republikeinsche partij die nu h t overwint heeft der fransche regering veel vijandiger is dan zelfs de democraten Zij heeft een theoretische rigting die zoowel de europesche politiek als de amerikaansche omvat Zij meent dat de overwinning door de noordst iteii over het zuiden behaald een waarborg is dat de republikeinsche beginselen bestemd zijn tot verbreiding over de gelieele wereld en zij han delt dienovereenkomstig Haars inziens komt al wal de frau efcr redering in verlegenheid kan brengen der onlwikkeliug van de in de vereeuigde staten heerschende begrippen te goeiie Brussel 4 Dec In de kamer van vertegenwoordiging