Goudsche Courant, zondag 9 december 1866

ADVERTENTIEN Voor de menigvuldige en hartelijke bewijzen v iu beiangslélling en deelneming door familie vrienden en bekenden zoo binnen als buiten deze stadbeloond bij liet overlijden van mijne geliefde eehtgeuüote Mejufvroun JOHANNA VERSCHOOR betuig ik ook namensonze kinderen en behunddochter uitsluitend langs dezen eg onzen elmeenenden dank C J VAN DER GRIJP GoiDA 7 December 1866 WORDT GEVRAAGD EEN JONGELING 15 a 16 jaren oud geschikt voor Kantoor tooren Schrijfwerk Vdres onder lett M bij den Boekhandelaar A BRINKM VN h 3t 1 Jhi eena langdurige discussie plaats gekad over het interim van het departement van oorlog en het gemis aan begroeting van dpt departement Eene motie waarbij het spoedige indienen van die begrooling werd verlangd is verworpen met 29 te jen SS stemmen België heeft aan de voornaamste mogendlieden het voorstel gedaan dat zij ingenieurs zuilen benoemen als scheidsmannen ia bet conflict betreffende de afdamming der Schelde doch Nederland heeft geneigenl hiermede genoegen te nemen Berlijn 5 riec Als een hoogst merkwaardig bewijs van de veranderde stemming welke in vergelijking met het begin de es j iars in het huis der afgevaardigden hecrscht raag het volgende worden aangehaald In de eerste maanden des jaars werd in het huis der afgevaardigden gezegd dat e staatkunde van von Bismarck Hrui cn aan den rand des verJerfs had gebragt thans daarentegen wordt bij de behandeling der dotatieivet de naam van dieuzelfden minister op de l jst gesteld niettegpu taaiiile ie koning fleu wensch daartoe niet heeft geopenbaard l e e geeft slechts toe aan het verlangen der meerderheid van het huis Von Bismarck erlangt derhalve eene nalionrilc belooning zonder dat de koning iiaar te zijnen behoeve vraagt 6tnnenland GOUDA 8 December He len morgen ten 7 ure is aan den platten weg onderde gemeente Sluipwijk afgebrand eene boerenwoning van ü van t Riet lu de zitting van de tweede kamer der staten generaal vancisteren zijn ingekomen en in orde bevonden de geloofsbrieven van den hr mr W H DuUert De overeenkomst metde maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen wegenseen voorschot van 2 miUiuen haar door het rijk te verschaffen IS aangenomen met 53 tegen 12 stemmen Daama kwamen vele k eine wetten in behandeling Te Groningen is tot lid van de tweede kamer gekozende heer Dullert met 361 van de 614 stemmen de heer Cremers verkreeg 1S4 van Loon 44 van Bosse 13 stemmen Naar men verneemt maakt het geschrijf en de klagten over de verkiezingen te Naar men uit Amsterdam meldt is het wel waar datde heer V h Heshuizen president der kanaalmaatschappij verdueneii is na zijn furtuiii door allerlei specuhitien verlorente hebben maar zal het dificit eehter niet meer dan 1 ii 2 ton bedr tg Mi Uit Luxemburg wordt gemeld dat de ministeriele crisisden 3 dezer is geëindigd met de aftredli g der hh Simons enVannerus ier aangeboden ontslag is aangenomen zij wordenvervangen door den hr Leon de la Fontaine die met de portefeuille van financiën en van justitie is belast De Courrier du irand Duché de Luxembourg dit berigt mededeelende laat er op volgen Dit is geeiie eenvoudige wijziging van hel ministerie men moet daarin veeleer eene verandeiing van rigting zien elke in gewone tijden onverklaarbaar zou zijn bij de tegennoordige zamensielling der nationale verte enuoordiging en die in de ernstige omstandigheden waarin wij leven wij aarzelen niet het te zeggen niet te regtvaardigen is en het ongeluk des vaderlands ten gevolge kan hebben De verantwoordelijkheid welke de chef van het kabinet hierdoor op zich heeft geladen is zeer groot en het zal hem nioeijeiijk vallen het feit door de publieke opinie zoonel als door de kamer te doen goedkeuren Men schrijft uit s üravenhige aan de Middelb Cour Het onderzoek van de begrooting voor 1S07 in de sectien aaiigciangen is in deze weck voortgezet Opmerkelijk is de wijze waarop l et regeringsbeleid van het kabinet is besproken Een niet onaanzienlijk geial conservatieve leden heeft de houding van de regering in zake de ontbiiiiling der vorige kamer en bij ue jongste verkiezingen even scherp als de liber tlen gelaakt Het verslag over hoofdstuk I zal alles beh lve malsthe politieke beschouw i igen bevallen die van de groote meerilerheid uitgaan Eene eer kleine minderheid verdedigile Je ipiiswijze van het kabinet over het constitulionele vraagstuk bij de motie Keuehenius opgeworpen Men leest in de Goessche Courant Is er nog eene vertegenwoordiging in Nederland ïot die vraag wordt men onwillekeurig gebr igt als men de geschiedenis der laatste d gen nagaat De zoogeuaamde nieuwe kamer is bijeengekomen alle verkozenen zijn nu toegelaten en het is dus een feit dat daar negenentwintig mannen zitten van ïle negeuendertig die door hun votum aanleiding gaven tot oDtbindtDg van de vorige kamer Men had hun te laste gelegd dat zij buiten hunne bevoegdheid waren gegaan dat zij de reglen der kroon hadden aangerand e iist iig voer de hand om te verwachten dat er eene stem zoude opgaan in de nieuwe kamer die in naam ook van vele duizenden in den lande opentlijk protest indiende tegen bescbnldipngen vi ét ongerijmd als an den aanvang af krachtig wederlegd Wij behooren niet tot dezulken die wenSchteu dat men aanttonds met een votum van wantrouwen in dit ministerie voor deq da zoude komen wij badden venmin eene tijdroovenil disonssie verlangd over de geschiedenis van een treurig verleden Maar zonder het een en het ander hadden wij gewacht dat de ncenen twintig waardig en ernstig zich zouden hebbeu doen hooren waar zij uu den indruk geven van te berusten in eene beschuldiging die hun geheel ongegrond naar het hoofd geworpen werd Velen z jn daardoor teleurgesteld niet het minst omdat zij van hunne vertegenwoordigers gewacht hadden dat dezen zouden voorkomen dat men hunne committenten oowel als henzelven verdacht blijft houden van een vergryp of var medewerking daaraan dat ten eenenmale verzonnen was Wij kunnen ons uaauwehjks begrijpen dat men tot andere bezig heden heeft kunnen overgaan alvorens een zoodanig protest luide te doen hooren Men moet er nu wel aan denken dat de wedergekozeneu uit de vorige kamer hunne zaak niet willen verdedigen of dat zij zoodanig onder de ministeriele plak bukken dat ZIJ niet durven spreken Zij mogen het echter bedenken dat in dezen hunne zaak ook die der kiezers is die ben afvaardigden en dal deze hen ji t gezonden hebhen om maar zoetsappig te buigen ouder den roinisterielen scepter De natie die zeker gaarne afdoening van zaken wd eischte geene tijdroovende discussie maar tusschen deze en een doodelijk stilzwijgen was een middenweg Waarom werd deze ni t bewandeld Berigten uit Batavia zijn ontvangen van 29 tct het N Bat Handelsblad zegt Z Exc de gouverneur generaal baron Sloet van de Beele heeft op 25 dezer het bestuur over Ned Indie overgedragen aan den vice president van den raad van Indie mr A Prins en is heden orhtend per Ardjoeno naar Singapore vertrokken om an daar de reis naar Europa per fransche mail te vervolgen Onze beste wenschen vergezellen den regtschapeu man den vrijziningen en ijverigen landvoogd aan wien Ned Indie veel te danken heeft AUertreurigst was de indruk die door het berigt der benoeming van den heer mr P Mijer tot gouverneur generaal hier werd ie iveeg gebragt Een gevoel van verslagenheid en moedeloosheid maakte zich meester niet alleen van de voorstanders der vrijzinnige beginselen maar ook van de ïveinisre europesche ingezetenen die het stelsel der behoudspariij zijn toegedaan bij de gedachte dat de man der schorsende overpeinzing ons op nieuw zou komen storten in den afgrond van weifeling en onzekerheid waaruit wij ons eindelijk waanden Eene meer algemefne impopulariteit dan die den nieuw benoemden gouverneurgeneraal hier te ivachten stond is niet denkbaar Het is dan ook voor hem zelven niet minder dai voor ons een opregle gelukn ensch waard dat wij van zijne komst hoogst waarschijnlijk bevrijd zullen blijven Het is toch niet aannemelijk dat de heer Mijcr zich herwaarts zoude begeven terwijl het at keurend votum der ontbonden kamer als een zwaard van Damocles boven zijn schedel hangt Deed hij dit desniettemin gelijk enkele pessimisten vreezen dan zon een snelle terugroeping het loon zijner stoutheid zijn tenzij de nieuw gekozen kamer tegen alle verwachting hare medewerking mogt verleeuen aan eeiie thans ook op nederlandsehen bodem ingevoerde goochel politiek Het ücnige van Java te vermelden nieuws is de strijd tusschen de politie en de ingezetenen te Samarang ontstaan over de vraag of de ingezetenen het regt hebben hun eigendom zelven te doen bewaken wanneer de politie daartoe onvermogend blijkt te zijn Deze vraag wordt door het plaatselijk bestuur onikenneud jr de ingezetenen en het gezond verstand bevestigend beantwoord De regering zal uitspraak doen De hoofd inspecteur der cultures de heer Kinder de Camarecq heefl zijn ontslag uit s lands dieust verzocht Van de buitenbezittingeu alleen rustige tijdingen de onderwerping der bevolking van de Fasumah landen is voor de tweede maal nagenoeg volbragt Het Bat Handelsblad zegt o a De heer ilijer zal bij zijne aankomst in Indie het schorsings besluit even min kunnen uitvaardigen aU de aftredende gouverneur generaal indien de raad van Indie z ch daarmede niet vereenigt en te regt zegt daarom de N K O dat de situatie op dit oogenblik in handen is van den raad van Nederlaiidsch Indie En nu zullen wij niet treden in een langdradig betoog over de regten en verpligiingen van den raad van Indie onze verwachtingen enz noch over de consequentie der goedkeiTing ïsB het besluit van 5 jannarij jl staatsbl n 3 dat eene toetreding tot het schorsingsbesluit nagenoeg onmogelijk maakt wij zullen daarover geen woord Het doel va Ten lijder is Rlleeo fijne gezondheid te verkrijgen hem daarin bij te staan is de pligt van dengene die het vermogen daartoe heeft Het zou moeijelijk zijn een genezeud en tevens voedend fabrikaat aan te wijzen dat zich op zulke goede resullateu beroemen Kan als de MALZ PABKIEKATEN van den heer JOH NN HOFF als genees en voedingsmiddelen hebben voortgebragt Hun zijn niet alleen de prijsmedailles der tentoonstellingen van nijverheid toegezonden maar zjj hebben tevens de goeukem fgafer gekroonde hoofden verworven en eenige duizende artsen hebben waartoe zij anders niet gemakkelijk overgaan de waarde dezer producten erkend de uitsiekendsle altesten van het publiek van bijna alle landen van Europa zijn ons toegezonden in de koninklijke en keizerlijke geueesinrigtingen zijn zij ingevoerd en bovendien is hun eene eerste plaats aangewezen onder de voortbrengselen der industrie hieruit volgt dat wij geene autoriteit kunnen noemen of zij zou deze fabriekalen allen lof hebben toegezwaaid Het malzextract gezond heidsbier en de malz gèzondheids chocolade van den hufleveraiicier JOHANN HOFF hebben zich op vleugelen overal eeiieii weg gebaand De hiemorrboidaallijder de borstzieke de geheel verzwakte hij die gebrek aan eetlust had de vermagerde en de teringachtige allen hebben daarin de verkwikking voeding versterking genezing sn verlossisg van hun lijden gevonden deels door de hand van den arts detls door eigene Van de vele honderde hospitalen die de oorlog noodzakelijk gemaakt heef kunnen ten hoogste eenige weinige van deze geures en voedingsmiddelen verstoken zijn gebleven maar allen hebben niet één uitgezonderd met lof daarvan gesproken en allen hebben van deze fabriekaten zoover ij hun gen orden zijn de genezende werking bevestigd Over de werking van onze fabriekaten ontvingen wij in den laatsteii tijd voigend schrijven Lijilende aan vreeselijke tnaagkwiial heb ik eindelijk het mij reeds laiiir cliingend a iiigeradVn MAL2 EXTUACT gebruikt en kan üEd thans met zuivere waarheid melden dat ik na het gebruik van C iesscheu mij wederom op de lijdende organen zooveel verslerki gevoel dat ik niet alleen de krachleu op hooge jaren zijnde voel terugkeeren maar zelfs de spij en kan verdragei velke ik eenigen tijd heb moeten nalaten Thans de boop voedende met de zes volgende flesschen van uwe voortreffelijke uitviuding geheel hersteld te ziju moet ik lederen dusduuigen lijder het gebruik van uw MALZ EXTUACT ten zeerste aanbevelen Ontvang levens mijnen innigsten dank enz Bridle 1 Nov Ib66 Wed HOOGVLIET 25 JAEIGE i i HUWELIJKS TEREENlGlNCi van C ST VRRENBCRG en C NEELXMAN GoDDA f = Dec 1866 Het CEN TRA L DÉPOÏ van de wereldberoemde JOHAN N HOFF sche raalz orseparateu als MALZ EXTRACT gezonlheidsbier MALZ CHQCQUDE MALZ CHOCOLADEPOEDER hoofdzakelijk i O or kleine kinderf tot erv uiging der moedermdkj MALZ SG YBOXS en ilALZ SVlKER bij borstarndoeiiiiigen hoest enz bijzonder a vn te bevelen is gevestigd te Amsterdam O Z Voorburgwal J 342 i Voor de vele bewijzen vau deelneming ondervonden bij de treurige tijding vkn het overlijden van onzen geliefden Si Zoon ABRAHAM betuigen wy bij deze onzen opregten dank X KOUREVAAR S KOOBEVAAR HriJsER Gouda 8 Peoer iber 1866 Gemengde Berlstcu De meeting an een millioen werkhedsn maandag te Londen gehouden IS met rmm 30 l 0Ü afgeloopen Op Cejloo hebben ten gevolge van hoogtrsnood ernstige otibsteo plaats gehad In Hanc er bestaat een geheim comité dat Praisen tegenvverkt De reeraarklen te l eventcr zijn soor cm onbepaalden tijd gtslüten Ook te Zwolle U eene secte vaa heidoopt rs of inonnoDen opgestaan Vegerzi heeft bedankt voor de eer e fl Hfder naar Kome te gaan onderhandelen De Fransehen zulten zorgen dat bet oostennjkscbe legioen heelhuids uit Mesico Wegkomt De pruisische kamer hetft de uitgaveo voor geheime politie verworpen Frankrijk zal Japan voorzien van kanonnen en achterlaadgtweren Men vk it zich dat de incxicaansche leening gecoQwertecrd al orden in fransche rente De hongersnood heerscht nog altijd in Üengdien doch de nitzigtea op den oogst ziju gunstig in Midden Azië De romeinsche regering heeft eene Iceniiig gcloten va 18 millioen De bisschop Tan Algit rs is verheven tot aartsbisschop Le Theatre des Nouveautés is iiidandiig ji even voor de opening ao het lokaal verbrand Uu Konstaiitmopel worden nieuwe er terkingtu gezondennaar Caudia Donderdag zijn op nieuw twee engelschc regimenten naarlerhnd gezonden ijf honderd Caudiotcn voor de grootste belft uitvrouwen eu kinderen btstaandc hebbm zich met het klooster waarin7 j geweken waren in de lucht doen vliegen Men houdt zich teBeiiijn bi ig met de constructie eener sterke gepantserde vloot naarfransche luodeUon Een engelsch godgeleerde heeft op 5 ftuurlijkegronden bewezen dat v üisraarek het groote berst en de antichrist is au 2Ö n v tot dtc zijn m de proMitic Utrecht aangetast 4549 runderen of ruim i500 meer dan in de vongc wwk Er stierven finde laatste week lb i9 herstelden 435 en werden onteigend 932 stuks nitttegenstaande de afmakiug den 22 nov binnen de liju van afsluitingweid gestaakt Donderdag hebben de engeHehe kalb Iteken eene meeting gehouden en btslotcn den paus geldelijke ouderstfuuing aau te bieden De nationale bai k te Wcenen heeft hit lii conto verlaa d op4pCt Mexico telt nagenoeg 8 milliocn inwooers w i indcr 4i 0Üi Europeaiie i In Rusland beweert meu dat de r kathüliL c testelgkea aldaar beter bezoldigd worden dan die der landskerk Marktberigten Gouda 6 Dec De beate soorteu t rwe raimdea tot hoofere prijzen op terwijl mindere kwaliteit tot vorige prii7ea n schapen was heden geen handel Vette vark ns golden 2U a 23 centen per 5 ons lu magere varkens en biggeii was de handel iets levendiger Kaas Aangevoerd 4 p irtijen 27 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 20 a 1 3U Weiboter 1 00 a 1 15 Burgerlijke Staud GOUDA GcBoRt 4 Dec Johanna Maria ouders C de Groot en J S Kruisheer 5 Anna Cornelia Christina ouders D Kuijter en C J WalItr G Jan ouders J lionneur en C C au dtn Üroek wi d A de Graat 80 j J M Dekkers 5 w J C den Ouden 6 w 5 J Dobbe G GtHVW D 5 Dec C van der egt en J A Bouneut T C de Moor en Snel G Wijnholf 67 j Overleden t Dec L teflaiig huisvrouw an van der 5pcld 64 Openbare Verkooping op VRIJDAG 2S DECEMBER ISee dea ïoormiddags ten elf ore in lietBE THUis te Gmda van l e n kiipitaal WOONHUIS met ERF en fraaijen TUIN aan de Barirt wijk A nO 146 te Gouda 20 efüWOON enWINKELHUIS aan de T rfmarkt wijk H n 2ï2 aldaa 3 een WOOHHUIS aan e Turfmarkt wijk H n 40 a daar 40 een OOPTTUIN met TUINHUIS in de korte Akkeren wijk P n 102 Idaar Aile breeder liij Biliet en omschreven en nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris M KIST te Goi fc