Goudsche Courant, donderdag 13 december 1866

1S66 Ï3£ie Couraat verschijnt des Donderdag s en Zondags Ju de Stad gcsrhiedt de uitgave dea avonds te Londen lO December Men meklt uit Parijs dat de heer de Moustier den heer Bigelow amerikaansch gezant bij het fransche hof de verzekering heeft gegeven dat d fransche troepen Mexico in maart e k zullen verlaleu 11 Dec De autoriteiten hehben op de Theems een groole ijzeren stoomboot driemaster m beslag geuomen ver l icht van aan de fenians te behooren aan boord bevonden zich 30 tonnen kruid en veel oorlogsmaterieel De officier die de stoomboot kommandeerde is ontsnapt Dublin 10 nee T ilnjke arrestatien hebben plaats gehad De kardinaal Culleu heeft een zendbrief uitgevaardigd i ie iu alle kerkeu van Dublin gele en ia en waarin de beweging der fenians wordt veroordeeld Parijs 9 Dec D it keizer Maximilium zich aan boord van den D mdolu heeft ingescheept en te en 20 deser te Gibraltar verwacht wordi is aan geen twijfel meer onderhevig De graaf de Bombelles is derwaarts vertrokken om hem op te wachten 11 Dec Volgens berigten uit Rome van 9 dezer heeft de paus dien dag den generaal de Muuiebello en de officieren van het fransche be etiingscorps iu eene afspheids audientie ontvangen De generaal heeft bij die gelegenheid t ti paus toegesproken eu zijne droefheid betuigd over de scheidiug De keizer getrouw aan zijne verbindtenissen trekt zijne troepen terug maar niet zijn sieun hij laat ïtom onder de bescherming van Frankrijk Moge de tijd de haristogten tot bedaren brengen de smarien lenigen en alle gemoedereu tot erzoening stemmen moge hij aan den h stoel zijne onafhankelijkheid crzekereu en zekerheid geven voor de andhaving van het geestelijk gezag over de wereld di zei e de gener iai zijn de opregte weuscheu die ik lan de voeten uwer heiligheid neerleg terwijl ik haren zeuen vraag De paus heeft daarop geantwoord in eeue improvisatie waarvan de bewoordingen nog niet zijn openbaar gemaakt De pausselijke zouaven zullen den paus escoiteren naar Civita Vecchia wanneer hij derwaarts gaat om de vreemde vaartuigen te bezigügen Op de pausselijke drukkerij houdt men zich bezig met het drukken van documenten Naar men veriekert zal de paus hervormingen afkondigen en daarbij de redenen verklaren die hem bewogen hebbeoom die hervorm ugen te verdagen tijdens de fransche bezetting De bijzonderheden in de officieuse bladen medegedeeld I betreffende de besluiten die de militaire commissie tot reorganisatie van het leger genomen zou hebben ziju onjuist Nogniets is definitief beslist wat het recruteitii zoowel als wat dewapening aangaat Brussel n Dec De Indépendance bevat het volgende berigt uit Petersburg Een telegram uit tLoiistantinopel van 8 dezer meldt dat Frankrijk voornemens is een eskader ter beschikking van de Porie te stellen om de blokkade van Candia te versterken Weenen 9 Dec Gelyk voorzien was heeft Deak de zege behaald De radicale partij heeft het onderspit gedoUen Deak beschikt gehjk de uitslag der stemming heeft aangetoond over eene meerderheid van 120 stemmen Je regering moet nu een bepaald besluit nemen eu te dier zake hebbeu voortdurend bijeenkomsten van de ministers plaats Hel volgende acht men als het meest waarschijnlijk De regering zal nog trachten invloed uit te oefenen op de groote uit 67 leden bestaande commissie oia eene voor de rijkseenheid voordeelige wijziging der bepalingen van het ontwf p der commissie van 15 leden te verkrijgen en in het geval dat dit geschiedt zal het verantwoordelijke ministerie onverwijld worden benoemd 11 Deo l e hongaarscbe organen zien in het feit dat het ontwerp adres van antwoord van den hongaarschea landdag een concilianten geest ademt het bewijs dat men ten gdeinst OPENBARE SCHOLEN De plaatselijke SCHOOL COMMISSIE is Gouèia brengt ter algemeen kennisse dat op Woensdag den 12 December 1866 inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de openbare Jongejufvrouweuschool de hollandsche Burgerschool voor jongens en die voor meisjes de Tusschenschool voor minvermogenden of aan de Stads armen en Bewaarsrhool benevens aan de opeubare Scholen verbonden Avondschool De inschrijving zal plaats hebbeu op boveDgenüeiden dag des namiddags ten vijf ure in de respective SchooUocalen Voor de openbare Jongejufvrounenschool en de Burgerscholen voor meisjes en joDgenJ zal het bij genoegzame plaatsruimte in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijk of mondeling de wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupilleu wenschen te zien o geno men aan de Stads Tusschenschool wordt verlangd eene verklaring afgegeven door Hesren Wijkmeesters dat zij in staat van minvermogendheiJ verkeeren terwijl zij die hunne Kiiideren aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien norden uitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeeiing ontvangen iu welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig is Alle kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter Srhole voorzien zijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderen op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving Namens de Plaatselijke School Commissie J B PEETERS JZ Se r Gouda 4 December 1866 Bij vonnis der Rechtbank te Rotterdam is ARON M0ZE3 CATS zakjesplakker en koopman te Gouda failliet verklaard Het faillissement is ingegaan den i dezer maand Tot Eechier Commissaris is benoemd Mr A A WEVE Bechter in voornoemde Rechtbank en tot Curator Mr FORÏUIJN DROOGLEEVER Advoca it te Gouda De eerste verificatie der vorderingen zal plaats hebben op Vrijdag den 21 dezer des voormiddags te elf uren in het Paleis van Justitie te Rotterdam Alle schuldeischets worden opgeroepen daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn Gouci 7 December 186C De Curaior J FORTUIJN DROOGLEEVER Raderstoomboot rf IJssel Geneeskundig Attest De door den hofleverancier den Heer Frans Slollwerck Ie Keulen bereide BorstBonbcns kan ik na zorgvuldig onderzoek bij catarrhalische keel en borst aandoeningen en daaruit voortkomende heeschheid en drooge hoest ten sterkste aarbevelen Door het voortdurend gebruik daarvan wordt de prikkeling der luchtpijpen verminderd de heeschheid spoedig weggenomen en de expectoratie zeer ondersteund zooais ik dit niet alleen bij mij en mijne familie moar ook door waarneming bij mijne patiënten heb ondervonden Maagdeburg 11 Dec 185S Dr LEMKE koninkl Staf Arts Bovenstaande met roem bekende StollWerck SChe Borst Bonbons zijn Van Gouda Maandag en Oingidag smorecht Ie verkrijgen trgeu 30 cent het pakje gens 6 uren de overige werkdagen s morte Gouda bij deji apotheker J G BOE gens 7 ureu KEXOOGEN op Je Blaauwstraat te Van Rotterdam op gelijke dagen s naSchoonhoven bij A WOLFF 1 middags 2 uren Dagelijks Retourkaarten ÖPENBARE VËRKOOPING te GOUDA in de Sociëteit 0 Genoegen op MAANDAG 17 DECEMBER 1866 te elf ure van 1 Eene POTTEN FABaiJK en PIJPENBaKKEEIJ met KLEI MOLEN PAKHUIZEN Euime ZOLDERS KOE en PAAEDENSTAL eu verdere GEBOUWEN ea ERVEN wijk O n 305 2 ïtn Kapitaal WOONHUIS n 304 daaraan belendende 3 Twee WOONHUIZEN in de Vrouwesteeg wijk H n 204 en 205 4 Een GEBOUW waarin beneden sinds 20 Jaren SmidSWinkel en boven WBC Woning met afzonderlijken opgang wijk O n 144 k Q 145 5 Een TUIN c a aan de Kluizenaarskade groot 7 Roeden 42 Ellen Alles breeder bn biljetten en infbrsstien te bekomen bij den Notaris MONTIJN te 90ÜDA Bij THIEREINS en la PORTB te Dieren kunnen terstond geplaatst worden Vijftig l ekwaBic ongeliuwde Sigarenmakers voor hen die als bekwaam worden aangenomen is de vergoeding voor Reiskosten f 3 00 OPENBARE Aanbesteding BURGEMEESTER in WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op Donderdag den 13 December 1866 des middags ten twaalf ure in het RAADHUIS aldaar bij inschri ing AAN TE BESTEDEN De ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1867 lenoodigde MATERIALEN in 1 0 percelen als 1 Houtwaren 2 IJzer en Smidswerk 3 Spijkers en ligteUzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 50 Verwwaren en Glas 6 Stokholmerteer 7 IJsselsteen 8 Kalk en Tras 9 Grind en 10 Zand Waarvan de voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezondcrdj des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage zullen liggeu zullende de Inschrijvings biljelleii op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten tier ure van den 12 December 1866 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Openbare Verkooping van een HUIS met SCHUUR ERVE en TUIN staande en gelegen aan het dorp Moercapelle op Woensdag den IS December 1866 des voormiddags ten tien are in de herberg van van Dribl aan het dorp aldaar Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 463 io per tan 64 cents idem a 47Vio per kan 66 ets Jenever 24 soort Miutwijn a 467 0 o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio V 6 cenU Meerdere of mindere sterkte naar eTenredigbeid Gouda 8 Dec 1866 Boekdraklierij aii A BRINKMAN 491 Donderdag 13 Decemben OUDSCHECOÜRMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 60 De prijs der Adyertentién van één tot it regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel da rbo ea 10 Cent Biiiteagevoue letters worden berekead naar plaatsruimte öuitenUnïï zij verklaren echter dat het outwerp adres vaa antwoord thans bij de cominissie aanhangig slechts dan door den landdag kan wqrdeu bediscussieerd wanneer het regt hersteld is Berlijn lO Dec Heden heeft het huis der afgevaardigden zich bezig gehouden met de begrooting van oorlog De minister v Koon heeft o a gezegd De resolntien aangeuomen door de leden der liberale fractien bevatten veel dat van regeringswege niet wordt bestreden maar ook veel dat de regering niet kau toegeven die resolulien dragen in zich de kieiuLu van nieuwe coctlicleu De regering acht zich door eene aanneming dier resolutien niet geprejuiliciecrd De minister van oorlog verzet zich tegen eene voorloopiue bewilliging der aasgevraagde ge den ouder voorwaarde eencr latere wettelijke regeling der kwestie zoo als is voorgesteld door de heeren Virchow eu v Vaerst 11 Dec In het huis de afgevaardigden zijn de debatten ovgr het budget van oorlog voortgezet De besluiten der liberale fractie zijn met 165 legen 151 stemmen aangenomen Het voorstel des heeren Weichenheim om het crediei van 41 574 348 thl goed te keurai doch de permanente uitgave van 118 201 thl daaronder begrepen te schrappen is a ngenomen nadat de minister van oorlog hierin had toegestemd De overige voorstellen werden ingetrokken De outv ngsten zyn even als de aangevraagde buitengewone uitgaven goedgekeurd Florence 9 Dec Bij koninklijk besluit is de minister van financiën gemagtigd om vijf millioen aan renlebrieven uit tefeven lot het betalen van het aan Oostpntijk verschuldigde Volgens een ministerieel rapport heeft de raiiiister verklaard dat dank zij de e uiigifte men geen ander buitengewoon hulpmiddel zal uoodig hebhen cm in de dienst van ISfJT te voorzien 10 Dec De N a ione meldt dat de paus de volgende toespraak tot de oHicieren van het 8óste fransche regiment heeft gerigt Ik kom om uw vaandel vaarwel te zegsen Gij zijt van Frankrijk vertrokken om den heiligen stoel op zijn zetel te herstellen Toen gij vertrokken z jt volgde u de emparige goedkeuring der fransche natie üw vaandel keert thuis in Frankrijk terug Ik geloof dat het geweten van velen niet bevredigd zal zijn Ik wensch dal uw v aandel b j de terugkomst ontvange moge worden als bij zijn vertrek Intusschen twijfel ik er aan Men mag zich geen illusien maken De revolutie zal de poorten van Rome bereiken Men zt ït dat Italië tot stand is gekomen ik zes neen en zoo als het bestaat is het uit brokstukken van overweldigde landen zamengesteld Wanneer ik niet meer zal zijn zal de revolutionaire vaan van het Kapitool wapperen Om mij geni t te stellen tr icht men mij te overredeit dat Home door zijne positie de hoofdstad van Italië niet kan zijn Ik ben gerust en stel vertrouwen in God Ik geef u mijn zegen bij uw vertrek Dat zij die den keizer mogen naderen hem zeggen dat ik voor hem voor de zijnen eu voor zijne rust bid maar hij behoort van zijn kant iels te doen Frankrijk is de oudste zoon der kerk doch de e titel is op zich zulf niet voldoende die titel moet door daden geregtvaardigd worden 11 Dec De Nazioue weerspreekt de tijdingen als zouden vier eorapagnien te Eome blijven tot het einde van december liet blad ver ekert dat de paus op deu 15 dezer eene belangrijke allocutie zal houden Rome 11 Dec Heden morgen is de fransche vlag of het k isteel San Angelo door de pauselijke vlag vervangen De fransche troepen hebben de haven van C vita Veechia verlaten Het 29 regiment van linie is aan ooord van de Intrépids ingescheept Het regiment pauselijke soldaten is gisteren aangekomen Het laatste gedeelte der fransche troepeo is heden ochteg ltiHe trokken V